Hotărârea nr. 484/2018

HOTARAREnr. 484 din 2018-08-23 PRIVIND INITIEREA SI APROBAREA PROIECTULUI "BUCURESTI, ORASUL TINERILOR ACTIVI PE PIATA MUNCII"jțjnin^


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind inițierea și aprobarea proiectului „București, orașul tinerilor activi pe piața muncii"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism și Centrului pentru Tineret al Municipiului București nr. 5064/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 502/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările șî completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/17.05.2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 5 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 (1) Se aprobă inițierea și derularea la nivelul Municipiului București a proiectului pilot „București, orașul tinerilor activi pe piața muncii".

(2)    Proiectul va avea ca scop adoptarea și aplicarea unor măsuri de prevenire, atenuare și înlăturare a efectelor de risc specifici de natură socioprofesională asupra tinerilor aflați în procesul de formare și/sau integrare în societate și stimularea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani de a se încadra în muncă, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3)    Proiectul va avea ca grup țintă tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cu domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, care au ieșit din sistemul național de educație/au părăsit sistemul național de educație prin încheierea studiilor ca urmare a;

-    absolvirii - încheierea studiilor cu o diplomă, un certificat sau un alt act de

studii;

-    părăsirii voluntare sau involuntare a studiilor pe parcursul participării la un nivel de instruire, înainte de a-l fi absolvit, cu sau fără intenția de reluare a studiilor.

Art.2 Se împuternicește Centrul pentru Tineret al Municipiului București (CTMB) să elaboreze și să aprobe, în conformitate cu prevederile legale. Regulamentul privind derularea proiectului „București, orașul tinerilor activi pe/tfîața AnupQii", la nivelul Municipiului București.    Z °


Art.3 Sumele necesare pentru derularea proiectului prevâ^uț'Ja, art 1 vor fi aprobate în bugetul Centrului pentru Tineret al Municipiului București fCTMB).

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Tineret al Municipiului București (CTMB) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 23.08.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 23.08.2018 Nr. 484

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2