Hotărârea nr. 483/2018

HOTARAREnr. 483 din 2018-08-23 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "O SANSA LA INTEGRARE SOCIALA PENTRU TINERII CARE PARASESC SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
HOTĂRÂRE

privind implementarea proiectului „O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din Municipiul București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială nr. 1607/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 51/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 501/22.08.2018 din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 65, art. 66 și art. 69 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea de Guvern nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune social a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 5 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea proiectului „O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din Municipiul București”, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va coordona implementarea proiectului, începând<7

de sDeciâlităte al


Art.3 Direcțiile din cadrul apăratului de specialitate af primarului General al Municipiului București și Direcția Geneîrală^de ^Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


București, 23.08.2018 Nr. 483

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Proiect "O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție

copilului din municipiul București"

I. Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentului proiect sunt tinerii care au părăsit de maxim un an/urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului de pe raza administrativ-teritorială a municipiului București și nu au posibilitatea de reintegrare familială, nu au locuință și nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuințe.

II. Depunerea cererii și documentele obligatorii

Cererea privind intrarea in proiect și documentele obligatorii se depun la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București din strada Constantin Miile nr. 10, cod postai 010141 sector 1, București.

Actele necesare sunt:

cerere tip (modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B).

certificatul de naștere, copie.

buletin emis pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, copie.

adeverință DGASPC de sector, din care să reiasă că benefîciază/au beneficiat de


serviciile din sistemul de protecție<aodia copie după ultimul act de stu

A'

' i i 1

l


scrisoare de recomandare a m'

III. Condiții de eligibilitate


Sunt eligibili tinerii cu vârsta cuprinsă mfrel7 și 27 ani, carează/au beneficiat de


masuri de plasament in sistemul de protecție a copilului ale unuia dintre sectoarele

municipiului București.

Dețin buletin emis pe raza administrativ-teritorială a municipiului București

Tineri dețin cetățenie română.

S-a transmis dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior.

Nu beneficiază de prevederile prezentului proiect persoanele care:

- nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament (au depășit

vârsta maximă admisă pentru depunerea dosarului sau nu au împlinit 17 ani, nu dețin CI emis pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, la momentul depunerii cererii, nu dețin cetățenie română, s-au aflat in sisteme de protecție a copilului din alte județe decât municipiul București).

au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile și/sau

lizibile.

IV. Scopul proiectului

Prezentul proiect își propune să contribuie la diminuarea situațiilor de marginalizare și excludere socială față de persoanele aflate în dificultate, respectiv a tinerilor care au părăsit de maxim un an/urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului de pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, oferindu-le acestora șansa de a se dezvolta și de a participa activ Ia

Etapa 3: Tânărul este îndreptat si acompaniat pentru angajare pe piața munciii la unul dintre posturile vacante din cadrul companiilor municipale, in funcție de profilul vocational si opțiunile sale. D.G.A.M.B. va acoperi costurile obținerii adeverințelor medicale necesare la angajare.

Etapa 4: După ce tânărul este angajat la una dintre companiile municipale, acesta este monitorizat timp de 6 luni de către D.G.S.M.B. și propus pentru a primi o locuință de serviciu, pe perioada ocupării locului de muncă respectiv.

Etapa 5: Companiile municipale, împreuna cu direcțiile de resort din cadrul Primăriei Municipiului București vor constitui fond de locuințe de serviciu disponibile pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

Etapa 6: D.G.A.S.M.B. va constitui un comitet de pilotaj al proiectului, format din reprezentanții D.G.A.S.P.C.-urilor de sector, Direcției Guvernanta Corporativa din cadrul P.M.B. si organizații neguvemamentale din domeniu.

Etapa 7: D.G.A.S.M.B. va publica anual un raport cu privire la implementarea proiectului.

6