Hotărârea nr. 482/2018

HOTARAREnr. 482 din 2018-08-23 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR IN MUNICIPIUL BUCURESTIConsiliul General al Municipiului Bu


ROMAN IA

iMrsr


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială nr. 4353/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 48/22.08.2018, / raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 181/22.08.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 36/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 500/22.08.2018 din cadrul

Consiliului General a, Municipiului București; în conformitate cu prevederile:

-    art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 65, art. 66 și art. 69 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România -aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015, cu modificările și

I -    completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București, în cuantum de 450 lei - o data pe an școlar, sub formă de decont, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani.

Art.2 Sumele vor fi acordate de către Direcția Generală de Asistentă

I    »

Socială a Municipiului București, conform Regulamentului prevăzut în anexa,

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1REGULAMENT DE AgORDÂRE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I.    Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentului regulament sunt părinții/părintele /reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, încadrați într-o formă de învățământ publică sau privată, cu domiciliu stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii.

II.    Depunerea cererii și documentele obligatorii

Cererea privind acordarea sprijinului financiar și documentele obligatorii se transmit doar prin poștă la adresa Strada Constantin Miile nr. 10, cod postai 010141 sector 1, București.

Actele necesare sunt:

cerere tip ( modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B). certificatul de naștere al copilului, copie (pentru copiii cu vârsta de până în 14 ani), buletinul copilului, copie, emis pe raza administrativ-teritorială a municipiului București (pentru copiii care au împlinit 14 ani).

actele de identitate al ambilor părinți, cu domiciliu stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii, copie (fata/verso in cazul vizei de reședința). In cazul părinților divorțați, se depune copia hotărârii de divorț, din care sa reiasa părintele caruia ii este incredintat minorul.

adeverință emisă de unitatea de învățământ din care să reiasă încadrarea într-o formă de învățământ publică sau privată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului București - original.

decizie tutore și act de identitate tutore (copie) - unde e cazul.

-    certificat emis de DITL de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local pentru ambii părinți.

adeverință de venit a ambilor părinți, din care să reiasă veniturile lunare ale ambilor părinți, în calculul privind stabilirea venitului pe membru de familie se ia în considerare atât veniturile ambilor părinți cât și cele ale copiilor ( alocatii/burse/indemnizatii etc).

-    dovada plății (factură și dovada achitării pentru factură sau bon fiscal ștampilat), într-un format care permite citirea conținutului și care să ateste achiziționarea de: cărți, papetărie și rechizite pentru copii. Dovada plății trebuie sa conțină: denumire produs, cantitate pentru fiecare produs, valoare, în original. Documentele prezentate pentru decontare vor conține doar produse care fac obiectul prezentului sprijin financiar.

-    extras de cont pe numele reprezentantului legal al copilului?

III. Condiții de acordare    J.-

’V.Se acordă dătă pe an (an școlar, septembrie-iunie), pentru fiecare copil,/îh valoare deSe acordă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, care frecventează o forma de invatamant.

- Ambii părinți să aibă CI cu domiciliu stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a municipiului București.

S-a transmis dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior.

Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local.

Se acorda doar dacă produsele achiziționate sunt: cărți, papetărie și rechizite pentru copii conform listei care va fi publicata pe site-ul D.G.A.S.M.B.

Sprijinul financiar nu se acorda pentru copiii aflati in plasament la asistentul maternal profesionist.

Părintele/reprezentantul legal trebuie transmită dovada plății în original (factură și dovada achitării pentru factură, bon fiscal ștampilat).

Dovada plății (factură și dovada achitării pentu factură, bon fiscal ștampilat), trebuie să provină de la furnizori autorizați ale căror documente să fie întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal.

Ambii părinți dețin cetățenie română.

Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care:

-    nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament ( nu au CI cu domiciliu stabil în București de cel puțin 6 luni sau viză de reședință emisă de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a municipiului București la momentul depunerii cererii).

-    unitatea de învățământ publică sau privată frecventată de copil nu se află raza administrativ-teritorială a municipiului București

-    au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile și/sau lizibile.

-    dovada plății (factură și dovada achitării pentu factură, bon fiscal ștampilat), nu provine de la furnizori autorizați ale căror documente să fie întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal.

-    înregistrează datorii față de bugetul local.

/ _ /«

-    venitul pe membru de fairțili^ este mai mare de 190lNei.1.    Cărți pentru copii care ajută la creșterea și dezvoltarea corespunzătoare a copiilor, cărți care fac parte din lectura obligatorie impusă de școală, manuale școlare, culegeri, cărți de colorat, cărți cu povești, cărți audio, litere și scriere, matematică și logică, știință și viață, educație medicală, educație civică și etică.

2.    Rechizite și papetărie pentru copii: instrumente de scris și corectură, articole din hârtie, caiete și coperți, adezivi și tăiere, obiecte pentru pictură, obiecte pentru desen, produse pentru depozitare obiecte școlare ( penare, ghiozdane) și multe alte articole școlare.

Etapele analizării dosarului

Beneficiarii prezentului Regulament vor transmite cererea si documentele necesare doar prin poștă, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București din Strada Constantin Miile nr. 10, sector 1.

Reprezentanții D.G.A.S.M.B. vor înregistra doar cererile care sunt însoțite de toate documentele justificative, vor verifica integritatea și valabilitatea informațiilor.

Sprijinul financiar va fi virat în contul beneficiarului la finalul lunii următoare depunerii cererii, pentru cererile care au data poștei pana pe data de 15 ale lunii si pana la finalul celei de a doua luni de la depunere pentru cererile care au data poștei după data de 15 ale lunii.