Hotărârea nr. 481/2018

HOTARAREnr. 481 din 2018-08-23 PRIVIND INFIINTAREA RETELEI METROPOLITANE "ASISTENTA PENTRU SENIORI - RESPECT PENTRU VARSTA A TREIA"
Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind înființarea Rețelei Metropolitane "Asistență pentru Seniori - Respect pentru vârsta a treia"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 1645/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 50/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 499/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 92 și art. 101 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:'CONFORM CU ORIGINALUL i

*5»    ;

rumniL* , ■’

Art.2 Compania Municipală Imobiliare


^E&urești S.A. și Compania

Municipală Medicala București S.A. vor identifica spații imobiliare adecvate derulării în condiții optime a activităților specifice căminelor

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Compania Municipală Imobiliara București S.A., Compania Municipală Medicala București S.A. și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir


București, 23.08.2018 Nr. 481

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 0; www.pmb.ro

Pag 2