Hotărârea nr. 480/2018

HOTARAREnr. 480 din 2018-08-23 PRIVIND IINFIINTAREA RETELEI METROPOLITANE DE CENTRE PENTRU SANATATEA FEMEII "SFANTA AGATHA" IN VEDEREA REALIZARII SCREENINGULUI CANCERULUI DE SAN SI AL CANCERULUI DE COL UTERIN•»r    • • .    *••

•••    ; » •

V-

• • • • • •••

Consiliul General afMumcipiului București ROMANIA

1    ’    ijiiMU iLaa4Tr«'M

HOTĂRÂRE

privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ,.Sfânta Agatha” în vederea realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului / București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr.

18346/09.08.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 49/22.08.2018 și raportul Comisie juridice și de disciplină nr. 498/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

I

Art.1 Se aprobă înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii,,Sfânta Agatha”, din care vor face parte:

-    Clinica „Sfânta Agatha”;

-    Centrul Medical ,,Sfânta Agatha - Prof. Dr. Panait Sîrbu”;

-    Centrul Medical ,.Sfânta Agatha - Filantropia” ;

-    Centrul Medical ,.Sfânta Agatha - Dr. I. Cantacuzino”;

-    Centrul Medical ,.Sfânta Agatha - Nicolae Malaxa”;

-    Centrul Medical ,.Sfânta Agatha - Sfânta Maria”.

Art.2 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va identifica imobilele în care Rețeaua Metropolitană de centre pentru sănătatea femeii^ ,.Sfânta Agatha” își va desfășura activitatea.■ • .i^F* j;<Vi CU ORIGINALUL

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Claudiu Daniel Catana


secretarWw

AL MUNICIPIUL^/

N    Georgianaxza/nfir


București, 23.08.2018 Nr. 480

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2