Hotărârea nr. 479/2018

HOTARAREnr. 479 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTARII RETELELOR EDILITARE DE UTILITATI PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI "NICI O STRADA NEASFALTATA SI FARA UTILITATI PUBLICE"


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului multianual privind accelerarea dezvoltării rețelelor edilitare de utilități publice din Municipiul București,,Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 2516/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 17/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 497/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 41 - 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă inițierea și derularea Programului municipal de investiții „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”, program multianual de dezvoltare durabilă, conform programului cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Programul municipal de investiții „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”, jare ca obiectiv general finalizarea procesului de dotare cu utilități publice și de modernizare a

sistemului rutier pentru străzile nemodernizate din Municipiul București.

Art.3 Obiectivele specifice ale Programului municipal de investiții „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice” constau în dotarea străzilor nemodernizate din Municipiul București cu rețele publice de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială, acolo unde este posibil din punct de vedere al existenței unor emisari în zonă, iluminat public, precum și modernizarea sistemului rutier.

Art.4 Fondurile necesare finanțării programului multianual prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul local al Municipiului București.

includere în programul multianual prevăzut>rart. 1, sunrptevazute de asemenea în anexa la prezenta hotărâre.

Art.6 Evaluarea și selecția solicitărilor privind includerea în programul multianual prevăzut la art. 1 se realizează de către o comisie formată din reprezentanți ai Municipiului București și ai Sectoarelor Municipiului București numită prin Dispoziție de Primar General.

Art.7 Prezentul program nu se aplică străzilor nemodernizate pentru care au fost alocate fonduri bugetare sau au fost demarate deja lucrări de investiții de acest gen conform datelor furnizate de către Primăriile Sectoarelor Municipiului București/Administrația Străzilor.

Art.8 Pe perioada derulării investițiilor înscrise în Programul municipal de investiții ,,Nicio stradă neasfaltată fără utilități publice", străzile aflate în administrarea consililor locale ale sectoarelor municipiului București, se preiau în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

'j Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1Anexă la HCGMB nrA^/.^?‘.P?f

Etapele Programului multianual privind accelerarea dezvoltării rețelelor edilitare de utilități publice din Municipiul București „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice"

Etapa I. Stabilirea necesarului de investiții publice

a) Direcția Generală Servicii Publice din cadrul aparatului propriu al Primarului General va transmite către direcțiile de specialitate ale Primăriilor de Sector solicitarea privind stabilirea investițiilor necesare pentru realizarea infrastructurii tehnico-edilitare pe străzile nemodernizate conform datelor precizate prin Machetă.

Etapa II. Etapa de Prioritizare a proiectelor de investiții publice presupune:

a)    Stabilirea unei comisii formata din reprezentanți ai Municipiului București și ai Sectoarelor Municipiului București și aprobarea acesteia prin dispoziție a Primarului General al Municipiului București.

b)    Analizarea proiectelor de investiție publică, de către comisie, cu privire la sustenabilitatea1 și suportabilitatea2 acestora;

c)    Prioritizarea proiectelor in funcție de criteriile minime stabilite, după cum urmează:

1)    Existența unor Reglementări Urbanistice, aferente proiectelor (P.U.G, P.U.Z etc);

2)    Studiu de Prefezabilitate/Studiu de Fezabilitate/Proiect Tehnic;

3)    Situația juridica a terenurilor clarificată - acte care sa ateste proprietatea Municipiului București;

4)    Punerea în aplicare a proiectului de investiții necesită/nu necesită aplicare procedurii de declarare de utilitate publică și de expropiere;

5)    Complexitatea soluțiilor tehnice prevăzute de proiectul tehnic impune/nu impune respectarea unor anumite restricții.

1suportabilitate - reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizării proiectului de investiții publice în orizontul de timp aferent, conform estimărilor;

2sustenabilitate - reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligațiile de plată asumate în perioada implementării proiectului de investiții publice, evaluatăca sumă a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investiții publice să fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar înregistrat în fiecare an trebuie să fie pozitiv.

Etapa III. Etapa de Selecție și Bugetare a obiectivului de investiții

a)    Vor fi selectate, etapizat, obiectivele de investiții pentru care exista Studiu de Prefezabilitate/Studiu de Fezabilitate/Proiect Tehnic;

b)    Străzile aferente obiectivelor de ipy^șȚțțrys^lectate vor fi preluate în adrntaisirarea Consiliului General al Municipiului Bucuf^fi prinTHbfa^ăre de Consiliu;


B-dul Regina Elisabeta ry. 47, cod poștal 05( 013, sectortruRwnâniai tel.: 021305 55 00; www$gitf.rooiRECTipa{r<£l

UTILITATI Cnd 150 PUBLICE ZQ


'■I!    \    U /    î— IITILITATI r- ™

c) Indicatorii tehnico-economici și sursele de finanțare ale obiectivului de investiții selectat vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

ETAPA IV. Etapa de realizare și finalizare a obiectivului de investiții

a)    Achiziția proiectării și execuției lucrărilor, precum și a supervizării de lucrări pentru obiectivele de investiții selectate, în ordinea stabilită conform prioritizării și selectării.

b)    Elaborarea proiectului de execuție, obținerea avizelor și autorizațiilor aferente, execuția lucrărilor, recepția și darea în exploatare a investițiilor realizate.


General al Municipiului București
Machetă

NR.

CRT.

TIP

ARTERĂ,

DENUMIRE

SECTOR

LUNGIME

(ML)

LĂȚIME

STRADĂ

NR.

IMOBILE

ADMINISTRATORUL

DRUMULUI

TIP

CAROSABIL

TROTUARE

(DA/NU)

STATUTUL

JURIDIC

NECESAR

INVESTIȚII (TIP REȚEA)

PUZ

{EXISTENT/

INEXISTENT)

STUDII DE

FEZABILITATEB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro