Hotărârea nr. 477/2018

HOTARAREnr. 477 din 2018-07-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE IDENTIFICARE SI NEGOCIERE, IN SCOPUL ACHIZITIONARII DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU CADRELE MEDICALE CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


I    _ **

Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA

x    >    1»14 2Blfe iAa&iîtWJU Wfâej.iM

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București în Comisia de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale

care își desfășoară activitatea în cadul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

t

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate nr. 4226/25.07.2018 al Direcției Asistență Tehnică și Juridică;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu nr. 126/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 495/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia doamnei Florea Ancuța Doina din funcția de membru în Comisia de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, înregistrată Direcția Asistentă Tehnică si Juridică cu nr. 4069/19.07.2018;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17, și art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

-Art.1-Se-desemnează doamna R^icițfApca Daniela ca reprezentant al

Consiliului General al Municipiulukâucur-eșfi^n Comisia de identificare și


negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea Tn cadul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în locul doamnei Florea Ancuța Doina.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2