Hotărârea nr. 476/2018

HOTARAREnr. 476 din 2018-07-27 PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCURESTI


H OT Ă R Â R E

privind constituirea Asociației Centru Municipal pentru Dialog București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4538/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 405/25.07.2018 din cadrul Consiliului General a) Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă asocierea Municipiului București cu Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în vederea constituirii Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, persoană juridică de drept comun și de drept privat.

(2)    Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației Centru Municipal pentru Dialog București.

(3)    Se aprobă participarea Centrului pentru Tineret al Municipiului București, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației Centru Municipal pentru Dialog București.

(4)    Se aprobă participarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației Centru Municipal pentru Dialog București.

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, în forma prevăzută în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă participarea Municipiului București la patrimoniul inițial al Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, cu o contribuție în valoare de 48.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București la .ctîlțistituirea^patripioniului inițial al asociației.    0


Art.4 Se aprobă participarea Centrului pentru Tineret al Municipiului București la patrimoniul inițial al Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, cu o contribuție în valoare de 48.000 lei, reprezentând aportul la constituirea patrimoniului inițial al asociației.

Art.5 Se aprobă participarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București la patrimoniul inițial al Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, cu o contribuție în valoare de 48.000 lei, reprezentând aportul la constituirea patrimoniului inițial al asociației.

Art.6 Se aprobă ca sediul Asociației Centru Municipal pentru Dialog București să fie în municipiul București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 3, camera 5, sectorul 1, în vederea desfășurării activității acesteia.

Art.7 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, pentru și în numele Consiliului General al Municipiului București, Actul Constitutiv și Statutul Asociației Centru Municipal pentru Dialog București, anexate la prezenta hotărâre.

Art.8 Se desemnează domnul Stancu Cezar, cetățean roman, născut la data de

........., la ........., domiciliat în........., posesor al BI/CI seria .......... nr...........

eliberat de........., la data de..........ca membru în Adunarea Generală a Asociației

Centru Municipal pentru Dialog București.

Art.9 Se desemnează doamna Butacu Simona, cetățean roman, născută la

data de........., la.......... domiciliată în.......... posesoare a BI/CI seria..........nr.

.......... eliberat de ........., la data de ........., ca membru supleant în Adunarea

Generală a Asociației Centru Municipal pentru Dialog București.

Art.10 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


Pag 2


\n

Anexa 1ACT CONSTITUTIV AL

ASOCIAȚIEI CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DATELE DE IDETIFICARE ALE ASOCIAȚILOR

ART. 1 - Datele de identificare ale asociaților:

Asociat-Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul in București, B-duI Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, cod postai 050013, reprezentat de GABRIELA FIREA, in calitate de Primar General

Asociat - Centrul pentru Tineret al Municipiului București, cu sediul in București, Calea Victoriei, nr.126, sector 1, ( adresa de corespondenta in Bulevardul Basarabia nr 37-39, sector 3, in incinta Arena Naționala, sector E-114) reprezentat de VASILICA GEORGIANA TRIFU în calitate de Director

Asociat - Centrul pentru Seniori al Municipiului București, cu sediul in București, Strada Constantin Miile, nr.10, sector 1, ( adresa de corespondenta in Bulevardul Basarabia nr 37-39, sector 3, in incinta Arena Naționala, sector


DOBRE în calitate de Director

CAPITOLUL II

EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE SI A SCOPULUI PROPUS

ART. 2 - Exprimarea voinței de asociere si a scopului propus:

In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările aduse de Legea nr. 22 din 13 martie 2014, in calitate de membri fondatori, am hotarat sa constituim ASOCIAȚIA CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, avand ca scop dezvoltarea durabila a comunitarii, dialogul social, promovarea valorilor civice si sociale, stimularea sportului de masa, dezvoltarea unui mediu de cooperare permanenta in vederea realizării unor activități

Obiectivele ASOCIAȚIEI CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI sunt următoarele:

a)    Dezvoltarea socio-economica durabila a comunității Mun. București,

b)    Promovarea activitatilor de voluntariat,

c)    Promovarea si implementarea strategiilor si politicilor europene

d)    Elaborarea de strategii, programe, analize economice, sociale, sondaje, cercetări si anchete de specialitate in scopul dezvoltării socio-economice a Mun. București prin realizarea de proiecte, programe si acțiuni specifice.

e)    Dezvoltarea de activitati de promovare turistica,

f)    Promovarea si implementarea programelor de finanțare nerambursabila,

g)    Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare si combaterea excluziunii sociale si a dezechilibrelor sociale

h)    Promovarea de soluții integrate si eficiente prin participarea activa la programe privind crearea de locuri de munca si imbunanatire a nivelului general de trai

i)    Prevenirea si combaterea infractionalitatii, protecția consumatorilor, combaterea abuzurilor de orice tip,

j)    Desfasurarea activitatii permanente de aparare a drepturilor fundamentale ale omului si promovarea libertăților cetatenesti

k)    Dezvoltarea de programe si organizarea de evenimentespecifice din cadrul asociației.

l)    încurajarea si promovarea participării școlare si a creșterii nivelului de educație si cultura in rândul tinerilor si a altor categorii vulnerabile

m)    Acordarea de burse si alte forme de sprijin material, desfasurarea si încurajarea actelor de caritate, precum si organizarea de colecte si strângere de fonduri

n)    Acordarea de consultanta, asistenta tehnica de specialitate si consiliere persoanelor fizice si juridice interesate, in domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice, protecției mediului, managementului, elaborarea cererilor, achizițiilor publice de proiect precum si in alte domenii de interes general ce privesc viata publica;

o)    Organizarea de cursuri de formare profesionala, training-uri, evenimente, seminarii, conferințe, colocvii, reuniuni științifice, tabere de lucru tematice etc

p)    Editarea de publicații in format tipărit si electronic, realizarea de materiale de promovare, spoturi, rubrici si emisiuni radio-tv de specialitate

q)    Desfasurarea de activitati de cercetare - dezvoltarea in diverse domenii de activitate

r)    Susținerea intereselor profesionale si dezvoltarea profesionala a specialiștilor din diverse domenii de activitate si susținerea perfomantelor educaționale si sportive,

s)    Promovarea dezvoltării socio-economice durabile, protecției mediului si a resurse naturale,

t)    Dezvoltarea activitatilor de asistenta si protecție sociala si a voluntariatului in rândul cetățenilor


corcoli cu □r,ic«?!.v_u'.

1-————-_ .. 1

v)    Implementarea activităților de dezvoltare a capitalului uman prin servicii de informare, consiliere profesionala, orientare in cariera si mediere a muncii pentru: șomeri, angajați, tineri, inclusiv cei care părăsesc sistemul intitutionalizat de protecție a copilului, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, femei, familii care au mai mult de 2 copii si /sau familii monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, pensionari, sportivi precum si pentru alte grupuri sociale. De asemenea, se vor implementa si activitati privind practica si consilierea in cariera pentru elevii si studenții inmatriculati in sistemul național de invatamant.

w)    Susținerea si încurajarea tuturor categoriilor de varsta de a practica un sport sau orice alt tip de activitate asociat cu mișcarea fizica,

x)    Educarea populației prin sport cu precădere populația școlara si tinerii,

y)    Mentinerera sanatatii populației prin reducerea si prevenirea gradului de sedentarism si obezitate,

z)    Dezvoltarea unor programe special destinate persoanelor din categorii defavorizate,

aa)    Creșterea gradului de implicare a populației in activitati sportive de masa prin participare si activitati de voluntariat,

ab)    prestarea de servicii de interes public adresate seniorilor, pensionari sau nepensionari, care să vină în sprijinul acestora, prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități ce au caracter recreativ, cultural-educativ, cultural-religios și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni. Prin activitățile pe care le desfășoară, stimulează menținerea capacităților fizice și intelectuale a seniorilor, iar prin programele și proiectele derulate va atrage interesul acestei categorii de vârstă de participare la diverse forme de manifestări care le va revigora viața socială.

ac)    desfășurarea de activități socio-culturale, de socializare și relaționare, precum și activități accesibile acestei categorii de vârstă, cum ar fi: petrecerea timpului liber, recreere, destindere, relaxare, atragerea în diverse activități culturale, individuale și colective inițiate de administrația locală, găsirea unor soluții care la nivel individual îi depășesc pe fiecare în parte, precum și schimbul reciproc de experiența.

ad)    Oferirea de condiții de petrecere a timpului liber care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor din comunitatea Mun. București,

ae)    Dezvoltarea spiritului de echipa si descoperirea talentelor in domeniul sportiv,

af)    Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor din comunitate;

ag)    Organizarea de întâlniri cu reprezentanții diferitelor instituții publice care au ca obiect de activitate rezolvarea problemelor comunității;

ah)    Informarea despre evenimentele socio-culturale sau de altă natură care au loc în municipiul București;

ai)    Stabilirea și promovarea de schimburi cultural-artistice, socio-culturale și de altă natură la nivel


ak)    Informarea publicului larg prin mijloace mass-media privind activitatea ASOCIAȚIA CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI

al)    Punerea la dispoziția beneficiarilor a bunurilor existente în cadrul Cluburilor/reprezentantelor din cadrul asociației, conform destinației acestora;

am)    încheierea de parteneriate media cu trusturi de presă, televiziuni, publicații media;

an)    încurajarea și promovarea parteneriatului între generații prin creearea de oportunități de implicare socială cu caracter comun;

ao)    Susținerea colaborării între instituții, național cât și internațional, în domeniul educației, științei și culturii, promovând respectarea drepturilor fundamentale ale omului indiferent de rasă, limbă sau religie;

ap)    Dezvoltarea unor proiecte si programe adresate studenților și tinerilor;

aq)    Organizarea unor cursuri și stagii de dezvoltare personală și formare profesională pentru tineri și studenți din mediul universitar bucureștean, tineri absolvenți de liceu sau școli profesionale, șomeri înregistrați, tineri care nu au un loc de muncă, nu sunt într-o formă de educație formală și nici într-un program de formare profesională (tinerii NEETS);

ar)    Alte activitati prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

as)    Dezvoltarea unor centre de asistenta și cazare pentru; victimile violentei domestice, persoane fără adăpost, tineri care părăsesc sistemul instituționalizat;

at)    Implementarea unor măsuri de stimulare a angajaților sau a potențialilor angajați prin implementarea unei politici de locuire, inclusiv asigurarea unor locuințe de serviciu;

au)    Asigurarea dialogului social permanent între autorități, sindicate, patronate, ONG-uri și asociații de proprietari/ locatari;

av)    Dezvoltarea unor centre multifuncționale de zi și permanente pentru elevi și studenți;

aw)    Dezvol tarea unor centre multifuncționale de zi și permanente pentru persoane cu dizabilități.;

ax)    Dezvoltarea unor programe de asistenta socială și socio-medicală la domiciliu.

Pentru îndeplinirea scopului si obiectivelor, asociația are aparat executiv propriu si trei cluburi tematice fara personalitate juridica: Clubul pentru Dialog al Tinerilor, Clubul pentru Dialog al Seniorilor; Clubul Sport pentru Toți.


CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG nibilitatea denumirii nr. 169268 din 17.07.2018CAPITOLUL in

DENUMIREA SI SEDIUL ASOCIAȚIEI

ART. 3 - Denumirea asociației:


Denumirea asociației este BUCUREȘTI” conform dovezi eliberata de Ministerul Justiției./,

ART. 4 - Sediul asociației

La data constituirii se stabilește sediul juridic central al asociației in Romania, Mun. București, Str

Aristide Demetriade, nr. 2,.......Sediul juridic al asociației poate fi schimbat in aceeași localitate

sau in alta localitate din Romania, prin Hotararea Consiliului Director. Asociația poate infiinta reprezentante si cluburi tematice fara personalitate juridica, in condițiile legii.

CAPITOLUL IV

DURATA DE FUNCȚIONARE SI PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIAITIEI

ART. 5 - Durata de funcționare Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat.

ART. 6 - Patrimoniul inițial al asociației

Patrimonial inițial al asociației este alcătuit din aportul asociaților in bani subscris si varsat in valoare de 144.000 Lei, după cum urmează :

-    Municipiul București 48.000 Iei

-    Centru pentru Tineret al Municipiului București 48.000 lei

-    Centru pentru Seniori al Municipiului București 48.000 lei


CAPITOLUL V

CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAȚIEI


ART. 7 - Categoriile de resurse patrimoniale ale asociației

a) Cotizațiile membrilor asociației;

b)    Dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in c&nditiiled&gale

c)    Dividendele societăților comerciale înființate de asociație;

d)    Veniturile realizate din activitati economice directe;

e) Donații, sponsorizări sau legate;

f) Resurse obținute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;CAPITOLUL VI

PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

Conducerea asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții Asociaților,.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

-    Dl./Dna..........................reprezentantul municipiului București numit de CGMB București

prin Hotărâre nr.....

-    Dl/ Dna.. VASILICA GEORGIANA TRIFU, reprezentantul legal al Centrului pentru Tineret al Munipiului București

-    Dl./ Dna. ELENA ALEXANDRA DOBRE., reprezentantul legal al Centrului pentru Seniori al Munipiului București

Membrii supleanti ai Adunării Generale:

-    Dl./Dna..........................reprezentantul municipiului București numit de CGMB București

prin Hotărâre nr.....

-    Dl/ Dna..............................desemnat de reprezentantul legal al Centrului pentru Tineret al

Munipiului București prin decizia nr.......

-    Dl./ Dna. .........................desemnat de reprezentantul legal al Centrului pentru Seniori al

Munipiului București prin decizia nr.......


Consiliul Director va fi format dintr-un număr de minim 3 si maxim 7 punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale Sunt numiți in calitate de membrii ai primului consiliul director:

•    Președinte - Dl. /Dna...............

•    Membru - Dl. /Dna...............

•    Membru - DI. /Dna...............

Controlul Financiar al Asociației

Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor sau o comisie de cenzori formata din minim 3 membri numiți de adunarea generala.

CAPITOLUL VI


SEMNATURILE ASOCIAȚILOR

ASOCIAT

Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, reprezentat de Gabriela FIREA, în calitate de Primar General

ASOCIAT

Centrului pentru Tineret al Municipiului București, reprezentat DE VASILICA GEORGIANA TRDFU, în calitate de Director


ASOCIAT

Centrul pentru Seniori al Municipiului București, reprezentat de ELENA ALEXANDRA DOBRE, în calitate de Director


wey/r 2-tf-CJz. II. &>. -**■

STATUTUL

ASOCIAȚIEI CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAȚILOR

ART. 1 - Datele de identificare ale asociaților:

Asociat - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, cod postai 050013, reprezentat de GABRIELA FIREA, in calitate de Primar General


Asociat - Centrul pentru Tineret al Municipiului București, cu sediul in București, Calea Victoriei, nr.126, sector 1, (adresa de corespondenta in Bulevardul Basarabia nr 37-39, sector 3, in incinta Arena Naționala, sector E-l 14) reprezentat de VASILICA GEORGIANA TRIFU în calitate de Director

Asociat - Centrul pentru Seniori al Municipiului București, cu sediul in București, Strada Constantin Miile, nr. 10, sector 1, ( adresa de corespondenta in Bulevardul Basarabia nr 37-39, sector 3, in incinta Arena Naționala, sector E-l 13) reprezentat de ELENA ALEXANDRA DOBRE în calitate de Director


CAPITOLUL II

EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE SI A SCOPULUI PROPUS ART. 2 - Exprimarea voinței de asociere si a scopului propus:

In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire laiâtii si funpatii, cu ri fondatori,


modificările si completările aduse de Legea nr. 22 din 13 martie 2014, in caii am hotarat sa constituim ASOCIAȚIA CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, avand ca scop dezvoltarea durabila a comunității, dialogul social, promovarea valorilor civice si sociale, stimularea sportului de masa, dezvoltarea unui mediu de cooperare permanenta in vederea realizării unor activități educaționale, sociale, sportive, culturale și științifice, promovarea voluntariatului, participarea cetateneasca si promovarea valorilor democratice europene.


CAPITOLUL UI

DENUMIREA SI SEDIUL ASOCIAȚIEI

ART. 3 - Denumirea asociației:


Denumirea asociației este „ASOCIAȚIA CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI” conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 169268 din 17.07.2018 eliberata de Ministerul Justiției.

ART. 4 - Sediul asociației

La data constituirii se Stabilește sediul juridic central al asociației in Romania, Mun. București, Str Aristide Demetriade, nr. 2,....... Sediul juridic al asociației poate fi schimbat in aceeași localitate sau

in alta localitate din Romania, prin Hotararea Consiliului Director. Asociația poate înființa reprezentante si cluburi tematice fara personalitate juridica, in condițiile legii.

CAPITOLUL IV

DURATA DE FUNCȚIONARE SI PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIAȚIEI ART. 5 - Durata de funcționare

Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat. ART. 6 - Patrimoniul inițial al asociației

Patrimonial inițial al asociației este alcătuit din aportul asociaților in bani subscris si varsat in valoare de 144.000 Lei, după cum urmează:    _ ______

-    Municipiul București 48.000 lei

-    Centru pentru Tineret al Municipiului București 48.000 lei

-    Centru pentru Seniori al Municipiului București 48.000 Iei

CAPITOLUL V

EXPLICITAREA SCOPULUI SI OBIECTIVELOR ASOCIAȚIEI ART. 7 - Explicitarea scopului


Asociația are ca scop dezvoltarea durabila a comunitarii, dialogul social, promovarea valorilor civice si sociale, stimularea sportului de masa, dezvoltarea unui mediu de cooperare permanenta in vederea realizării unor activități educaționale, sociale, sportive, culturale și științifice, promovarea voluntariatului, participarea cetateneasca si promovarea valorilor democratice europene.

ART. 8 - Obiectivele asociației sunt următoarele:

a)    Dezvoltarea socio-economica durabila a

b)    Promovarea activitatilor de voluntarial

c)    Promovarea si implementarea strategilor.
d)    Elaborarea de strategii, grameMaaljze^bo    sociale, sondaje, cercetări si anchete de

specialitate in scopul dezvoltării socio-economice a Mun. București prin realizarea de proiecte, programe si acțiuni specifice.

e)    Dezvoltarea de activitati de promovare turistica,

f)    Promovarea si implementarea programelor de finanțare nerambursabila,

g)    Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare si combaterea excluziunii sociale si a dezechilibrelor sociale

h)    Promovarea de soluții integrate si eficiente prin participarea activa la programe privind crearea de locuri de munca si imbunanatire a nivelului general de trai

i)    Prevenirea si combaterea infractionalitatii, protecția consumatorilor, combaterea abuzurilor de orice tip,

j)    Desfasurarea activitatii permanente de aparare a drepturilor fundamentale ale omului si promovarea libertăților cetatenesti

k)    Dezvoltarea de programe si organizarea de evenimentespecifice din cadrul asociației.

l)    încurajarea si promovarea participării școlare si a creșterii nivelului de educație si cultura in rândul tinerilor si a altor categorii vulnerabile

m)    Acordarea de burse si alte forme de sprijin material, desfasurarea si incurajarea actelor de caritate, precum si organizarea de colecte si strângere de fonduri

n)    Acordarea de consultanta, asistenta tehnica de specialitate si consiliere persoanelor fizice si juridice interesate, in domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice, protecției mediului, managementului, elaborarea cererilor, achizițiilor publice de proiect precum si in alte domenii de interes general ce privesc viata publica;

o)    Organizarea de cursuri de formare profesionala, training-uri, evenimente, seminarii, conferințe, colocvii, reuniuni științifice, tabere de lucru tematice etc

p)    Editarea de publicații in format tipărit si electronic, realizarea de materiale de promovare, spoturi, rubrici si emisiuni radio-tv de specialitate

q)    Desfasurarea de activitati de cercetare - dezvoltarea in diverse domenii de activitate

r)    Susținerea intereselor profesionale si dezvoltarea profesionala a specialiștilor din diverse domenii de activitate si susținerea perfomantelor educaționale si sportive,

s)    Promovarea dezvoltării socio-economice durabile, protecției mediului si a resurse naturale,

t)    Dezvoltarea activităților de asistenta si protecție sociala si a voluntariatului in rândul cetățenilor Mun. București,

u)    Acordarea de titluri onorifice pentru diverse personalități si/sau persoane care s-au remarcat in mod deosebit in diverse domenii de activitate

v)    Implementarea activităților de dezvoltare a capitalului uman prin servicii de informare, consiliere profesionala, orientare in cariera si mediere a muncii pentru: șomeri, angajați, tineri, inclusiv cei care părăsesc sistemul intitutionalizat de protecție a copilului, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, femei, familii care au mai mult de 2 copii si /sau familii monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, pensionari, sportivi precum si pentru alte grupuri sociale. De asemenea, se vor implementa si activitati privind practica si consilierea in cariera pentru elevii si studenții înmatriculați in sistemul național de invatamant.

w)    Susținerea si incurajarea tuturor cațegî

activitate asocH----—— n~:~"

x)    Educarea po


.varsta de a practica un sport sau orice alt tip de


mati^scolara si tinerii,y)    Mentinerera sanatatii populației prin reducerea s    si obezitate,

z)    Dezvoltarea unor programe special destinate per

aa)    Creșterea gradului de implicare a populației in activitati sportive de masa prin participare si activitati de voluntariat,

ab)    prestarea de servicii de interes public adresate seniorilor, pensionari sau nepensionari, care să vină în sprijinul acestora, prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități ce au caracter recreativ, cultural-educativ, cultural-religios și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni. Prin activitățile pe care le desfășoară, stimulează menținerea capacităților fizice și intelectuale a seniorilor, iar prin programele și proiectele derulate va atrage interesul acestei categorii de vârstă de participare la diverse forme de manifestări care le va revigora viața socială.

ac)    desfășurarea de. activități socio-culturale, de socializare și relaționare, precum și activități accesibile acestei categorii de vârstă, cum ar ft: petrecerea timpului liber, recreere, destindere, relaxare, atragerea în diverse activități culturale, individuale și colective inițiate de administrația locală, găsirea unor soluții care la nivel individual îi depășesc pe fiecare în parte, precum și schimbul reciproc de experiența.

ad)    Oferirea de condiții de petrecere a timpului liber care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor din comunitatea Mun. București,

ae)    Dezvoltarea spiritului de echipa si descoperirea talentelor in domeniul sportiv,

af)    Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor din comunitate;

ag)    Organizarea de întâlniri cu reprezentanții diferitelor instituții publice care au ca obiect de activitate rezolvarea problemelor comunității;

ah)    Informarea despre evenimentele socio-culturale sau de altă natură care au loc în municipiul București;

ai)    Stabilirea și promovarea de schimburi cultural-artistice, socio-culturale și de altă natură la nivel local, național și internațional

aj)    Acordarea de titluri, premii, medalii și cupe persoanelor din comunitatea Municipiului București pentru rezultate deosebite.

ak)    Informarea publicului larg prin mijloace mass-media privind activitatea ASOCIAȚIEI CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCUREȘTI

al)    Punerea la dispoziția beneficiarilor a bunurilor existente în cadrul Cluburilor/reprezentantelor din cadrul asociației, conform destinației acestora;

am)    încheierea de parteneriate media cu trusturi de presă, televiziuni, publicații media;

an)    încurajarea și promovarea parteneriatului între generații prin creearea de oportunități de implicare socială cu caracter comun;

ao)    Susținerea colaborării între instituții, național cât și internațional, în domeniul educației, științei și culturii, promovând respectarea drepturilor fundamentale ale omului indiferent de rasă, limbă sau religie;

ap)    Dezvoltarea unor proiecte si programe adresate studenților și tinerilor;

aq)    Organizarea unor cursuri și stagii de dezvoltare personală și formare profesională pentru tineri și studenți din mediul universitar bucureștean, tineri absolvenți de liceu sau școli profesionale, șomeri înregistrați, tineri care nu au un loc de raSncSTpu sunt într-o formă de educație formală și nici într-un

program de formare profesională (tineâi NEETS):,-ar) Alte activitati prevăzute de
I2>


as)    Dezvoltarea unor centre de asistenta și cazare pentru: victimile violentei domestice, persoane fără adăpost, tineri care părăsesc sistemul instituționalizat;

at)    Implementarea unor măsuri de stimulare a angajaților sau a potențialilor angajați prin implementarea unei politici de locuire, inclusiv asigurarea unor locuințe de serviciu;

au)    Asigurarea dialogului social permanent între autorități, sindicate, patronate, ONG-uri și asociații de proprietari/ locatari;

av)    Dezvoltarea unor centre multifuncționale de zi și permanente pentru elevi și studenți;

aw)    DezvoItarea unor centre multifuncționale de zi și permanente pentru persoane cu dizabilități.;

ax)    Dezvoltarea unor programe de asistenta socială și socio-medicală la domiciliu.

Pentru îndeplinirea scopului si obiectivelor, asociația are aparat executiv propriu si trei cluburi tematice fara personalitate juridica: Clubul pentru Dialog al Tinerilor, Clubul pentru Dialog al Seniorilor; Clubul Sport pentru Toți.


CAPITOLUL VI

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MEMBIULdt<FO,NDA?“

ART. 9 - Drepturile membrilor fondatori

a)    Participa la toate activitatile si manifestările care cpnstituie abjectul de activitate al asociației;

b)    Beneficiază de promovarea activităților și evenimentelor care pe care asociații le desfășoară și care corespund scopurilor si obiectivelor asociației;

c)    Isi poate desemna reprezentant in Consiliul Director.

d)    Poate folosi dotările materiale ale asociației conform misiunii acesteia;

e)    Poate purta însemnele și emblema asociației;

f)    Poate beneficia de toate formele de promovare instituționala și sprijin logistic de care dispune asociația pentru îndeplinirea scopului si obiectivelor asociației;

g)    Poate sa isi exprime opinii și sa propună proiecte de interes cu privire la orice subiect ce tine de îndeplinirea scopului asociației;

h)    Beneficiază de baza de date și informații a asociației;

i)    Participa la proiectele de interes generai al Asociației;

j)    Poate să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de competentele Asociației;

k)    Primesc informații asupra programelor și proiectelor de dezvoltare ale asociației;

l)    Primesc sprijin din partea asociației pentru identificarea grupurilor ținta pentru proiectele asociațiilor.

m)    Promovează, cu prioritate, in rândul membrilor cluburilor tematice și voluntarilor beneficiile proiectelor implementate de asociați.

ART. 10-Obligațiile membrilor fondatori:c)    Sa respecte statutul si regulamentul asociației;

d)    Sa achite anual cotizația, in cuantumul si la termenele stabilite de asociație;

e)    Sa nu desfasoare activitati politice in cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de asociație.


CAPITOLUL VH

CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAȚIEI

ART. 11- Categoriile de resurse patrimoniale ale asociației

a)    Cotizațiile membrilor asociației;


b)    Dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in

c)    Dividendele societarilor comerciale infiintate de asociație;

d)    Veniturile realizate din activitati economice directe;

e)    Donații, sponsorizări sau legate;

f)    Resurse obținute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele

g)    Alte venituri prevăzute de lege.

CAPITOLUL Vm

ORGANIZARE,MEMBRII, ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

ART. 12 - Asociația este constituita din membrii fondatori și instituții publice, persone juridice de drept public care recunosc si aplica prezentul statut.

ART. 13- Membrii asociației își păstrează integral autonomia si toate drepturile și obligațiile conferite de Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare sau alte acte normative care le reglementează activitatea acestora. Unitățile administrativ-teritoriale vor desemna un reprezentant in Adunarea Generala si un supleant prin hotararea consiliului local/ consiliului general/ consiliului județean. Instituțiile publice (inslusiv instituțiile publice de interes local, persoane juridice de drept public) vor fi reprezentate in Adunarea Generala de către reprezentantul legal al acestora iar supleantul va fi numit prin decizie a reprezentantului legal.

ART. 14 - Admiterea unui nou membru, persoana juridica de drept public, se face pe baza unei cereri de adeziune a acestuia, adresată președintelui asociației, prin care solicitantul aderă la prezentul statut, cu respectarea prevederilor legale.

ART. 15 - Cererea de adeziune în asociație se supune aprobării Adunării Generale, care poate admite sau respinge cererea de adeziune.

ART. 16 - Admiterea unui membru în asociație se face cu votul unanim al asociaților si se consideră efectuată la momentul înscrierii acestuia în Registrul asociațiilor si fundațiilor.

ART. 17-înscrierea noilor membriiT^R^giștrul asociațiilor si fundațiilor se efectuează de către directorul asociației în termen cel riuSlt - 30 (treizeci) zile de la data aprobării aderării de către Adunarea Generala.

Se considera ca orice nou membru al asociației accepta in totalitate prevederile statutului si ale actului constitutive ale asociației la data aderării sale.

ART. 18 - Atribuțiile Adunării Generale

Adunarea Generala a asociației este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaților cu următoarele atribuții:

a)    Aproba ordinea de zi a fiecărei ședințe,

b)    Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociației;

c)    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanțului contabil;

d)    Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director,

e)    Alegerea si revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de c-efizori;


f)    înființarea de filiale;    /    >

g)    Modificarea actului constitutiv si a statutului;    /

h)    Stabilește cotizațiile, contribuțiile si taxele de inscriere la care sunt supusi membț

i)    Aproba dizolvarea si lichidarea asociației, precum si stabilirea destinației bunuri! lichidare;

j)    Aproba raportul de activitate anual al Consiliului Director;

k)    Aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare intocmit de Consiliul Director.

l)    Alte atribuții conform legii statutului si regulamentului de organizare si funcționare al asociației. ART. 19 - Adunarea generală se întrunește in ședința ordinara anual. Convocarea Adunării Generale ordinara se face de către președintele Asociației, prin intermediul aparatului executiv.

ART. 20 - Adunarea generală extraordinara se face ori de câte ori este cazul. Convocarea Adunărilor Generale extraordinare se face de către președinte cu avizul prealabil al Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii fondatori ai Asociației.

ART. 21 - Atribuțiile Consiliului Director

Consiliul Director va fi format dintr-un număr de minim 3 membri si maxim 7 membri, va asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale si va avea următoarele atribuții:

a)    Numește, angajează si revoca directorul executiv la propunerea Președintelui Asociației;

b)    încheie acte juridice in numele si pe seama asociației prin directorul executiv, in limitele aprobate prin hotărârea consiliului director;

c)    Stabilește salariul personalului asociației;

d)    Ordonează credite in numele asociației prin directorul executiv;

e)    Hotărăște cu privire la schimbarea sediului asociației;

f)    Administrează si conduce activitățile asociației;

g)    Aprobă organigrama,statul de funcții,politica de personal,elaborează si avizeaza regulamentul de organizare și funcționare a asociației;

h)    Asigură aplicarea hotărârilor Adunării-Generale a asociației prin intermediul directorului executiv si a aparatului executiv aflat ii?bo6{d0nărea acestuia;

i)    Aprobă planul de acțiune aLâparaturlurexeCiniv7 al asociației;

j)    Administrează patrimoniul/^bc j'afi^^^^dupe activitățile;


k)    Stabilește cotizația anuala a membrilor asociației cu aprobarea Adunării Generale;

l)    Prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate și executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

m)    Alte atribuții conform statutului, regulamentului de organizare si funcționare, hotărârilor Adunării Generale și dispozițiilor legale în materie;

ART. 22 - Atribuțiile cenzorufui/comisiei de cenzori

Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor (daca este cerut expres de lege) sau daca asociația are peste 100 de membri controlul este asigurat de o comisie de cenzori alcatuita dintr-un număr impar de membri si are următoarele atribuții:

a)    Verifica modul in care este administrat patrimonial asociației;

b)    întocmește rapoarte si le prezintă Adunării Generale;

c)    Poate participa la ședințele Consiliului Director fara drept de vot;

d)    îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generala in condițiile

CAPITOLUL IX

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

ART. 23 - Dizolvarea asociației

Asociația se dizolva de drept prin imposibilitatea constituirii ConsiTiWrTDirector, daca aceasta situație dureaza de mai mult de un an sau prin reducerea numărului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost îndeplinit timp de trei luni.

Asociația se dizolva si prin hotararea Adunării Generale. In termen de 15 zile de la ședința de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica se depune la Judecătorie pentru a fi inscris in Registrul asociațiilor si fundațiilor.

In cazul dizolvării asociației, bunurile ramase vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, prin hotararea Adunării Generale.

Adunarea Generala desemnează comisia de lichidare care se va ocupa de transmiterea bunurilor, in condițiile legii.

Lichidarea Asociației se va face in conformitate cu dispozițiile din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare.

CAPITOLUL X

LITIGII

CAPITOLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

ART. 25 - Asociația are ștampilă și însemne proprii.

a)    Asociația are obligația să mediatizeze calitatea de membru a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun asociația, în toate activitățile și proiectele desfășurate, folosind stema și alte însemne distinctive ale unităților administrativ-teritoriale respective, în scopul realizării obiectivelor asociației.

b)    Utilizarea de către membrii Asociației și/sau de colaboratorii acesteia, inclusiv de către aparatul executiv al Asociației, a stemei și a celorlalte însemne distinctive ale unităților administrativ teritoriale care compun asociația, în scopul obținerii de foloase personale necuvenite, se pedepsește conform legilor în vigoare și atrage de drept excluderea din asociație.

c)    Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației.

d)    Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, incidente activității Asociației, precum și cu prevederile Regulamentului Intern al Asociației, atunci când acesta va fi adoptat.

e) Prezentul statut intră în vigoare prin aprobarea Adunării Generale în ședința extraordinară de constituire, organizată de comitetul de inițiativă pentru constituirea asociației. Este alcătuit din XI capitole și 25 de articole și a fost redactat în......de exemplare originale.

Prevederile prezentului statut se completează in mod corespunzător cu dispozițiile legale in vigoare, întocmit in.............., anul............. si este semnat in original.SEMNATURILE ASOCIAȚILOR

ASOCIAT

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, reprezentat de Gabriela FIREA, în calitate de Primar General

ASOCIAT

Centrul pentru Tineret al Municipiului București, reprezentat de VASELICA GEORGIANA TRIFU, în calitate de Director

ASOCIAT

Centrul pentru Seniori al Municipiului București, reprezentat de ELENA ALEXANDRA DOBRE, în calitate de Director