Hotărârea nr. 475/2018

HOTARAREnr. 475 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 195/25.08.2016 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004Consiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 195/25.08 2016 privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație

decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. 11823/27.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 121/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr 478/25.07 2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 195/25.08.2016, Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 9/30.01,2017, Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/30.01.2017;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficarii Legii nr. 341/2004:

-    Domnul Ivan Florin;

-    Domnul Gâdiuță Alexandru;

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 195/25.08.2016 rămân neschimbate.

Art.lll Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 293/17 05.2018 își încetează aplicabilitatea

Art. IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele nominalizate la art. I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.