Hotărârea nr. 474/2018

HOTARAREnr. 474 din 2018-07-26 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA DE EVALUARE SI SELECTIONARE A PROIECTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN BUGETUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 1226/10,07.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 47/25.07.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 177/25.007.2018 și al Comisiei juridice și de disciplină nr. 477/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05 2018 privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a modelului de contract cadru de finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și aii. 45 alin. (2) alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București:


Art.2 Se aprobă fondul anual pentru finanțările nerambursabile alocate de la bugetul locatar Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2018, în cuantum de 576.000 lei.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 26.07.2018 Nr. 474