Hotărârea nr. 473/2018

HOTARAREnr. 473 din 2018-07-26 PRIVIND INLOCUIREA A DOI MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. SA, NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 55/2018


HOTĂRÂRE

privind înlocuirea a doi membri ai Consiliului de Administrație la Societatea de Transport București S.T.B. S.A., numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr, 55/2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 712/20.07.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 67/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 476/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 55/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București - R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București S.T.B. S.A.;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă încetarea mandatului doamnei Cliseru Speranța - membru al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București S.T.B. S.A. și al doamnei Boiță Petrina - membru al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București S.T.B. S.A. numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 55/2018.

Art.2 Se numesc în Consiliul de Administrație al Societății de Transport București S.T.B. S.A. următorii membri:

a)    Creci Andrei George.

b)    Brod Mariana.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București S.T.B. S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Cule