Hotărârea nr. 472/2018

HOTARAREnr. 472 din 2018-07-26 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI


I *

privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății in consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 7974/1/18.07.2018

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 46/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 475/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (2) lit. b), alin. (5) și alin (14) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează membri din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății, respectiv din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale a Municipiului București în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 32/2007, nr. 33/2007, nr. 34/2007, nr. 35/2007, nr. 36/2007, nr. 37/2007, nr. 38/2007,’ nr. 39/2007, nr. 40/2007, nr. 41/2007, nr. 42/2007, nr. 43/2007, nr. 44/2007, nr. 45/2007, nr. 46/2007, nr. 47/2007, nr. 48/2007, nr. 49/2007 și nr. 50/2007 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, spitalele și persoanele nominalizate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018

\n

Anexa 1Membrii desentoatidin cadru) ștfUSfiifli {șfohtribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ,șip,jflpjțaielor publice din rețeaua autorităților


administrației publice locale nomin'ahz


lai jos, sunt


Nr.

Crt.

Unitatea sanitara

Funcție propusa in Consiliul de Administrație

Nume , prenume

Membru titular

Andreea Loredana

MARIN

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa"

i

Membru titular

Aurora GHINEA

I

I

Membru supleant

Claudia PLESAN

1

Membru supleant

Augustina BATIN

Membru titular

Eleonora MANUC

Spitalul Clinic „Sfanta Maria"


Membru titular Membru su leant

Membru supleant

Membru titular

Elena MARIN

Paula BALAN

Andreea Loredana MARIN

Elena MARIN

Spitalul Clinic ..Colentina"

Membru titular

Alexandru SIMION

Membru supleant

Andreea Loredana

MARIN

Ana Maria PEICOV


Membru supleant

Membru titular

r——--------
Spitalul de Pneumoftiziologie

membru titular

Cristina LUTESCU

„Sfanțul Ștefan"

Membru supleant

Irina GOICEANU

5

Membru supleant

Claudia PLESAN

Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC

Membru titular

Aurora GHINEA

I

Membru titular

Janina FLOREA

Osteoarticular

„Foișor"

Membru supleant

Elena STANCIU

!

6

Membru supleant

!    î

Oana SIVACHE

Membru titular

Irina GOICEANU

Spitalul Clinic „Prof.dr. Theodor

Membru titular

Andreea Loredana

MARIN

Burghele"

Membru supleant

Alexandra CACIOIANU

7

Membru supleant

Camelia CONSTANTIN

Spitalul de

Membru titular

Ionela CRUCERU

Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos"

Membru titular

Ioana DAVID

Membru supleant

Nicoleta PETRE

8

Membru supleant

Florina HRISTEA

Spitalul de Boli Cronice „Sfanțul

Membru titular

Marinela ILIE

1

Membru titular

Teresa ION

Luca"

Membru supleant

Ioana DAVID

9

Membru supleant

Monica MOCANU

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-

Membru titular

i

Eleonora MANUC

Maxilo-Faciala „Prof.dr. Dan Theodorescu"

Membru

.. .

Aurora GHINEA

Mem^^supleantî'S

^Alexandru TRIFU

10

Me^brg/£vț&§apl\ p

"’lfina PAMFILE

2 ,'^bn''!'^rti. Csi

O


11


12


13


14


15


16Membru supleant Mariana VELEA


Spitalul Clinic de Nefrologie „Prof.Dr. Carol Davila"


Membru titular


Membru titular


Janina FLOREA

Irina GOICEANU


Spitalul Clinic „Coltea"


Membru supleant

Membru supleant


Membru titular

Membru titular

Membru supleant

Membru supleant


Alexandra CACIOIANU


Cristian TAMAZLICARU


Elena MARIN


Eleonora MANUC


Cristian UNGUREANU

Cristian TAMAZLICARU

Veronica SIRBU

Centrul de    ,

Tratament al .Membru titular_I______

Toxicodependentel    Aurora GHINEA

or pentru tineri    Membru titular

"Sfanțul Stelian"    Membru supleant    Oana SIVACHE


Membru supleant


Cristiana ANGHEL


Vasile APOSTOL


Spitalul Clinic de [ Membru titular Boli Infectioase si

Tropicae Membru titular „Dr.Victor Babes"


Marinela ILIE
Membru titular

Spitalul Clinic de Membru ,jtu|ar Copii „Dr.Victor---


Gomoiu"


Membru supleant


Elena MARIN

Marinela ILIE

Eleonora MANUC


17


Membru supleant


Georgeta COLTOIU


Elena STANCIU


18


19


! Centrul Clinic de . Membru titular Boli Reumatismale Membru titular

,, Dr. Ion Stoia"

Membru supleant


Paula BALAN


Camelia CONSTANTIN


Membru supleant Tereza ION


Spitalul Clinic de Membru titular Psihiatrie

,,Prof.dr Alexandru Obregia"


Membru titular


Alexandra CACIOIANU

Vasile APOSTOL

Ana Maria PEICOV


Membru supleant Membru supleant Veronica SIRBU
Anexa 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General


(ONOTĂ

pentru îndreptarea erorii materiale

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 472/26.07.2018

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică eroarea materială din cuprinsul art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/26.07.2018 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, după cum urmează:

Art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 472/26.07.2018 se va citi astfel:

„Art. 2 Prevederile Hotărârilor Consiliului    General    al    Municipiului

București nr. 32/2017, nr. 33/2017, nr. 34/2017,    nr.    35/2017,    nr.    36/2017,    nr.

37/2017, nr. 38/2017, nr. 39/2017, nr. 40/2017,    nr.    41/2017,    nr.    42/2017,    nr.

43/2017, nr. 44/2017, nr. 45/2017, nr. 46/2017,    nr.    47/2017,    nr.    48/2017,    nr.

49/2017 și nr. 50/2017 își încetează aplicabilitatea”.


ixpc-/

Bd. Regina Elisabew nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55 00 http://www.pmb.ro

V

UKAS

“țSBT"

BO *06'r HO 14O01

001