Hotărârea nr. 471/2018

HOTARAREnr. 471 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "ATELIERELE EXCELENTEI IN EDUCATIE"


HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului '"Atelierele Excelenței în Educație"

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4511/18.07.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 31/25.07 2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr 474/25 07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.1 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă programul "Atelierele Excelenței în Educație", ca demers educațional operațional la nivelul Capitalei, destinat elevilor bucureșteni din ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal, ce presupune următoarele tipuri de activități

a)    Cursuri și stagii de pregătire pe discipline școlare și extrașcolare, conferințe și studii de specialitate, vizând creșterea performanțelor la elevii cu potențial și dorința de dezvoltare personală în plan educațional.

b)    Consilierea și orientarea școlară și de carieră pentru elevii cu performanțe notabile în sfera olimpiadelor și concursurilor tematice pe discipline curriculare și extracurriculare

c)    Concursuri tematice pe discipline școlare și extrașcolare pentru elevii cu potențial și dorința de perfecționare și afirmare.

d)    Laboratoare tehnico - științifice pentru aplicații, inovație și cercetare în domeniile curriculare și extracurriculare de interes și utilitate pentru elevi și profesori.

Art.2 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București PROEDUS va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv prin realizarea și implementarea unei metodologii specifice, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei hotarari.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^    z x,SECRETAR GENERAL


^77. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Marian Orlando Ci    \    \ Georgiana Zamfir

București, 26.07.2018 Nr. 471B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro