Hotărârea nr. 470/2018

HOTARAREnr. 470 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A EFECTUA DEMERSURILE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A IMOBILELOR PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A SECTORULUI 3 SI AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3Consiliul General al Municipiului București nvm«nnM


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a efectua demersurile necesare pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor proprietate publică a municipiului

București situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3 și aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 12739/10.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 120/25.07.2018, raportul Comisiei relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 43/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 473/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 283/2018, privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 3, prin Primarul Sectorului 3, să efectueze toate operațiunile necesare înscrierii în evidențele de cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 3, domeniul public al Municipiului București;

; adresa Primăriei Setforului 3 nr. 124196/2018;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 să efectueze demersurile necesare pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor proprietate publică a municipiului București situate pe raza administrativ - teritorială a sectorului 3 și aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Art.2 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 3, în numele municipiului București.

Art.3 Consiliul Local Sector 3 are obligația ca în termen de 15 zile de ia finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Munir.iniiiliit Ritriiraetî Hnmmantala pmicp Ha rătra Aflriiil Ha PaHaetru ei Publicitate
CONFORM CU ORIGINALUL


Art.4 Cheltuielile pentru înscrierea în cartea Consiliul Local ai Sectorului 3.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


București, 26.07.2018 Nr. 470

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2