Hotărârea nr. 469/2018

HOTARAREnr. 469 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA INFIINTARII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL, DE SALUBRITATE, AMENAJARE SI INTRETINERE A ZONELOR VERZI, CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3


•:< ;V; h:ROMANIA

jau țJU&Atoaiu efvu,

HOTARARE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unui serviciu public de interes local, de salubritate, amenajare și întreținere a zonelor verzi, cu

personalitate juridică, în subordinea Consiliului tocai al Sectorului 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii publice - Direcția Utilități Publice nr. 1962/13.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 42/25.07.2018, raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 6/24.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 472/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ari. 8 și ari. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 110998/15.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1635986/22.06.2018 și de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 244/18.06.2018 prin care solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării unui serviciu public de interes local de salubritate;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la înființarea unui serviciu public de interes local, de salubritate, amenajare și întreținere a zonelor verzi, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al Sectorului 3.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir