Hotărârea nr. 468/2018

HOTARAREnr. 468 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU CENTRUL DE EXCELENTA "ACAD. NICOLAE CAJAL", IN VEDEREA ORGANIZARII PROIECTULUI CULTURAL - EDUCATIONAL - ARTISTIC "SUNTEM O VOCE", IN PERIOADA IULIE - NOIEMBRIE 2018


H'hlConsiliul GeneraTaTMunicipiului București


ROMAN IA

Sil4 ?0l & sXfl&AtiA M


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Centrul de Excelență "Acad. Nicolae Cajal”, în vederea organizării proiectului

cultural - educațional - artistic "Suntem o voce", în perioada iulie - noiembrie 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură învățământ, Turism nr. 4019/22.06.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 32/25.07.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 52/25.07.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 41/25.07.2008 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 471/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 161/04.06.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Centrul de Excelență "Acad. Nicolae Cajal";

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) liL (a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2, lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Centrul de Excelență "Acad. Nicolae Cajal", în vederea organizării proiectului cultural - educațional - artistic "Suntem o voce", în perioada iulie - noiembrie 2018.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

B

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.