Hotărârea nr. 467/2018

HOTARAREnr. 467 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU FEDERATIA ROMANA DE SAH, IN VEDEREA ORGANIZARII PROIECTULUI SPORTIV "OPEN INTERNATIONAL DE SAH - BUCURESTI CENTENAR", IN PERIOADA 15-16 SEPTEMBRIE 2018


V-Consiliul General al


•/, •>    ’Z'

' ■/ **S    • * • *

ITy.i : ■ ■■ j ■ • București ROMÂNIA

’    i9tfi 2016 SAafLLftt» M (WEiE.*^

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Federația Română de Șah, în vederea organizării proiectului sportiv "Open Internațional de Șah - București Centenar", în perioada 15-16 septembrie 2018


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură învățământ, Turism nr. 4021/22.06.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 33/25.07.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 40/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 470/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 163/04.06.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Federația Română de Șah;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. (a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2, lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Federația Română de Șah, în vederea organizării proiectului sportiv ”Open Internațional de Șah - București Centenar”, în perioada 15 -16 septembrie 2018.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

s

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


< A a'a SECRETAR GENERAL ' °    ' Z\\L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir