Hotărârea nr. 466/2018

HOTARAREnr. 466 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI - ILFOV


HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 298/17.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 14/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 469/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului ‘ București;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov nr. 177/06.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 8 alin. (3) lit. a), lit. dA1), lit. dA2), lit. i), lit. k), art. 9 alin. (2) lit. g) și art. 30 alin.

(5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, acutalizată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe strategia proprie privind dezvoltarea serviciului public de alimentare cu energie termică, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului.

Art.2 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, care cuprind toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii și care includ în mod obligatoriu proiectele contractelor de delegare a gestiunii și anexele obligatorii prevăzute la art. 29, alin. (13) din Legea nr. 51/2006.

Termoenergetică București - Ilfov, se supune avizării Consiliului Gărieral al Municipiului București și se aprobă de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Art.3 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe modificarea contractelor de delegare a gestiunii.

Art.4 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică, caietele de sarcini, contractele de fumizare/prestare a serviciului, pe baza regulamentului -cadru, a caietului de sarcini - cadru și a contractului - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.5 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.6 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -Termoenergetică București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2