Hotărârea nr. 465/2018

HOTARAREnr. 465 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU ILUMINAT PUBLIC BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București ROMAN IA

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 3356/16.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 13/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 468/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ari. 8 alin. (3) lit.a), lit. dA1), lit. dA2), lit. i) lit. k), art. 9 alin. (2) lit.g) și art. 30 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București nr. 13/06.07.2018 și de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 24/17.01.2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe strategia proprie privind dezvoltarea serviciului public de iluminat, programele de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de iluminat public existent, precum și programele de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului.

Art.2 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, care cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și care include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii prevăzute la art. 29, alin. (13) din Legea nr. 51/2006.


Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru .Iluminat Pnhlic București, se supune av^ăriix Qpnsiliului-


București și se aprobă de Adunarea Generală ta Asociației'-de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București.    7-\B-dul Regina Elisabeta nr. 47, ud poștal 050013, sector

are Intercomunitară pentru

Iluminat Public București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe


modificarea contractului de delegare a gestiunii.

Art.4 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe regulamentul serviciului de iluminat public, caietul de sarcini, contractul de fumizare/prestare a serviciului, pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a contractului-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.5 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.6 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE șfdintă


Marian Oriando Cule.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


București, 26.07.2018 Nr. 465’B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2