Hotărârea nr. 464/2018

HOTARAREnr. 464 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI_ ■»    A

Consiliul General al Municipiului București ROh Al IA

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 3366/17,07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 13/25.07.2018, raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 5/24.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 467/25.07.2018 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 8 alin. (3) lit.a), lit. dA1), lit. dA2), lît. i) lit. k), art. 9 alin. (2) lit.g) și art. 30 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 04/06.07.2018 și de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 23/17.01.2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe strategia proprie privind dezvoltarea serviciului de salubrizare - activitatea deratizare, dezinsecție, dezinfecție.

Art.2 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, care cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și care include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii prevăzute la art. 29, alin.13 din Legea nr. 51/2006. Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București, se supune avizării Consiliului General

Asociației de Dezvoltare București.CONFORM CU ORIGINALUL,

Art.3 Se acordă mandat special. Asociației de Dezvoltare IntercWiurrilară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe modificarea contractului de delegare a gestiunii.

Art.4 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să elaboreze și să aprobe regulamentul serviciului de salubrizare, activitatea deratizare, dezinsecție si dezinfecție, a caietului de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a serviciului, pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini - cadru și a contractului - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.5 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București ca, în numele și pe seama Municipiului București să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.6 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București ca, în numele și pe seama Municipiului București, să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 26.07.2018.


ședința ordinară a Consiliului General alB-d ui Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2