Hotărârea nr. 463/2018

HOTARAREnr. 463 din 2018-07-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 253/04.05.2018 SI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, NR. 291/17.05.2018Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, nr. 291/17.05.2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții 1308/18.07.2018 ;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 119/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 466/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;

Ținând cont de Nota de fundamentare a Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 16233/17.07.2018

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, nr. 54/2018 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică titlul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 care va avea următorul conținut:

"Hotărâre privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București".

Art.ll Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 și va avea următorul conținut:

"Art.1 Se aprobă demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București".

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, nr. 253/04.05.2018 rămân neschimbate.

Art.IV Se modifică titlul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 care va avea următorul conținut:

“Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General a£ Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în vedere^frit^șmirii' llstei or de priorități.

Art.V Se modifică art. 1 al Hotărârii C6n'sîlfujui^Genem! al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 și va avea următorul conținut:    Zr-^—

B-dul Regina Eiisabeta nr. 47, cc 1 poștal 05003.3, se
"Art.1 Se constituie Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor^! Serviciilor Medicale București, în vederea întocmirii listelor de priorități".

Art.VI Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 și va avea următorul conținut:

“Art.2 Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, va avea o componență mixtă, formată din reprezentanți din cadrul C.G.M.B. și din reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului General și din instituțiile de interes local ale municipiului București.”

Art.VII Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 și va avea următorul conținut:

„Art.3 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, următorii consilieri: (...)"

Art. VIII Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 și va avea următorul conținut:

„Art.4 Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, următorii consilieri: (...)"

Art.lX Se modifică art. 5 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 și va avea următorul conținut:

"Art.5 Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora lista cu documentele necesare întocmirii dosarului, criteriile și punctajele aferente întocmirii listei de priorități, metodologia de lucru, urmând ca acestea să fie supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București."

Art.X Se modifică art. 6 al Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 291/17.05.2018 și va avea următorul conținut:

„Art.6 Comisia de analiză a dosarelor personalului angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, va analiza dosarele solicitanților și va propune includerea acestora pe listele de priorități"

Art.X! Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/17.05.2018 rămân neschimbate.

Art.XII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

Marian Orlando Cule:București, 26.07.2018£ Nr. 463’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sefctor 5 București. România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2