Hotărârea nr. 462/2018

HOTARAREnr. 462 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CENTRULUI CULTURAL "LUMINA"


ROMÂNIA

i»i* Î01B SJUfiJKAiM rUf’ftfvUAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 7670/1/12.07.2018 și Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4418/12.07.2018.

Văzând raportul Comisiei de cultură și culte nr. 51/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 465/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Statul de funcții al Centrului Cultural "Lumina" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 50/22.02.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Centrul Cultural "Lumina" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


\n

Anexa 1CENTRUL CULTURAL "LUMINA"

STATUL DE FUNCȚIIanexa nr. 1 la adresa nr. 7/11.07.2018


alicea ■■■„ ia ouicaa iii. //,r.uiu

H-O.fe.n.L *r». ^/^.oT.zoz/'


Nr.

Crt.

Compartiment

Funcția

NjveJ studii

Grad/treaptă

profesională

Număr

posturi

Anexa la Legea nr. 153/2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

1

1?

3

4

5

6

Conducerea instituției

1

Director

S

II

1

VIII; CAP. II, lit.A, pct. IV; lit.a

2

Contabil Șef

5

II

1

VIII; CAP. II, lît.A, pct. IV; lit.a

Compartimentul Juridic, Resurse Umane

3

Consilier juridic

S

IA

1

VIII; CAP. II, Ift.A, pct. IV; lit.b

4

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; CAP. II, lit.A, pct. IV; lit.b

Compartimentul Economic, Achiziții

5

Referent de specialitate

S

IA

1

VIII; CAP. II, litA, pct. IV; lit.b

6

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; CAP. II, lit.A, pct. IV; lit.b

7

Referent

M

IA

1

VIII; CAP. II, Ht.A, pct. IV; lit.b

Compartimentul Administrativ

8

Administrator

M

1

1

VIII; CAP. II, lit.A, pct. IV; lit.b

9

Muncitor calificat

M;G

1

1

VIII; CAP. II, lit.A, pct. IV; lit.b /

10

Muncitor calificat

M;G

1

1

VIII; CAP. II, lît.A, pct. IV; lit.b //

Serviciul Cercetare și Programe Culturale    [|

11

Șef serviciu

S

II

1

VIII; CAP. II, lit.A, pct. IV; lit.a V

12

Expert

S

IA

1

VIII; CAP. II, lit.A, pct. IV; lit.b \

13

Referent de specialitate

S

IA

1

VIII; CAP. II, lît.A, pct. IV; lit.b

14

Referent

M

IA

1

VIII; CAP. II, lit.A, pct. IV; lit.b

15

Referent

M

IA

1

VIII; CAP. II, lit.A, pct. IV; lit.b

ptfțECT'1*' L,ANAGEMeMTUL;

rt6SU«SEl-«B .< UMIANEanexa nr. 1 la adresa nr. 7/11.07,2018

NOTĂ:Atribuțiile cuprinse în fișele de post vor fi stabilite în concordanță cu Anexele la Legea nr. 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții.

Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariate~ aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdivizia "Cheltuieli cu salariile".

Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate, cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.    z— ----'

Transformârlle/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

în cazul în care organigrama (structura organizatorică) șl numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul ---

de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.    v
2