Hotărârea nr. 461/2018

HOTARAREnr. 461 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA

UOOlTfO'M K’PGCVJl

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și

Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 7727/1/17.07.2018 și Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4486/17.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 175/25.07.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 50/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 463/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de anexa 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.10/2018, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lît. b), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 27 posturi, din care 5 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului București, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se reduce numărul total de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General de la 1263 de posturi la 1258, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție de natură contractuală :

a)    poziția nr.681 din statul de funcții - inspector de specialitate (S), grad profesional IA

b)    poziția nr.691 din statul de funcții - muncitor (M;G), treapta profesională I

c)    poziția nr.725 din statul de funcții - șofer (M;G), treapta profesională I

d)    poziția nr.735 din statul de funcții - magaziner (M;G)

e)    poziția nr.737 din statul de funcții - referent (M), treapta profesională IA

Art.3 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 87/2018 și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 365/2018 își încetează aplicabilitatea._

Art.4 Prevederile art. 3 alin. (2) și ape^gflaHotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2pT8, cu modjfySările-^și compietările ulterioare, se modifică în consecință conform art. 2 din prezenta hotărâre, dându-se o nouă numerotare pozițiilor din statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirS-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1CENTRUL PENTRU SErJWRI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI C.I.F. 38502276

Sediu social: Str. Constantin Miile nr.10, Sector 1, BucureștiANEXA Nr. 1 la H.C.G.M.B. Nr.

ORGANIGRAMA

CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Director General Adjunct


Serviciul

Programe șî Proiecte 7+1


Director

General


Compartiment Audit Public Intern 2Birou!


Economic, Administrativ

5 + 1


Compartimentul Resurse Umane 2


T

director General Ajunct


Compartimentul Marketing și Relații cu Publicul 2


Compartimentul

Achiziții

2i < u publicul: bsite:


TGtat postufh din care, fun


B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, Sector 2, București (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 075S.061.884 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.ro

ANEXA Nr. 2


la H.C.G.M.B. Nr.


!' Z6.0?


STATUL DE FUNCȚII

CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Compartimentat

Funcția

Nivel

studii

Grad/treaptă profesionala

Număr

posturi

Anexa la Legea 153/2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

1

2

3

4

5

6

CONDUCEREA

INSTITUȚIEI

1.

Director (

•eneral

S

II

I

Anexa VIII capitolul II punctul AIV a)

2.

Director

Seneral Adjunct

S

U

1

Anexa VIII capitolul 11 punctul AIV a)

3.

Director

General Adjunct

s

II

1

Anexa VIII capitolul U punctul AIV a)

COMPARTIMI

NT AUDIT PUBLIC INTERN

4.

Auditor

s

IA

1

Anexa VIU capitolul II punctul AIV b;

5.

Auditor

s

IA

1

Anexa VIII capitolul II punctul AIV b

SERVICIUL PR

OGRAME ȘI PROIECTE

i\

6.

Șef Servit

iu

s

II

1

Anexa VIU capitolul U punctul A IV<i

-

7.

Inspector i

e specialitate

S

IA

1

Anexa VIII capitolul II punctul AIV b)

8.

Inspector <

e special itat/

s

IA

1

Anexa VIU capitolul n punctul AIV b) § \

9.

Inspector c

e specialitate

s

Ia

1

Anexa VIU capitolul II punctul AIV b) V

10.

inspector t

e specialiste

s

IA

1

Anexa VIU capitolul 11 punctul AIV b) V

N.

Inspector t

e spepiâltute

s

11

1

Anexa VIU capitolul U punctul AIV b) \

12.

Inspector c

e    —

s

II

1

Anexa Vin capitolul II punctul AIV b)    \

,13.

Referent

/

M

I

1

Anexa VIII capitolul n punctul AIV b)    \

BIROUL ECON

ADMINISTRATIV ȘI SECRETARIAT    \

Șef Birou

s

n

1

Anexa Vni capitolul II punctul AIV fl.)

15.

Iiîspcctor r

e Specialitate

s

IA

1

Anexa Vni capitolul II punctul A IV b)

Inspector t

e specialitate

s

IA

1

Anexa VIII capitolul II punctul AIV b)

17. -

^Inspector t

e specialitate

s

IA

1

Anexa VUI capitqltdȚihXÎI&I&bit IV b)

18.

Inspector c

e Specialitate    ’>7\ îi

s

IA

1

Anexa VIII capîfjț&li II punctuPÂty b)

' 19.

Referent

M

IA

1

Anexa vnt o&nobrftUubctul A ț$b)

COMPARTIMF

iMTfjLTtîtțăDic^    ! J f‘    t/§ £S C a 2 ’oW

20. ] Consilii

\    T S    r    IA    ■“I    1    "1    Anexa VUlf&Jjulfc^,1^1

td*'

OP

o '7/

21. | Consilier

uridic    |    S    |    II    |    1    |    Anexa VIU capitolul n punctul AIV b)

COMPARTIMI

;ntul resurse umane

22.

Inspector

ie specialitate

S

IA

1

Anexa VIU capitolul U punctul AIV b)

23.

Inspector

ie specialitate

S

II

1

Anexa VIU capitolul H punctul A IV b)

COMPARTIMI

NTUL MARKETING ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

24.

Inspector

ie specialitate

s

IA

1

Anexa VIU capitolul U punctul AIV b)

25.

Inspector

le specialitate

s

IA

1

Anexa VIII capitolul n punctul AIV b)

COMPARTIMI

SNTUL ACHIZIȚII

26.

Inspector

ie specialitate

s

IA

1

Anexa VIII capitolul U punctul AIV b)

27.

Inspector

ie specialitate

s

IA

1

Anexa VUI capitolul II punctul A IV b)

TOTAL

27

din care funcții

de conducere    5

NOTA:

-    Anexele 1i legea nr. 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salarîale afe rente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției, la titlul I "Cheltuieli de Personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

-    Posturile ^revăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Transformările/permutăriîe de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în

vigoare, în cazul București


n care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.
cSmb

b


CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


C.I.F. 38502276 Sediu social: Str. Constantin Miile nr.'țO,'l

ANEXA laH.C.G.M.B.Nr.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 (1) CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este un serviciu public de interes local al Municipiului București, persoană juridică de drept public. CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este înființat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(2) CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este organizat și fiincționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului Intern, precum și a celorlalte acte normative aplicabile în materie.

Art. 2 Sediul social al CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se află în str. Constantin Miile nr. 10, Sector 1, București. Adresa de corespondență este B-dul Basarabia nr.37-39, Sector 2, București - interior 113.

Art. 3 CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului București, sponsorizări provenite de la persoane fizice și/sau juridice, conform le£

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE


Art. 4 (1) Obiectul de activitate al CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPI BUCUREȘTI îl constituie :

1.    prestarea de servicii de interes public adresate persoanelor care au vârsta de cel puțin ani împliniți, pensionari sau nepensionari, care să vină în sprijinul acestora, prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități ce au caracter recreativ, cultural-educativ, cultural-religios și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni. Prin activitățile pe care le desfășoară, stimulează menținerea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți, iar prin programele și proiectele derulate va atrage interesul acestei categorii de vârstă să participe la diverse forme de manifestări care le va revigora viața socială.

2.    desfășurarea de activități socio-culturale, de socializare și relaționare, precum și activități accesibile acestei categorii de vârstă, cum ar fi: petrecerea timpului liber, recreere, destindere, elaxare, ~aU agerea în diverse activități culturale, individuale și colective inițiate de

inistrația locală, găsirea unor soluții care la ni\

!, precum și schimbul de experiențe reciproce.

(2) Obiectul de activitate al CENTRULUI PENTRU ȘgfltlRI BUCUREȘTI se realizează prin:

4.

5.


7.


Promovarea culturii și acțiunilor formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură;

îmbunătățirea imaginii sociale a persoanelor din grupul țintă șt a fenomenului îmbătrânirii, în general;

Stimularea participării persoanelor care fac parte din grupul țintă la viața socială cu efect în planul menținerii sau ameliorării capacităților fizice și intelectuale ale acestora;

Creșterea gradului de integrare si participare socială a persoanelor din grupul țintă;

Asigurarea accesului la informații privind drepturile persoanelor din grupul țintă, consiliere și sprijin administrativ în accesarea acestor drepturi;

Oferirea de condiții de petrecere a timpului liber care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor persoanelor din grupul țintă;

Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor persoanelor din grupul țintă;

Promovarea autonomiei și participării persoanelor persoanelor din grupul țintă la viața comunității, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

9.    Respectarea drepturilor persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți;

10.    Organizarea de întâlniri cu reprezentanții diferitelor instituții publice care au ca obiect de activitate problematica persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți;

11.    Informarea despre evenimentele socio-culturale sau de altă natură care au loc în municipiul București în ziuaUuna respectivă;

12.    Aducerea la cunoștința beneficiarilor centrului, legiferarea unor acte normative care se referă la problematica persoanelor care au vârsta de cel puțin 50 de ani împliniți;

13.    Acordarea, în cadru festiv, a unei „Diplome de Onoare” și a unui premiu, familiilor care aniveresează 25,50 și respectiv 75 de ani de căsătorie.

14.    Stabilirea și promovarea de schimburi cultural-artistice, socio-culturale și de altă natură Ia nivel local, național și internațional;

15.    Acordarea de titluri, premii, medalii și cupe persoanelor de persoanelor din grupul țintă din Municipiul București pentru rezultate deosebite.

16.    Elaborarea de rapoarte de activitate;

17.    Informarea publicului larg prin mijloace mass-media privind activitatea CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

18.    Punerea la dispoziția beneficiarilor a bunurilor existente în cadrul CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, conform destinației acestora,

19.    Asigurarea permanentă a igienei și a curățeniei spațiului administrat;

20.    Asigurarea și dotarea instituției cu bunuri de calitate;

21.    Asigurarea continuității activităților CENTRULUI PENTRU »SE^NJORl MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin voluntari din rândul benefi angajat;

22.    încheierea de parteneriate media cu trusturi de presă, televiziuni, public

23.    încurajarea și promovarea parteneriatului între generații prin creearea implicare socială cu caracter comun;

24.    Accesarea de fonduri nerambursabile;    _    —

25.    Crearea unei structuri de voluntariat în vederea organîzăriî?~iTafeanîȚ~(tefașurării șiw^ promovării evenimentelor, programelor și acțiunilor desfășurate;

26.    Organizarea, desfășurarea și promovarea de campanii socio-culturale și de informare_a_

persoanelor din grupul țintă, care au cel puțin 50 de ani împliniți;    ,

ealizarea și desfășurarea sondajelor de opinie în rândul persoanelor care mPgel puțin împliniți;28. Susținerea colaborării între instituții, național cât și internațional, în domeniul educației, științei și culturii, promovând respectarea drepturilor fundamentale ale omului indiferent de rasă, limbă sau religie;


Art. 5 Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate conform art.4, CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în calitate de prestator de servicii, organizator/co-organizator, partener, încheie angajamente, în condițiile legii, cu persoane fizice, persoane fizice autorizate, precum și cu persoane juridice de drept public sau privat, din țară și din străinătate.

Art. 6 (1). Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:

1.    organizează și realizează, în regie proprie sau în parteneriat cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvemamentale, acțiuni, proiecte sau programe culturale, de interes local, destinate persoanelor care au cel puțin vârsta de 50 ani împliniți, cu domiciliul sau reședința în municipiul București, pensionari și nepensionari;

2.    organizează și susține conferințe, simpozioane, dezbateri, vernisaje, colocvii, lansări de carte, cursuri de formare profesională continuă, forumuri, concursuri, ateliere, târguri și expoziții tematice de interes și de utilitate pentru persoanele care au cel puțin vârsta de 50 ani împliniți cu domiciliul sau reședința în municipiul București;

3.    organizează și susține evenimente, competiții, festivaluri și manifestări educative, sportive, cultural-artistice, sociale, civice, ecologice și de divertisment dedicate persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, cu domiciliul sau reședința în municipiul București;

4.    realizează proiecte și activități privind cunoașterea și promovarea științei, istoriei, culturii, tradiției și valorilor europene, naționale și internaționale;

5.    organizează și susține activități turistice tematice naționale și internaționale pentru persoanele care au vârsta de cel puțin 50 ani împliniți cu domiciliul sau reședința în municipiul București;

6.    derulează și susține programe și campanii privind adoptarea unui stil echilibrat, activ și sănătos de viață;

7.    realizează proiecte și activități în sfera multimedia, menite a implementa, susține și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, cu domiciliul sau reședința în municipiul București;

8.    concepe, redactează, editează și difuzează cărți și publicații, precum și alte materiale promoționale, pe orice tip de suport;

9.    realizează și valorifică studii și cercetări ce vizează ariile de interes, necesitate și utilitate pentru persoanele care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, cu domiciliul sau reședința în municipiul București;

10.    desfășoară activități de informare și promovare, națională și internațională, proprii și în parteneriat derulate la nivelul Municipiului București;

11.    asigură cadrul de implementare necesar dezvoltării unor relații de cooperare


și internațional, benefice pentru persoanele care au vârsta de cel puțin de 50jj domiciliul sau reședința în municipiul București;

12.    promovează cultura si acțiunile formative care să fa>

13.    contribuie la îmbunătățirea imaginii sociale a persoa îmbătrânirii, în general;


14.    urmărește stimularea participării persoanelor din gropi planul menținerii sau ameliorării capacităților fizice și intef
15. contribuie la creșterea gradului de integrare și participare socială a persoanelor din gropul

țintă;

țx asigură accesul la informații privind drepturile persoanelor din gropul ijin administrativ în accesarea acestor drepturi;co^espondwnpr B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103,


RelațrKcu publicul:


(incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.061.884 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.ro17.    oferă condiții de petrecere a timpului liber pare să respecte identitatea, integritatea și

demnitatea persoanelor din grupul țintă;    — -

18.    urmărește facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor din grupul țintă;

19.    promovează autonomia si participarea persoanelor din grupul țintă la viața comunității, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

20.    promovează respectarea drepturilor persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani

împliniți;    (

21.    realizează proiecte și activități în sfera multimedia, menite a implementa și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți;

22.    realizează și valorifică studii și cercetări ce vizează ariile de interes, necesitate și utilitate pentru persoanele care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți;


23.    organizează, evidențiază, recompensează, premiază, acordă subvenții și stimulente financiare persoanelor care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, în baza unor proiecte și programe proprii sau în parteneriat, reprezentative pentru nevoile identificate în cadrul comunității locale;

24.    organizează și susține orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, având la bază o analiză a nevoilor persoanelor de din grupul țintă de pe raza Municipiului București;

(2) CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI stabilește și organizează acțiuni, proiecte și programe proprii sau în parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice de drept privat, cu încadrarea în bugetul alocat, după cum urmează:

Activități cultural-educative (teatru, audiții muzicale, concerte, colocvii, ateliere, lansări de carte, vernisaje, spectacole, excursii, tabere cultural-educative, la nivel nțional și internațional, pelerinaje, festivități, serbări, expoziții, aniversări, etc);

Activități cultural-religioase (invitarea unor reprezentanți ai lăcașelor de cult, care să abordeze subiecte religioase, care să răspundă la întrebările persoanelor care fac parte din grupul țintă care să ofere servicii religioase specifice;

Activități de petrecere a timpului liber (art-terapie, meloterapie, jocuri de societate - șah, table, cărți, rummy - care să faciliteze comunicarea și relaționarea atât cu persoane de aceeași vârstă, precum și cu tânăra generație);

Asigurarea unor programe de terapie ocupațională (pictură, confecționare articole hand-made, constând in activități adaptate nivelului de vârstă, dar și capacităților psiho-fizice specifice persoanelor care au cel puțin vârsta de 50 ani împliniți;

Programe de stimulare mentală (programe care să prevină apariția deteriorării rrtentale specifice vârstei înaintate);

Sesiuni de discuții pe diverse teme (cu profesioniști din diverse domenii: știință, homeopatie\ terapii alternative, cultură, literatură, consiliere juridică, psihologie, sfaturi medicale etc.); activități informative (citire presa, cărți, reviste, urmărirea programelor la radio sau TVk._, Acțiuni de informare a comunității locale cu privire la efectele îmbătrânirii și posibjlifaț3e fie optimizare ale acesteia - promovarea conceptului de “îmbătrânire activă”;

Acordarea de titluri, premii, medalii și cupe persoanelor care au cel împliniți, din Municipiul București pentru rezultate deosebi


1.


4.


5.


6.


7.


8.


ta de


9.    Activități de voluntariat pentru motivare, animare și rifubiH'zare" a persoaneloP-d

țintă;    V"

10.    Activități recreativ-distractive și de petrecere a zilelor onomastice ale membrilor;


11.    Activități de mișcare: dans, gimnastică aerobică, care îmbunătățesc motricitatea;

12.    Activități de învățare și informare continuă: cursuri de limba engleză și deZ, Bl


ani'i.

etății ei i publicul:


Art. 7 Potrivit obiectului său de activitate, principalele'atribuții diif activitatea funcțională a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI sunt:

1.    întocmește proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, iar după aprobarea acestuia conform legii, asigură execuția lui prin folosirea eficientă și eficace a fondurilor alocate, precum și a celor provenite din venituri extrabugetare (venituri de la bugetul de stat, venituri din bugetul asigurărilor de sănătate și alte venituri conform legii), pentru realizarea obiectului de activitate;

2.    face propuneri pentru alocări de investiții, reparații curente, dotări specifice, pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli propus, iar după aprobarea acestuia, asigură condițiile necesare pentru punerea lor în funcțiune la termenele stabilite, sau, după caz, pentru realizarea achizițiilor respective, potrivit obiectului de activitate;

3.    întocmește bilanțul financiar-contabil, pe care îl prezintă departamentului de specialitate din aparatul propriu al Primarului General;

4.    asigură raportarea și execuția ritmică, trimestrială, a bugetului de venituri si cheltuieli;

5.    asigură întocmirea și raportarea corectă a evidențelor financiar-contabile și respectarea disciplinei financiare;

6.    asigură respectarea dispozițiilor legale privind angajarea, salarizarea și promovarea personalului;

7.    asigură, în conformitate cu prevederile legale, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public aflat în administrare, precum și utilizarea eficientă a acestuia;

8.    asigură buna administrare și gospodărire a spațiilor aflate în administrare;

9.    asigură conservarea și utilizarea eficientă a bazei materiale;

10.    transmite departamentului de specialitate din aparatul propriu al Primarului General date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte și prezintă, spre aprobare sau avizare, diverse documente și documentații potrivit reglementarilor legale in vigoare;

11.    poate încheia contracte de închiriere pentru spațiile deținute în administrare, precum și contracte de asociere in domenii de interes, conform obiectului de activitate, in condițiile legii;

12.    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.);

13.    organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu actele administrative ale Primarului General^ț și ale Consiliului General al Municipiului București.

Art. 8    - Principiile care stau la baza

funcționării CENTRULUI PENTRU SENIORI


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI sunt:


1.

2.


3.

4.

5.

6. 7.


Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei din grupul Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce șanse, tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și de întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive pentru persoanele dii^

Asigurarea protecției împotriva abuzurilor și exploatării persoanei din grup Deschiderea către comunitate;

Ascultarea opiniei persoanelor din grupul țintă și luarea în se cont, după caz, de vârstă, de discernământ și capacitatea-de-exercițiu;

Promovarea unui model familial de îngrijire a persoanelor din grupul țintă; încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor din grupul țintă-și- a implicării nnrivd-n-


acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

8. Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale.B-dul


Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, Sector (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1

O755.O61.B84

contact@cs- mb.ro


www.C5-mb.ro

Art. 9 Beneficiarii CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

(1)    Beneficiarii CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI sunt persoane care au vârsta de cel puțin de 50 ani împliniți, pensionari sau nepensionari care au nevoie de activități socio-culturale, de petrecere a timpului liber în mod plăcut și util.

(2)    Accesul beneficiarilor se face pe baza unei copii a actului de indentitate precum și înscrierea într-un registru de evidență, atunci când situația o impune.

(3)    Beneficiarii CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI au următoarele drepturi:

(a)    Să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

(b)    Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

(c)    Să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime.

(4)    Beneficiarii CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI au următoarele obligații:

(a)    Să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală;

(b)    Să respecte prevederile prezentului regulament.

CAPITOLUL III PATRIMONIU

Art. 10 (1) Sediul social al CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se află în str. Constantin Miile nr.10, Sector 1, București.

Adresa de corespondență este B-dul Basarabia nr.37-39, Sector 2, București - interior 113.

(2)    Patrimoniul CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI poate fi îmbogățit și completat în condițiile legii prin achiziții, donații, sponsorizări precum și prin preluarea, în regim de comodat sau prin transfer, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate;

(3)    Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea (2) CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este organizat și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor legale aplicabile și cuprinde în structura sa organizatorică (organigramă), compartimente de specialitate și compartimente suport/funcționale -după cum urmează:CONDUCEREA INSTITUȚIEI

Conducerea executivă:

Director general Director general adjunct Director general adjunct Sef serviciu

9

Șef birou


Aparatul de specialitate și aparatul funcțional:

•    Serviciul programe și proiecte

•    Biroul economic, administrativ și secretariat

•    Compartimentul audit public intern

•    Compartimentul juridic

•    Compartimentul resurse umane

•    Compartimentul marketing și relații cu publicul

•    Compartimentul achiziții


Art. 12 Directorul general va stabili prin fișa postului atribuțiile directorilor generali adjuncți precum și limitele de competență ale acestora.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE CONDUCERII EXECUTIVE ȘI ALE COMPARTIMENTELOR PREVĂZUTE ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIEI


Art. 13 CONDUCEREA EXECUTIVA Conducerea executivă a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este asigurată de către directorul general, doi directori generali adjuncți, șeful de serviciu și șeful de birou numiți în condițiile legii și are responsabilitatea de a duce la îndeplinire atribuțiile stabilite prezentul Regulament, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate.

Art. 14 (1) Directorul general este angajat, în condițiile legii, cu contract individual de încheiat pe perioadă nedeterminată, în urma unui examen/concurs, fiind numit prin dispoziție a Primarului General;

(2) Directorul general al CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite și exercită managementul general al întregii -activități a instituției;

J^j-Ț^rcqtorul general reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoan ;^rept public sau privat din țară și din străinătate, precum și în fața justiției.
fe^core^oAdența: B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103,/&Ș>c3ty£%ț

(incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1    *


07SS.061.884

www.cs-mb.ro


contact@cs- mb.roArt.15 Principalele atribuții ale directorului general:

1.


conduce și coordonează întreaga activitate a CEN1 MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;


2.


stabilește, prin fișa postului, atribuțiile celor doi directori generali adjuncți, precum și a întregului personal din subordine și le poate modifica în funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a instituției;

3.    coordonează și participă la procesul de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare Primarului General;

4.    asigură respectarea destinațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

5.    răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu, transmis în administrare prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

6.    fundamentează și propune proiectul bugetului pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite;

7.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate a instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea CGMB, conform legii;

8.    în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți, în condițiile legii;

9.    dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale;

10.    fundamentează și propune proiectul de organigramă, stat de funcții și regulament de organizare și funcționare ale instituției, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legal


11.    aprobă Regulamentul Intern al CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIUL' BUCUREȘTI;

12.    răspunde de modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijloacelor fixe, materiilor prime,

materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat;    '"^M

13.    exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centraîizea^veniturile și cheltuielile;

14.    are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

a)    selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile'b)    negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

c)    dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii; ’G

d)    încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată, cu reăpe prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale;

e)    analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, incj

cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;    / țț

f)    analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

g)    în funcție de disponibilitățile din bugetul aprobat cu această destinație, aprobă planul anual pentru perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;

h)    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine

directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale lui personal angajat în instituție;

condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personaluluj^: (țip insțjtuți^spond^fiț^B^ul Basarabia i


nr. 37 - 39, cod poștal 022103, $ectofl$, (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.061.884 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.ro


urmare evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impt

j)    coordonează activitatea de personal dispunând de preroj aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

k)    răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personalului din unitate, în limita fondurilor bugetare aprobate;

15.    aprobă colaboratorii pentru proiectele instituției;

16.    repartizează corespondența instituției compartimentelor de specialitate;

17.    coordonează, îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric;

18.    verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

19.    emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității;

20.    dispune măsuri privind activitatea curentă a instituției, în condițiile legii, Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General;

21.    răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

22.    răspunde de organizarea activității de audit public intern;

23.    răspunde de organizarea sistemului de control managerial;

24.    răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

25.    răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;

26.    aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor, precum și documentația referitoare Ia

activitatea de achiziții publice;    /

27.    se deplasează Ia manifestări și evenimente din țară și străinătate în interesul instituției v V

28.    efectuează concediul legal de odihnă, cu aprobarea Primarului General;

29.    stabilește participarea instituției cu proiecte și programe la evenimente interne și internaționale^ cu aprobarea Primarului General;

30.    aprobă devizele de cheltuieli pentru proiectele angajate în limitele bugetului cheltuieli;

31.    aprobă planul anual de acțiune al instituției;

32.    aprobă regulamentele elaborate și propuse spre aprobare de serviciile subordinea acestuia;

33.    asigură dezvoltarea ofertei CENTRULUI BUCUREȘTI și îmbunătățește conținutul calendarului de evenimente al instituției, elaborează și aplică strategii specifice în vederea desfășurării în condiții performante a activității curente si de perspectiva a instituției;

34.    îndeplinește, în condițiile legii și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normațîve în vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

35.    în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instițuțlei, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

36.    directorul general este evaluat periodic, în condițiile legii,.

37.    în perioada când directorul general nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt exercitate de către unul dintre cei doi directori generali adjuncți sau de o persoană desemnată de acesta ori de către Primarul General, după caz;

38.    în situația când postul de director general este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate de către persoana desemnata, in baza Dispoziției Primarului General;

1 Iii I
de itțaHÎ- dul


Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, Se (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.061.884 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.roB. DOI DIRECTORI GENERALI ADJUNCȚI

Art. 16 Directorul general va stabili prin fișa postului sau dispoziție atribuțiile direci adjuncți precum și limitele de competență ale acestora.


Atribuțiile departamentelor din subordinea directorului general sunt următoarele:A. SERVICIUL PROGRAME ȘI PROIECTE


Art, 17 Serviciul programe și proiecte este o structură funcțională în structura organizatorică a

CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aflată în subordinea șefului de

serviciu si are următoarele atribuții:

» »

a.    Fundamentează derularea procedurilor de implementarea în bune condiții a proiectelor și programelor Centrului;

b.    Participă la buna desfășurare a tuturor etapelor de implementare a programelor și proiectelor;

c.    Participă activ la toate proiectele și programele Centrului și elaborează documentele necesare implementării în bune condiții a programelor și proiectelor Centrului, atât înaintea evenimentului cultural cât și după derularea lui;

d.    Se informează în permanență cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru domeniul cultural și întocmește documentația necesară accesării acestor fonduri;

e.    Colaborează cu partenerii din țară și de peste hotare în vederea elaborării și promovării de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener;

f.    Iși îmbunătățește permanent pregătirea profesională și nivelul de cunoștințe de specialitate și participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecționări;


g.    Realizează materialele de promovare necesare serviciilor și compartimentelor din cad Centrului;

h.    Participă la implementarea proiectelor și programelor Centrului și identifică și atrage surse de finanțare pentru proiectele organizate;

i.    Inițiază, organizează și participă la acțiuni organizate de Centru sau de alte instituțiij

j.    Asigură serviciile tehnice necesare desfășurării proiectelor și programelor C
k.    Stabilește contacte, gestionează derularea relațiilor inter și intra-instituționale,^pu ONG-^iri, companii, foruri culturale, mass media și răspunde de relația instituției cu partenerii^-

l.    Derulează programe în colaborare cu partenerii sau facilitează realizarea unor pi r" comune cu alte instituții, ONG-uri sau servicii și compartimente din cadrul Centnului;!

m.    Concepe și realizează împreună cu directorul general Raportul de activitate^:-}

este solicitat de instituție;    '

n.    Identifică posibilități de colaborare ale instituției, prin materiale de specialitate redactate/

angajați, ce pot fi publicate sau difuzate în documente de specialitate sau în presă;    y

o.    Concepe, aplică sau monitorizează campaniile de promovare a imaginii instituției;

p.    Aplică mijloace de cercetare, anchete, sondaje, privind activitatea instituției;

q.    Gestionează site-ul instituției și promovează instituția în mass media;

r.    Prelucrează, tehnoredactează, editează, realizează și difuzează cărți și alte publicații din domenii! de activitate ale Centrului, în condițiile legii;

s.    Asigură schimburile interinstituționale în ceea ce privește publicațiile de specialitate^--

t.    îndeplinește orice altă sarcină dispusă de directorul general în concordanță cu prevEd^ftTS'LtSga
ță: B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.061.884 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.roB. BIROUL ECONOMIC, ADMINISTRAT' \


Art. 18 Biroul economic, administrativ și secretariat este o structură funcțională în structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aflată în subordinea șefului de birou și are următoarele atribuții:

(1) Atribuții în domeniul economic:

a.    asigură și răspunde de conducerea activității curente a salariaților din cadrul compartimentelor din subordine, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

b.    asigură și răspunde de organizarea și buna desfășurare a activității economico-financiare a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

c.    elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară, trimestrial și anual;

d.    asigură verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate cât și în execuție;

participă la organizarea procedurilor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări; programează, organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea pagubelor aduse acesteia;

în colaborare cu compartimentele instituției, întocmește planuri anuale de investiții și de dotare cu aparatură necesară, cu aprobarea conducerii; planifică și elaborează lunar, pe baza propunerilor primite, necesarul de credite; întocmește contul de execuție bugetară, lunar;

urmărește primirea la timp a extraselor de cont și verificarea acestora și a documeih^lor însoțitoare;

urmărește gestionarea corectă a mijloacelor bănești, întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, cu respectarea plafonului de casă, a avansurilor spre decontare;

m.    urmărește depunerea situațiilor financiare și a contului de execuție la termenele legale stabilite, precum și a tuturor declarațiilor și formularelor obligatorii pentru bugetele asigurărilor sociale;

n.    analizează referatele primite spre aprobare și verifică posibilitățile țle încadrare în bugetul

de venituri și cheltuieli aprobat;    "


e,

f.

g-


î.

j-

k.


1.


o.


JV


larfiblor


urmărește întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile- legate a verificare, bilanțurilor anuale și trimestriale precum și a situațiilor principalii indicatori economico - financiari;

angajează instituția prin semnătură alături de directorul general sau persoȘ toate operațiunile cu caracter patrimonial;

organizează activitatea financiar-contabilă a instituției în deplasare în’1 străinătate, în conformitate cu dispozițiile legale și dispune efectuarea corectă ihTjvtimp a înregistrărilor;

controlează virarea în termen a impozitelor și ale celorlalte obligații către bugetul (fe/stat, întocmirea statelor de salarii, declarațiilor potrivit legislației fiscale; urmărește încasarea veniturilor;

poate exercita controlul financiar preventiv propriu în condițiile legii la:

încheierea contractelor și comenzilor interne pentru aprovizionare sV'dedfacere, -contractelor în baza diepturiloi de aului și a'drepturilor coirexerprecum srlu

contracte de executări de lucrări, civile legate de activitatea instituție 10^™**^ ^i?f^^mcasările reprezentând contravaloarea bunurilor sau materialelor v^pdut^e


au-m

7<'J< ' ■


r.

s.

t.


i Resurselor

\Reiațn,&i


i'ndehfă: B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.061.B84 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.ro


prestate


co-materială, executarea de lucrări și


iii.    plățile efectuate pentru aprovizi prestări servicii;

iv.    plata sumelor pentru munca prestată și a altor drepturi cuvenite persoanelor încadrate în muncă, cu respectarea normelor legale;

v.    solicitările de credite bancare și cererile pentru deschiderea finanțării și decontarea investițiilor;

vi.    trecerea pe seama cheltuielilor sau rezultatelor financiare ori pe seama unor fonduri, potrivit dispozițiilor legale, a pierderilor, a daunelor produse de calamități ori a altor daune aduse instituției, care nu s-au produs cu vinovăție;

vii.    angajarea și efectuarea plăților din creditele bugetare aprobate precum și a altor mijloace legal constituite la dispoziția instituției;

viii.    repartizarea pe activități a fondurilor aprobate și a creditelor bugetare deschise;

ix.    virarea de credite bugetare;

x.    utilizarea sumelor din creditele bugetare rămase neconsumate la finele trimestrelor I, II, III, IV, sau utilizarea lor în totalitate până la încheierea exercițiului financiar;

xi.    stabilirea potrivit dispozițiilor legale a nivelului prețurilor și tarifelor propuse prin documentații;

xii.    transformările de fonduri fixe;

Documentele privind operațiile din care derivă drepturi sau obligații financiare ce se prezintă controlului financiar preventiv, vor fi însoțite de acte justificative corespunzătoare și semnate în prealabil de către compartimentul de specialitate în care urmează să se efectueze operația respectivă.

Prin semnarea acestor documente, semnatarul documentului își asumă răspunderea în legătură cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea operației.


Prin decizia conducerii de organizare a controlului financiar preventiv propriu, se vor stabili propunerea șefului de birou ca unele din operațiunile de mai sus, să fie delegate și altor salariați atribuțiuni financiar-contabile.

u.    asigură pe baza înregistrărilor din contabilitate, organizarea sistemului informațional al instituției, furnizând conducerii elementele necesare luării deciziilor;

v.    asigură întocmirea circulației și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;


w.    organizează păstrarea, manipularea și folosirea formularelor cu regim special

x.    rezolvă orice alte probleme - sarcini prevăzute în actele normative r activitatea financiar-contabilă;

y.    Șeful de birou este subordonat ierarhic directorului general al instituției;

z.    este membru în comisia de casare, având obligația de a refuza, în condiții operații patrimoniale, care contravin dispozițiilor legale;

aa. îndeplinește atribuțiile privind ordonanțarea cheltuielilor, potrivit dispozițiilor bb. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare sau stabililefde ' conducerea instituției.


i


(2) Atribuții în domeniul financiar:

a. răspunde de~buna funcționare-a activității financiar-contabile a instituției, in jjjsjjozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției; uimafește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;


K

i!£    -du.

I    finrinl


etății Cti publicul: ©Viebsite:


Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, Se (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.061.804 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.ro


c.    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

d.    centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

e.    verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

f.    întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, etc.;

g.    asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

h.    răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

i.    ia măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

j.    răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

k.    răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

l.    asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

m.    exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

n.    răspunde de asigurarea și ritmicitatea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

o.    răspunde de asigurarea și ritmicitatea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;


p.    răspunde de transmiterea spre avizare la direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General {Direcția Buget, etc.) a listei de investiții detaliate în așa fel încât să nu se proi

întârzieri în derularea obiectivelor de investiții din cauza nerespectării termenelor sau a viciilor întocmire a acestor documente;

q.    urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de reducere a timpilor pentru prelucrarea lor contabilă;

r.    asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau


s.    prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul cop    akulA

justificativ;

t.    participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din

u.    răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

v.    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la

»    r    r    1    f ■■

solicitând în prealabil avizul direcției de resort din cadrul Primăriei Municipiului București;'

w.    asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

x.    întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, scoa funcțiune, transfer fără plată, valorificare și casare a bunurilor aparținând instituției;

y.    îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;

z.    întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează la timp viramentele privind


obligațiile de plată ale instituțierși ale salari ațilorcăti e bugetul de~stat, bugetele asigurăr

eciale, etc.;

upă caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind as


fonduri aa.î
B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, Se (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.061.884 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.ro

stat, asigurările sociale de sănătate, declarații pri\Twffrtata ajutorului de șomajj dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

bb. asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate;

cc. întocmește declarațiile fiscale, în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelor abilitate;

dd. efectuează, după caz, plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;

ee.elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

ff. asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a instituției, conform normelor legale aplicabile;

gg. întocmește lucrările referitoare la proiectul propriu de venituri și cheltuieli, urmărind justa dimensionare a cheltuielilor bugetare și creșterea eficienței în utilizarea fondurilor; hh. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil;

ii. execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

(3) Atribuții în administrativ și secretariat:

a.    organizează și răspunde de evidența, funcționarea și utilizarea imobilelor, instalațiilor aferente si obiectelor de inventar aflate în administrarea instituției;

b.    organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri și celorlalte încăperi și spații aferente imobilului instituției;

c.    certifică exactitatea și realitatea prestațiilor efectuate de terți, chirii, telefoane, abonamente și alte cheltuieli administrativ-gospodărești;

d.    asigură și răspunde de aprovizionarea cu materiale, combustibili, energie, piese de schimb necesare tuturor compartimentelor din structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SEAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, conform calculelor de fundamentare a necesarului aprovizionat, pe baza normelor de consum și de stoc și în limita creditelor bugetare aprobate;

e.    întocmește planul de aprovizionare anual pentru toate compartimentele instituției;

f.    organizează și participă la recepția cantitativă și calitativă a materialelor aprovizjo^ajteMfacp

propuneri privind componența comisiilor de recepție;    ff


g.    răspunde de asigurarea recepției, transportului și depozitării materialelor in terinenul Zșjțabilit,?

pentru a se evita plata unor penalități;    ___jl1- I

h.    în cazul in care unele contracte prevăd ca recepția produselor să se facă la

vor lua masuri pentru trimiterea delegaților in vederea recepționam ;    '    v

i.    răspunde de preîntâmpinarea formării de stocuri supranormative și de readucere i economic al instituției a acestora;


j.    răspunde de primirea, gospodărirea corespunzătoare, recircularea si restituirea ambalajelor;

k.    ia măsuri și răspunde de gospodărirea rațională a materialelor, combustibililor si energiei;

l.    certifică exactitatea și realitatea aprovizionării cu materiale, piese de schimb, carburanți etc.


note 3e intrarerecepție (N1R) in cel mult 24 ore de la primirea jimiagazie

asm—-


fateriaț$oripbnform facturii sau avizului de expediție, marfa fiind achiziționată


.re^&nâemță: B-dul


i cu publicul: Website:semnată de șeful de birou;    ’    \

n.    organizează spatii de depozitare si manipulare adecvate, evitând degradarea sâh.

deteriorarea materialelor depozitate;

o.    eliberează materialele din magazie pe baza bonurilor de consum semnate de persoanele desemnate în acest scop;

p.    asigură desfășurarea în bune condiții a inventarierii anuale a depozitelor sau de câte ori este necesară această măsură;

q.    aplică măsurile stabilite de tehnica securității muncii și de P.S.I, în vederea evitării accidentelor de muncă sau ale altor evenimente;

r.    execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare;

s.    asigură desfășurarea în bune condiții a activităților de secretariat;

t.    se ocupă de primirea, datarea, înregistrarea, distribuirea corespondenței primite, precum și pregătirea corespondenței pentru expediere;

u.    asigură primirea, prelucrarea și transmiterea informațiilor în cadrul instituției;

v.    asigură primirea vizitatorilor și a partenerilor în cadrul instituției.

C. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Art, 19. Compartimentul audit public intern este o structură funcțională care asigură și are următoarele atribuții:

a.    Elaborează proiectul planului de audit public intern;

b.    Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

c.    Informează structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

d.    Raportează periodic directorului general și structurii de audit public intern din cadrul Primî!


Municipiului București cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate dî activitățile sale de audit;

e.    Elaborează norme metodologice proprii privind desfășurarea activîTfițri^e audit publicjntem Ja nivelul Centrului pentru Tineret al Municipiului București, cu avizul structurii de addit public, intern din cadrul Primăriei Municipiului București;

f.    Elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și îl înaintează p ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public i!

Primăriei Municipiului București;

g.    Asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern managerial publice și, totodată, se implică activ în implementarea controlului intern managi instituției;

h.    Supervizează implementarea procedurilor operaționale la nivelul instituției;

i.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de competență și activitate, sau

-Hotărâri-ale-Consiliului-Gener-al-al-Municipiului București, Dispoziții-ale Primarului

ale Directorului General.


dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, (incinta Arene! NaționaLe), intrarea D, Etaj 1 0755.061.884 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.ro

D. COMPARTIMENTUL JURIDIC

Art. 20. Compartimentul juridic este o structură funcțională care asigură și răspunde\le actîvitățile în domeniul juridic aflată în subordinea directorului general și are următoarele atribuții:

a.    acordă asistență juridică instituției, pe baza mandatului directorului general, în fața tuturor instanțelor judecătorești, organelor de cercetare penală, precum și în raporturile acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

b.    reprezintă instituția în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordinare; în fața tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe de jurisdicție, în fața organelor de cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acordat de directorul general instituției, pentru actele contencioase și necontencioase;

c.    analizează și avizează de legalitate deciziile emise de directorul general al instituției, după cum urmează:

•    deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

•    deciziile privind domeniul financiar, de recuperare a debitelor, investiții, patrimoniu, achiziții publice.

d.    analizează din punct de vedere al legalității și face recomandări privind organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern;

e.    întocmește, la cererea directorului general, diferitele tipuri de contracte pe care le încheie instituția: de drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducție, parteneriat, închiriere, etc,

f.    analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

g.    analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice cu care instituția intră în raporturi juridice;

h.    elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau cu efect juridic întocmite în legătură cu activitatea instituției;

i.    avizează note și instrucțiuni, din punct de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea

instituției;    K

j.    urmărește durata contractelor de drept de autor informând în timp util conducerea instituțieiSm.

privire la termenele de valabilitate ale acestora;    T

k.    redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea instituției, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

l.    la sesizarea șefului de birou, stabilește împreună cu directorul general al instituției modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;

m.    exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative cu referire ia sfera de activitate a instituției, la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora;

n.    ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituției;


o.    ține evidența cronologică a tuturor contractelor în Registrul special de evidență coptracțîp"

p.    consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducereada ev—*'■ personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificjpîor/Șî/ ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare.


E. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Art. 21 Compartimentul resurse umane este o structură funcționala în structura prgani: CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în subordinea^directorului general, și are următoarele-atribuții:-

a. întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă;


activității necesare întocmirii tuturor fișelor de post, precum și pentru evaluarea


raporfder ița: B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, Sector 2, Bucure, (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1    o

blicul:    0755.061.B84 contact@cs-mb.ro

performanțelor profesionale individuale, conform prevederilor legalemvigoare;

'I


c.    întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

d.    fundamentarea fondului de salarizare și de personal din cadrul bugetului instituf

e.    întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor diregtorilor generali adjuncți, așefului de șerviciu și a șefului de birou, pe care îl înaintează spre aprobare directorului general, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

f.    elaborarea proiectelor statelor de funcții în conformitate cu organigrama și numărul de posturi alocate, și le supune spre aprobare în condițiile legii;

g.    elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări, promovări, etc.);

h.    întocmirea și eliberarea documentelor care compun dosarele de pensionare și urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de muncă, în condițiile legii;

i.    gestionarea,completarea și eliberarea dosarelor de personal;

j.    întocmirea și actualizarea Registrului de evidență a salariaților în format electronic;.

k.    prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic;

l.    evidența și arhivarea deciziilor directorului general al instituției, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

m.    întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Managementul Resurselor Umane, etc.);

n.    organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

o.    vizarea legitimațiilor de serviciu ale salariaților;


p.    eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

q.    programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;

r.    elaborarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern;

s.    elaborarea și redactarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare al instituției, în colaborare cu celelalte compartimente funcționale pe care îl supune aprobării, conform legislației în vigoare, la propunerea directorului general;

t identificarea locurilor de muncă și a meseriilor cu condiții grele, periculoase etc., conform legii, și întocmirea documentelor în vederea acordării sporurilor în baza prevederilor legale;

u.    stabilirea necesarului de personal pe structură, funcții și meserii, precum și pe grade, trepte profesionale și/sau categorii, împreună cu compartimentele de specialitate în limitapîarnărului de personal și a creditelor aprobate;

v.    stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a drepturilor salariate* și^celorkUe^drdpturi

prevăzute de legislația în vigoare;    //    / Ay

n/


w.    redactarea deciziilor emise de directorul general al instituției pentru [agile de rpunt

instituție;    __

F. COMPARTIMENTUL MARKETING ȘI RELAȚII CU PUBLICUL '

Art. 22 Compartimentul marketing și relații cu publicul este o structură funcțională în structură organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aflată îh subordinea directorului general și are următoarele atribuții:


a. colaborează cu toate compartimentele-dm-eadml Primăriei Munieipiulurguettreștr


jitie publice de interes local al Municipiului București, cu alte persoane competență stabilite de către directorul general în condițiile legii:


ța: B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, Si (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.061.B84 contact@cs-mb.ro www.cs-mb.ro


1    V ■■ %    >’

b.    redactează comunicatele de presă;

c.    analizează și evaluează modul în care se reflectă în presă acțiunile intreprinse de către instituție;

d.    organizează conferințe de presă, la solicitarea expresă a conducerii instituției;

e.    promovează măsurile necesare pentru protejarea imaginii Centrului pentru Seniori al Municipiului București;

f.    asigură organizarea și întreținerea relațiilor cu mass-media, cu opinia publică în general;

g.    organizează înscrierea în audiență la directorul general al instituției;

h.    pregătește materiale pentru audiențe în funcție de cererile depuse și înregistrate;

i.    participă la audiențe și întocmește minutele acestora;

j.    comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;

k.    urmărește soluționarea solicitărililor adresate de către petenți sau de către alte persoane fizice sau juridice;

l.    îndeplindește și alte atribuții stabilite de conducerea instituției, sau care decurg din legislația în vigoare, Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

G. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII

Art. 23 Compartimentul achiziții este o structură funcțională în structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI’ BUCUREȘTI aflată în subordinea directorului general și are următoarele atribuții:

a.    elaborează programul anual de achiziții pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, pe care îl transmite spre aprobare directorului general;

b.    transmite spre aprobare directorului general și înaintează, orice modificare intervenită în programul anual al achizițiilor publice;

a.    răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor, a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV;

b.    estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicatele celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmește nota privind determina? valorii estimate;

c.    răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

d.    stabilește perioadele care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunț participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunereavîferti funcție de complexitatea contractului;

e.    întocmește notele de fundamentare cu privire Ia accelerarea procedurii de achiziție pi este cazul;

f.    întocmește nota justificativă cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare^!

Ia situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor ^cqnâ

g.    propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contrai achiziție publică și buna execuție în corelație cu valoarea contractului de achiziție publică și o prevederilor legale, precum și forma de constituire a acestora;

h.    propune directorului general spre aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție p componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

i.    propune și fundamentează necesitatea participării acestora, precum si cooptarea unor experți din afara instituției;

j.    asigură respectarea regulilor de evitare a conflictului de intere:

k.    elaborează sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a docuihentației de atribuire a contractului-dc-achiriție publică-sau în cazul unui-eoncurs dc soluții a documenta

lor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

iționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea docum

pondența: B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103,

(incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 licul:    0755.061.884 contact@cs-mb.ro

www.cs-mb.rocontractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elabdiaea caietului de

sarcini si a caracteristicilor tehnice si funcționale solicitate în documentația de atribui * * 1 1 -

m.    răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

n.    răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici;

o.    răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

p.    răspunde și asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

q.    asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

r.    asigură întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

s.    urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege;

t.    răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

u.    asigură comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a contestațiilor și transmiterea în termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

v.    asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

w.    răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

x.    asigură gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

y.    răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului;

z.    execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normativeîn Vigoare.CAPITOLUL VI

PERSONAL SALARIZARE    <, .    z ,,

Art. 24 (1) Atribuțiile, competențele și responsabilitățile pentru fiecare post se detâllaza-în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele' de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariatilor.

(2)    Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu avizul directorului general și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3)    Modificarea și/sau completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a CENTF PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI implică, după caz, și modificare completarea fișelor de post ale angajaților instituției.

(4)    Angajarea personalului și stabilirea nivelului de salarizare a personalului angajat se fac Cortlo legislației în vigoare aplicabile.


Fer

orespon

publicul:CAPITOLUL VII BUGETUL ȘI RELAȚIILE FINANCArt. 25 Bugetul CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se aprobă prin hotărâre a CGMB în conformitate cu prevederile legale.

Art. CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI este un serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, este titular de buget, directorul general al instituției fiind ordonator terțiar de credite, iar angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor și celelalte operațiuni financiar-contabile se asigură de către acesta cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 27 Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de către CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în îndeplinirea obiectului său de activitate/atribuțiilor ce îi revin, se finanțează de la bugetul local al Municipiului București și din donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale.


CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE


Art. 2£> Serviciul, biroul și compartimentele din structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI sunt obligate să coopereze, să stabilească relațiile funcționale între ele, precum și cu structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea elaborării, organizării și desfășurării lucrărilor, proiectelor și programelor, la termen și în condițiile legii, respectiv acelea al căror obiect implică coroborarea de competențe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.


Art. 29 CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI își promovează propriile evenimente, funcționează ca un club pentru seniori și are siglă proprie.

Art. 3P CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI poate recurge la extemalizarea, potrivit legii, a unor activități corespunzătoare obiectului său de activitate, aprobarea ordonatorului principal de credite.


Art. 3l Neîndeplinirea de către personalul instituției a sarcinilor de serviciu, în totalitate și în termen legal, precum și comiterea de abateri de la normele de comportare și disciplină se sancționează conform legislației în vigoare.

Art. 32 Prezentul Regulament de organizare și funcționare are caracter public și se va publica pe site-

ul oficial al instituției.

»

Art. 33» Litigiile de orice fel în care CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI este parte sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii, în situațip în cftfe acestea nu se pot soluționa pe cale amiabilă.

Art. 34 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările^egalie în vigoare și se modifică și completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a CENTRULUI PENTRU SENIORLAUMUNICIPIULUI BUCUREȘTI aprobată prin prezenta _hotărâre, precum și atunci când itUerVln Codificări și completări ale legislației aplicabile, ulterioare stuia.


nr.37;- 39, cod poștal 022103, Sector 2, Bqcfif (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.06Î7B84 contact@cs- mb.ro www.cs-mb.ro


esponUențaiB-dul Basarabia nr„