Hotărârea nr. 460/2018

HOTARAREnr. 460 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 252/04.05.2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMICConsiliul General al Municipiului București ROMAN IA


HOTĂRÂRE


privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 252/04.05.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 7953/1/18.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr, 174/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 462/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modifrcarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 252/04.05.2018, după cum urmează:

Art.4 - Obiectul de activitate al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic se completează cu punctul 5, care va avea următorul cuprins:

"5. programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea, executarea, decontarea și recepția lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturală a anvelopei clădirilor.”

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 252/2018 rămân neschimbate.

Art.lll Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 1/2018 se abrogă

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN ’


SECRETAR GENERAL \ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, * \    Georgiana Zamfir


București, 26.07.2018 Nr. 460


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poțtal 050013rsector 5bucurești, România; tel.. 021305 55 00; www.pmb.ro