Hotărârea nr. 459/2018

HOTARAREnr. 459 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 180/18.05.2017 PRIVIND INSTITUIREA UNOR OBLIGATII SI RASPUNDERI CE REVIN INSTITUTIILOR PUBLICE, AGENTILOR ECONOMICI ŞI CETATENILOR PENTRU BUNA GOSPODARIRE A LOCUINTELOR SI INFRUMUSETAREA ACESTORA


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/18.05.2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea

acestora

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, precum șî raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 36766/18.07.2018 și al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția Urbanism nr. 8598/18.07.2018,

Văzând raportul Comisiei urbanism și amenajarea teritoriului nr. 46/25.07.2018 șt raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 461/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Nota de Fundamentare nr. 35399/12.07.2018 emisă de Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 622 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 59 - 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările șî completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

»

Art.l Art.1 punctul 1.1 lit. a) și b) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/18.05.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:


“1.1 Instituțiile publice, agenții economici și persoanele juridice: a) să întrețină în stare corespunzătoarejffl.Qb^ele în care își desfășoară a< aa și/sau pe care le administrează, prin efectuaf^ltMrârjHor de reparații, amenajări JucrărLspecifice;

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a jJirinelor, înloțtfrrea ;.c£k)r sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în careîșTdesfășoara activitafeă^șr/sau pe care le administrează, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;”

Art.ll Art.2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/18.05.2017, se abrogă.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/18.05.2017, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primarul General al Municipiului București și Primarii Sectoarelor 1 - 6, prin împuterniciții acestora, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Orlando Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 26.07.2018 Nr. 459’
B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2