Hotărârea nr. 458/2018

HOTARAREnr. 458 din 2018-07-26 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD - CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A POLITIEI LOCALE - DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BucureștiROMÂNIA

țes:privind încheierea unui acord - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Poliției locale - Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de necesitate al Direcției Juridic cu privire la încheierea unui acord - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Poliției locale - Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 17012/20.07.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 460/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a unor acte normative;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) din Legea nr 155/2010 privind poliția locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord - cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică a Poliției locale - Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București în cauzele penale.


Art.2 Se împuternicește Directorul General al Poliției locale - Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordurilor - cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică în cauzele penale.

Art.3 Directorul General al Poliției locale - Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și direcțiile din cadrul instituției vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Oriando


SECRETAR GENERAL M 7" AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 26.07.2018 Nr. 458

B-duI Regina Elisabeta nr. 47, cod poștali 3013, sectoKȘ'BubufeștL România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

(5^