Hotărârea nr. 457/2018

HOTARAREnr. 457 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA „PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE LA NIVELUL COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PE ANUL 2018"


ROMÂNIA


HOTĂRÂRE '

privind aprobarea „Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare la nivelul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pe

anul 2018”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 1297/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 58/25.07.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 173/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 459/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2000 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă „Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare la nivelul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pe anul 2018", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Planul va fi adus la îndeplinire de către instituțiile și serviciile publice de interes local ale Municipiului București și de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, cuprinse în Plan, numai în situații de urgență, în funcție de bugetele alocate de către aceste instituții pentru situații de urgență.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL ,jAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirMarian Orlando Culea

București, 26.07.2018

Nr. 457    // i fc&srv

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poțtal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1MJeXA LA V\C6^e>


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE

J-'V

z /'ROMÂNIA

a . o sf

ANEXA NR. 1/a


INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRIF BUCUREȘTI-ILFOV \ ' ^


Avizat

Președintele


PLANUL

pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situațiilor de urgența pe anul 2018


Nr.

crt.

FUNCȚII

DE

SPRIJIN

FORȚE

Grad de asigurare %

Obs.

Necesar

Existent

Deficit

0

î

2

3

4

5

6

1

înștiințarea,avertizarea și

alarmare

221

207

14

93%

2

Recunoaștere și cercetare

216

210

6

97%

3

Comunicații și informatică

31

30

1

96%

4

Câutarea-salvare

3300

2975

325

90%

5

Descarcerarea, deblocarea căilor de acces

212

212

0

100%

6

Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)

637

535

102

84%

7

Asistenței medicală de urgență (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, pvacpayp    flsjst£nță

631

468

1 Al

7/1 O/„

medicală de urgență in compartimentele de primiri urgență)

* ■ Al. A

X

/    1 s

7’

*

un"

Nr.

crt.

FUNCȚII

DE

SPRIJIN

FORȚE

Grad de asigurare %

Obs.

Necesar

Existent

Deficit

0

î

2

3

4

5

6

8

Asistență medicală de urgență în faza spitalicească

2716

2410

306

88%

9

Localizarea și stingerea incendiilor

4565

3553

1012

77%

10

Neutralizarea materialelor periculoase/ explozive / radioactive

83

77

6

92%

11

Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse

1634

1556

78

95%

12

Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzit și alte utilități

323

307

16

95%

13

Efectuarea depoluării și decontaminării CBRN

185

170

15

92%

14

Menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență

6225

5275

950

84%

15

Restabilirea stării provizorii

de normalitate

421

401

20

95%

16

Acordarea de ajutoare de primă necesitate

130

112

18

86%

17

Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase

82

82

0

100%

18

Implementare măsuri la epizootii grave și zoonoze, precum și la cele de natură fitosanitară

102

102

0

100%

TOTAL

21714

18682

3032

86%

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

„DEALUL SPIRir BUCUREȘTIILFOV
Președintele Comitetului Mutfleijn Prefect


■xîi

s S • S • -

ROMÂ

Anexa lb
PLANUL

Pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor de urgența pe anul 2018


FUNCȚII DE SPRIJIN


PRODUSUL7LUCRAREA/DOTAREA


Complete I.T. fixe și mobile pentru transmitere

date, analiză și suport decizie în situații de urgență


Echipament FAX


Telefon mobil


U/M


Cpl.


Cpl.


Buc.


MIJLOACE


Necesar


Existent


Prevăzut a se

realiza in 2018


Preț

unitar


MATERIALE (col. 5x 6)


ÎNȘTIINȚAREA, AVERTIZAREA ȘI ALARMAREA


57


30


II


11,40


0,30


0,1


9,00


0,30


VALOARE PREVĂZUT 2018


DIN C ARE


TOTAL

LUCRĂRI

/

DOTĂRI


Lucrări de investipi în continuare


Luci

d<

inves t noi


ări


't>i


649,80


9,00


0,3


1(Dotări

independente


11


f

x\l?- *

c ‘

FUNCȚII DE SPRIJIN

PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

U/M

MIJLOACE

Preț

unitar

VALOARE PREVĂZUT 201

>

Necesar

Existent

Prevăzut

ase

realiza in 2018

MATERIALE (col. 5x 6)

TOTAL

LUCRĂRI

/

DOTĂRI

DIN

CARE:    \

Lucrări de investiții în continuare

Lu

<

invt

n

:rări

e

stiții

oi

Dotări

independente

- V

st    r

2

3

4

5

6

7

8

9

i

0

Cartușe echipament FAX

Cpl.

90

0,08

7,20

7,20

$

Rputer mobil 4G

Buc.

1

0,07

0,07

0,07

I    I

Cameră IP Speed DOME minim 2 MPX, zoom \o|jlic max. 16x+tastatură Speed DOME cu 3 axe

Buc.

1

6,00

6,00

6,00

Stâlp pneumatic pt montare camera Speed DOME

și antenă, lungime transport max. 2m, extindere minim 5 m, max. lOm posibilitatea rotire din telecomanda

Buc.

1

6,00

6,00

6,00

ș

k

if

Antena TV Satelit automat= receiver

Buc.

1

9,00

9,00

9,00

V

Tabla inteligenta Smartfioard

Buc.

1

8,00

8,00

8,00

t

TV Smart min. 42 inch.max. 50 incli.

Buc.

1

5,00

5,00

5,00

-V

Hârtie pentru pliante, afișe etc.

Buc.

20

20

0,16

3,20

3,20

y

Reabilitare sistem de înștiințare alarmare al municipiului București

Buc.

1

1000

1000,00

r

Modul interfața linie inchiriata (centrala sirena)

Buc.

6

33,00

198,00

f

Instalare circuite telefonice dedicate

Serv.

1

66,00

66,00

\

Service (verificare, întreținere, reparare si relocare)

sirene electrice/ electronice

Serv

54

54,00

l,

te i

73

fo

TOTAL ; materiale/lucrari/dolnri funcție de sprijin

107,77

1967,57

IL- i

p

Ah--

RECUNOAȘTEREA ȘI CERCETAREA

i» \

\o

-4' </

Moriști hidrometrice cu tijă

Buc.

10

0

2

0,2

0,40

0,40

*

c‘

Pluviomelre

Buc.

10

4

2

0,5

1,00

1,00

Set miră plăcute

Cpl.

13

0

2

0,1

0,20

0,20

Stație GPS

Buc.

2

0

1

10

10,00

10,00

Radiotelefoane fixe

Buc.

4

3

1

4,4

4,40

4,40

Binoclu cu amplificare lumină și măsurarea distantă

Buc.

6

0

3

13

39,00

39,00

Hârtie editare documente

Top

4469

0,014

61,00

61,00

Consumabile tehnica de calcul (cartușe imprimante)

Buc.

210,00

210,00

Harta Bucureștillfov

Buc.

10

1,10

11,00

11,00

Analize privind potnbilitalea apei

Buc.

365

0,13

47,45

TOTAL ; materiale/lucrari/dutari funcție de sprijin

337,00

384,45

FUNCȚII DE SPRIJINPRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

Echipamente de comunicații cu laringofon

Modul transmitere, i t -pție imagini la distanță

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

Pernă pneumatică pentru salvarea persoanelor de la înălțimi

Generator electric Diesel


Mașină specială de debitat

4 Rulota de prim ajutor ți comandă


Echipament individual pentru alpinisti salvatori

Echipament colectiv pentru alpinisti salvatori


Motofcrastrau


Aparat de protecție a respirației


Aparat de protecție a respirației cu aductiune de aer comprimat (SADAC)

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin


Unealtă pentru deschiderea ușilor

Motofierăstrău cu lanț


Rangă hooligan


Complet pentru descarcerare spargere si taiere

Automacara


Autoincarcator Frontal


TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin


FUNCȚII DE SPRIJIN

MIJLOACE

VALOARE PREVĂZUT 20

8

Prevăzut

ase

realiza in 2018

TOTAL

LUCRĂRI

/

DOTĂRI

DR

Nr.

crt.

PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

U/M

Necesar

Existent

Preț

unitar

MATERIALE (col. 5x 6)

Lucrări de investiții în continuare

Li

înv

crări

de

estițiî

toi

Dotări

independente

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.11 r

r*-

PROTECȚIA POPULAȚIEI (EVACUARE, CAZARE, ADĂPOSTIRE, ASIGURARE APĂ ȘI HRANĂ,

ALTE MĂSURI DE PROTEC

riE)

Imprimate stare civilă

Buc.

92

0

92

1

92,00

92,00

J A

Corturi

Cpl.

285

51

234

2,50

585,00

Microbuz

Cpl.

9

2

7

202,55

1417,85

A

Autobuz

cpl

3

1

2

816,00

1632,00

Autocamion

cpl

45

31

14

216,00

3024,00

Sisteme PC

Cpl.

10

0

10

1

10,00

10,00

-\

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

102,00

6760,85

*** ■

-\y

ASISTENȚEI MEDICALĂ DE URGENȚĂ (PRIM AJUTOR CALIFICAT, TRIAJ, STABILIZARE, EVACUARE MEDICALĂ ASISTENȚĂ MEDIC/

ÎN COMPARTIMENTELE DE PRIMIRI URGENȚĂ)

LĂt)l

sURG

eInță

Materiale sanitare

Buc.

8000

5300

2700

0,09

242,00

242,00

Materiale consumabile

Buc.

88,55

88,55

88,55

E

Ir

Medicamente

Buc.

10000

8000

2000

0.09

181,00

181,00

r

T

Trusă medicală

Buc.

115

65

50

0,1

5,00

5,00

’■ zr

V

/

Targa sanitară pliabilă

Buc.

52

52

0,25

13,00

13,00

/li"

nr

7

Targă sanitară transport răniți

Buc.

6

6

1,2

7,20

7,20

V «r* 1 S'

!

- 'w

tr

Mască protecție medicală

Buc.

10000

1000

9000

0,007

63,00

63,00

\i-2-

E77

E/

Ambulante

Cpl

68

57

11

350,00

3500,00

\

Autospeciala de transport personal si victim

multiple

Cpl

20

6

14

769,72

10776,08

4.

r

\

Autospeciala pentru suport logistic

Cpl

3

1

2

325,28

650,56

\

Autospeciala de intervenție a medicului de urgenta

Cpl

5

3

2

454,50

909,00

TOTAL : materiate/lucrari/dotari funcție de sprijin

599,75

16435,39

8

ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ÎN FAZA SPITALICEASCĂ

TOTAL : materiate/lucrari/dotari funcție de sprijin

_

I

1 0,00

0,00

l

1

1

9

LOCALIZAREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

Spumogen pentru stins incendii

1 1

| 6222

I O

| 6222

| 0,0225

140,00

|    140,00

1

E

1 1

"1

-

O 2

a £

l

FUNCȚII DE SPRIJIN

PRODUSUULUCRAREA/DOTAREA

U/M

MIJLOACE

Necesar

Existent

1 \o

1

2

3

4

iv < ' \

z

Explozi metru

Buc,

4

0

Stingator portabil P6

Buc.

361

311

Distribuitor BCBC (BCC)

Buc.

363

100

Furtun refulare tip B

ml

63333

14045

Furtun refulare tip C

ml

59513

16892

/Pulbere stingatoare (Florex)

Kg

44080

27784

Racord de refulare tip B, cu garnitura

Buc

6683

2455

Racord de refulare tip C, cu garnitura

Buc

6301

2486

scara culisabila

Buc

225

46

Scara de fereastra

Buc

130

27

./Spumogen lichid

Kg

310800

60108

Țeava de refulare apa tip B

Buc

467

259

Țeava de refulare apa tip C

Buc.

753

153

Casca protecție cu vizor

Buc

2930

620

Costum de protecție

Buc

2940

1612

Centura siguranța PSI

Buc

2930

1185

Mânuși PSI

Buc

2930

338

Cizme scurte din piele cu bombeu metalic

Buc

2930

161

Autospeciala de intervenție si salvare de la inaltime

Cpl

21

15

Autospeciala de prima intervenție si comanda

Cpl

20

15

Autospeciala de stins incendii cu pulbere

Cpl

3

0

Autospeciala de stingere cu apa si spuma

Cpl

112

93

Autospeciala pentru evacuarea fumului, gazelor si de iluminat

Cpl

7

2

Motopompa remorcabila / transportabila

Cpl

72

30

Autospeciala complexa de prima intervenție la incendii, salvare si prim ajutor

Cpl

20

0

Autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru intervenție rapida

Cpl

6

4

Dispozitiv portabil de stingere cu apa si/ sau spuma

Cpl

132

14

TOTAL: materiale/lucrari/dotart funcție de sprijin

Preț

unitar

VALOARE PREVĂZUT 2&

Prevăzut

ase

realiza in 2018

MATERIALE (col. 5x 6)

TOTAL

LUCRĂRI

/

DOTĂRI

Lucrări de investiții în continuare

Li

înv

crări

le

ostilii

toi

Dotări

independente

5

6

7

8

9

10

11

4

3

12,00

12,00

x    t\V ’

50

0,1

5,00

5,00

V

263

0,90

236,70

236,70

49288

0,10

4958,80

4958,80

42621

0,10

4262,10

4262,10

l /">    -

16296

0,002

32,59'

32,59

4228

0,04

169,12

169,12

3815

0,02

76,30

76,30

179

1,70

304,30

304,30

1

103

1,70

175,10

175,10

vii

250692

0,02

5013,84

5013,84

1

208

0,04

8,32

8,32

600

0,04

24,00

24,00

2310

0,64

1478,40

1478,40

aS,

l

1328

1,75

2324,00

2324,00

i

1754

0,14

244,30

244,30

/■    /r^

860

0,18

154,80

154,80

2769

0,30

830,70

830,70

V ■== t

.V

6

2500

15000,00

//^

7 \

5

230

1150,00

/ \

3

800

2400,00

X

■O

\

39

1200

43200,00

1

\

5

800

4000,00

42

30

1260,00

20

900

18000,00

2

500

1000,00

118

18

2124,00

20450,37

108584,37

FUNCȚII DE SPRIJIN


PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA


U/M


MIJLOACE


Necesar


Existent


Prevăzut a se

realiza in 2018


Preț

unitar


MATERIALE (col. 5x 6)Materiale absorbante tip spillsorb


Electropompe


Banda delimitare zone de intervenție


NEUTRALIZAREA MATERIALELOR PERICULOASE/EXPLOZIVE/RADIOACTIVE


TOTAL: matcrialc/lucrart/dotarl funcție de sprijin


Autoturism


Kg.


Buc.


ml


2000


720


100


0,01


50000


50000


0,003


150


156


ASIGURAREA TRANSPORTULUI FORȚELOR ȘI MIJLOACELOR DE INTERVENȚIE, PERSOANELOR EVACUATE ȘI


rocuri piele albă pistol


Zâști moto


gepci albe


Mănuși albe


Scurte reflectorizante inscripționate


Autospeciale pentru munca de circulație


Combustibil


TOTAL : matcriale/lucrari/dotari funcție de sprijin


12 Grup generator 6 KVA


Generator cu aer cald mobil


Combustibil alimentare grupuri electrogene


Buc.


Buc.


Buc.


Buc.


Buc.


Buc.


Buc.


786


82


720


1440


720


262


121060


786


48


34


2,5


85


85


210


400


190


120000


510


0,13


68,85


1440


0,035


50,4


320


72


1060


0,45


60


0,005


144


4320


5,3


4673,55


ASIGURAREA ENERGIEI PENTRU ILUMINAT, ÎNCĂLZIT ȘI ALTE UTILITĂȚI


Buc.


Buc.


TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin


23


21


25920


16


15


25920


11


13


0,005


129,6


129,6


EFECTUAREA DEPOLUĂRII ȘI DECONTAMINĂRII CBRN


13


Atomizoare Oleomac


Dezinfectant Ecocid


Materiale intervenție


Funie sintetică


Buc.


Buc.


Buc.


50


30


20


0,4


0,1


2,4


50


150


100


0,05
a


Nr.

crt.

FUNCȚII DE SPRIJIN

PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

U/M

MIJLOACE

Preț

unitar

VALOARE PREVĂZUT 2d!

Necesar

Existent

Prevăzut

a se

realiza in 2018

MATERIALE (col. 5x 6)

TOTAL

LUCRĂRI

/

DOTĂRI

DIF

'fc^RE:'\^\

Lucrări de investiții în continuare

Li

inv

crări

de

estiții

toi

DolărN

independente

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

\

Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbanti

Buc.

675

376

100

0,03

3

3

Motopompă cu anexă și 150 ml conductă

Buc.

10

0

2

6

12

12

Autospeciale de decontaminare personal

Cpl.

2

0

2

1550

3100

c

Autospeciale de decontaminare tehnica si teren

Cpl.

2

0

2

1850

3700

Complet de decontaminare

Cpl.

8

0

8

2

16

TOTAL ; materialc/(ucrari/dotari funcție de sprijin

74,4

6890,40

A

14

MENȚINEREA, ASIGURAREA ȘI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE PE TIMPUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ X

t

Cartușe metalice

Buc.

6200

5678

522

0,12

62,6

62,6

Radiotelefon portabil

Buc.

2004

1316

688

1,5

1032

1032

Autospecială pentru munca de patrulare

Buc.

482

390

92

48

4416

4416

TOTAL: materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

5510,6

5510,6

'    . T

15

RESTABILIREA STĂRII PROVIZORII DE NORMAL1TATE    1,'    i' J    9 \

Conducte diverse pentru rcpara(ii rețele

ml

1000

780

220

1,142

251.24

251.24 V

Motocositorî

10

5

2

2

4

4

Tractor articulat forestier pentru tractarca plutitorilor mari + cablu flexibil

1

0

1

30

30

30

• z?‘

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

285,24

285,24

16

ACORDAREA DE AJUTOARE DE PRIMĂ NECESITATE

TOTAL: materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin |    |    |    |    |    |    0    |    0

I

17

ACORDAREA ASISTENȚEI SOCIALE, PSIHOLOGICE ȘI RELIGIOASE

Lucrări independente

440,80

440,80

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

440,80

440,80

18

IMPLEMENTARE MĂSURI LA EPIZOOTII GRAVE ȘI ZOONOZE, PRECUM ȘI LA CELE DE NATURĂ FITOSANITARĂ


Nr.

crt.

FUNCȚII DE SPRIJIN

PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

U/M

MIJLOACE

Pre[

unitar

VALOARE PREVĂZUT 20

8 C

Necesar

Existent

Prevăzut

a se

realiza in 2018

MATERIALE (col. 5x 6)

TOTAL

LUCRĂRI

/

DOTĂRI

DR*

CAR^

rx

Lucrări de investiții în continuare

Li

inv

i

crări

Je

îstiții

oi

Dotări

independente

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Trusă medicală

Buc.

12

0

1

0.3

0,3

0,3

TOTAL : materiaie/lucrari/dotari funcție de sprijin

0,3

03

TOTAL FUNCȚII DE SPRIJIN

_

3359638

182381,12

L


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOVPreședintele Comitetului Munișjț Prefect

PLANUL

pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2018

Nr.

crt.

FUNCȚII

DE SPRIJIN

TOTAL CHELTUIELI (Col. 3+4)

CHELTUIELI

MATERIALE

ACTIVE

NEFINANCLARE

DIN CARE

Lucrări de investiții în continuare

Lucrări de investiții noi

Arte

cheltuieli de inyg£ttițir^

0

î

2

3

4

5

6

7\ /

1

înștiințarea,avertizarea și

alarmare

2021,57

107,77

1913,80

\ /

2

Recunoaștere și cercetare

384,45

337,00

47,45

nr/

3

Comunicații șt informatica

560,00

560,00

0

4

Căutarea-salvare

15240,00

58,00

15182,00

5

Descarcerarea, deblocarea căilor

de acces

13991,00

111,00

13880,00

Z7 /

6

Protecția populației (evacuare,

cazare, adâpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)

6760,85

102,00

6658,85

1015


16


17


18


Asistentei medicală de urgentă (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală asistentă medicală dc urgentă în compartimentele de primiri urgență)


Asistentă medicală de urgență în faza spitalicească


Localizarea ți stingerea incendiilor


Neutralizarea materialelor periculoase/ explozive / radioactive


Asigurarea transportului forțelor ți mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate ți altor


resurse


Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzit ți alte utilități


Efectuarea depoluării și decontaminării CBRN


Menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență


Restabilirea stării provizorii de normalilate


Acordarea de ajutoare de primă

necesitate


Acordarea asistentei sociale, psihologice și religioase


Implementare măsuri la epizootii grave ți zoonoze, precum ți la cele de natură fitosanitară


TOTAL


16435,39


108584,37


156,00


4673,55


500,60


7316,60


5510,60


285,24


440,80


0,30


182861,32


Maior


599,75


20450,37


156,00


4673,55


129,60


74,40


5510,60


285,24


440,80


0,30


33596.38


15835,64


88134


371,00


7242,40


149265,14


Secretariatul Tehnic Permanent