Hotărârea nr. 456/2018

HOTARAREnr. 456 din 2018-07-26 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București


ROMÂNIApentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a

Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic nr. 17010/20.07.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 458/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 746/28.06,2018, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2531/6/28.06.2018 si la Direcția Asistentă Tehnică si Juridică cu nr. 3690/29.06.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funționarea Poliției Române cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 7, alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se validează domnul Rășică Daniel Mihai, director general al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București în locul domnului Văsii Ștefan, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Art.ll Anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2016 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2016 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.