Hotărârea nr. 455/2018

HOTARAREnr. 455 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE FUNDAMENTARE SI APROBARE A NIVELULUI PRETURILOR/TARIFELOR, CE VA FI APLICATE DE CATRE AUTORITATEA MUNICIPALA DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE, PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL AFLATE IN SFERA DE COMPETENTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de

Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de

competență a Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 12109/16.07.2018, al Direcției de Mediu nr. 6500/16.07.2018, al Direcției Generale Economice și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 172/25.07.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 59/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 457/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Apa Nova București S.A. cu nr. 18129313/19.07.2018;

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pentru acordarea de licențe de funcționare companiilor municipale ce sunt înființate în vederea prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat 'al Municipiului București în baza


-——


B-dui Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector

CONFORM CU ORIGINA^'

Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu respectarea normelor și legislației fn vigoare.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 26.07.2018 Nr. 455

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 11


Metodologia de fundamentare și aprobare a rrivcîului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București


]

1

]

]

]

]


CAP. I. Scop și Domeniu de aplicare

ART. 1

Prezenta metodologie de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, denumită în continuare „Metodologia Tarifară”, este elaborată în conformitate cu prevederile art. 39, alin,

(5) din Ordonanța Guvernului nr.7I/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

ART. 2

(1)    Prezenta Metodologie Tarifară reglementează modul de determinare a nivelului prețurilor/tarifelor serviciilor de administrare a domeniului public și privat de către operatorii acestor servicii.

(2)    Prcțurile/tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor, cât și obținerea celui mai scăzut cost al serviciilor.

(3)    Aprobarea prețurilor/tarifelor se face de către Consiliul General al Municipiului București („CGMB”), cu avizul prealabil al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, cu respectarea cerințelor și criteriilor din prezenta Metodologie Tarifară.

ART. 3.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat de interes local cărora li se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cel având ca obiect:

]

1

]

!


(a)    construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane;

(b)    amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii;

(c)    amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

(d)    organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;

(e)    instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;

(f)    amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afîșaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental;

(g)    înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrațjy-teritoriale;
]

1

1

]

](h)    înființarea, organizarea și exploatarea băilor pub fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transpor pe cablu, a campingurilor;

(i)    organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane.


ART. 4

Prezenta Metodologie Tarifară are la bază următoarele acte normative de referință:

(a)    Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(b)    Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementârilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.


CAP. III. Definiții și abrevieri

ART. 5.

Termenii folosiți în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificații:


AMRSP    Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor

Publice având rolul de autoritate locală de reglementare în sensul art. 39 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002;

Ajustarea prcțurilor/tarifclor    Operațiunea de analiză a nivelului prețurilor/tarifelor

existente și a structurii acestora, potrivit prezentei Metodologii Tarifare, prin care se asigură reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influentelor generate de evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;


Aprobarea prețurilor/tarifelor


Beneficiar


Activitatea de analiză și verificare a elementelor de cheltuieli componente ale prețurilor/tarifelor, desfășurată în cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București, cu avizul AMRSP, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de către CGMB;

Persoana care beneficiază în mod direct de serviciile prestate de operator;I

1

CGMB

Interval de timp

1

Modificarea preturilor/tarifelor

]

Operator

Parametru de ajustare

]

Servicii

Stabilirea prețurilor/tarifelor

I'

I


Perioada calendaristică cuprinsă între data ultimei aprobări a nivelului preturilor/tarifelor și momentul solicitării ajustării/modificării preturilor/tarifelor;

Operațiunea de analiză a nivelului și a structurii prețurilor/tarifelor existente, potrivit prezentei Metodologii Tarifare, în situațiile în care intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea prețurilor/tarifelor existente, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a modificării tarifelor de către CGMB;

Persoana juridică care prestează servicii de administrare a domeniului public și privat de inters local;

Indicator la modificarea căruia se pot ajusta/modifica prețurile/larifeie. în sensul prezentei Metodologii Tarifare, parametri de ajustare/modificare pot fi: indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, evoluția cursului de schimb leu/euro, modificarea structurii elementelor de cheltuieli sau un alt parametru stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii:

Serviciile de administrare a domniului public și privat de interes local prevăzute la art. 3 din prezenta Metodologie Tarifară;

Operațiunea de analiză a nivelului prețurilor/tarifelor și a structurii acestora, conform prezentei Metodologii Tarifare, pentru operatorii nou-intrați pe piață sau pentru operatorii, care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste servicii cu Municipiul București, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a prețurilor/tarifelor de către CGMB.

]

]

]

]

1


CAP. IV. Dispoziții generale1

1

]

1

1

1

]

I

1

]]

]

■]

I

1


necorporale, a cheltuielilor pentru protecția mediului, a contractate, a cheltuielilor derivând din Contract și include, după caz, o cotă de dezvoltare pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a serviciilor, precum și un profit rezonabil.

ART. 7

(1)    în vederea asigurării surselor de venit necesare dezvoltării infrastructurii publice aferente serviciilor, CGMB poate aproba, după caz, aplicarea unei cote de dezvoltare de către operator. Cota de dezvoltare se determină pe baza unui studiu tehnico-economic din care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției, precum și gradul de creștere a calității serviciului. Studiul se întocmește la solicitarea Municipiului București prin grija operatorului, care poate elabora acest studiu cu personalul propriu, sau cu terți, în condițiile legii.

(2)    Cota de dezvoltare se include în pret/tarif numai după aprobarea acesteia prin hotărârea CGMB.

(3)    Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează de către operator, cu avizul CGMB, exclusiv pentru scopul în care a fost creat.

ART. 8

(1)    CGMB și operatorul au obligația, în situația în care realizează proiecte de dezvoltare a infrastructurii serviciilor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, să constituie și să alimenteze Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, ca un fond de rezervă, denumit Fondul IID, pe întreaga perioadă de viață a investiției.

(2)    Fondul IID se constituie, se alimentează și se utilizează conform Normelor pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

ART. 9

(1)    Aprobarea stabilirii, ajustării, modificării prețurilor/tarifelor se face de către CGMB, pe baza solicitărilor operatorului, cu avizul AMRSP.

(2)    Operatorul care solicită aprobarea prețurilor/tarifelor transmite către CGMB solicitarea de stabilire/modificare/ajustare a prețurilor/tarifelor, conținând următoarele:

(a) cererea de aprobare a prețurilor/tarifelor, care conține:

i.    în cazul stabilirii: nivelul propus al prețurilor/tarifelor;

ii.    în cazul modificării sau ajustării: nivelul Prețurilor/Tarifelor în vigoare, prețurile/tarifele solicitate și justificarea propunerii de ajustare sau modificare;

(b)    fișa de fundamentare;

(c)    memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării

sau modificării prețurilor/tarifelor;    /

(d)    alte date și informații necesare fundamentării prețurilor și tarifelor propuse.

proiecte de investiții, CGMB poate aproba reguli sau formule de modificare a prețurilor/tarifelor și/sau îi poate transfera operatorului sumele necesare realizării investițiilor în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de delegare, sau după caz, stabilite prin hotărârea de dare în administrare.

(2)    Investițiile realizate de către operatori din sume transferate în acest scop de către Municipiul București nu se amortizează prin preț/tarif.

(3)    In aplicarea alin. (1), regulile sau formulele de modificare a prețurilor/tarifelor se avizează în prealabil de către AMRSP.

ART. 11

Monitorizarea și controlul prețurilor/tarifelor practicate de operatori se face de către AMRSP.

CAP. V. Stabilirea prețurilor/tarifelor ART. 12

(1)    Nivelul prețurilor/tarifelor se determină de către Fiecare operator luând în calcul numai cheltuielile specifice serviciului pe care îl prestează în baza contractului de delegare/hotărârii de dare în administrare.

(2)    Prețurile/tarifele se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 1 - Fișa de fundamentare a cheltuielilor.

(3)    Fiecare fișă de fundamentare va fi însoțită de lista lucrărilor/activităților specifice serviciului prestate de operator în cadrul fumizării/prestării serviciului.

(4)    în cazul în care nu este posibilă fundamentarea unui preț/tarif al întregului serviciu, operatorul va fundamenta prețul/tariful fiecărei lucrări/activități specifice serviciului prestat în cadrul fumizării/prestării serviciului.

(5)    Fundamentarea prețurilor/tarifelor se face pe baza cheltuielilor materiale (consumuri normate de materii prime, materiale și energie, calculate pe baza prețurilor în vigoare), a cheltuielilor salariale, a cheltuielilor operaționale, precum șî a celorlalte elemente de cheltuieli specifice fiecărui serviciu în parte.

(6)    Cheltuielile specifice unui serviciu, care nu se regăsesc în categoriile cuprinse în Fișa de fimdamentare a cheltuielilor, vor fi cuprinse la poziția "Alte cheltuieli specifice serviciului" și vor fi fundamentate pe baza memoriului tehnico-economic prevăzut la art.9, alin. (2), lite).

(7)    Operatorul prezintă cheile de alocare ale Cheltuielilor indirecte în memoriu tehnico-economic care însoțește solicitarea de aprobare a prețurilor/tarifelor.
unde:    -"

Tk “ prețul/tariful stabilit pentru tipul de lucrare/activitate k (<-nft&W-j- C/

Kt = valoarea programata a tipului de lucrare/activitate k la nivelul anului în care se face propunerea;

Qk - cantitatea programată a tipului de lucrare/activitate k la nivelul anului în care se face


propunerea.

(2)    Stabilirea prețurilor/tarifelor pentru fiecare tip de lucrare/activitate, sau dacă este posibil pe întregul serviciu, se face cu respectarea următoarelor criterii:

(a)    cheltuielile cu materiile prime și materialele, energia electrică, apa și combustibilii se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și cantitățile anuale propuse spre consum;

(b)    consumurile specifice de energie, apa și materiale vor fi luate în calcul la nivelurile ce reflectă situația reală de exploatare și funcționare;

(c)    cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

(d)    cheltuielile cu amortizarea și/sau redevența se îau în calcul, respeclându-se reglementările legale în vigoare;

(e)    cantitățile de servicii/lucrări se vor programa la nivel anual;

(f)    prețurile/tarifelc vor include o cotă de profit rezonabil și după caz, Fondul IID determinat potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3)    Hotărârea de aprobare adoptată de CGMB va conține prevederi referitoare la intervalul de timp anterior datei stabilirii, față de care se va determina nivelul ulterior al parametrilor de

ajustare.


ART. 14

direct de la beneficiari prin bilcte/tichete, este propusă de către operator și se fundamentează cu


(1) Stabilirea prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate de către operatori, încasate în mod respectarea prevederilor art,13.

(2) Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 1 - Fișa de fundamentare a cheltuielilor, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii de bilete / tichete.

(3) în formula nr.l, termenii au următoarea semnificație:

Tk = prețul/tarifiil stabilit pentru serviciul k, încasat în mod direct de la beneficiari prin


bilete/tichete;

P* = Valoarea estimată pentru serviciu] k la nivelul anului în care se face propunerea; Qk ~ Număr estimat de beneficiari la nivelul anului în care se face propunerea.

CAP. VI. Ajustarea prețurilor/tarifelor

ART. 15    .

(1)    Prețurilc/tarifele se pot ajusta, la un interval de minimum 3 luni, cu avizul AMRSP, pe baza cererilor de ajustare primite de Ia operator, în baza creșterii/scăddpi parametrilor de ajustare cu + 5% față de nivelul existent la data precedentei aprobări. xff\

(2)    Parametrii de ajustare sunt:


<r


1

]

]

1

]

]

]

1

]

]

]


a)    indicele prețurilor de consum;

b)    evoluția cursului de schimb leu/euro;

c)    evoluția costului forței de muncă.


(3)    Nivelul prețurilor/tarifelor se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorului, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor și tarifelor pe economie.

(4)    în Hotărârea de aprobare a prețurilor/tarifelor ajustate adoptată de CGMB vor fi menționate prețurile/tarifele ajustate ale serviciului și nivelul parametrilor existenți la data ajustării, determinat pentru intervalul de timp scurs de la data stabilirii sau ajustării precedente, față de care se va determina nivelul ulterior al parametrilor de ajustare.

(5)    Propunerea de ajustare a prețurilor/tarifele se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 2 - Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru ajustarea Prefului/Tarifului. Dispozițiile art. 12 se aplică în mod corespunzător.

ART. 16

(1) Ajustarea prețurilor/tarifelor se face potrivit formulei nr.2:

Tk,ajuslal =

7*+A 7*    [2]

unde:

7\-,ajustat este prețul/tariful ajustat pentru tipul de lucrare/activitate k (cod POOk);

Tic - prețul/tariful actual pentru tipul de lucrare/activitate k (cod POOk)

A Tk - creșterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k, determinată de influențele reale primite în costuri.

(2) Creșterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k, isTk, urmare a influențelor reale primite în costuri, se determină cu formula următoare:


ACfc-t-dC^ y rțț> +£sQkx d%+FHD --Q/c -

[3]


unde:

AC* este creșterea cheltuielilor totale determinate de influențele primite în costuri; r% - cota de profit rezonabil al operatorului; d% - cota de dezvoltare, după caz;

Qk - cantitatea tipului de lucrare k luată în calcul la determinarea prețului/tarifului actual pentru tipul de lucrare k care nu diferă de cantitatea luată în calcul la determinarea prețului/tarifului în vigoare;

FICD - Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare care se include în nivelul prețurilor/ tarifelor, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ajustarea prețului/tarifului se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

(a) pentru cheltuielile cu apa brută, energia electricăymaterii prime și materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea prețurilor de-aprovizionare

(b)    consumurile specifice de energie și materiale vor fi luate în calcul cel niult lțj nivelul celor avute în vedere la ajustarea precedentă;

(c)    cheltuielile cu personalul se fundamentează în func[ie de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

(d)    cheltuielile cu amortizarea și/sau redevența se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)    cantitățile tipurilor dc lucrări k se vor lua în calcul la nivelul avut în vedere la avizarea anterioară;

(f)    cota de profit se menține la nivelul avizat anterior, iar Fondul IID se va determina potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4)    în situația în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică față de cel prevăzut în prețurile/tarifele actuale, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

(5)    în situația în care operatorul constituie sau modifică Fondul IID, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

ART. 17

(1)    Ajustarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate de către operatori, încasate în mod direct de la beneficiari prin bilete/tichete, se propune și se fundamentează de către operator cu respectarea prevederilor art.15 și art.16.

(2)    Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 2 - Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru ajustarea Prefului/Tarifitlui, cate se adaptează corespunzător fiecărei categorii de bilete / tichete.

(3)    Formula nr.3 se adaptează corespunzător.

1

_ ,CAP. VH. Modificarea prețurilor/tarifelor ART. 18

(1)    Prețurile/tarifele pot fi modificate în următoarele situații:

(a)    la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor instalații și utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciului și numai după intrarea în exploatare a acestora;

(b)    la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților tipurilor de lucrări k, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5% pe o perioadă dc 3 luni consecutive.

(2)    Propunerea de modificare a prețurilor/tarifelor se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 3 - Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru modificare Prețului/Tarifului. Dispozițiile art 12 se aplică în mod corespunzător.


I

]

]

]

1

]

]

1


Tk.modlflcat ~ Tl+ATkunde:

Tk.modifîcai este prețul/tariful modificat pentru tipul de lucrare/activitate k (cod POOk): Tt - prețul/tariful actual pentru tipul de lucrare/activitate k (cod POOk);

A Tk - creșterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k.


(2) Creșterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k se determină cu formula următoare:l+r% -l- g%) Qic


[5]


unde:


AQ.r este creșterea cheltuielilor variabile ca urmare a influențelor primite în costuri:

ACjt/- creșterea cheltuielilor fixe ca urmare a influențelor primite în costuri;

r% - cota de profit rezonabil a operatorului;

d% - cota de dezvoltare, după caz;

Ok - cantitatea tipului de lucrare/activitate k programată la nivelul anului în care se face propunerea (care este diferită de cea considerată la stabilirea prețului/tarifului).


(3) Modificarea prețurilor/tarifelor se face cu respectarea următoarelor criterii:

(a)    pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii primeși materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea prețurilor de aprovizionare față de precedenta avizare, în limita prețurilor de piață;

(b)    consumurile specifice de energie, combustibil, materii prime și materiale vor fi luate în calcul la nivelul celor avute în vedere la avizarea precedentă sau la nivelul rezultat ca urmare a intrării în exploatare a unor instalații și utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a Serviciului;

(c)    cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

(d)    cheltuielile cu amortizarea și/sau redevența, după caz, se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)    Fondul IID, după caz, se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

(f)    cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;


(4)    în situația în care operatorului nu i-a fost solicitată de către Municipiul București constituirea unei cote de dezvoltare, sau nivelul acesteia se modifică față de cel prevăzut în Prețurile/Tarifele actuale, formula de modificare nr. [4] se adaptează în mod corespunzător.

(5)    în situația în care Operatorul constituie Fondul IID, formma de modificare nr. [5] se

adaptează în mod corespunzător.    /


J

]

1

ICONFORM Ci


ART. 20

(1)    Modificare prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate de către operatori, încasate în mod direct de ia beneficiari prin bilete/tichete, se propune și se fundamentează de către operator cu respectarea prevederilor art.l 8 și art.19.

(2)    Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 3 - Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru modificarea Prețului/Tarifului, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii de bilete / tichete.

(3)    Formula nr.5 se adaptează corespunzător.

CAP. VIU. Dispoziții finale

ART. 21

(1)    Nivelul chiriilor pentru fondul imobiliar al Municipiului București, precum și nivelul taxelor locale pentru ocuparea domeniului public, pe care operatorii le încasează de la beneficiari în baza și în conformitate cu mandatele stabilite prin contractele de delegare a gestiunii se determină și aprobă de către CGMB conform regulilor aplicabile în materia respectivă.

(2)    La solicitarea CGMB, operatorii menționați la alin.(l), prezintă propuneri fundamentate de modificare a chiriilor/taxelor, în vederea aprobării acestora de către CGMB.

ART. 22

La stabilirea prețurilor/tarifelor pentru abonamentele încasate în mod direct de la beneficiari, operatorii pot avea în vedere acordarea unor reduceri pentru plata în avans, în funcție de numărul de bilete/tichete achiziționate (de cx. abonamente lunare, anuale etc.) sau de categoria de beneficiari (de ex. studenți, pensionari etc.).

ART. 23

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta Metodologie Tarifară.Anexa 1. Fi?a do fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Pre?ului/Tarifului (deviz pentru tipul de activitatcflucrare k sau structura costurilor unui bilet/tichet)

Nr crt

Specificație

Total lei

Cost Unitar

Cantitate"

(U M )

Pre? achiziție ’ (Lei/U M )

0

1

2

3

4

5

1.

CHELTUIELI VARIABILE

Combustibili’’

Energie electrica

Apa

Materii prime, malertale tehnologice'

Alte cheltuieli variabile

II.

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

a) Cheltuieli materiale

-    amortizare anual?

•    redeventa anual?

•    cheltuieli pentru protecția mediului

-    energie electrica - sedii

-    reparații in regie

•    reparații executate cu tertii

•    studii si cercetări

•    alte servicii executate cu lertii ‘ colaborați

•    comisioane si onorarii

‘ protocol reclame publicitate

*    deplasări,detasari.transterari ■ posta si telecomunicații

-    alte cheltuieli materiale (impozit pe clădiri)

b) Cheltuieli cu munca vie.

• salarii"’’

•Contribuții Angajat

-CAS 25%

-CASS 10%

- IMPOZIT PE VENIT 10%

•Contribui» Angajator

-Contribuție Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2 25%

c) Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli specifice serviciului/activit??ll

IV.

CHELTUIELI TOTALE (1+11+III)

V.

PROFIT (PAI

VI

COTA DE DEZVOLTARE (d%) • dac? este carul

VII

Fondul IID (FIID) • dac? este carul

VIII.

VENITURI

IX.

CANTITATEtNr estimai beneficiari (dup? caz)

Qk

X.

Pret/Tarif (leifU.M.)

IPBC la dala aprobării tarifelor actuale

’’ Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combustibil utilizat Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie prima maier ale tehnologice Pentru fiecare activitate in parte se vor prezenta

-    calificarea personalului,

-    salariul mediu,

-    num?rul de ora necesare pentru execuție etc

'"'Se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile


în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cotele de cheltuieli indirecte se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporțional cu pondVrea acestui clement în total cheltuieli.    /    z-\

/ ( JÂ

H
Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu calculație; acestea sunt repartizate (imputate) pe servicii/lucrâri/activitâți pe baza unor criterii convenționale, după ce mai întâi au fost colectate pe centrele care le-au ocazionat.

Din această categorie fac parte cheltuielile indirecte de producție (comune ale secției) care de fapt sunt directe față de secțiile care le-au generat și indirecte față de servicii/aclivități/lucrări și cheltuielile generale de administrație.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica și atribui direct unei anumite lucrări sau unui anumit serviciu. Ele privesc întregul serviciu / mai multe activități conexe ale unei secții sau ale unui operator.

în funcție de serviciul prestat, cheltuielile indirecte pot fi:

-    Cheltuieli cu retribuțiile personalului de conducere, tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ, de deservire și pază, (impozitul, contribuția la asigurările sociale și la fondul de șomaj, aferente acestor atribuții):

-    Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de interes general/ chirii pentru mijloacele fixe de interes general;

-    Cheltuieli pentru proiectare, agremenlări, studii, cercetări, incercâri experimentări, pentru conducere și asigurarea calității;

-    Cheltuieli cu protecția muncii;

-    Dobânzi bancare;

-    Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace proprii de calcul automat sau prin unități specializate;

-    Perisabilitățile stabilite prin norme aprobate de organele competente, care nu se pot localiza pe lucrări, produse, servicii;

-    Cheltuieli cu utilaje de mică mecanizare, scule și dispozitive folosite la lucrări;

-    Cheltuieli pentru amenajarea și întreținerea șantierului;

-    Cheltuieli legate de predarea lucrărilor, inclusiv evacuarea șantierului;

-    Cheltuieli legate de cazarea și transportul periodic al personalului, exclusiv cheltuielile cu transportul personalului nelocalnic de la locul de muncă la spațiile de cazare, puse la dispoziție de antrepriză, care se suportă din fondul pentru organizarea de șantier;

-    Cheltuieli pentru efectuarea remedierilor și refacerilor de lucrări, neimputabile;

-    Cheltuieli de protocol;

-    Cheltuieli pentru publicitate (reclame, pliante);

-    Cheltuieli pentru pregătire (calificare), creșterea competențelor;

-    Alte cheltuieli de interes general și de executare a lucrărilor Z prestare a serviciilor.

Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în prețurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată. •/
/rS CUU-CTIALUL

Z < 0 0


ttr cri,

Speefleatfe

Ceaiuri reaJlzali ta pertoeda mtntaara i, 12 tun! catotaaru fee)

IH

Fundarmnlara antariuvi

Propună e ajustare

Totalul

Coai rotor

TetfU

Tctotcjețteritol

Creț tar* Preț rotor acrtilX*)—1

. o .

t

?

3

4

S

e

7

CHELTUIELI VARIABILE

CombmlWl'1

Enenjta etectrtssi

i&terl prfcni. mafsrfate fctuwtogee’*

. Maeh*ulnrbt*

IL

CHELTUIEU FIXE (»+b+«fl

<1 CftetuWmttertflte.-

-•mortuara moli

-    nxtararti iraoU

-    chdttdnl p»nîru pretoctU oKXfijbn

-    morgi] otacufca • seda . reparați H renta

■ raparaS «nodala cu lortl -ttudî al cercetări , «ad foi-vfci OTKuur< cu ten;

*    COta boruri

4 comb taanx »1 oncntrS

*    praueoirecbmpubfcLttf

*    dcținirl.draeari.traiulerari

*    posti al tetoeemunierid

-    «Sa chatutei materialo {import po otedW)

C/KiTufiff cu mucj taâ-

•Bătui*1

•CAS.

' Fond de ao«noj •FJtAS,

*    torta di iccUerr» st bol protestare*

*    brid dt garantare o er cemetor loUriata ’ tarta coneet» medicala J CCWSS

*    ria eJ»Wt« eu mimen vie

d QutauM Awrtare

UL

Alte ChaJluWfl apadflca ■•rvIduluVactivttițJJ

IV.

CHELTUIELI TOTALE (1+11*110

CtCuJî

Cpmpvs    1

AOh ■ Coreem.» Ceara

V. .

PteOOTMM

ACtartl

vt

COTA OCDEZVOLTARE(VHJ - t&ța «te exrJ

CCkxtfX

WL

FdntSA M> [FHD)- tteeA «te cinA

FID

VT1L

venituri

K

CANTrîAÎOAr.aallmaț de bineScari |duad cu l

Qk

Ok

X

PraVTirit(UVUJi.)

Ut

TKtikraiai ■ TL+WC* e(1+iH ♦ dHJ*FI3y0li


PBC Udate apreturi bftfaku


PfiC lactat» tolcEarl rfwiari. Wrttetor


7 5« vor pr« erta separai pentru fiKttv Up da combuslM utEiu ^Se vor prwesn s aparat pentaj fioenre Șp da nutmto primi, materialo tefreto^re Perina fiecare oriMata h parte se wr praienîa;

> caUarei pereoraUU.

-satedimeidu,

runfirul da or» necesara pentru «ori» ele.

~~’So carapbttiezi doar pentru dcme«ate da chetutel variaMo

Pentru coloana "Costuri realizate în perioada anterioară", operatorul va completa fișa pe total an și defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii. Odată cu Fișa de fundamentare, operatorul va prezenta și Memoriul tehnico-economic justificativ.

Xo H 4 țX]

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

]’

3

3

]■

3

3

3

3

]Nr.Cfl.

Specleatio

Costuri roiRuie b patoari» twertoarâ (12 tal catonJuUfco) iei

FundJTntritare inierlcurji

Pmpwcre MotUfleare

Totali»;

Ccstiaftar

Tt&dic

Țfflal Grațieri Id

Ctcțtcte Preț imtar octuMe

0

t

2

3

4

5

6

7

1.

CHELTUIELI vrUtlASILE

60»

CmlullM1

Enenjto electrica

-

Martrl prinsa, materiile telirwtooico"'

«o chrtuWvartatfln

n.

CHELTUIELI FIXE <e»b»c}

iot

«J CAaCnfef jnuvrielr

*    etnortiareanuaU

-    rodavcntii orara’J

*    cheUuU p«2m prutcdb mcd«Jd

<    enertfd ebclrica - ««fi

•    tpperwâ in regie

•    repara» executam cu IcrU »ilueO«lc«c«bri

-    el* cervfcJ ejrteutiîo cu terii 'colaborat

*    eambbam ci nonei

*    pratocoLredamajufafatltie

•    depUMiWMariJrnnitoari

•    poțU si hriKomirticaii

<    «te chetuiel materiale ffcwp&îf. pe cbdiH

b} CtieCuU cu murea tifr

’Mlari"*1

■CAS.

*    Fanddesonef ’FJiAS.

*    tond da pcctknio ii bal prtriestonax

*    land de garantare acremtebr cebrtab ’ fond conced! mediile ICCW5S

*    alte choSirisS cu manca rie

ClCfaAJrffiraercJdrB

nu

Afle Cheltuieli specula «rvtdululi»ctl*tt-iin

IV,

CHELT U1EU TOTALE (1 • IT* UI)

fiCh *0Qtr*aOt

V.

moar mu

ACiirtț

VI

COFA DE DEZWXTJWTE frfțy - mei e*« cerrf

ACixrf%

Vt

fiwaU BQ țFUOf - da el « te cenJ

VII.

VE MITURI

CAt/tlTAltiM.ei timeî de beneficiari {după cai)

OK

Qfcoou

1 î—

PraCTertf{bUX*M

Tk

TKmodttsai a TVfdCb s    • tfSfJ/QLnou


Sc vor prwtna itperti pentru fiecare tip de cflfttwtbi idfctat

Se vc* preiei» joțsnu ptrtrtj fiecare Up de meari» prin*. meterbb teruutagton

Pentru fiecare KthUe h perl» io «or prciona:

- eaUana pvunafaU,

> ubrW reedu,

* ntnfinri de ea neceuro pentru oajcuto ax.

’*"1 Ea eampleteaie doar pentru «ornantele da chcSJeJ wariaMe


PBCIsdita

oprotorl

tartei»


PSClaei» ttfdurî epatări iertător


Pentru coloana "Costuri realizate în perioada anterioară", operatorul va completa fișa pe total an și defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii. Odată cu Fișa de fundamentare, operatorul va prezenta și Memoriul telinico-economic justificativ.