Hotărârea nr. 454/2018

HOTARAREnr. 454 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PROVIZORII AFERENTE ACTIVITATILOR PRIVIND ORGANIZAREA ŞI OPTIMIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE ŞI PIETONALE, INSTALAREA, INTRETINEREA SI FUNCTIONAREA SISTEMELOR DE SEMNALIZARE ŞI DIRIJARE A CIRCULATIEI URBANE, IN SCOPUL ASIGURARII SIGURANTEI TRAFICULUI SI PENTRU FLUIDIZAREA ACESTUIA, IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA,    t, V ■

: r*:v:

Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

1    9    141 fr 2016 SAflfiATijO'M

O T AR AR

privind aprobarea tarifelor provizorii aferente activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București, pentru Compania Municipală Managementul Traficului București S A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun ai Direcției Transporturi și Direcției Generale Economice nr. 13052/19.07.2018;


Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 171/25.07.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 60/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 456/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) Ut. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele provizorii aferente activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București, pentru Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Tarifele au un caracter provizoriu, până la aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare la nivelul prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București și emiterea licențelor de funcționare de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Culea


B-dul Regina EUsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1\Llniei Muncipale Managementul Traficului București SANRCRT

DENUMIRE

U.M.

Preț unitar fara TVA(lei)

1

Servicii de intervenții la ADC in intersecțiile necentralizate 237 intersecții

valoare

lunara/inters

400.00

2

Servicii de revizii la ADC în intersecțiile necentralizate 237 intersecții

buc

800.00

3

Servicii de intervenții la ADC în intersecțiile centralizate 216 intersecții

valoare

lunara/inters

500.00

4

Servicii de revizii la ADC în intersecțiile centralizate 216 intersecții

buc

3.500.00

5

Servicii de întreținere, revizii camere video (142buc), inclusiv encoder (142b uc)

buc

1,500.00

6

Servicii de întreținere, revizii switch-uri intersecții (135buc)

buc

2,000.00

7

Servicii de întreținere, revizii detectori video (75buc)

buc

450.00

8

Servicii de întreținere, revizii acces point (135buc)

buc

700.00

9

Servicii de mentenanță în Centrul de Control Trafic switchuri firewall, server, storeage și interconectare SAN, sisteme de înregistrare video, stații de lucru și sistem de iluminat

valoare

/luna

25,000.00

11

Servicii de mentenanță în Centrul de Control Trafic UPS

buc

10,000.00

12

Asistentă tehnică CCT 9-17/5x7

valoare

/luna

9,000.00

13

Permanenta servicii tehnice punct unic de contact 7x7/24x24

valoare

/luna

36,000.00

14

Asistenta tehnica centrul de control trafic 24/24h 7/7zile

valoare

/luna

36,000.00

15

Permanenta Centru Control Trafict 7x7/24x24

valoare

/luna

100,000.00

16

Servicii de mentenanta pentru aplicație management BTMS

2 ori pe an

8,000.00

17

Optimizare modele soft central

valoare/iuna

21,000.00

18

Servicii de permanenta intervenții primare centralizate 216 intersecții

valoare/luna

700.00

19

Servicii de permanenta intervenții primare necentralizate 235 intersecții

valoare/luna

700.00

20

Inventariere si diagnosticare intersecție

buc

782.00

21

Aviz analiza utilitari

planșa

117.50

22

Verificare si diagnosticare instalații externe ADC

buc

300.00

TOTALI - Servicii Recurente

1

Programare ADC

buc

2,400.00

2

Modelare intersecție in soft centralizat

buc

10,000.00

3

Realizare plan de semaforizare

buc

900.00

4

Analiza trafic intersecție

buc

3,520.00

5

Diagrama de circulație

buc

480.00

6

Configurare switch intersectie/concentrator

buc

260.00

7

Configurare router comunicație    /

buc

260.00,^-

8

Configurare camera CCTV    / ^-7—

buc

183/®^'

TOTAL 2-Servicii intersecții    a

--1—

Montare semafor stâlp simplu /"

buc

2

Montare semafor stâlp consol^^^țF^y    j l \ AA

buc

3â|$0

3

Procurare si montare parasolar ''7eT

buc

68^01

4

Procurare si montare brațe semafor \\rt A i*A . -vii.] / il

set

150.00^ -

4.1

Procurare brațe semafor    AA"'

- — 4- — - - - ■    --—1

110.00 ..
42


Montare detector video


10


Montare Acces Point


11


Montare camera video (CCTV)


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


24.1


24.2


25


25.1


25.2


26


26.1


26.2


27


27,1


27.2


28


28.1


28.2


29


29.1


29.2


30


30.1


30.2Montare bucle inductive in carosabil


Demontare semafor stâlp simplu


Demontare semafor stâlp consola


Demontare dispozitiv push button


Demontare parasolar


Demontare dispozitiv acustic


Demontare detector video


Demontare Access Point


Demontare camera video (CCTV)


Demontare ADC (inclusiv cabinet)


Demontare ADC (fara cabinet)


Montare cabinet (fara ADC)


Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 19x1.5


Procurare cabluri energie electrica Csyy 19x1.5


Instalare cabluri energie electrica Csyy 19x1.5


Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 14x1.5


Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 14x1.5


Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 14x1.5


Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 9x1.5


Procurare cabluri energie electrica Csyy 9x1.5


Instalare cabluri energie electrica Csyy 9x1.5


Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 5x1.5


Procurare cabluri energie electrica Csyy 5x1.5


Instalare cabluri energie electrica Csyy Sxl.5


Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 3x1.5


Procurare cabluri energie electrica Csyy 3x1.5


Instalare cabluri energie electrica Csyy 3x1.5


Procurare si instalare cabluri energie electrica JySTy 4x2x0.8


Procurare cabluri energie electrica JySTy 4x2x0.8


Instalare cabluri energie electrica JySTy 4x2x0.8


Procurare si instalare cabluri pentru realizare sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5


Procurare cabluri pentru realizare sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5


Instalare cabluri pentru realizare sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5


Procurare si instalare cabluri energie electrica CYY 3x1.5


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


ml


310.00


310.00


310.00


990.00


45.00


115.00


47.00


47.00


47.00


47.00


105.00


105.00


550.00


300.00


470.00


35.00


18.46


16.54


20.00


10.06


9.94


18.00


8.30


9.70


14.00


3.80


10.20


11.00


2.45


8.55


13.00


3.11


9.89


20.00


4.43


15.5736

Procurare si instalare copex metalic 1"    ---> .

\mt "

3.5-007

37

Montare si procurare Sufa 8mm

"Upo

38

Montare si procurare Intinzator sufa

■"^Jwjc"

•    85.00

39

Montare si procurare Cleme sufa    /

x buc

18.00

40

Montare si procurare Doza conexiune 150/100 <1

buc

135.00

41

Montare si procurare Regleta 12 poli

buc

37.00

42

Refacere branșament

buc

2,800.00

43

Montare ADC + PIF

buc

12,150.00

44

Refacere instalație legare la pamant

buc

2,990.00

45

Instalație legare la pamant

buc

3,985.00

46

Curatare camera video prin spalare

buc

150.00

47

Curatare semafor suspendat prin spalare

buc

150.00

48

Curatare semafor terestru prin spalare

buc

50.00

49

Procurare si montare cablu FTP pentru camere video

ml

11.00

TOTAL 3 - Instalații

1

Cabinet automat de dirijarea circulației

buc

10,204.00

Automat de Dirijarea Circulației (4 grupuri -mini)

buc

22,910.40

1

Automat de Dirijarea Circulației (Rack 16/32,5 cârduri, 10 grupuri)

buc

38,159.94

2

Automat de Dirijarea Circulației (Rack 32/64,11 cârduri, 22 grupuri)

buc

59,555.21

3

Echipament comunicații conectare BTMS (SHDSL)

buc

9,667.35

4

Semafor vehicule

buc

2,691.70

5

Semafor prim vehicul

buc

2,006.94

6

Semafor tramvai

buc

2,811.00

7

Semafor pieton/biciclist

buc

1,873.07

8

Semafor GIP.VID

buc

1,147.64

9

Dispozitiv push button

buc

1,160.08

10

Detector inductiv

buc

2,257.00

11

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

buc

2,451.09

12

Detector video

buc

6,943.00

13

Camera video CCTV

buc

9,500.00

14

Router comunicații

buc

5,021.65

15

Switch intersecție

buc

9,400.00

16

Acces point- comunicație wireless cu RATB

buc

4,120.00

17

Licențe integrare

buc

9,020.00

18

Echipamente industriale backup transmisie date

buc

5,021.65

19

UPS 3kVA

buc

12,650.00

20

Mediaconvertor FO

buc

1,296.00

21

Sursa switch/mediaconvertor

buc

720.00

22

Cutie distribuție    '    •

buc

180.00

TOTAL 4- Echipamente

1

Patch-pannel fibra optica

buc

1,100.00

2

Montare Patch-pannel fibra optica

buc

92.00

3

Procurare si instalare cablu Fibra Optica SM 24 FO

ml

12.00

3.1

Procurare cablu Fibra Optica SM 24 FO

ml

4.82

3.2

Instalare cablu Fibra Optica SM 24 FO

ml

7.18

4

Procurare si montare patch-cord fibra optica

buc

90.00

4.1

Procurare patch-cord fibra optica

buc

60.00

4.2

Montare patch-cord fibra optica

buc

3O.CLQ

5

Procurare Manșon conexiuni fibra optica in canalizatie

buc

6

Conectorizare fibra optica (sudura per fibra)    A XX-

buc

A40.00

7

canalizatie liura optica iri trotuar (Săpătură aeschlsa^indusiv refacere)    /*’’

, -A

ml

2 direcția

8

Procurare si instalare tuburi PVC d=S3 mmi n sădit «(isterit ’

ml

25.12

8.1

Procur^e tuburi PVC d=63 mm in sânt exis ;ent \ 1,'ifc?

ml

8.2

Instaj/re tuburi PVC d=63 mm in sânt exist^^

16.35


G
Procurare si instalare micorfibra


TOTAL 5 - Telecomunicații


1 Procurare si montare sursa


Procurare si montare server Aplicații


Procurare si montare sursa alimentare server aplicații


Procurare si montare server management CCTV


Procurare si montare sasiu HDD


Procurare si montare bard disk


Procurare si montare storage 400TB


Procurare si montare FC Switch


Procurare si montare switch LAN (rețea)


10


Procurare si montare sursa switch


11


Procurare si montare router/firewall


12


Procurare si montare inregistrator NVR


13


Procurare si montare acumulatori UPS


14


Procurare si montare protecție supratensiune


15


Procurare si montare FO Backbone SM 24 fire


16


Licența virtualizare


17


Rack 42U (KVM Switch + Monitor + TST)


18


Probe,integrare in sistem si PIF


TOTAL 6 - Dolari Centru de Comanda si Control


Servicii presurizare pentru camerele video mobile


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25Procurare si montare modul comanda (placa grupuri) automat semaforizare


Procurare si montare modul l/O


Procurare si montare cârd detecție


Procurare si montare fund de sertar automat de semaforizare


Procurare si montare CPU principal


Procurare si montare CPU secundar


Procurare si montare power cable rack


Procurare si montare safety relay


Procurare si montare tastaura + display


Sursa Automat de Dirijare a Circulației


Procurare si montare placa de baza


Procurare si montare modul SFP


Plinta cartela detecție


Reparație modul comanda automat dirijare


Reparație modul l/O


Reparație cârd detecție


Reparație bloc optic semafor D=2O0


Procurare si montare bloc optic semafor D=2OO roșu


Procurare si montare bloc optic semafor D=200 verde


Procurare si montare bloc optic semafor D=200 galben


Ventilator


Termostat/senzor temperatura


Suport ventilator


GPS Automat deDirijare a Circulației


TOTAL 7- Reparații si înlocuiri module si subansamble


Canalizatie in carosabil prin forare

Canalizalie in carosabil (săpătură deschisa, inclusiv rj Canalizatie in trotuar (săpătură deschisa inclusiv rpitxpre^

Canalizatie in spațiu verde (săpătură deschisa,igclopiv fefaeetebuc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


ml


buc


buc


sistem/luna


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


130,000.00


3,200.00


522,452.00


58,000.00


12,200.00


600.00


19,500.00


24,365.00


825.00


615.00


12.00


21,742.00


14,819.00


25,000.00


3,761.60


2,189.60


4,604.80


2,700.00


3,800.00


5,200.00


3,700.00


820.00


300.00


4,400.00


4,303.20


2,000.00


2,398.00


1,262.00


430.40


273.60


273.60


296.80


881.60


881.60


881.60


110.00


70.00


1,100.00
6

Camera de tragere 64x64, inclusiv capac    ^=5^

Jț.bhr-^-<

1    1,22945

7

Camera de tragere 40x40, inclusiv capac    “

-—’^UC^c

850/00

8

Camera de tragere 40x40,fara capac

^butf

’ 650.00 ’

9

Capac pentru camera de tragere 40x40    o,

buc

280.00

10

Capacpentru camera de tragere 64x64    /'''    '

buc

465.00

11

Rama plus capac Bl 25

buc

318.00

12

Fundație Automat de Dirijarea Circulației

buc

1,239.12

13

Procurare si montare braț extensie semafor

buc

750.00

14

Procurare si montare consola pe stâlp existent (L=3.8 m)

buc

1,350.00

14.1

Procurare consola pe stâlp existent (L=3.8 m)

buc

725.00

14.2

Montare consola pe stâlp existent (L=3.8 m)

buc

625.00

15

Procurare si montare consola pe stâlp existent (L=8 m)

buc

1,950.00

15.1

Procurare consola pe stâlp existent (L=8 m)

buc

1,075.00

15.2

Montare consola pe stâlp existent (L=8 m)

buc

875.00

16

Procurare si montare consola tip RATB

buc

2,400.00

16.1

Procurare consola tip RATB

buc

1,200.00

16.2

Montare consola tip RATB

buc

1,200.00

17

Demontare stâlpi simpli

buc

42.00

18

Demontare stâlp cu consola L=3 8m

buc

1,250.00

19

Demontare stâlp cu consola L=8m

buc

1,350.00

20

Demontare consola de pe stâlp existent

buc

210.00

21

Fundație stâlp simplu

buc

625.00

22

Procurare si plantare stâlp simplu

buc

1,550.00

22.1

Procurare stâlp simplu

buc

940.00

22.2

Plantare stâlp simplu

buc

610.00

23

Procurare si montare stâlp cu consola L=3.8 m

buc

6,250.00

23.1

Procurare stâlp cu consola L=3.8 m

buc

4,900.00

23.2

Montare stâlp cu consola L=3.8 m

buc

1,350.00

24

Fundație stâlp cu consola L=3.8 m

buc

2,100.00

25

Procurare si montare stâlp cu consola L=8 m

buc

10,574.00

25.1

Procurare stâlp cu consola L=8 m

buc

8,500.00

25.2

Montare stâlp cu consola L=8 m

buc

2,074.00

26

Fundație stâlp cu consola L=8 m

buc

2,100.00

27

Demontare sistem ventilație cabinet ADC (Demontare+montare in Tarife)

buc

350.00

28

Montare sistem ventilație cabinet ADC

buc

470.00

29

Decolmatare camera tragere 40x40

buc

100.00

30

Decolmatare camera tragere 64x64

buc

150.00

31

Decolmatare canalizatie

ml

15.00

32

Desfacere+refacere borduri din beton de ciment pe fundații de beton

ml

70.00

33

Sondare canalizatie

ml

5.00

34

Reparație camereta tragere 40x40

buc

325.00

35

Reparație camereta tragere 64x64

buc

650.00

36

Aducere la cota camereta pe carosabil

buc

2,983.20

37

Aducere la cota camereta pe trotuar

buc

2,350.00

38

Aducere la cota camereta pe spațiu verde

buc

1,540.00

39

Instalare cablu aerian

ml

35.00 .

40

Alte tipuri de lucrări neprevăzute (manopera)

ora

65l?0^'"‘

TOTAL 8-Lucrări civile    A vVX    /'

INDICATOARE    / u    Z \

.3    OIREC

->.X.TBann«.

1    -

Prnnnrarp-si montareindicatogrc rutiere—

buc

\j63.00

2

Procurare si montare stâlp indicator rutier

buc

193.00

3

Procurare si montare stalpisor circular

ww

buc

195:00;’

4

Procurare si montare stalpisor dreptunghiu)^-^ ^

buc z

/ 243.00

5

Buton! refleq^rizanti incastrabili    " 1

buc /

X 24.00

6

Separatoare de sens    I "■    , '’J

buc'"7

192.00

7

Limitatoare de viteza    V. V J<"    / U Q

m.

S55.00

8

Indicatoare ansambluri reflectorizante \    , .•> '

" buc

467.00

9

Indicatoare rutiere 'Trecere pentru pietoni', echipatexu lampLetf'fed-uri

alimentate de la panou fotovoltaic    (    . \

buc

3,575.00

10

Panou 'Copii+Limitare de viteza 30km/h"

buc

336.00

11

Plăcute reflectorizante

buc

25.00

12

Balize direcționale reflectorizante

buc

56.00

13

Oglinzi rutiere

buc

273.00

14

Stâlpi delimitare secțiune rotunda

buc

215.00

15

Stâlpi delimitare secțiune patrata

buc

360.00

16

Limitatoare de viteza (cordon liniar)

m

555.00

17

Panouri INFO Calatori

buc

21,436.00

MARCAJE

1

Preformat

mp

280.21

2

Convențional

mp

19.55

3

Termoplast extruder

mp

82.00

4

Termoplast spray

mp

57.24

5

Covor roșu D485

mp

176.44

6

Covor roșu D46B

mp

143.26

7

Covor roșu Roolplastic

mp

149.50

8

Benzi rezonatoare

mp

160.00

9

Benzi marcaj tactil

mp

450.00

10

Ștergere marcaj rutier jet apa

mp

69.00

PROIECTARE

1

Documentație pentru obținerea avizelor/certificatelor/autorizatiei

Proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție

valoare/

proiect

22,270.00