Hotărârea nr. 453/2018

HOTARAREnr. 453 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A OBIECTELOR SPORTIVE CARE APARTIN MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a obiectelor sportive care aparțin Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism - nr. 2268/03.04.2018 și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 683/15.03.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 34/27.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 455/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al PrirrWufijf General și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

i.

\n

Anexa 1

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE


Art. 1

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniului public si privat al Muncipiului București, definind modalitățile și condițiile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator, utilizator și autoritatea administrației publice locale, în conformitate cu prevederile;

-    HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-    O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul

localităților republicată; »    *

-    OUG 195/2005 privind protecția mediului;

-    Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

-    Lege nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Lege nr. 69 educației fizice și sportului, din 28 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor.


Art. 2

Activitatea de prestare a serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al municipiului București face parte din activitățile edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat asa cum sunt specificate la art. 5 din OUG 71/2002 și se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează și urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe plan local.


Art. 3

(1)    Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al municipiul București.

(2)    în vederea realizării serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al municipiul București, operatorul primește în administrare bazele sportive din municipiul București prin hotărâre a autorității administrației publice locale.


Art. 4(1) Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru-a,dmjnistrarea, întreținerea, promovări exploatare-    ------' “    !    “------


SO    V    /    * "y *    _    \

reqte^efyjțșjului de administrare sî exploatare a-bazfelOr sportive din ifi^|)Buțtifești,/cu urmărirea tițturor țierințelor lhgale\specifice în .

îb zA f f*    jî i(2) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzdțLîn-prSzentul RegulatVt^£^ați-.un fc£p>&ter minimal. Autoritatea administrației publice locale poate aproba și alți indicatori de peRwmanță sau condiții tehnice de desfășurare a serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniului public și privat al Municipiului București, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 5

Serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București se organizează și se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

a)    autonomiei locale;

b)    descentralizării serviciilor publice;

c)    subsidiarității și proporționalității;

d)    responsabilității și legalității;

e)    asocierii intercomunitare;

f)    dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;

g)    protecției și conservării mediului natural și construit;

h)    asigurării igienei și sănătății populației;

i)    administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale;

j)    participării și consultării cetățenilor;

k)    liberului acces la informații.

Art.6.

Prin prestarea serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiul București se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

a)    verificarea și respectarea clauzelor de administrare, întreținere și exploatare a bunurilor publice sau private destinate serviciului;

b)    organizarea și desfășurarea de activități sportive, de educație permanentă prin programe proprii și în parteneriat cu instituții de specialitate, exploatând potențialul obiectivelor sportive aflate în administrarea operatorului;

c)    elaborarea unor proiecte atractive în domeniul educației permanente, utile publicului prin promovarea unor activități sportive dedicate interesului public;

d)    promovarea și dezvoltarea activităților sportive;

e)    organizarea și executarea a controlului activității economic-financiarc, rezultată prin vânzarea biletelor;

f)    editarea de publicații, materiale informative și promoționale potrivit activităților prestate și puse la dispozția utilizatorilor interesați;

g)    sprijinirea tinerilor sportivi și sutinerea în afirmarea lor;

h)    colaborarea cu alte centre sportive și asociații, fundații, universități românești și străine, în scopul cunoașterii și afirmării valorilor sportive și civilizației românești;

i)    alte activități necesare realizării scopului activității de administrare și exploatare a bazelor sportive din Municipiul București.

j)    colaborarea cu Primăriile de sector.

Art.7.

(1)    Activitatea operatorului trebuie să îndeplinească, Ia nivelul beneficiarilor, indicatorii de performanță aprobați de autoritatea publice locale prin prejentulregulament.

(2)    Autoritatea administrației publice lo : poate aprb^ți șnalfi' indicatori de performanță dgdat ceiji

aprobați prin prezenhtlj^fiăment în fnnJip.rift-sil'fi


Art. 8

Pentru definirea obiectului prezentului regulament-cadru se folosesc următorii termeni:

a)    autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului București - CGMB și Primăria Municipiului București - PMB;

b)    autoritate de reglementare locală - Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, în calitate de autoritate de reglementare tehnică;

a) activități edilitar-gospodărești-ansambhil acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiative și sub organizarea autorității administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale;

c)    domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;

d)    domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

e)    infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și

* mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități *edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

f)    servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

g)    operator-persoană juridică ce prestează serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București, desemnat în urma procedurilor legale.

CAPITOLUL IH

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI FORMA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 9

(1)    înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și reglementarea serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București, constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice locale iar monotorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intra în responsabilitatea exclusiv a acestora.

(2)    Autoritatea administrației publice locale va stabili prin proiecte și studii urbanistice necesaruftîâ baze sportive precum și destinația acestora în concordanță cu legislația în vigoare și cu strategia dk dezvoltare durabilă a Municipiului București.

Art. 10

(1) Operatorul serviciului dcarlminb/tmrpci p

privat al Municipiul București va asigura:

a) satisfaceîe^ȘȘ^nțțlor și nevoilej^ie utilitate
b)    continuitatea serviciului;

c)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de

d)    protecția și conservarea mediului natural și construit;

e)    menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică;

(2) Pentru realizarea serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București, operatorul își va dimensiona personalul propriu în mod corespunzător.

Art 11

Serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București se va realiza în mod etapizat astfel:

a)    etapa de proiectare, impusă prin documentațiile de urbanism, în care se realizează studiul bazelor sportive publice și se stabilesc soluțiile de detaliu necesare executării acestor baze întocmite de autoritatea administrației publice locale;

b)    etapa de realizare a noii baze sportive, care se va face de către terți specializați. încredințarea realizării bazelor sportive terților se va face în urma procedurii legale de achiziții publice;

c)    etapa de exploatare a bazelor sportive se va face de către operator și cuprinde lucrări de întreținere, reabilitare - reparații, restaurări, modernizări, pază și promovare etc;

d)    etapa de producție- se va realiza în cadrul bazelor sportive destinate sportului pentru toți;

e)    etapa de achiziționare a materialului și realizarea serviciilor și lucrărilor necesare desfășurării serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București se va realiza respectând procedurile legale de achiziții publice.

Art 12

(1)    Gestiunea serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București se realizează în condițiile OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

(2)    Gestiunea serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București este aprobată prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

(3)    Operatorul serviciului iși va desfășura activitatea în baza programului anual de lucrări și a bugetului de venituri și cheltuieli propus de acesta și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

(4)    Activitățile specifice serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București se organizează și se desfășoară pe baza prezentului Regulament și a Caietului de Sarcini aprobate prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

Art. 13

(1)    Raporturile juridice dintre autoritatea administrației publice locale și operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București sunt reglementate prin contractul de delegare a gestiunii.

(2)    Gestiunea serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public șî privat al Municipiului București este modalitatea în care autoritatea administrației publice locale îșl-asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii,/u privire la prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestora.

(3)    Prin hotărârea autorității administrației publice locale privind delegarea gestiunii serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportiveLdin-donieniul public și privat al Municipiului București se clarifică drepturile și ohlițiile. .parțilrtk Aî-privire la prcntnron nnrviniiilni. indiisiv-h-administrarea, întreținerea și expl/jatat'eaisiștemului.de^țhități publice aferente acestmar^ff

r(4) Pentru realizarea serviciului de administrare si exploatare ^bazelor    dm d»nifSiîyLfWbIic

și privat al Municipiului București operatorul primește încadministrafe bunurile momîeTi imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București.

CAPITOLUL IV

REALIZAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 14

Serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București este în responsabilitatea operatorului serviciului și se va realiza potrivit programului anual de lucrări al operatorului, întocmit de către acesta și aprobat de către autoritatea administrației publice locale, odată cu bugetul de venituri și cheltuieli.

Lucrările aferente serviciului se vor executa și deconta în limita bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului.

Art. 15

Prestarea serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București este monitorizată, controlată și reglementată de autoritatea administrației publice locale și autoritatea de reglementare locală, în conformitate cu legislația în vigoare.

SECȚIUNEA 1

BUNURI ȘI OBIECTIVE PUBLICE

Art. 16

(1)    în vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București asigură administrarea, întreținerea, exploatarea și protejarea bazelor sportive, a căror listă va fi completata în Anexa 1 la prezentul regulament

(2)    Bunurile mobile și imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București aferente serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiul București vor fi inventariate și vor fi cuprinse în lista bunurilor publice anexată la contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat între autoritatea administrației publice locale și operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include în lista bunurilor anexată și alte bunuri care fac obiectul activității operatorului și vor fi administrate în aceleași condiții în care sunt administrate bunurile publice și private incluse inițial în contract.

SECȚIUNEA 2

ACTIVITĂȚILE DE ADMINISTRARE A BAZELOR SPORTIVE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Art. 17

Operatorul serviciului va asigura administrarea si exploatarea bazelor sportive, astfel încât aces’ să iși îndeplinească funcțiile pentru care au fost create: a) funcția de promovare a sportului șka-edueației sportive dedicate interesului public du

poluării fonicei ilu


VI UV T UI V U    VWWVUJIVI O

Municipiului București si creșterea calității țar. Atnfei; 7X-


b)    funcțța^utititățe,publică l__________„ .

c)    funcfi^coloâcaj'Țțjn car® se va realiza i


ftrin


care sg vor asigura activități sportive; a realiza climatul notmal "combaterea


precum și risipa de apa.Principalele activități ale operatorului necesare prestării serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București sunt:

l)Activitati de întreținere:

a)    realizarea de documentații tehnice pentru administrarea si exploatarea bazelor sportive;

b)    achiziționarea de noi echipamente sportive aferente fiecărei baze sportive din domeniul public și privat al Municipiului București, in limita bugetului de venituri și cheltuitei aprobat de autoritatea administrației publice locale;

c)    asigurarea materialelor necesare realizării proiectelor pentru întreținerea bazelor sportive;

d)    activitatea de realizare, modernizare și întreținere a iluminatului din incinta bazelor sportive din Municipiul București;

e)    activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din incinta bazelor sportive;

f)    activitatea de amenajare și întreținere a instalațiilor interioare de alimentare cu utilități publice: apa potabilă, a instalațiilor de udat, canalizare precum și alimentarea cu energie termică din incinta bazelor sportive;

g)    activitatea de montare și întreținere a mobilierului din incinta bazelor sportive;

h)    activitatea de amenajare și întreținere a bazelor sportive dotate cu gazon;

i)    activitatea de întreținere și modernizare a clădirilor și anexelor necesare desfășurării activităților din cadrul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București

j)    activitatea de publicitate, pe elementele aparținând sitemului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municpiului București;

k)    lucrările de amenajare și întreținere a bazelor sportive amenajate cu vestiare, dușuri și WC-uri;

l)    amenajarea și întreținerea aleilor și căilor de acces Ia bazele sportive administrate;

m)    asigurarea pazei bazelor sportive în conformitate cu prevederile legale.

2)Activitati de exploatare

a)    organizarea și desfășurarea de activități sportive, de educație permanentă prin programe proprii și în parteneriat cu instituții de specialitate, exploatând potențialul bazelor sportive aflate în administrarea operatorului;

b)    organizarea competițiilor sportive si punerea Ia dispoziția populației a bazelor sportive cu asigurarea serviciilor complementare;

c)    editarea de publicații, materiale informative și promoționale potrivit activităților prestate și puse la dispozția utilizatorilor interesați;

d)    organizarea de cursuri sportive pentru tineri;

e)    accesul in incinta obiectivelor sportive se va face in urma achitării unei taxe sub forma de bilete sau abonamente.

f)    alte activități necesare realizării scopului activității de administrare și exploatare a bazelor sportive din Municipiul București.

Art. 19

(1) Realizarea efectivă a lucrărilor de funcționare, întreținere și exploatare a bazelor sportive din Municipiul București se face de către operator în baza unor documente zilnice de lucru specifice fiecărei tip de operațiune sau activitate, cum ar fi:

a)    ordin de lucru sau comandă de executare a lucrărilor;

b)    procedura și documentația tehnică de execuție;

c)    instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile;

d)    certificate de calitate, declarații de conformitate'jjentru materialele aprovizionate ce urmează a fi

puse în operiU—_L_Z    7%-----

f)    asigurarea la punctul de lucru, a materialelor necesare exfcuțț^umaÎElor șî\0fSjitățiloî aferente

execuției;    _    * -1* -

g)    asigurarea cu personal executant instruit și testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție și instrucțiunile aplicabile.

(2) Activitățile specifice desfășurate în zona bazelor sportive sunt activități complexe și presupun respectarea cu strictete a procedurilor de lucru.

Art. 20

Operatorul seviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municpiul București trebuie să asigure acțiuni de informare și colaborare cu structurile locale responsabile cu menținerea ordinii publice în vedera desfășurării în condiții optime a evenimentelor specifice activităților sportive.

Art. 21

Activitatea de realizare, modernizare și întreținere a iluminatului din incinta bazelor sportive din Municipiul București:

(1)    Lucrările de realizare, modernizare și întreținere a iluminatului architectural și ornamental din incinta bazelor sportive se vor efectua de către operatorul serviciulu, în baza unui contract încheiat cu autoritățile publice competente;

(2)    Operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București va acorda sprijin în vederea realizării lucrărilor de amenajare și întreținere a iluminatului arhitectural și ornamental din incinta obiectivelor sportive;

(3)    Verificarea și confirmarea executării lucrărilor se vor face de către reprezentanții autorității administrației publice locale

Art. 22

Activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din incinta bazelor sportive

-activitatea de plantare și întreținere a gazonului;

-activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu arbori și arbuști;

-activitatea de plantare de flori, plante perene si bulbi;

-activitatea de plantare a gardului viu;

întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din incinta bazelor sportive se face cu personal propriu sau prin contract cu terți.

Art. 23

Amenajarea și întreținerea aleilor și căilor de acces la bazele sportive administrate

(1)    Lucrările de amenajare și întreținere a aleilor și căilor de acces la obiectivele administrate operator se realizează numai pe baza planurilor și documentațiilor aferente studiilor de trafic peisagistic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru:

a)    execuția îmbrăcăminților din pavaje;

b)    repararea îmbrăcăminților asfaltice;

c)    execuția fundațiilor din piatră într-un singur strat;

d)    montarea bordurilor din beton;

e)    turnarea prin aștemere mecanică a covoarelor asfaltice subțiri din mortar bitumînous preparat cald.

(2)    Verificarea și confirmarea executării lucrării se va face de către autoritatea administ publice locale, iar decontarea lucrărilor executate se va face in limita bugetului de venijîiri cheltuieli aprobat pentru operator.

de

Și


Art. 24


finere a dazeloi;jsportiv'e'ainjnajate cu vestiare, dușurj ba^emr pp'prtive vor n racordate, după caz,

W ' v

de alimentare cu apă potabilă sau la surse proprii de apa care s^Jîff^pundă cbndîfHîof'de calitate pentru apă potabilă și vor fi dotate cu instalații intețlcare de alimentare cu apa și de canalizare, conform normativelor în vigoare.

(2)    lnstațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseala și obiectele sanitare vor fi menținute în permanență stare de funcționare, luându-se toate măsurile necesare în acest sens.

(3)    Operatorul va asigura dotarea corespunzătoare a vestiarelor si întreținerea lor pe toata perioada desfășurării activitatii acestuia.

Art. 25

Activitatea de amenajare și intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu utilități publice: apa potabilă, a instalațiilor de udat, canalizare precum și alimentarea cu energie termică din incinta bazelor sportive

(1)    Lucrările de amenajare și întreținere a instalațiilor interioare de alimentare cu apă potabilă, a instalațiilor de udat, canalizarea precum și alimentarea cu energie termică din incinta bazelor sportive intră în sarcina operatorului care prestează serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București;

(2)    Execuția lucrărilor de amplasare a instalațiilor interioare de alimentare cu apa și energie termică a consumatorilor din interiorul bazelor sportive se face prin grija operatorului serviciului public de administrare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Muncipiului București cu forțe proprii sau printr-o terță persoană, angajată în condițiile legii.

(3)    Operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București are responsabilitatea de a stabili pewbaza de proiecte, avizate de autoritatea administrației publice locale, traseul rețelelor interioare și dotărilor necesare pentru alimentarea cu apa, canalizare și energie termică a obiectivelor sportive.

Art 26

Activitatea de publicitate pe elementele aparținând sitemului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municpiul București.

(1)    Amplasarea de mijloace de publicitate pe elemente din aria de administrare si exploatare a bazelor sportive din Municipiul București se face cu respectarea legislației în domeniu și cu condiția autorizării amplasării acestora.

(2)    Operațiunile de montare/demontare/conectare/deconectare a mijloacelor de publicitate pe elementele aparținând bazelor sportive se vor face numai de către operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București sau de către un operator specializat, contravaloarea acestor servicii fiind suportată de către solicitant.

Art. 27

Activitatea de amenajare și întreținere a bazelor sportive dotate cu gazon

Activitatea de amenajare si intretinere a gazonului din dotare cuprinde următoarele etape:

a) pregătirea terenului si montarea rulourilor de gazon;

Pamantul pe care se vor amplasa rulourile trebuie sa fie foarte bine mărunțit, fără bolovani, fără pietre, nivelat, greblat, ușor compactat, eventual prin folosirea unui tăvălug. Compoziția trebuie să fie echilibrată, dacă pământul este argilos se va întinde un strat de nisip de 1-2 cm și se va nivela (pentru drenaj și stimularea înrădăcinării).

Rulourile desfășurate se montează unul lângă altul, presând marginile una în alta ușor pentrt îmbinare perfecta, evitând apariția spatiilor între ele.

Decupajele la margini, se fac cu cuțite rezistentei și'foartejascuțite. După montarea întregii suprafețe,

se va presa si nivela peni ni priza ciijiqIiiI-    _ ZX_---

Orice pro^mâ^aparuta la montajul gazonului vă țrebuhtrafătâ, imediat după apariție^porțiunile

afectate/ptîVfi înfpcîiite totciirulouri de gazdă    \

Z?ÎV    >.;a\ J i    Fi*

'v\\


b)    udatul gazonului cu instalații specifice;

Este foarte important ca iarba să fie irigată după Fiecare tundere.

Culoarea normală a gazonului este verde închis. Dacă se schimbă sțire galben și firele se strâng, acesta este un semn de deshidratare. Dacă deshidratarea este gravă, gazonul este în pericol să nu își mai revină, să apară goluri mari, să se usuce în totalitate.

Gazonul va fi irigat seara sau noaptea, pentru a evita evaporarea inutilă în perioada caldă. Apa trebuie sa fie pe cât posibil neutră, cu Ph mediu, fără substanțe adăugate, precum clor.

Controlul se va face prin verificarea stratului de pământ de la suprafață, care ar trebui sa fie ușor umed.

Pentru udatul gazonului sistemele automate de irigare cu aspersoare sunt cele mai indicate.

c)    tunderea și întreținerea gazonului cu utilaje specializate.

înălțimea la care trebuie să fie firul de iarbă este cuprinsă între 3 și 5 cm.

Tunderea se va face numai pe vreme uscată, la viteza cea mai mare a mașinilor de tuns. Este foarte important ca lamele sa fie permanent foarte bine ascuțite, pentru evitarea neuniformitatilor.

Iarba rezultată prin taiere va trebui greblată sau aspirată, în caz contrar efectul prezintă risc ridicat de îmbolnăvire și putrezire.

Activilatea de montare și întreținere a mobilierului din incinta bazelor sportive

(1)    Activitatea de montare a mobilierului se va realiza de către operatorul serviciului sau de către terți abilități pentru acest gen de lucrări pe baza unui contract încheiat cu operatorul, conform procedurilor tehnice de execuție.

(2)    Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului va fi condiționată de existența la punctele de

lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente: *    *

a)    documentația tehnică de execuție;

b)    instrucțiunile de lucru, fișele tehnologice, planurile tehnice de execuție aprobate;

c)    certificatele de calitate, declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi montate;

d)    înregistrările doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control;

e)    asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției.

Art. 28

Activitatea de salubrizare a bazelor sportive

Activitatea de salubrizare în incinta bazelorr sportive se desfășoară de către operatorul serviciului în scopul realizării și menținerii în stare de curățenie a acestora.

Activitatea de salubrizare în incinta bazelor sportive presupune următorul ciclu de operații:

a)    maturatul mecanic sau manual;

-colectarea deșeurilor în saci de plastic sau europubele;

-golirea coșurilor de deșeuri în saci de plastic sau europubele;

-transportul zilnic al deșeurilor către zonele special amenaje.

b)    curățarea zăpezii și a gheții se execută în funcție de necesitate și constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

-    curățatul zăpezii și al gheții se face cu utilaje specializate sau manual;

-    îndepărtarea poleiului de pe alei, cu amestec de sare și nisip sau alte substanțe de topire;

-    curățarea manuală a gheții se execut cu dispozitive și scule speciale; r transportul zăpezii și a gheții, după caz.


Art. 29.

Activitatea de întreținere și modernizare a clădirilor și anexelol' necesare desjașurării activifăților din cadrul serviciului de administrare și exploatare a bazelor sportive din domeniul publjc^șijrrivat

al Municipiului fhtrnrpști s''*"    ---' '    —

/ &,L

II '


(1)    întreținerea și modernizarea clădirilor și anexelor necesare desfătării ăctiv\VțJjfor jdjn'cîd^bl serviciului se va realiza de către operator sau de către terți agreați’ pentru astfel de lucrările bază de contract încheiat cu operatorul,

(2)    Operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București va acorda sprijin în vederea realizării lucrărilor de modernizare și întreținere a clădirilor și anexelor necesare desfășurării activităților.

(3)    Verificarea și confirmarea realizării lucrărilor se va face de către operator și de autoritățile administrației publice locale.

Art. 30

Asigurarea pazei serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București

Asigurarea integrității bunurilor din domeniul public și privat, aferente serviciului de adminstrare si exploatare a bazelor sportive se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Art. 31

(1)    Măsurarea prestației serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București se efectuează zilnic și se centralizează lunar de către operator, într-o situație de lucrări prin care se justifică cheltuielile cu munca vie, cheltuielile curente de întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, etc.

Dacă sunt constatate neconformități privind calitatea lucrărilor prestate de operator, reprezentanții autorității Administrației publice lecale vor întocmi un preces verbal de constatare care va conține și solicitarea remedierii neconformități lor constatate.

(2)    La finalizarea lucrărilor se va proceda la verificarea și recepționarea acestora atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, urmărindu-se dacă este cazul și realizarea remedierii neconformităților constatate în urma controalelor.

(3)    în timpul verificării și recepționării lucrărilor, se va urmări:

-    respectarea proceselor de muncă

-    respectarea cerințelor cantitative și calitative a lucrărilor

-    respectarea graficelor de lucrări și încadrarea în programul anual de lucrări.

Art. 32

(1)    Coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București se face de către autoritatea administrației publice locale.

(2)    Autoritatea de Reglementare Locala va monitoriza și va verifica atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

(3)    în cazul constatării nerespectării indicatorilor de performanță ai serviciului, Autoritatea de Reglementare Locală poate propune autorității administrației publice locale aplicarea unor penalități operatorului, prevăzute in contractul de delegare a gestiunii, numai dacă după implementarea unui plan de acțiuni de către operator nu sunt remediate neconformități le constatate.SECȚIUNEA 1.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 33

Operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București are următoarele drepturi-,

a)    să încaseze contravaloarea serviciului prestat, corespunzător cantității și calității acestuia;

b)    să fundamenteze și să propună autorităților administrației publice locale modificarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

c)    să atragă finanțări și sponsorizări ale activităților sportive organizate în incinta bazelor sportive.

d)    să nu permită accesul în incinta bazei sportive municipale a persoanelor în stare de ebrietate, care au tulburat ordinea și liniștea publică, care au provocat daune patrimoniului municipal;

e)    să constate, prin angajații săi însărcinați cu paza și protecția spațiului municipal, abaterile si încălcărilor legale ce constituie contravenție si sa informeze autoritatile publice competente.

Art 34

Operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București, are următoarele obligalii:

a)    să presteze servicii de administrare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul regulament și în caietul de sarcini al serviciului;

b)    să pună la dispoziția tuturor beneficiarilor și utilizatorilor în interesul public al acestora, zonele din interiororul bazelor sportive intreținute și exploatate în conformitate cu sarcinile ce ii revin în calitate de operator;

c)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin prezentul regulament, programul anual de lucrări și prevederile bugetare aprobate de autoritatea administrației publice locale;

d)    să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e)    să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

f)    să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați;

g)    să asigure evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;

h)    să asigure instruirea și informarea personalului în problemele de protecția muncii prin instructaj periodic, la locul de muncă.

i)    să obțină de la autoritățile competente avizele, autorizațiile și licențele, potrivit legii;

j)    să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor în incinta spațiilor și la unitățile din incinta bazelor sportive administrate;

k)    să asigure păstrarea integrității, protejarea și valorificarea optimă a patrimoniului încredințat;

l)    să realizeze achiziții de mașini, utilaje și instalații pentru modernizarea și îmbunătățirea activităților și serviciilor prestate, din surse proprii, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;

m)    să asigure funcționarea cu utilități publice a bazelor sportive (apă .canalizare, energie termică

electrică);    / x

n)    să realizeze lucrările de întreținere și reparații curențe asupraj^unurupr aflate în competența bi

sportive, cu respectarea prevederilor legal vigoare; z    \SECȚIUNEA 2.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art 35

Utilizatorii serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București au următoarele drepturi:

a)    acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București;

b)    garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București;

c)    de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor autorității administrației publice locale în legătură cu serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiul București.

d)    să beneficieze fără discriminare de acces la serviciile oferite de către operator în incinta spațiilor, precum și accesul la unitățile din cadrul bazelor sportive;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament, în caz contrar fiind sancționați contravențional

Art. 36

Utilizatorii au următoarele obligații:

a)    să respecte regulile de acces în incinta bazelor sportive (să nu intre în incintă prin locuri nepermise, prin escaladarea sau deteriorarea gardurilor etc);

b)    să nu arunce nici un fel de deșeuri în incinta bazelor sportive;

c)    să nu provoace tulburarea Jiniștii și ordinii publica în incinta obiectivului «portiv;    *

d)    să respecte cu strictețe toate interdicțiile stabilite prin prezentul regulament;

e)    să contribuie la protejarea și conservarea bunurilor din incinta bazelor sportive prin manifestarea unui comportament civilizat, de respect față de mediul inconjurator;

SECȚIUNEA 3.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Art. 37

Autoritățile administrației publice locale au următoarele drepturi:

a)    să stabilească, să ajusteze și să modifice prețurile, tarifele și taxele propuse de operator;

b)    să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor de către operator;

c)    să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului, nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului;

d)    în cazul unor abateri grave și repetate ale operatorului, autoritatea administrației publice locale pot anula hotărârea de atribuire a gestiunii serviciului;

Art. 38

Autorității administrației publice locale îi revin următoarele obligații legate de administrarea bazelor sportive:

■a) dezvoltă, promovezâ calitatea și eficiența serviciului de- administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București, în scopul asigurării către popi/fație a unei zone de activități sportive modeme;

c)    urmărește asigurarea lucrărilor de igienizare, curățenie, dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

d)    promovează politicile și strategiile de dezvoltare ayserviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive;


e) organizează,'fcgl(:meiitează. controlează și monitorizează a cu reglementările î^?jgoard;A\    * Yf)    urmărește ca exploatarea bunurilor din patrimonial municipalității să se realizeze îrf e'qrrdițîl £ să asigure un serviciu bine organizat, civilizat, modern și eficîentf -

g)    asigură modernizarea infrastructurii publice aferente bazelor sportive care să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;

h)    să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice;

i)    realizarea investițiilor și reparațiilor capitale din domeniul bazelor sportive;

j)    să aplice clauzele sancționatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acesta;

k)    să aplice un sistem de amenzi și sume sancționatorii în cazul în care diverse persoane fizice/ juridice/ autoritățile executive nu respectă prevederile prezentului regulament;

l)    să solicite informații cu privire Ia nivelul și calitatea serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București;

m)    să iși asume plata serviciilor prestate de operatorul serviciului, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii;

n)    să asigure un buget anual suficient desfășurării în bune condiții a seviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București.

CAPITOLUL VI

FINANȚAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULULUI BUCUREȘTI

Art. 39

Cheltuielile curente pentru funcționarea propriu-zisă a operatorului în vederea prestării serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București, se asigură pe baza tarifelor și prețurilor aprobate de autoritatea administrației publice locale, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau prin surse de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    protejarea autonomiei financiare a operatorului;

b)    reflectarea costului efectiv al prestării serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București în structura și nivelul tarifelor, și preturilor practicate;

c)    ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;

d)    recuperarea integrală a cheltuielilor prin prețuri și tarife;

e)    calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe.

Art. 40

(1)    Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniului public și privat al Municipiul București se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

(2)    Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse;

a)    surse de la bugetul local;


b)    credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale^au d

Guvern;    ( J

c)    sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterâle^au multilaterale;

d)    taxe spei ale. ls! te de către anloritâtea-admuMStrați    ^aleHn^endițnkrlcgri;

e)    transferuri programe de i


f)    venituri proprii ale operatorului;

g)    alte surse constituite potrivit legii.


CAPITOLUL VIL PREȚURI, TARIFE ȘI TAXE

Art. 41

Nivelul prețurilor și tarifelor pentru plata serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane.

Art. 42

Aprobarea prețurilor, tarifelor si taxelor se face de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 43

Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a)    să acopere costul efectiv al prestării serviciului;

b)    să acopere «urnele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare, și un profit rezonabil;

c)    să descurajeze consumul excesiv și risipa;

d)    să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului și protecția mediului;

e)    să încurajeze investițiile de capital;

f)    să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 44

(1)    Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor pentru materialul, lucrările și serviciile executate, se face la valoarea celor-avizate și aprobate de autoritatea administrației publice locale.

(2)    Contravaloarea lucrărilor, serviciilor și materialelor necesare pentru administrarea bazelor sportive achiziționate de operator se decontează de către autoritatea administrației publice locale la valoarea prețului și tarifului adjudecat, conform legislației achizițiilor publice în vigoare.

Art. 45

Prețurile și tarifele aprobate de către autoritatea administrației publice locale trebuie să respecte următoarele cerințe:

a)    asigurarea prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți in prezentul regulament;

b)    realizarea unui raport calitate/ cost cât mai bun pentru serviciile prestate de operator .

c)    asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aferente serviciului de administrare si exploatare a obiectivelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București.-4

‘Bn1


CAPITOLUL VIII.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUL DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 46

(1)    Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    adaptările la cerințele concrete ale comunității locale;

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d)    administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

e)    respectarea reglementărilor specifice domeniului de activitate;

f)    respectarea standardelor și reglementarilor tehnice

(2)    Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 47

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce îi revin, autoritatea administrației publice locale are acoes neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:*

a)    modului de aplicare a legislației;

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator;

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată;

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciului public de administrare a obiectivelor sportive din domeniului public si privat al municipiul București;

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 48

Indicatorii de performanță ai serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București sunt prevăzuți în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 49

Indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa nr. 2 la prezentul regulament au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale, în funcție de situațiile ce pot apărea.


CAPITOLUL IX RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 50

(1)    încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, divilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domertiului putjl^fsi^rivat de interes local.

(2)    Nerespectarea prevederilor prer ' '    ' z ... •    • '

amendă contravențională conform prezentului regulament


(3)    Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar sau personalului împuternicit în acest sens.

(4)    Contravenientul poate achita, conform art, 28 alin (1) teza 2 din OG 2/2001, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii proces ului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesuLverbal.

Art. 51

Prevederile art. 47 referitoare Ia contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE

Art. 52

Regulamentul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București va fi supus aprobării autorității administrației publice locale in condițiile legii și va intra în vigoase Ia 30 de zile de la aprobarea lui de către acesta.

Art. 53

Operatorul va raporta anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor, autorității administației publice locale și autorității de reglementare, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, motivând situațiile necorespunzătoare și măsurile luate pentru remedierea lor.

Art. 54

Prezentul Regulament va fi modificat și completat de către autoritatea administrației publice locale ori de câte ori se vor produce schimbări de natură tehnică, tehnologică și legislativă care impun acest lucru.

Art. 55

Anexa 1- Baze sportive administrate, Anexa 2 - "Indicatorii de Performanță" fac parte din prezentul regulament".Anexa nr. 1 la

Regulamantul serviciului de administrare si exploatare a bâzelor sportive din domeniului public si privat al Municipiuluiui București

Baze sportive administrate

Nr.

Crt.

Denumirea

bazei

sportive

Localizare

Destinație

Bunuri ale bazei sportive

Clădiri

Terenuri

Parcaje

Tip

Destinație

Tip

Destinație

Tip

Număr

locuri

de

parcare

1

2

3

4

nI

1

I

I

E

E

B <

E

I

I

I

I

E

I

E

Ede administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public fi privat al Municipiul București


Indicatorii de performanță pentru serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București:


Nr.crt.

Denumire indicator de performanță

1.

Numărul de reclamații și sesizări ale utilizatorilor înregistrate la Operator;

2.

Numărul de reclamații și sesizări justificate raportat la numărul total de reclamații și sesizări înregistrate de Operator;

3.

Numărul de reclamații și sesizări justificate rezolvate raportat la numărul total al sesizărilor și reclamațiilor justificate;

4.

Numărul de reclamații și sesizări justificate și rezolvate în termen de 48h raportat la numărul reclamațiilor și sesizărilor justificate rezolvate;

5.

Numărul de reclamații și sesizări justificate și rezolvate în termen de 5 zile lucrătoare raportat la numărul reclamațiilor și sesizărilor justificate rezolvate;

6.

Numărul de reclamații și sesizări justificate și rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare raportat Ia numărul reclamațiilor și sesizărilor justificate rezolvate;

7.

Numărul de neconformități constatate de către autoritatea.publică locală;

8.

Numărul de neconform ități rezolvate raportat la numărul de neconformități constatate de către autoritățile administrației publice locale;

9.

Volumul lucrărilor de intreținere realizate față de lucrările planificate și prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale Operatorului;

10.

Volumul lucrărilor de reparații curente(RC) realizate față de reparațiile planificate conform normativelor, prevăzute în programul anual de reparații curente;

11.

Numărul reparațiilor capitale (RK) efectuate raportat la numărul reparațiilor capitale programate;


Notă:

Valorile de bază (minimale) ale Indicatorilor de Performanță vor fi stabiliți după primul an de activitate al noului operator al serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București, timp în care autoritatea de reglementare locală va monitoriza performanțele realizate de operator. Valorile finale de bază și cele țintă vor fi propuse de autoritatea de reglementare locală în baza monitorizării activităților prestate de operator în perioada de timp specificată de 1 an.18