Hotărârea nr. 452/2018

HOTARAREnr. 452 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A OBIECTIVELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A OBIECTIVELOR SPORTIVE CARE APARTIN MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Mimteiprcriui București

ROMAN IA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului public de administrare a obiectivelor sportive din Municipiul București și a Caietului de Sarcini al Serviciului public de administrare a obiectivelor sportive care aparțin Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură învățământ, Turism nr. 2405/12.04.2018 si Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 683/15.03.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 35/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 454/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP);

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului public de administrare a obiectivelor sportive care aparțin Municipiului București, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate âl Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 26.07.2018 Nr. 452


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP)

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI

EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTIAcest studiu a fost elaborat de un colectiv de experți, constituit în Grupul de Lucru AMRSP, format din:


Prof. univ. dr. Ioan RADU - Coordonator Conf. univ. dr. Cleopatra ȘENDROIU Dr. Speranța STOMFF

Lect. univ. dr. Sorin BURLACU Dr. Tudor STOMFF Ing. expert Iulia RUGINĂ Ec. drd. Mihai DEMETER Ec. dr. Ramona MATEI.
_    — y1

Precizări


Prezentul studiu se justifică în situația în care operatorul care va presta Serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din municipiul București va funcționa în condiții de profitabilitate prin exercitarea unui management performant fără să

beneficieze de compensații din partea Primăriei municipiului București pentru

realizarea acestui serviciu, asigurând totodată o sursă financiară suplimentară de alimentare a bugetului local.

Realizarea profitului va trebui să se facă în condițiile unei fundamentări corecte a tarifelor pentru serviciile și lucrările prestate, bazate pe costuri dimensionate economic și pe o marjă de profit cuprinsă între 3% și 5% din costuri.

Tarifele practicate trebuie să fie competitive, accesibile și să nu afecteze gradul de suportabilitate al utilizatorilor, în condițiile prestării unui serviciu de calitate care să asigure satisfacția clienților. ~~

Condițiile de realizare a profitului trebuie să fie reflectate prin criteriile de performanță globală (economice, sociale și de mediu) stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și prin indicatorii de performanță care vor fi asumați de Consiliul de Administrație al companiei și de echipa managerială, prin contractul de mandat al directorului general.


Abrevieri

AGA

Adunarea Generală a Acționarilor

AMRSP

Autoritatea Municipală de Reglementare a Ser4ie+i4crPu6lice

CGMB

Consiliul General al Municipiului București

CMSPTB

Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

CS

Caiet de sarcini

DA

Documentație de atribuire

UE

Uniunea Europeană

HCGMB

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

HG

Hotărâre de Guvern ,

MST

Ministerul Tineretului și Sportului

OG

Ordonanță a Guvernului

OMS

Organizația Mondială a Sănătății

OMST

Ordinul ministrului tineretului și sportului

OSPAOS

Operatorul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Sportive

OUG

Ordonanță de Urgență a Guvernului

PIB

Produsul Intern Brut

PMB

Primăria Municipiului București

SEAP

Sistemul Electronic de Achiziții Publice

SPAOS

Serviciul Public de Administrare a Obiectivelor Sportive

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

-U ORIGINALUL


CUPRINS

CUPRINS...........................................................................

1.    Obiectul studiului.........................................................


2.    Starea actuală a serviciului..................................................................................................................7

2.1    Prezentarea infrastructurii ce urmează a fi dată în administrare și exploatare............................7

2.2    Descrierea activităților pentru care se face delegarea de gestiune..............................................7

3.    Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea serviciului....... 15

3.1    Motive de ordin economico-financiar.........................................................................................15

3.2    Motive de ordin social................................................................................................................. 18

3.3    Motive de mediu..........................................................................................................................20

4.    Nivelul minim al redevenței...............................................................................................................23

5.    Investițiile necesare pentru modernizare sau extindere...................................................................23

6.    Cadrul legislativ aplicabil...................................................................................................................26

7.    Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat............31

7.1    Matricea SWOT a delegării gestiunii serviciului de obiectivelor sportive de pe raza Municipiului

București ca bunuri publice aferente serviciului................................................................................42

7.2    Durata estimată a contractului....................................................................................................44

7.3    Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului........................44

8.    Riscuri.................................................................................................................................................45

9.    Concluzii și recomandări....................................................................................................................49


DJL BUCUREȘTI

1. Obiectul studiului

qtdeGuydm nr.

lini„t-,' a

re la bază


Studiul de oportunitate este realizat în conformitate cu prevederile Ordi 71/2002 (actualizată) privind organizarea și funcționarea serviciilor publice; domeniului public și privat de interes local. în baza OG 7J>2tTO2, următoarele articole:

-    art. 3, pcL I, lit. 1: „Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităfilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: (..) înființarea, organizarea și exploatarea (..) sălilor și terenurilor de sport”;

-    art. 5, pct. 3 lit. e): „Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și municipiului București, trebuie să asigure administrarea și exploatarea terenurilor și bazelor sportive”;

-    art. 10. (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

a) gestiune directă;
b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectiva ale unității administrativ-teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente.

(3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanta ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalori serviciilor fumizate/prestate.'w 0F ;1 cu    s

(4) Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aproba de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau de Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

- art. 12. (1) în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le Încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

a) societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale;

b)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern;

c)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.

Având în vedere importanța promovării sportului de masă, a realizării de manifestări sportive - și a exploatării eficiente a infrastructurii sportive la nivel local consiliul general al municipiului București hotărăște în ședința ordinară data de 28.02.2017 prin HCGMB nr. 72, înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni cu obiect principal de activitate - construirea, dezvoltarea și administrarea de baze sportive și terenuri de sport. Această hotărâre are Ia bază expunerea de motive a Primarului general al Municipiului București și raportul de specialitate

al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții-Direcția Cultură, Sport, Turism.

în data de 11.04.2017, prin HCGMB 131/2017 Consiliul General al Municipiului București hotărăște aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

I 'ONFORM^tfORiGif^LUL \f    '' „

2. Starea actuală a serviciului

2.1 Prezentarea infrastructurii ce urmează a fi dată în administrare și exploatare

Conform art. 3 alin (3) din regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public pentru administrarea obiectivelor sportive din municipiul București, operatorul căruia i se administrează gestiunea serviciului primește în administrare obiectivele sportive de pe raza municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului.

2.2 Descrierea activităților pentru care se face delegarea de gestiune

Reglementările legale în vigoare precizează că pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parțial, numai activitățile de operare propriu-zisă - gestiunea, administrarea, exploatarea precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura edilitar-urbană a localităților, aferentă serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

în conformitate cu regulamentul serviciului public pentru administrarea obiectivelor sportive, pentru desfășurarea activității sale (art. 23), operatorul serviciului public pentru administrarea obiectivelor sportive va urmări în principal:

-    promovarea sportului si a educației sportive a municipiului București și creșterea calității acestora;

-    diversificarea ofertei spațiilor necesare cu noi posibilități de spatii, inclusiv cele aflate sub administrarea operatorului.

-    promovarea și sprijinirea evenimentelor publice care se desfășoară în municipiului București prin punerea la dispoziție a spațiilor obiectivelor sportive;

planificarea și valorificarea evenimentelorȘ^ifrl^ve de masa, crearea de parteneriate si de noi

•    , .. , . ....... Zo v Ax -•

E

1

I

I

E

E

E

I • I

e

E

I

I

|e

1

E

E

E

E

E

E< SERVICIULUI DE rMUNICIPIUL BUCUREȘTI

acestuia in domeniul sportului și exploatarea corectă a spațiilor destinate activităților sportive specifice și a clădirilor aflate în administrarea sa;

-    menținerea unei imagini pozitive a municipiului București prin strategii eficiente de comunicare in domeniul sportiv;

-    asigurarea satisfacerii nevoii de informare a cetățenilor cu privire la evenimentele sportive ce vor avea loc;

-    sprijinirea contactelor între organizatorii diverselor evenimente unde Municipiul București este partener prin exploatarea de utilizatori a obiectivelor administrate de operatorul serviciului.

Alte obiective pe care operatorul serviciului public pentru administrarea obiectivelor sportive le poate avea în vedere pentru desfășurarea activităților sale sunt:

-    promovarea și sprijinirea evenimentelor publice care se desfășoară în municipiului București prin punerea la dispoziție a spațiilor obiectivelor sportive;

-    planificarea și valorificarea parteneriatelor de care beneficiază Municipiului București și inițierea de noi proiecte în vederea îmbunătățirii imaginii municipiului și a îndeplinirii obiectivelor strategice ale acestuia;

-    crearea și menținerea unei imagini pozitive a municipiului București prin utilizarea strategiilor eficiente de comunicare în domeniul sportiv, recreerea prin sport putând conduce la creșterea nivelului de sanatate al cetățenilor;

-    informarea cetățenilor cu privire la evenimentele sportive ce vor avea loc, participarea acestora putând conduce la descoperirea de noi sportivi care prin indrumare pot deveni sportivi de performanta.

Prin regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public pentru administrarea obiectivelor sportive din municipiul București (art.20) s-a stabilit că serviciul public pentru administrarea obiectivelor sportive cuprinde următoare tipuri de activități care au drept scop promovarea sportului și a evenimentelor publice în toate formele lor modeme și tradiționale, și educarea cetățenilor în spiritul democrației, educației sportive și al statului de drept: a) organizarea și desfășurarea de activități sportive, de educație permanentă prin programe proprii și/sau în parteneriat cu instituții de specialitate, exploatând potențialul spațiilor aflate în administrarea operatorului.
c)    conceperea și conducerea strategiilor și politicilor de dezvoltare a activitatilor specifice;

d)    afirmarea valorilor morale, sportive, artistice, tehnice și stimularea creativității și talentului",

e)    promovarea și dezvoltarea activităților sportive;

f)    editarea de publicații, materiale informative și promoționale potrivit activităților prestate și puse la dispozția utilizatorilor interesați;

g)    elaborarea unor proiecte atractive în domeniul educației permanente, utile publicului prin promovarea unor activitati sportive dedicate interesului public;

h)    sprijinirea tinerilor sportivi și sutinerea în afirmarea lor;

i)    elaborarea de studii, rapoarte și strategii in domeniul sportiv specific în baza programelor administrate de instituțiile publice locale, prin colaborare cu Primăriile de sector;

j)    colaborarea cu alte centre sportive și asociații, fundații, universități românești și străine, în scopul cunoașterii și afirmării valorilor sportive și civilizației românești;

kj elaborarea de proiecte și programe de dezvoltare a activităților sportive și propunerea spre aprobare a acestora Consiliului General al Municipiului București;

1) alte activități necesare realizării scopului activității de administrare și exploatare a obiectivelor sportive din Municipiul București.

Factorii strategici

Statutul Municipiului București de oraș studențesc. Acest fapt are un impact major asupra dezvoltării sportului și activităților culturale, inclusiv a festivalurilor în arealul municipiului București. Studenților Ii se datorează caracterul vibrant, dinamic al orașului. Ei nu reprezintă doar un segment de public care cere manifestații sportive și activități pentru timpul liber, ci devin chiar organizatori. De asemenea studenții sunt și marea majoritate a voluntarilor recrutați în timpul desfășurării manifestațiilor sportive și culturale.

Caracterul multicultural al populației Municipiului București, care contribuie la diversitatea manifestațiilor sportive și oferă posibilitatea de dialog și apropiere între diferite grupuri de cetățeni, în cadrul evenimentelor. Prezenta în capitală a unor mari companii ce reprezintă potențiali sponsori pentru manifestații sportive. Mai mulți organizatori de manifestații sportive afirmă că nu este greu de obținut sponsorizări private. în municipiul București suntPolitica Consiliul General al Municipiului București referitoare la evenimente contribuie în mod direct și indirect la organizarea de manifestații sportive.

Factori politici legislativi

Factorii politici-legislativi pot influenta atât pozitiv cât și negativ operatorul ce administrează obiectivele sportive (ca bunuri aferente serviciului) de pe raza municipiului București. Factorii politici pot influența pozitiv activitatea Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. având în vedere că acționar este Consiliul General al Municipiului București. Orice societate ce desfășoară activități de servicii publice este influențată de deciziile legislative. Primăria Municipiului București poate sprijini inițiative de modificări legislative cu efect favorabil în activitatea Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

Factorii politici pot influenta negativ activitatea Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. dacă vor fi propuse succesive schimbări legislative cu impact în realizarea unor programe pe termen mediu și lung, făcând ca acestea să fie dificil de implementat.

Factorii politico-legislativi pot fi favorabili în dezvoltarea Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A. dacă o sprijină în demersurile de eficientizare a activității prin adoptarea unui pachet amplu de măsuri menite să asigure modernizarea, revitalizarea sportului și a evenimentelor cu caracter sportiv din municipiul București.

Factorii economici

Sportul posedă o mare forță socială și poate fi un factor de promovare a integrării europene, a fair-play-ului și sănătății publice.

Principalele direcții aflate în atenția Uniunii Europene sunt:

-    „sportul și economia" din punct de vedere al efectelor economice ale sportului pentru toți și impactul asupra economiei;

-    „sportul și integrarea" scoaterea în evidență a potențialului de integrare socială a structurilor sportive și diverselor categorii sociale;

-    „sportul și violența" prevenire și acțiune, printr-un program comun de activități cu caracter integrativ;


■ /.__V,

—T

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATfrVDE-BEtEGARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI în ce privește influența sportului asupra sectorului economic, aceasta se manifestă prin potențialul sportului ca motor al creșterii economice și factor în combaterea șomajului.

Sportul contribuie la realizarea unei cote de 1% până la 3% din PIB, cu tendință de creștere. Această cotă se regăsește și în dezvoltarea municipiului București prin companii producătoare, servicii, locuri de muncă, mediu, sănătate, consum, turism sportiv etc..

Spre exemplu, organizarea unor manifestări sportive de anvergură contribuie la ridicarea sectorului turistic, fapt confirmat de aproximativ 25% din turiștii europeni care au declarat că scopul lor principal este voiajul de natură sportivă.

Desigur, între țările membre ale UE există diferențe și diverse modalități de a înțelege fenomenul și de a se acționa. Această realitate a determinat Comisia Europeană să creeze Grupul de lucru „Sport și economie” care, plecând de la o platformă comună, să realizeze comparații între țările europene și să introducă o metodologie care să permită, pe baze științifice, măsurarea și evidențierea contribuției sportului la PIB, efectele sale în zona creșterii locurilor de muncă, a cheltuielilor guvernamentale, a investițiilor în sport și în infrastructura sportivă.

Medalia, succesul de mare performanță, este doar efectul unei mișcări sportive bine structurate, cu largă adresabilitate, cu o bază largă și diversă de acțiune, cu o implicare directă și responsabilă a comunității locale și a fiecăruia dintre noi.

Dezvoltarea infrastructurii pentru sport este o preocupare a guvernelor. Acestea susțin construcția de săli de sport, bazine de înot și realizarea la nivel național a laboratorului antidoping. Sportul a devenit un nou instrument pentru o politica de dezvoltare, care permite diverselor grupuri de a avea acces la domenii ale vieții publice, dincolo de orice bariere, indiferent de natura acestora.

Ralf Rene Weingartner, directorul Departamentului Tineret si Sport al Consiliului Europei, afirma: „Sportul oferă șansa de a juca un rol activ în construcția Europei de mâine”.

Factori sociali


j CONFORM CU

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI dE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI • sportul reprezintă un factor de întărire a sănătății.

Sportul pentru timpul liber este unul din aspectele socio-culturale ale societății și, în același timp, un factor care impulsionează dezvoltarea acesteia. Diversitatea activităților motrice ce pot fî practicate în cadrul sportului generează o ramură accesibilă tuturor membrilor societății, indiferent de vârstă, sex și aptitudini motrice, ramură denumită Sportul pentru Toți.

Sportul asigură fiecărui individ posibilitatea de autoinfluențare fizică și psihică, asigurând echilibrul optim al acestei sfere, influențează favorabil starea de sănătate, satisfacerea nevoii de mișcare și participarea la viața socială, combate stresul etc.

Sportul include activități numeroase și variate. Alegerea acestora se realizează în raport cu structura populației și condițiile economice și geografice, gradul și natura civilizației, tradițiile culturale și sociale ale comunității.

Procesul social fundamental prin care orice societate își previzionează, reproduce și realizează modelul său normativ și cultural prin conduite adecvate ale membrilor săi este socializare. Sportul pentru Toți impune respectarea următoarelor cerințe:

1.    activitatea propusă inițial poate reprezenta un obiectiv secundar, obiectivul principal al sportului fiind acela de a-I motiva pe individ și de a-i crea nevoia de mișcare și de competiție;

2.    participarea trebuie să se desfășoare în mod continuu pentru a obține efectele dorite;

3.    se vor respecta unele priorități legate de caracteristicile de vârsta, sex, capacități fizice;

4.    la copii sportul reglează creșterea corporală și asigură dezvoltarea funcțiilor biologice importante, procese si fenomene psihice cum sunt cele intelectuale, afective, volitive;

5.    la elevi și studenți sportul asigură dezvoltarea optimă a organismului, o bună condiție fizică, combate stresul și favorizează socializarea;

6.    la adulți și seniori, sportul încetinește degenerescenfă psihică și fizică și creează o stare optimistă.


fi

fi

fi

I

fi

fi

fi

fi

fi

fi

I

fi

fi

fi

fi

L

b

eExistă și alte elemente care trebuie luate în considerare precum:

-    Câștigurile salariate realizate de către bucureșteni pot influența într-o măsură semnificativă activitatea sportivă.

-    în prezent, salariul mediu brut la nivel național este de 3131 lei/persoană, iar cel mai mare câștig salarial mediu net se regăsește în Municipiul București de 3.219 lei lunar, urmând județul Ilfov cu 2.743 de lei, Cluj (2.605 lei), Timiș (2.512 lei) și Sibiu (2.375 de lei).

-    Municipiul București are un amplu potențial de dezvoltare a activităților sportive și social-culturale, locuitorii având în medie o putere de cumpărare mare,

-    Capitala României are un potențial economic mai ridicat decât regiunile limitrofe și reprezintă un centru de atracție al forței de muncă, fapt ce aduce efecte benefice, inclusiv în plan educațional.

Factorii tehnologici

Abordarea strategică a lui Michael Porter pentru analiza forțelor competitive și a factorilor critici de succes în administrarea obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului permit identificarea următorilor factori critici de succes:

-    menținerea unui ridicat grad de exploatare a obiectivelor sportive;

-    menținerea și creșterea atractivității și notorietății obiectivelor;

-    elaborarea și implementarea unor strategii de marketing modem, eficient;

-    excelența operațională prin adaptare organizațională, îmbunătățirea continuă a proceselor prin implementarea unui sistem de management calitate - mediu, guvemanță corporativă.

Alegerea unei strategii depinde în primul rând de natura și intensitatea concurenței care se manifestă în sectorul sport considerat. Porter definește strategiile generice care constituie puncte de pornire în construcția particulară, cu caracter original, a strategiei fiecărei companii. Modelul Porter se bazează pe analiza a cinci factori care își exercită influența în mediul concurențial specific. Puterea fiecărui factor și combinarea lor caracterizează domeniul de activitate sub raportul intensității concurenței și, în ultimă instanță, determină rentabilitatea


Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. în activitatea de administrare și exploatare a obiectivele sportive de pe raza municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului va trebui să asigure satisfacerea cerințelor impuse de beneficiari acestui obiectiv, să pună în valoare serviciile oferite, care sunt conforme cu cerințele specifice, actuale și de ^perspectivă a capitalei.

Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. trebuie să asigure :

-    accesul liber a tuturor clienților la serviciile oferite;

-    tarifarea echilibrată a serviciilor furnizate;

- utilizarea eficientă a fondurilor proprii în organizarea spațiilor pentru desfășurarea unor competiții sportive locale, regionale, naționale și internaționale și a altor tipuri de evenimente de interes public care pun în valoare obiectivele sportive pentru a asigura integrarea municipiului București în rândul locațiilor de prestigiu din punct de vedere cultural, turistic și educațional;

-    creșterea amplorii manifestărilor sportive cu participarea internațională;

-    diversificarea evenimentelor, determinată de facilitățile oferite de obiectivele sportive de pe raza municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului;

-    spații de antrenament și pregătire, spații aferente stabilirii contactelor de afaceri, spații pentru presă si de protocol, adecvate ca suprafață și funcționalitate;

-    stimularea participării unui număr cât mai mare de tineri, elevi, studenți și alte categorii de cetățeni, la activități sportive pentru o viață sănătoasă.

-    creșterea interesului pentru municipiul București, nu numai în calitate de gazda organizatoare de evenimente sportive, dar și de comunitate locală păstrătoare de istorie, cultură și civilizație, de obiective turistice și economice.

3. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea serviciului

3.1 Motive de ordin economico-financiar

Scopul principal al gestionării indirecte a serviciului de administrare a obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri aferente serviciului este de a reduce resursele angajate intern de către Primăria Municipiului București pentru acest proces. Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. are ca prim obiectiv efîcientizarea cheltuielilor din punct de vedere financiar, prin asigurarea celor mai bune soluții de gestionarea eficientă. In plus compania va avea ca obiect de activitate dezvoltarea și administrarea bazelor sportive și a terenurilor de sport multifuncționale performante, ca infrastructură pentru dezvoltarea sportului de masă pentru tinerii din municipiul București.

Atingerea obiectivelor de natură financiară presupune generarea de venituri și lichidități care să acopere cheltuielile efectuate, respectiv să asigure sursele investiționale necesare dezvoltării și extinderii activităților derulate la nivelul obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri aferente serviciului.

Pentru îndeplinirea misiunii, compania și-a propus să realizeze o serie de obiective financiare, de marketing, de resurse umane, astfel:

-    organizarea de competiții și evenimente sportive;

-    promovarea activităților sportive și implicarea copiilor și tinerilor în sportul de masă;

-    recuperarea investițiilor inițiale și creșterea veniturilor încasate;

-    creșterea în timp a profitabilității;

-    renovarea bazelor destinate sportului de masă;

-    exploatarea unor noi baze sportive care să dezvolte sportul de masă.

Managementul companiei are ca misiune principală optimizarea activității de administrare a obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri aferente serviciului, astfel încât aceasta să producă următoarele beneficii:


• îmbunătățirea controlului și a coordonării activităților derulate.

Motivațiile generale de ordin economic și financiar care susțin gestiunea indirectă a serviciilor de administrare a obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului sunt:

-    Implementarea unui management adecvat al costurilor - gestiunea indirectă are ca principal avantaj reducerea costurilor din perspectiva autorității locale. Managementul costurilor nu reprezintă doar un control elementar al costurilor prevăzute în buget, ci și urmărirea gradului de realizare a veniturilor. Urmărirea încadrării costurilor realizate în prevederile bugetare este un obiectiv al controlului de gestiune, dar analiza bugetului trebuie să urmărească faptul că un consum de resurse este asociat realizării unui venit. în acest context apreciem că proiectarea și utilizarea unui sistem de înregistrare corectă a costurilor și de întocmire a bugetelor reprezintă o primă condiție pentru implementarea unui management eficient al costurilor.

-    Controlul costurilor de capital. Delegarea gestiunii serviciului de administrare lasă Primăriei Municipiului București sume disponibile pentru investiții în alte sectoare de activitate. Pe de altă parte înființarea Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A. permite un control strict asupra costurilor investiționale inițiale și evitarea cheltuielilor majore în stadiile incipiente ale activității. Totuși, pe termen scurt sau mediu costurile de capital sunt semnificative ca volum, în condițiile dotării cu echipamente, utilaje, mobilier etc. specifice activității sportive.

-    Gestionarea adecvată a riscurilor - factorii de risc reprezintă elemente determinante în delegarea gestiunii unui serviciu. Evaluarea completă a riscurilor oferă atât autorității locale cât și operatorului delegat posibilitatea de partajare a acestora dar și de implementare de măsuri de contracarare a manifestării lor.

-    Managementul de criză l crizelor - Gestiunea indirectă asigură posibilitatea unui bun management de criză. Managementul corect al crizei reprezintă un set de măsuri, pregătite din timp, care permit operatorului să coordoneze și să controleze orice urgențe. Altfel spus:

- managementul eficient al crizei permite maximizarea șanselor și reducerea pericolelor cu care se confruntă operatorul;
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

- managementul crizei este un proces de planificare strategică, având scopul de a elimina o parte din riscul și nesiguranța rezultate din evenimente negative și care permit astfel operatorului să aibă sub control evoluția sa.

Prin gestiune indirectă, autoritatea locală este degrevată de managementul crizelor, în condițiile în care o situație de criză poate aduce prejudicii grave, în primul rând de imagine, dacă nu este gestionată corect din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere al comunicării.

PLANUL ȘI NECESARUL DE FINANȚARE ÎN PRIMUL AN DE FUNCȚIONARE

Compania Municipală Sport Pentru Toți București S.A. și-a propus, fa urma analizării posibilităților actuale și de viitor de desfășurare a activităților în cadrul obiectivelor sportive de pe raza municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului, un buget de venituri și cheltuieli pentru primul an de funcționare. Valoarea estimată anuală a costurilor operaționale și a costurilor care trebuie suportate de companie pentru dotarea minimă necesară prestării/fumizării serviciului la începerea activității sunt prezintate în tabelul 1, respectiv tabelul 2.

Tabel 1 - Costuri și venituri operaționale estimate anuale Categorii de cheltuieli operaționale principale    lei

Cheltuieli materialele, utilități

1.350.000

Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți, din care: publicitate, curățenie, întreținere, operare și mentenanță

7.303.500

Alte’cheltuieli de exploatare

225.000

Categorii de venituri

lei

Venituri din exploatare

Cfiirie'evenimente, publicitate, vizite, închirieri

12.559.500

Sursa: AMRSP, 2017 •

Compania municipală va putea asigura realizarea veniturilor din organizarea de evenimente și manifestări naționale și internaționale, sportive, etc. în măsura fa care compania municipală va avea capacitatea de atragere și organizare a unor astfel de evenimente, se vor obțineTabel 2 - Costurile care trebuie suportate de companie pentru dotarea minimă necesară prestării/furnizării serviciului la începerea activității

Categorii de costuri    lei

Autovehicule    1200.000

Utilaje    i 150.000

Dotări specializate prestării/furnizării serviciului

2.398.500

..


Altele - sisteme IT, componente hardware și software etc. Sistemul MEP 3.600.000 inel. HVAC

Operare si mentenanța Externalizat: Ticketing, Sistem Video, HVAC, MEP, Nocturna

Achiziție sistem Video led

Sursa: AMRSP, 2017

Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. a elaborat un proiect managerial strategic pentru dezvoltarea bazelor sportive care să susțină sportul de masă integrat ca activitate a copiilor, tinerilor și adulților. Terenurile sportive reprezintă elemente importante care determină calitatea dotărilor sportive.

3.2 Motive de ordin social

Creșterea calității serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local contribuie la îmbunătățirea-condițiilor de viață și locuire a cetățenilor din comunitatea locală cu impact direct în îmbunătățirea sănătății populației. Practicarea activităților sportive într-un cadru organizat sub îndrumarea personalului de specialitate asigură premisele creșterii calității vieții și prevenirii accidentărilor și îmbolnăvirilor.

în conformitate cu Strategia UE 2020, sportul poate aduce o contribuție semnificativă la creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă a incluziunii sociale și a economiei. în acest context, încurajarea sportului de masă și a activităților fizice devine o prioritate pentru orice societate (Sports and Development, Healthy Development of Children and Young People through Sport, 2013).


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI (festivaluri, expoziții, manifestări publice etc) devenind astfel un punct major de găzduire a unor evenimente importante. Prestarea serviciului de administrare și exploatare a obiectivele sportive de pe raza Municipiului București va pune în valoare potențialul turistic al municipiului București, prin atragerea turiștilor străini pasionați de evenimentele sportive sau de altă natură și va susține și stimula dezvoltarea economică, socială și culturală a capitalei.

Administrarea obiectivelor sportiv, respectiv a bunurilor publice aferente serviciului, de pe raza Municipiului București de către Compania Municipală Sport pentru Toți S.A. București poate asigura exercitarea unei gestionări și a unui management operațional eficient în ceea ce privește și organizarea și desfășurarea acestor evenimente de maxim interes și cu un impact social ridicat.

Prin administrarea și exploatarea obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului de către Compania Municipală Sport pentru Toți S.A. București se vor crea premisele realizării unor investiții de modernizare cu un impact social ridicat. Prin realizarea acestor inițiative se va răspunde unor necesități sociale manifestate în rândul copiilor și tinerilor și corecta comportamente și abordări precum:

•    Tendința predominantă manifestată în rândul copiilor și tinerilor din societatea actuală de a adopta un stil de viață pasiv, fără mișcare și activități sportive, cu implicații majore asupra sănătății, nivelului de integrare socială, de dezvoltare armonioasă din punct de vedere fizic, emoțional și social, de însușire a regulilor și de respectare a acestora, de comportament social sau de comportament orientat către competiție și performanță.

•    îngrădirea accesului și descurajarea copiilor și tinerilor care manifestă interes și disponibilitate pentru practicarea unui sport de performanță precum fotbalul prin existența unei infrastructuri sportive precare și nefuncționale care nu dispune de dotarea tehnico-materială și facilitățile necesare desfășurării în condiții optime a activităților de sport.

•    Scăderea numărului de copii și tineri care se îndreaptă spre sport și a numărului de sportivi de performanță legitimate.

•    Diminuarea numărului sportivilor de performanță, din lipsa investițiilor specifice în sport.

'HM cu


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUTDE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI Municipala Sport pentru Toți S.A. București o reprezintă crearea de noi locuri de muncă și de angajare pentru locuitorii municipiului București, precum și de formare a resurselor umane angajate in cadrul acestora, în vederea creșterii nivelului de abilități și competențe profesionale.

De asemenea, delegarea administrării obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri aferente serviciului către compania municipală poate crea premisele inițierii unei campanii de creștere a vizibilității acesteia cu scopul creării unei imagini publice locale favorabile ce va conduce la îmbunătățirea și creșterea încrederii comunității municipiului București în calitatea serviciilor sportive oferite.

în concluzie, în contextul alinierii României la cerințele europene de promovare a sportului de masă, precum și din perspectiva stimulării sportului românesc de mare performanță și a implicațiilor de natură socială ale practicării activităților sportive este necesară asigurarea și modernizarea unei infrastructuri sportive adecvate, îmbunătățirea facilităților sportive existente și crearea unora noi. Un prim pas în realizarea acestor inițiative strategice îl constituie o administrare și exploatare eficientă a obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului prin delegarea acestui serviciu către un operator (compania municipală) capabil să asigure aceste activități în condiții de eficiență și eficacitate și la un nivel ridicat de performanță.

3.3 Motive de mediu

Activitățile propuse a se desfășura în cadrul serviciului vor trebui să respecte normele în vigoare privind protecția mediului. Dacă în speță nu pot fi identificați factori de mediu care să poată fi influențați în mod direct de către serviciul prestat, impactul de mediu al fiecărei ‘ investiții în parte (baze sportive) aflate în coordonarea Primăriei Municipiului București trebuie evaluat, analizat și aprobat la realizarea fiecărei proiect în parte.

Cu toate acestea, activitățile sportive ce se vor desfășura în cadrul administrării obiectivele sportive de pe raza Municipiului București, ca bunuri aferente serviciului, vor avea anumite influențe indirecte asupra mediului, prin:


Poluarea fonică. Similar


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

chiar dereglări. Pragul de intensitate maximă pentru om este de 80 dB. Peste acest nivel sunetul devine nociv. Poluarea sonoră este un factor decisiv care contribuie la pierderea auzului. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 360 de milioane de oameni din întreaga lume au probleme cu auzul, iar 32 de milioane dintre aceștia sunt copii. Bucureștiul are nu mai puțin 228 de zone unde zgomotul depășește limita stabilită de legislația în vigoare, 70 de db pe timpul zilei și 60 db pe timpul nopții, potrivit hărților strategice ale Municipiului București. De regulă, obiectivele sportive de pe raza Municipiului București, ca bunuri aferente serviciului, se află în mijlocul unor cartiere intens populate, ca atare, manifestările sportive pot fi producătoare de disconfort pentru locuitorii cartierelor învecinate. Alături de disconfortul creat de zgomot, o parte a locuitorilor cartierelor învecinate mai ridică și problema închiderii circulației rutiere, pentru cetățenii care nu participă la manifestările sportive, a zonei, pe perioada evenimentului.

-    Poluarea luminoasă. Halourile provocate de luminile artificiale au un impact negativ asupra florei, faunei și chiar asupra vieții umane. Poluarea cu lumină și/sau lumină nedorită, în cadrul obiectivelor sportive se poate împărții în două categorii:

o Deversare de iluminare (lumina care părăsește perimetrul obiectivului) o Lumina orbitoare (exces de lumină în câmpul vizual al pietonilor și șoferilor

din afara obiectivului sportiv).

Se recomandă ca iluminatul să nu fie excesiv ca intensitate și nici să producă disconfort atât în interiorul obiectivelor sportive cât și în afara acestora.

-    Consumul de apă. O folosire economică a apei potabile la sistemul de irigație trebuie avută în vedere în perioada de exploatare a obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București, ca bunuri aferente serviciului, care necesită irigare precum și posibilitatea stocării apei de ploaie pentru a fi folosită la irigarea gazonului (dacă este cazul) și a zonelor adiacente.

-    Folosirea eficientă a energiei. Se vor avea în vedere sistemele cele mai eficiente din punct de vedere energetic la momentul actual, cu fiabilitatea cea mai mare și care să aibă o amprentă de carbon cât mai redusă. Se poate lua în considerare și utilizarea de panouri fotovoltaice, cu stocare ulterioară a energiei.

Termenul de „arhitectură verde” este utilizat pentru a descrie principii și tehnici de construcție ce respectă mediul și care prezintă un caracter durabil. O construcție sau un obiectiv sportiv verde trebuie să adopte opțiuni și solu|i(-^leîtjesf^n acceptabile din punct de vedere ecologic,obținerea unei reduceri a consumului de apă, o utilizare mai eficientă a energiei - atât in ceea ce privește producerea, cât și folosirea, un bun management al deșeurilor și, de asemenea, o reducere a amprentei de carbon legate de deplasările către și de la obiectivele sportive a populației. Pentru a atinge aceste deziderate operatorul primește in administrare obiectivele sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului ar trebui să implementeze măsuri care să:

•    reducă consumul general de energie;

•    reducă emisiile de deșeuri și dioxid de carbon;

•    introducă mijloace de generare locală a energiei;

•    promoveze utilizarea rațională și reciclarea resurselor naturale, în special a apei.

Implementarea unor astfel de măsuri va contribui la reducerea costurilor de exploatare și a costurilor indirecte, oferind avantaje financiare directe și pe termen lung operatorului.

Proiectarea sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat în vederea economisirii de energie este esențială pentru reducerea consumurilor și a costurilor de exploatare. La fel de importante sunt stabilirea și implementarea strategiilor de management optime pentru aceste sisteme pe parcursul duratei de viață a clădirii. Utilizarea unei copertine care să asigure izolația termică, precum și cea acustică, vor permite reducerea consistentă a costurilor cu încălzirea și răcirea.

Ventilația naturală poate contribui la controlul temperaturii și îmbunătăți calitatea aerului din obiectivul sportiv, reducând riscul de disconfort cauzat de căldură, care apare m general atunci când se adună mase mari de oameni. Măsurile de ventilație naturală vor reduce, de asemenea, nevoia de sisteme de ventilație mecanice și sisteme de răcire, care sunt mari consumatoare de energie.

Folosirea de sisteme de iluminat economice în zonele destinate publicului general pot reduce drastic consumul de energie și costurile aferente. Sunt recomandate lămpile economice cu sodiu.

Evapotranspirația - reprezintă efectul de răcire creat de vânt sau ventilație prin arbori sau alte elemente de floră. Măsurile de amenajare peisagistică întreprinse în jurul obiectivelor sportive pot valorifica avantajele evapotranspirației, întrucât masele de aer care circulă prin arborii

amplasați în apropierea obiectivelor sportiy^^o^re^-urt efect de răcire pe timpiaceiașj^trb^ri^nr oferi protecție împotri

WK1.

cowro^î cu cv
Asigurarea unui mediu sănătos în incinta obiectivelor sportive impune să fie folosit cu precădere sistemul de ventilare naturală, iar lumina soarelui să fie exploatată la manifestările diurne într-o pondere generală.

4. Nivelul minim al redevenței

Conform art 13 alin. (7) din OG nr. 71/2002 cu modificările și completările ulterioare:

"Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat cuprinde in mod obligatoriu:

[-]

g)    indicatorii de performanță stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții;

h)    tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora;

i)    modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate;

i) nivelul redevențelor;

n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului; q) clauze privind administrarea patrimoniului public și privat încredințat;

Propunem ca nivelul redevenței care urmează să fie plătit de companie către CGMB să fie stabilit prin contractul de delegare al serviciului.

Facem precizarea că în conformitate cu prerogativelor care îi revin, Consiliul General al municipiului București stabilește, prin HGGMB, nivelul redevenței pentru utilizarea infrastructurii de prestare a serviciului.

5. Investițiile necesare pentru modernizare sau extindere


I

e

i

i

fi©

e

ii e

l

fi

ir

ii

i

E

fi:/

f


ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI societate și națiune, dezvoltarea sportului de masă constituie o necesitate și o prioritate la nivelul municipiului București. în acest context, Consiliul General al Municipiului București, în exercitarea atribuțiilor și responsabilităților conferite de prevederile legislative cu privire la înființarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, monitorizarea și controlul funcționării și gestionării serviciilor de administrare a domeniului public și privat și a activităților edilitar-gospodăreștî, va urmări atingerea obiectivelor investiționale cu scopul dezvoltării infrastructurii sportive a obiectivelor sportive de pe raza municipiului București, ca bunuri publice aferente serviciului și a activităților specifice.

Pentru asigurarea începerii realizării activităților aferente sportului pentru toți de către CMSPT, valoarea investițiilor inițiale în dotarea cu active imobilizate și pentru angajarea de personal rezultă din tabelele 3, 4 și 5.

Tabel 3 - Structura personalului (minim necesară) care va asigura furnizarea activităților aferente sportului pentru toți


Număr de persoane
Sursa: Adresa AMRSP nr. 1849/02.08.2017

fi

fi

B«woraKcuaaKj.id


Tabel 5 - Costurile care trebuie suportate de companie pentru dotarea minimă necesară

realizării activităților aferente sportului în masă la începerea activității

Nr.crt.

Categorii de costuri

Valoare (lei)

1.

Autovehicule

Cheltuieli cu parcul auto

200.000

2.

Utilaje

150.000

3.

Dotări specializate prestării/furuizării activității

2.398.500

4.

Altele - sisteme IT, componente hardware și software etc.

Sistemul MEP inel. HVAC

Operare fi mentenanfă externalizate: Ticketing, Sistem Video,

HVAC, MEP, Nocturnă

Achiziție sistem Videoled

3.600.000

Total:

6.348.500

Sursa: Adresa AMRSP nr. 1849/02.08.2017Tabel 4 - Valoarea estimată anuală a costurilor operaționale

Categorii de cheltuieli operaționale principale

JLei/an

..................................

* A < t, ,JJ Yi ■*

- . '-Î ...

Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți, din care:

■ t    -1

7.303,500

:C.’iasîrrr aX'.WIitr. LOr'&ii‘..'r    piidiun hnjini^.îi’S'ii

fetMi staule

-

Costul licenței ANRSC (dacă este cazul)

n/ă

7    'C

Alte cheltuieli de exploatare

225.000

Total

-„-———

8.878.500

Sursa: Adresa AMRSPnr. 1849/02.08.2017


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELE

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,

6. Cadrul legislativ aplicabil

Dată fiind importanța socială a activității sportive din punct de vedere social, cadrul său de reglementare este complex și acoperă atât sfera de organizare și desfășurare a activităților sportive, cât și exigențe de ordin tehnic, în plan național ți european.

Activitatea sportivă desfășurată de cetățenii municipiului București, prin intermediul Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., trebuie să respecte principiul dezvoltării durabile și protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului în concordanță cu normele Uniunii Europene.

Legislație primară

1.1.    Lege nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004 dându-se textelor o nouă numerotare, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 17 noiembrie 1990;

1.2.    Lege nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 ianuarie 2007;

1.3.    Lege nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 10 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 23 ianuarie 1999;

1.4.    Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare, intrată în vigoare la 23 mai 2001;

1.5.    Hotărâre de Guvem nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 295 din 03 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 aprilie 2006;

1.6.    * ‘ ’ - ---- .........- -


publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 648 din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 30 septembrie 2002;

1.7. Hotărâre de Guvern nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,


publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 22 iulie 2004;

1.8.    Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 martie 2002;

1.9.    Lege nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 578 din 5 august 2002, intrată în vigoare la 05 august 2002;

1.10.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, intrată în vigoare la 14 decembrie 2011;

1.11.    Hotărâre de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 803 din 12 octombrie 2016, intrată în vigoare la 18 februarie 2016;

1.12.    Lege nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.13.    Lege nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.14.    Hotărâre de Guvem nr. 867 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 985 din 7 decembrie 2016, intrată în vigoare la 07 decembrie 2016;

1.15.    Lege nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a
Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr, 393 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.16.    Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.17.    Hotărâre de Guvern nr. 395 din 02 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98Z2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 423 din 06 iunie 2016, intrată în vigoare la 06 iunie 2016;

1.18.    Lege nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 471 din 12 iulie 2007, intrată în vigoare la 15 iulie 2007;

1.19.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, intrată în vigoare la 30 iunie 2006;

1.20.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 156 din 12 martie 2009, intrată în vigoare la 12 martie 2009;

1.21.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, intrată în vigoare la 26 mai 2015;

1.22.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016, intrată în vigoare la 22 septembrie 2016;

1.23.    Hotărâre de Guvem nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1020 din 21 decembrie 2006, intrată în vigoare la 21 decembrie 2006;

1.24.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGAI

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN^ftfNÎCIPIUL'i

1.25.    Lege nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 405 din 05 iulie 2013, intrată în vigoare la 08 iulie 2013;

1.26.    Lege nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, intrată în vigoare la 01 ianuarie 2016.

1.27.    Lege nr. 69 educației fizice și sportului, din 28 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare;

1.28.    Hotărârea de Guvern nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările si completările ulterioare;

1.29.    Norme financiare pentru activitatea sportivă, actualizate, cu modificările si completările ulterioare, din 28 noiembrie 2007, aprobate prin HG nr, 1447/2007.


Legislație secundară

2.1.    Hotărâre CGMB nr. 131 din 11.04.2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București SA;

2.2.    Anexa la Hotărâre CGMB nr. 131 din 11.04.2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București SA;

2.3.    Hotărârile CGMB aplicabile, alte documente legislative, reglementări și hotărâri ale autorităților deliberative ale Municipiului București;

2.4.    Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 186 din 17.03.2011, intrat în vigoare la 17 martie 2011.

Legislație terțiară

Propunem folosirea ca referință a următoarelor standarde elaborate și folosit^l^ /ț.-/a.    ---

ft ----

Clubul Sportiv Municipal București:

3.1.    POO1 - procedura de elaborare fișa de post;

3.2.    PO03 - procedura de arhivare documente;

3.3.    PO08 - procedura de întocmire a contractului de prestări servj

3.4.    PO12 — procedura de stabilire a angajamentelor publice;
3.5.    PO22 - procedura privind circuitul documente compartimentul juridic;

3.6.    SI - procedura de etica și integritate;

3.7.    S3 - procedura de competențe și performanță;

3.8.    S5 - procedura de stabilire a obiectivelor;

3.9.    S6 - procedura de planificare;

3.10.    S7 - procedura de monitorizare a performanței;

3.11.    S8 - procedura de stabilire a managementului riscului;

3.12.    S9 — procedura de redactare a unei proceduri;

3.13.    S10 - procedura de supraveghere;

3.14.    SI 3 - procedura de gestionare a documentelor;

3.15.    S16 - procedura de audit intern.

Legislație europeană —

4.1.    Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;

4.2.    Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;

Transpuse în legislația națională prin:

■    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016;7. Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat

Serviciile de administrare a domeniului public sunt definite și reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit de art, 2 lit. a, acestea sunt definite ca reprezentând „totalitatea acfiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităfilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, in administrarea altor servicii publice locale”.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Pe de altă parte în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

în exercitarea acestui drept, Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Potrivit prev. art 10 din OG nr. 71/2002, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

a)    gestiune directă;

b)    gestiune indirectă sau gestiune delegată.

Pentru exploatarea eficientă a activităților edilitar-gospodărești care compun serviciul de administrare a domeniului public și privat, autoritatea publică locală răspunde direct de organizarea, finanțarea, gestiunea și controlul activității, având însă posibilitatea de a

încredința sarcinile și responsabilitățile proprii cuprivire la gestiunea propriu-zisă a

VĂ A ?!%/

serviciului și administrarea infrastructurii necesare, unor opțguțori prestatori de servicii de administrare.


I

I

I

I

E

I

I

!•

1

I

I

I

I

I*

I

B

fi

I

I

I

1
Activitățile se pot transmite spre administrare, gestiune și exploatare, fie unui compartiment din aparatul propriu de specialitate sau unui serviciu public înființat în subordinea autorității publice, cum este cazul gestiunii directe, fie unui operator societate pe acțiuni cu capital al unității administrativ-teritoriale, înființată de autoritățile administrației publice locale, cum este cazul gestiunii indirecte (art 12 din OG nr. 71/2002).

Conform Art 12 din OG nr. 71/2002:

”(1) în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. (2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

a)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de '■

autoritățile administrației publice locale:

_i_:_1;_!___L_L_ii___Li_I

b)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern;

c)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.

Activitatea Companiei Municipale Sport pentru Toți București SA este organizată, coordonată, reglementată, condusă, monitorizată și controlată de autoritatea publică locală, respectiv Primăria Municipiului București.

înființarea Companiei Municipale Sport pentru Toți București SA are un scop de interes public, m conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin.7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Conform articolului 36 - Secțiunea a 2-a Atribuțiile consiliului local:

"(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: [...]

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; [...]

(6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul li/cal: a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadru^iecesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privincffiy.f^ A

3. sănătatea;STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEG.

ICIULUfiDEADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘT\

4.    cultura;

5.    tineretul;

6.    sportul;

7.    ordinea publică;

8.    situațiile de urgență;

9.    protecția și refacerea mediului;

11. dezvoltarea urbană; [...]

16. activitățile de administrație social-comunitară; {...]

19. alte servicii publice stabilite prin lege. ”

Nerespectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare sau furnizarea de informații false către CGMB atrage răspunderea contractuală, administrativă, civilă sau penală, după caz.

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, studiul de oportunitate însoțit de

întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere si aprobare CGMB.

CGMB poate decide în baza studiului de oportunitate dacă va asigura serviciul de administrare a domeniului public și privat prin forte proprii prin gestiune directă sau daca va delega responsabilitatea prestării serviciului unui operator prin delegarea gestiunii, în baza unui contract de delegare.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, gestiune directă sau delegată, activitățile specifice componente ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a CGMB, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru.

în ceea ce privește bunurile prin intermediul cărora sunt fumizate/prestate activitățile Companiei Municipale Sport pentru Toți București SA, acestea pot fi date în administrare și exploatare sau puse la dispoziție și exploatate, în baza hotărârii de dare în administrare, respectiv în temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic alSTUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, Hotărârii de Guvern nr. 76/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, înființarea Companiei Municipale Sport pentru Toți București SA este justificată de Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, care prevede la art. 35:

" [...] (2) Autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii. "

Cadrul legal este definit de normele de drept enumerate mai sus, la care se adaugă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011. Normele de drept comunitar se aplică direct, chiar dacă nu ar fi transpuse în legislația națională, adică orice persoană fizică și/sau juridică a unui stat membru al Uniunii Europene beneficiază de toate sursele dreptului comunitar. Principiul aplicabilității directe este unul dintre cele mai importante principii de drept comunitar și prevede că legislația europeană conferă cetățenilor și persoanelor juridice din statele membre drepturi și obligații pe care le pot invoca în fata tribunalelor naționale și comunitare. Altfel spus, nu numai instituțiile europene și statele membre sunt afectate direct de dreptul comunitar, ci și cetățenii și persoanele juridice.


E

I

I

G

I

1

I

u

I

B

I

I

I

Ec

I

0

E

E

fl

fiSTUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI deosebită, deoarece apăra drepturile cetățenilor și consolidează locul dreptului european în cadrul dreptului național1.

Directivele 2014/23/UE2 și 20I4/24/UE3 includ gestiunea indirectă ca nouă modalitate, respectiv atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor ”in house”, care duce la lărgirea sferei modalităților de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, gestiunea indirectă fiind o formă a gestiunii delegate în care UAT/ADI atribuie în mod direct, fără licitație, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor „in house”.

Operatorii „in house” sunt societăți comerciale înființate și controlate de UAT. In reglementarea europeană se cumulează funcția de operare îndeplinită de societatea comercială căreia i se deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, cu funcția de reglementare îndeplinită de autoritățile deliberative ale UAT.

Trebuie precizat faptul că asigurarea unui control al operatorului „in house” similar celui exercitat asupra propriilor servicii (ca parte a aparatului administrativ), presupune, în mod cumulativ, îndeplinirea condițiilor de control asupra acestei întreprinderi și înlăturarea posibilității operatorului respectiv de a avea o orientare spre piață și o marjă de autonomie care ar periclita controlul exercitat de UAT. Condițiile de control prezumă existenta unui control al operatorului „in house” similar celui exercitat asupra propriilor servicii.

Menționăm că operatorul „in house” este o societate comercială care prestează activitățile economice corespunzătoare serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT delegate, fiind inevitabilă orientarea acestuia spre piață.

Luând în considerare caracterul restrictiv pentru piață al măsurii de atribuire directă către operatorul „in house”, o asemenea soluție se impune ca fiind singura opțiune viabilă din punct de vedere economic.

în acest sens, având în vedere faptul că operatorul „in house” este o întreprindere orientată, prin natura sa, spre obținerea de profit ca rezultat al activității sale pe o piață de monopol,


1    Emilian CIONGARU (2010): Aplicabilitatea directă a dreptului comunitar european, Analele Universității “Constantin Brfincuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, NZ 4/2010

2    DIRECTIVA 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl A OONSlUDLURlin 26 februarie 2014 privind

atribuirea contractelor de concesiune -L|

achizițiile publice $1 de abrogare a Direk v-,    yfcn £.\

v-    -7/\f.^ ' 1

Vso-, 4/    I

I

I

Do

I

G

G

I

I

I*

I

I

I I E I

ESTUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE JVSgRVIClULUt DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI ■ trebuie instituite măsuri care să împiedice această entitate de a se comporta în mod unilateral fată de clienții săi, ori de a se angaja în acțiuni anticoncurențiale pe piețe relaționale cu piețele serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, libere spre concurență prin natura lor, astfel încât să denatureze sau să restrângă ori chiar să înlăture concurența de pe aceste piețe.

Gestiunea delegată a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de administrare a domeniului public și privat al UAT aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Pentru elaborarea studiului de oportunitate au fost desfășurate următoarele activități:

•    s-au organizat întâlniri cu conducerea Companiei Municipale Sport pentru Toți București SA pentru cunoașterea viziunii strategice și a obiectivelor pe termen scurt rezultate din Planul de afaceri elaborat;

•    au avut loc ședințe de lucru săptămânale ale echipei de elaborare a studiului cu participarea experților din cadrul AMRSP;

•    s-au desfășurat activități de documentare și de cercetare pentru identificarea direcțiilor de fundamentare a studiului precum și a particularităților desfășurării activităților specifice la nivelul municipiului București, care are cca. 1,9 milioane de locuitori înregistrați oficial cu reședința în municipiul București și o suprafață de aproximativ 238 km2, cea ce înseamnă o densitate a locuitorilor de peste 8.000 locuitori/km2, mult peste media europeană a capitalelor.

•    s-au solicitat documente și informații de la PMB.

Menționăm că prin Legea nr. 174/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în vigoare de la 21 iulie 2017, s-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016, cu următoarea modificare: la articolulIIpunctul 27, articolul 52 se abrogă.

x A

Ca urmare nu mai este nevoie de notificarea Consilitilui Concurentei. în contextul în careDacă analizăm HCGMB nr. 133 din 11 aprilie 2017 privind înființarea Companiei Municipale Sport pentru Toți București SA, raportat la prevederile legislației specifice aplicabile, observăm următoarele:

> Conform art. 36 din Legea nr. 100/20164, gestiunea indirectă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți în același act normativ, dar cu anumite excepții privind delegarea/concesionarea serviciului unei societăți comerciale înființate de UAT:

Extras LEGE 10019/05/2016 a concesiunilor de servicii


Articolul 36

(1)    Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a)    entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;


c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(2)    In sensul alin. (I) lit. a), se consideră că entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupraSTUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI' propriilor departamente sau servicii, atunci când exercită o influență determinantă atât asupra

obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un

astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în același

mod de către entitatea contractantă respectivă.

(3)    Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepția participafiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(4)    Prezenta lege nu se aplică nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a)    entitatea contractantă in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită în comun cu alte entități contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitățile contractante care o controlează


.TI

a)    Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

b)    Hotărârea Guvernului nr. 71/2007pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007;

c)    orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Rezultă că pentru a fi încredințat direct de către Municipiul București contractul de delegare a serviciului de administrare și exploatare a obiectivelor sportive din Municipiului București, fără a se publica anunțul privind delegarea serviciului pe SGAP și fără licitație publică, operatorul către care se încredințează serviciul trebuie să îndeplinească CONCOMITENT următoarele condiții:

1.    Compania Municipală Sport pentru Toți București SA să fie o societate înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - condiție îndeplinită;

2.    Compania Municipală Sport pentru Toți București SA să desfășoare exclusiv activități din sfera fumizării/prestârii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT destinate satisfacerii nevoilor de interes public general, pe raza de competentă a Municipiului București - condiție îndeplinită;

3.    CGMB să exercite asupra Companiei Municipale Sport pentru Toți București SA un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii - condiție îndeplinită;

4.    mai mult de 80% din activitățile Companiei Municipale Sport pentru Toți București Sâsâi fie efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către CGMB care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de CGMB - condiție îndeplinită;

5.    să nu există participare privată directă la capitalul Companiei Municipale Sport pentru Toți București SA, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoartefțșjîuriâic^/controlate - condiție îndeplinită;6.    să nu existe participare privată la capitalul sd    cesta fiind deținut în

totalitate de CGMB - condiție îndeplinită dacă


ăi

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE D LEGARE A SfSWlOIULUl DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE 0ttLMUNîeiPlUL BUCUREȘTI București este asociat unic și Ia Service Ciclop SA, deci nu ar exista participare privată la capital al noii societăți, iar în final Municipiul București deține tot capitalul social al noii societăți.

Societatea Service Ciclop SA are CUI 11573879 și este înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999. Din datele comunicate de Oficiul Registrul Comerțului se confirmă că Service Ciclop SA are ca acționar unic Municipiul București prin CGMB.

în concluzie, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru delegare prin atribuire directă a serviciului de administrare și exploatare a obiectivelor sportive din municipiul București, față de prevederile:

•    Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare, intrată în vigoare la 23 mai 2001;

•    Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare Ia 01 ianuarie 2007;

•    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, intrată în vigoare la 14 decembrie 2011;

■ Legii nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

•    Ordonanței Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 martie 2002;

•    Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1020 din 21 decembrie 2006, intrată în yjgoaprla2J decembrie 2006;

•    Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 17^20 l Lpentrii 'aprobarea Precizărilor

privind întocmirea și actualizarea inventarului cerțtr

public al statului, publicat în Monitorul Oficial _SJtd

vigoare la 17 martie 2011.Anexe la contractul de delegare a gestiunii

Conform art. 13 alin. (7) al OG 71/2002 actualizată, contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit obligatoriu de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini;
b)    regulamentul de serviciu;

c)    inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciului;


d)    procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat cuprinde în mod obligatoriu:

a)    denumirea părților contractante;

b)    obiectul contractului;

c)    durata contractului;

d)    drepturile și obligațiile părților;

e)    programul lucrărilor de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reabilitări, renovări;


f)    sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții și programele de reabilitări, reparații și renovări;

g)    indicatorii de performanta stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții;

h)    tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora;


i)    modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciil

j)    nivelul redevențelor;

k)    răspunderea contractuală;

l)    forță majoră;

I

I

c

I

I

I#

I

1

o

I

I

le

I

)

tt

I

I!

I

Im)    condiții de redefinire a clauzelor contractuale;

n)    condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului;

o)    clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual rezultat din licitație și de prevenire a corupției;

p)    clauze de reziliere a contractului;

q)    clauze privind administrarea patrimoniului public și privat încredințat;

r)    clauze privind forță de muncă;

s)    alte clauze convenite, după caz.


7.1 Matricea SWOT a delegării gestiunii serviciului de obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului.

Puncte tari

•    Menținerea responsabilității operatorului delegat în ceea ce privește administrarea obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București ca bunuri publice aferente serviciului.

■ Menținerea autorității nemijlocite a Consiliul General al Municipiului București asupra activităților delegate.

•    Consiliul General al Municipiului București va deține controlul final asupra prestării activităților delegate, având posibilitatea de a desființa delegarea de gestiune în cazul în care operatorul desfășoară o activitate neconformă și/sau neperformantă.

Puncte slabe

Pe termen scurt sau mediu costurile de capital ale operatorului delegat pot fi semnificative ca volum, în condițiile dotării cu echipamente, utilaje, mobilier etc. specifice activității sportive.angajate intern de către Consiliul General al Municipiului București pentru realizarea investițiilor necesare pentru a exploata la maximum potențialele beneficiile oferite de obiectivele sportive de pe raza Municipiului București.

•    Posibilitatea reducerii costurilor cu întreținerea și mentenanța obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București.

•    Costurile privind administrarea și exploatarea profitabilă a obiectivelor sportive Ia standarde ridicate vor fi suportate exclusiv de către operatorul delegat.

•    Degrevarea Consiliul General al Municipiului București de eventualele riscuri legate de nerecuperarea costurilor operaționale.

•    Reducerea costurilor din perspectiva autorității locale prin implementarea unui management adecvat al costurilor.

•    Posibilitatea degrevării autorității locale de manifestarea managementului crizelor, în condițiile în care o situație de criză poate aduce prejudicii grave, în primul rând de imagine.


Amenințări

Existența mai multor investitori cu potențial financiar interesați în preluarea administrării și exploatării obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București.

Posibilitatea extemalizării anumitor activități de administrare și exploatare a obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București.Oportunități

Accesul la fonduri europene și la alte fonduri externe nerambursabile. Emiterea de obligațiuni municipale pentru finanțarea serviciului de administrare și exploatare a obiectivelor sportive de pe raza Municipiului București.

Posibilitatea asigurării premiselor de aliniere la cerințele europene de stimulare și dezvoltare a sportului de masă și de performanță prin asigurarea unei infrastructuri sportive adecvate. Crearea premiselor de dezvoltare a sportului de masă și a sportului de performanță pentru tineri și copii.

Punerea în valoare a potențialului turistic al municipiului București prin atragerea unui număr mare de turiști ir—‘a- ci j-'p

Lde alte evenimente oesfăyfrate pe obiectivelor sportive de / pe raza "    ,

Municipiului București ta bținuri. '.j publice aferente serviciului.1,    .

\: -. • ' /

7.2 Durata estimată a contractului

în cazul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii a căror contracte sunt încheiate în baza Legii 100/2016 (actualizată), durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenței (art. 16, alin. (1)) și entitatea contractantă estimează durata concesiunii pe baza lucrărilor sau a serviciilor solicitate. Dacă se estimează o durată mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil (art. 16, alin. (2)).

Extrapolând logica termenului de 5 ani pentru delegarea prin concesiune conform Legii 100/2016, la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a obiectivelor sportive apreciem ca durata contractului de delegare către Compania Municipală Sport pentru Toți București S. A. să fie de 5 ani cu drept de prelungire în condițiile legii.

De altfel în HG 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, în anexa 3 Contract cadru, la Cap. 3 Durata contractului este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii.

7.3 Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a obiectivelor sportive poate fi încredințat direct către Compania Municipală Sportul pentru Toți București S.A. Delegarea gestiunii serviciul public de administrarea a obiectivelor sportive către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. se poate realiza prin negociere directă (lit. a), alin. (2), art. 13 din OG nr.71/2002), deoarece acesta este un operator cu capital al unitățiiSTUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIUL ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘT Procedura aplicabilă va respecta reglementările în vigoare și Consiliul Q Municipiului București va stabili data încheierii contractului de delegarea Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A..

8. Riscuri

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanta ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate (art. 10, alin (3)). Astfel, exigențele la care trebuie să răspundă un operator, care funcționează ca societate pe acțiuni înființată de municipalitate, căreia i-a fost încredințată gestiunea serviciului printr-un contract de delegare sunt aceleași ca și în cazul unui operator căreia i-a fost delegat serviciul în mod direct.

Repartiția riscurilor din punct de vedere al entității care își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe ale manifestării acestora, este prezentată în tabelul 6.

Tabel 6. Matricea riscurilor gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local având ca obiect înființarea, organizarea și exploatarea sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor și bazelor sportive.

Categoria de Risc

Descriere

Consecințe

2

wi

4>


2

03

E

33

3


u

o

u

s

u

trt


u 3

« 2 OJ


Oj

o »

as

«a

a. C


C

*S

•o

KS

£

SP


o b u c £ 2 < <3


Riscuri de planificare și proiectare

Infrastructura

existentă

(reabilitare/mo fie miza re)


Infrastructură neadecvată cerințelor actuale atât municipale, naționale cât și europene în domeniul


• Gv< .    <53^pentru toți

Dotarea tehnică : în situația în care modul


neadecvată a operatorului


de atribuire a gestiunii serviciului se realizează prin delegare directă, către    o companie

înființată    de

municipalitate, trebuie să se acorde o mare atenție dotării tehnice necesare ; pentru prestarea, în condiții de eficiență, eficacitate    și

economicitate,    a

serviciului.


situația de modernizare sau reabilitare a infrastructurii sportive.

Dotarea    tehnică

neadecvată a operatorului poate conduce la scăderea drastică a calității serviciului public și la prestarea acestuia cu anumite    costuri

supradimensionate în vederea    asigurării

continuității serviciului.

Aprobări    In situația necesității de

reabilitare/modemizare/ex tindere a bazelor sportive

: pot apărea blocaje, dacă nu sunt obținute toate

. aprobările necesare.


S x*_*    * A A

întârzieri in începerea sau finalizarea proiectelor de


investiții

sportive

ulterior,


în bazele ce conduc, la majorarea


costurilor investiționale.


Descoperirea de alte rețele edilitare


: Lipsa unui GIS la nivelul : municipiului București 1 poate genera, în cazul ; unui proiect de reabilitare/modemizare/ex tindere a bazelor sportive, situații conflictuale cu alți operatori de rețele.

Utilizarea de materiale de slabă calitate


Creșterea costurilor investiționale sau de operare ca urmare a utilizării unor materiale de calitate inferioară.

Costuri și timp de implementare peste cele prevăzute în proiect.

Creșterea costurilor de operare/investiționale și în anumite situații, apariția unor blocaje în furnizarea serviciului, pe anumite perioade de timp.

Riscuri de întreținere și operare

Creșterea costurilor cu forța de muncă


Creșteri neprevăzute a costurilor cu forța de muncă ca urmare a deciziilor de ordin politic sau alte situații de conjunctură.

Creșterea costurilor totale ale operatorului.

Costuri de întreținere mai


Depășirea costurilor de întreținere față de cele


mari decfit cele | planiticate în    DVC j țft' Â

/' Oprevizionate

Riscuri de disponibilitate


Condiții extreme ale mediului economic generalCrize    economice

neprevăzute la nivel internațional ce pot avea efecte puternice asupra echilibrului financiar al operatorului.


Diminuare a veniturilor operatorului ca urmare a unor    dezechilibre

economice puternice atât la nivel internațional cât și la nivel național.


Condiții nefavorabile ale mediului economic pe plan local


Capacitatea scăzută de finanțare a serviciului din partea PMB.

Inflația


Un nivel neprevăzut al inflației.

Diminuarea veniturilor operatorului, ca urmare a scăderii capacității de susținere a serviciului din punct de vedere financiar de către PMB.

Afectarea echilibrului financiar al operatorului.

Riscuri
inanciare

Finanțare

suplimentară


Este necesară o finanțare suplimentară pentru anumite    costuri

neprevăzute, în vederea asigurării continuității serviciului.

Indisponibilitat ea PMB de a finanța serviciul


Primăria Municipiului București nu mai are capacitatea financiară de a suporta serviciul pentru asigurarea unui nivel corespunzător de calitate a serviciului.

In conformitate cu ROF-ul serviciului și cu normele legate de ajutorul de stat trebuie stabilite situațiile în- care pot fi acordate    finanțări

suplimentare de la bugetul local pentru asigurarea continuității serviciului.

Pot apărea anumite blocaje în prestarea serviciului sau calitatea ■ acestuia poate scădea ca o consecință a faptului că ' serviciul public este finanțat în cvasitotalitate de la bugetul local.

Modificarea

dobânzilor

bancare


Variațiile dobânzilor pot Creșterea sau diminuarea influența    pozitiv sau costurilor cu creditele

negativ    valoarea angajate de operator,

finanțărilor prin credite

asumate de operator.

I

I

I

I

I

I

I < E 1

I

I

I

B I 1 I I E

B


Schimbări

legislative

generale


Schimbări

politice


Forță majoră


Legi,

reglementări

afectează

serviciului


ordonanțe, : Exigențe noi asupra care modalității de prestare


condițiile actuale.


prestarea față de


serviciului.


Anumite schimbări Ia nivel politic ce pot influența cadrul general serviciului, de prestare a serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local având ca obiect înființarea, organizarea și exploatarea sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor și bazelor sportive.


Modificarea cfidruTui general de prestare a


Evenimentele de forță majoră vor fi definite în ROF-uI serviciului sau contractul de delegare după caz.


In cazul manifestării unui eveniment de forță majoră pot apărea anumite sistări temporare în prestarea serviciului.


Riscuri legate de performanța operatorului în prestarea serviciului

Costuri unitare supraevaluate

Lipsa definirii și delimitării clare a

activităților din

cadrul

serviciului


Externalizarea activităților din cadrul

serviciului de utilitate publică


Neutiîizarea unor limite I Creșterea

maxime de costuri unitare unitare ce


pe tipuri de operațiuni.


costurilor rezulta în creșterea costurilor totale ale operatorului.


In cadrul serviciului de utilitate publică lucrările sau operațiunile realizate nu sunt clar definite și descrise, în vederea delimitării acestora.


Alocarea arbitrară costurilor pe activități.Eventuala extemalizare a unor activități din cadrul serviciului de utilitate publică pot produce implicații majore dacă nu sunt fundamentate pe baza de strategii, politici, calcule de eficiență și de economicitate sau studii comparative.

rpsa—Uliul    pulițiiii-' șt

<< 1


Externalizarea anumitor activități fără o fundamentare riguroasă poate duce la creșterea costurilor sau scăderea calității serviciului.

costurilor ca

urmare a

subcontractării

intermediarilor

strategii clare privind contractarea    și

aprovizionarea    cu

materiale    de    la

producători direcți și limitarea intermediarilor prin    restricționarea

subcontractării.

operatorului.

J    jT

(

\

Decontarea din bugetul local a unor prețuri supraevaluate și mărite artificial

Acest fapt este consecința lipsei concurenței reale între firmele participante la procesul de achiziție publică, a subcontractării lucrărilor și a serviciilor, existența unor verigi intermediare    între

beneficiar și producători.

Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate al operatorului în condițiile în care serviciul public    nu    se

autofmanțează.

X

9. Concluzii si recomandări

Conform ordonanței nr. 71 din 29 august 2002 (actualizată) privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, emisă de Guvernul României, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități (art. 10, alin (1)):

a)    gestiune directă;

b)    gestiune indirecta sau gestiune delegata.

în cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale îsi asumă nemijlocit toate sarcinile si responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente (art. 11, alin (1). Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu (...) ale sectoarelor municipiului București, și/sau al Consiliului General al Municipiului București (art. 11 alin (2) lit. a)), precum și unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subprdinea sectoarelor municipiuluiGestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi societăți comerciale pe acfiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale (Art. 12, alin (2) lit. a), în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile si responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisâ a serviciilor, precum si la administrarea si exploatarea

infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor (Art. 12, alin (1).

Ic

Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat se poate realiza prin negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființați de autoritățile administrației publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni operaționale și economica-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat (OG 71/2002, art. 13, alin (2) lit. a).

Conform reglementărilor în vigoare5, delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestați și autorizați în condițiile legii.


JLJ

în urma analizei opțiunilor de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, în speță serviciul public de administrare a obiectivelor sportive' având ca obiect mființarea, organizarea și exploatarea sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor și bazelor sportive din Municipiul București, a rezultat concluzia de a recomanda delegarea gestiunii prin negociere directă unui operator cu capital al unității administrativ-teritoriale respectiv municipiul București, în care se dorește dezvoltarea infrastructurii sportive și a sportului de masă (Sportulpentru Toți),

în final se impune precizarea că prezentul studiu nu intră sub incidența respectării criteriilor Altmark deoarece în cadrul acestuia s-a precizat în mod expres că operatorul căreia i se va delega prin atribuire directă serviciul nu va beneficia de compensație de la bugetul local al municipiului București.

CAIET DE SARCINI
AL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A SPORTIVE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI
CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ
Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității operatorului serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București. Prin acest caiet de sarcini se stabilesc nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării in condiții de eficență și siguranță.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică și de referință in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de administrare si exploatare a obiectivelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3 *    *    *    *

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării serviciului public de administrare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București.

Art. 4

(1)    Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, asigurarea in exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante.

(2)    Specificațiile tehnice se referă la executarea lucrărilor, verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările in legătură cu desfășurarea serviciului public.

(3)    Caietul de sarcini precizează reglementari obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de administrare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București.

Art. 5

Termenii și expresiile utilizați in prezentul caiet de sarcini sunt cei utilizați inReguJamentul serviciului de administrare a bazelor sportive din domeniul public și privați ab'WdnițjJpjului București.    X

CAPITOLUL II
CERINȚE ORGANIZATORICE

Art. 6    '■ <' '',,f r.ț

Operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul'pâBlîc și privat al Municipiului București va asigura:

.a) verificarea și respectarea dauzolor de administrare, intrcținerozi exploatare-a buuuiilui publjf sau private destinate serviciului;

■VlOAf
n-M.


CI


b)    organizarea și desfășurarea de activități sportive, de educație permanentă prin programe proprii și

în parteneriat cu instituții de specialitate, exploatând potențialul obiectivelor ^portife' >ffațe în _

administrarea operatorului si prin parteneriate cu Primăriile de sector;    7

c)    elaborarea unor proiecte atractive în domeniul educației permanente, utile pubiicjfuL prin promovarea unor activități sportive dedicate interesului public;

d)    promovarea și dezvoltarea activităților sportive;

e)    respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți in regulamentul serviciului

f)    organizarea și executarea controlului activității econom ic-fin ane ia re, rezultată prin vanzarea biletelor si abonamentelor;

g)    editarea de publicații, materiale informative și promoționale potrivit activităților prestate și puse la dispozția utilizatorilor interesați;

h)    colaborarea cu alte centre sportive și asociații, fundații, universități românești și străine, în scopul cunoașterii și afirmării valorilor sportive și civilizației românești;

i)    elaborarea programului anual de lucrări ce trebuie aprobat de către autoritatea administrației publice locale;

j)    respectarea procedurilor tehnice de lucru specifice activității prevăzute in regulamentul serviciului public de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București;

k)    alte activități necesare realizării scopului activității de administrare și exploatare a bazelor sportive din Municipiul București.

* Art. 7    *    •    *    *

Obligațiile și răspunderile operatorului sunt cuprinse in regulamentul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București,

Art. 8

(1)    In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului asigura administrarea, întreținerea, exploatarea și protejarea bazelor sportive, a căror lista se regăsește in Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini:

(2)    Bunurile mobile și imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București aferente serviciului vor fi inventariate și vor fi cuprinse in lista bunurilor publice anexată la contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat intre autoritatea administrației publice locale și operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include in lista bunurilor anexata bunurile care fac obiectul activității operatorului și vor fi administrate.

Art. 9

(1)    Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea activităților precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea serviciului se asigură pe baza tarifelor și prețurilor aprobate de autoritatea administrației publice locale, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau prin surse de la bugetul local.

(2)    Mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activității se asigură prin bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului.

(3)    Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții și pentru infrastructura tehnico-edilitara, se asigură din următoarele surse:

a)    fonduri proprii ale operatorului sau fonduri de la bugetul local;

b)    credite bancare garantate in condițiile legii;

c)    fonduri ne rambursabile obținute prin aranjamente bi laterale i

d)    taxe speciale-instituito de eStre-autoritntca'âgprini.Ura|îcj publi^e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori pri bugetului de stat;

0 participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriaț. "construiește-operează-transferă", in condițiile legii; g) alte surse constituite conform legii.


CAPITOLUL m
CERINȚE PRIVIND DOTAREA TEHNICĂ A OPERATORULUI PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A OBIECTIVELOR SPORTIVE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Art. 10

(1)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal, utilaje și unelte pentru realizarea lucrărilor indicate în prezentul caiet de sarcini.

(2)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal compusă din :

a)    muncitori calificați pentru realizarea lucrărilor de intreținere a obiectivelor sportive aflate in administrare;

b)    muncitori necalificați pentru diferite lucrări;

c)    șoferi pentru transportul deșeurilor, a materialor,etc;

d)    mecanici utilaje;

e)    personal tehnic de specialitate.    »    »    »

(3)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de utilaje și echipamente specifice activității.

(4)    Cantitățile de lucrări aferente realizării serviciului se pot modifica pe parcursul derulării contractului datorită unor cauze independente de cele două părți contractante: fenomene meteo, vandalizări, furturi, sau alte cauze care nu au putut fî identificate în momentul încheierii prezentului caiet de sarcini.

(5)    Plățile se vor face în baza situațiilor de lucrări lunare, întocmite in funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție, astfel incat valoarea totală a cantităților de lucrări executate pe perioada desfășurării contractului, poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea contractului.

CAPITOLUL IV
ACTIVITĂȚILE DE ADMINISTRARE A OBIECTIVELOR SPORTIVE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Art. 11

Operatorul serviciului public va asigura administrarea obiectivelor sportive, astefei incât acestea să iși indeplinească funcțiile pentru care au fost create:

a)    funcția de promovarea a sportului și a educației sportive dedicate interesului public din Municipiului București și creșterea calității acestora;

b)    funcția de utilitate publică prin care se vor asigura activități sportive;

c)    funcția ecologică, prin care se va realize climatul normal, combaterea poluării fonice, a aerului precum și risipa de apa.

Art. 12    /O _ 'V\

Principalele activități ale operatorului necesare prestăriir-semobiective loi-spoidkiulm domeniul public șl privat ațț'Mutficipiului BuiÂire^tj aanb (]) Activități de intrefinere:    1, i /II

a) realizarea de documentații tehnice pentru adminiilfărea Gfbimivloc/sportive;

\.


b)    asigurarea materialelor necesare realizării proiectelor pentru Întreținerea obiectivelor^gortive;


c)    activitatea de realizare, modernizare și intreținere a iluminatului din incinta obiect? din Municipiul București;

d)    activitatea de amenajare și intreținere a spatiilor verzi din incinta obiectivelori

e)    activitatea de amenajare și intreținere a instalațiilor interioare de alimenteRr'cu utilitatil apă potabilă, a instalațiilor de udat, canalizare precum și alimentarea cu energie tennieărmr incinta obiectivelor sportive;

f)    activitatea de montare și intreținere a mobilierului din incinta obiectivelor sportive;

g)    activitatea de amenajare și intreținere a obiectivelor sportive dotate cu gazon;

h)    achiziționarea de noi echipamente sportive aferente fiecărui obiectiv sportiv din domeniul public și privat al Municipiului București, in limita bugetului de venituri și cheltuilei aprobat de autoritatea administrației publice locale;

i)    activitatea de intreținere și modernizare a clădirilor și anexelor necesare desfășurării activităților din cadrul serviciului public de administrare a obiectivelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București

j)    activitatea de publicitate pe elementele aparținând sistemului public de administrare a obiectivelor sportive din domeniul public și privat al Municpiului București;

k)    lucrările de amenajare și intreținere a obiectivelor sportive amenajate cu vestiare, dușuri și WC-uri;

l)    amenajarea și întreținerea aleilor și căilor de acces la obiectivele sportive administrate;

m)    asigurarea pazei obiectivelor sportive in conformitate cu prevederile legale.

2) Activități de exploatare:

a)    organizarea șkdesfașurarca de activități sportive, de educație^permanentă prin programe proprii și în parteneriat cu instituții de specialitate, exploatând potențialul obiectivelor sportive aflate în administrarea operatorului;

b)    organizarea competițiilor sportive și punerea la dispoziția populației a obiectivelor sportive cu asigurarea serviciilor complementare;

c)    organizarea de cursuri sportive pentru tineri;

d)    promovarea cursurilor sportive din cadul obiectivelor sportive;

e)    accesul in incinta obiectivelor sportive se va face numai în urma achitării unei taxe sub forma de bilete sau abonamente;

f)    editarea de publicații, materiale informative și promoționale potrivit activităților prestate și puse la dispozția utilizatorilor interesați;

g)    alte activități necesare realizării scopului activității de administrare și exploatare a obiectivelor sportive din Municipiul București

Art. 13

(1)    Realizarea efectiva a lucrărilor de funcționare, intreținere și exploatare a obiectivelor sportive din Municipiul București se face de către operator in baza unor documente zilnice de lucru specifice fiecărei tip de operațiune sau activitate, cum ar fi:

a)    ordin de lucru sau comandă de executare a lucrărilor;

b)    procedura și documentația tehnică de execuție;

c)    instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile;

d)    certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă;

e)    înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control;

f)    asigurarea la punctul de lucru, a materialelor necesare execuției, utilajelor și utilităților aferente execuției;

g)    asigurarea cu personal executant instruit și testat privind cunoașterea procedurilor tehnice dc execuție, detaliile de i


(2)    Activități lespgfeifice desfășurate in zona obieețîyeldr ^p^ti^e sunt activj; presupun reșp^ctâî^'kmî^țctețe a procedurilor delțicru.

VwwvivANi t'țț

‘d,:


Art. 14

Operatorul seviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municpiul București trebuie să asigure acțiuni de informare și colaborare cu structurile locale responsabile cu menținerea ordinii, siguranței și sănătății publice in vedera desfâșr


optime a evenimentelor specifice activităților sportive.

Art 15

Activitatea de realizare, modernizare și intrefinere a iluminatului din incinta,

Municipiul București:

(1)    Lucrările de realizare, modernizare și întreținere a iluminatului ornamental din incinta obiectivelor sportive se vor efectua de către operatorul serviciului, in baza unui contract încheiat cu autoritățile competente.

(2)    Operatorul serviciului va acorda sprijin in vederea realizării lucrărilor de amenajare și întreținere a iluminatului arhitectural și ornamental din incinta obiectivelor sportive.

(3)    Verificarea și confirmarea executării lucrărilor se vor face de către reprezentanții autorității administrației publice locale.

Art. 16

Activitatea de amenajare și intrefinere a spațiilor verzi din incinta obiectivelor sportivi -activitatea de plantare și întreținere a gazonului;

-activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu arbori și arbuști;

-activitatea de plantare de flori, plante perene și bulbi;

-activitatea do>plantare a gardului viu».    »    *

întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din incinta obiectivelor sportive se face cu personal propriu sau prin contract cu terți.

Art. 17

Amenajarea și intreținerea aleilor și căilor de acces la obiectivele sportive administrate

(1)    Lucrările de amenajare și întreținere a aleilor și căilor de acces la bazele administrate de operator se realizează numai pe baza planurilor și documentațiilor aferente studiilor de trafic și peisagistic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru:

a)    execuția imbrăcaminților din pavaje;

b)    repararea imbrăcaminților asfaltice;

c)    execuția fundațiilor din piatră intr-un singur strat;

d)    montarea bordurilor din beton;

e)    turnarea prin astemere mecanică a covoarelor asfaltice subțiri din mortar bituminous preparat la cald;

(2)    Lucrările se realizează in baza unui contract cu autoritatile competente;

(3)    Verificarea și confirmarea executării lucrării se va face de către autoritatea administrației publice locale, iar decontarea lucrărilor executate se va face in limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru operator.

Art. 18

Lucrările de amenajare și intrefinere a bazelor sportive amenajate cu dușuri, vestiare și WC-uri;

(1)    Dușurile și WC-urile din incinta obiectivelor sportive vor fi racordate, după caz, la sistemele publice de alimentare cu apă potabiă sau la surse proprii de apă care să corespundă condițiilor de calitate pentru apa potabilă și vor fi dotate cu instalații interioare de alimentare cu apa și de canalizare, conform normativelor in vigoare.


(2)    Instațiile interioare de distribuție a apei potabil^șț^fe^Vactiare a apelor uzate, sifoanele pardoseală și obiectele sanitare vor fi menținiitp iq/ppVmnnențți-clă^dp fiineținnnr, Innndn .<ip-


dotarea corespunzătoare a / e iare’Ior ?

5 [H.

desfășurării activității acestuia.


Art 19

Activitatea de amenajare și intrefinere a instalațiilor interioare de alimentara apă potabilă, a instalațiilor de udat, canalizare precum și alimentare#cu incinta obiectivelor sportive

(1)    Lucrările de amenajare și intreținere a instalațiilor interioare de~ alimentare cu apa potabilă, a instalațiilor de udat, canalizarea precum și alimentarea cu energie termica din incinta obiectivelor sportive intră in sarcina operatorului care prestează serviciul public de administrare a obiectivelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București;

(2)    Execuția lucrărilor de amplasare a instalațiilor interioare de alimentare cu apă și energie termică a consumatorilor din interiorul obiectivelor sportive se face prin grija operatorului serviciului de administrare a obiectivelor sportive cu forțe proprii sau printr-o terța persoana, angajată in condițiile legii.

(3)    Operatorul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București are responsabilitatea de a stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea administrației publice locale, traseul rețelelor interioare și dotărilor necesare pentru alimentarea cu apa, canalizare si energie termica a obiectivelor sportive.

Art 20

Activitatea de publicitate pe elementele aparținând sistemului public de administrare a Obiectivelor sportive din domeniul public și privat al Municpiul București.

(1)    ‘Amplasarea de mijloace de publicitate pe elemente din aria de administrare a obiectivelor sportive din Municipiul București se face cu respectarea legislației in domeniu și cu condiția autorizării amplasării acestora.

(2)    Operațiunile de montare/demontare/conectare/deconectare a mijloacelor de publicitate pe elementele aparținând obiectivelor sportive se vor face numai de către operatorul serviciului public de administrare a obiectivelor sportive, contravaloarea acestor servicii va fi suportată de către solicitant.

Art. 21

Activitatea de amenajare și intreținere a obiectivelor sportive dotate cu gazon

Activitatea de amenajare și intreținere a gazonului din dotare cuprinde următoarele etape:

a)    pregătirea terenului si montarea rulourilor de gazon

Pamantul pe care se vor amplasa rulourile trebuie să fie foarte bine mărunțit, fără bolovani, fără pietre, nivelat, greblat, ușor compactat, eventual prin folosirea unui tăvălug. Compoziția trebuie să fie echilibrată, dacă pământul este argilos se va întinde un strat de nisip de 1-2 cm și se va nivela (pentru drenaj și stimularea înrădăcinării).

Rulourile desfășurate se montează unul lângă altul, presând marginile una în alta ușor pentru o îmbinare perfectă, evitând aparitța spațiilor între ele;

b)    udatul gazonului cu instalații specifice

Este foarte important ca iarba să fie irigată după fiecare tundere. Culoarea normală a gazonului este verde închis. Dacă se schimbă spre galben și firele se strâng acesta este un semn de deshidratare. Dacă deshidratarea este gravă, gazonul este în pericol să nu își mai revină, să apară goluri mari, să se usuce în totalitate.

Gazonul va fi irigat seara sau noaptea, pentru a evita evaporarea inutilă în perioada caldă. Apa trebuie sa fie pe cât posibil neutră, cu Ph mediu, fără substanțe adăugate, precum clor.

Controlul se va face prin verificarea stratului de pământ de la suprafață, care ar trebui sa fie ușor umed.

Pentru udatul gazonului sistemele automate de irigării

c)    tundera și iptftgJfiețȘȘjgazonului cu utilaje specializate înălțimea l^arelrebui^saxfie firul de iarbă este cuprinsă întreg

■'w/ £ pa r/;Tunderea se va face numai pe vreme uscată, ia viteza cea mai mare a mașinilor de tuns. Este foarte important ca lamele sa fie permanent foarte bine ascuțite, pentru evitarea neuniformitatilor.

Iarba rezultată prin taiere va trebui greblată sau aspirată, în caz contrar efectul este un risc ridicat de îmbolnăvire și putrezire.


Art. 22

Activitatea de montare și intre ținere a mobilierului din incinta bazelor sportive

(1)    Activitatea de montare a mobilierului se va realiza de către operatorul.îeivMului sau de către terți abilități pentru acest gen de lucrări pe baza unui contract inchejy>tfu operatorul, conform procedurilor tehnice de execuție.

(2)    Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului va fi condiționată de existența la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

a)    documentația tehnică de execuție;

b)    instrucțiunile de lucru, fișele tehnologice, planurile tehnice de execuție aprobate;

c)    certificatele de calitate, declarațiile de conformitate pentru materialele ce urmează a fi montate;

d)    înregistrările doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control;

e)    asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției;    ___

(3)    Lucrările de executare se pot executa cu terti.    ,

Art. 23

Activitatea de salubrizare a bazelor sportive

Activitatea de salubrizare in incinta bazelor sportive se desfasoară de către operatorul serviciului in scopul realizării și menținerii in stare de curățenie a acestora.    *    »

Activitatea de salubrizare in incinta obiectivelor sportive presupune următorul ciclu de operații:

a)    măturatul mecanic sau manual;

-colectarea deșeurilor in saci de plastic sau europubele;

-golirea coșurilor de deșeuri in saci de plastic sau europubele;

-transportul zilnic al deșeurilor către zonele special amenaje.

b)    curățarea zăpezii și a gheții se executa in funcție de necesitate și consta in efectuarea următoarelor operațiuni:

-    curatațarea zăpezii și a gheții se face cu utilaje specializate sau manual;

-    indepartarea poleiului de pe alei, cu amestec de sare și nisip sau alte substanțe pentru topire;

-    curățarea manuală a gheții se executa cu dispozitive și scule speciale;

-    transportul zăpezii și a gheții, după caz.

Art 24

Activitatea de intre ținere și modernizare a clădirilor și anexelor necesare desfășurării activităților din cadrul serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București.

(1)    întreținerea și modernizarea clădirilor și anexelor necesare desfășurării activităților din cadrul serviciului se va realiza de către operator sau de către terți agreați pentru astfel de lucrări pe bază de contract încheiat cu operatorul,

(2)    Operatorul serviciului va acorda sprijin in vederea realizării lucrărilor de modernizare și întreținere a clădirilor și anexelor necesare desfășurării activităților.

(3)    Verificarea și confirmarea realizării lucrărilor se va face de către operator și de autoritățile administrației publice locale.


Asigurarea integrității bunurilor din domeniul public și privat, aferente serviciului de adminstrarea si exploatare a bazelor sportive se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 3JU/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și proteția persoanelor.    <'    _

Art. 26

(1)    Operatorul trebuie să dețină și să păstreze la sediu documentația pusă Ia dispoziție de către autoritatea administrației publice locale pentru obiectivele sportive date in administrarea acestuia, în vederea îndeplinirii misiunii asumate prin contractul de gestiune a serviciului public care este necesară desfășurării în condiții de siguranță a activităților operatorului.

(2)    Operatorul va actualiza permanent următoarele documente:

a)    planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările;

b)    cărțile tehnice ale construcțiilor;

c)    documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

d)    planurile de execuție ale părților de lucrări sau procese - verbale de lucrări;

e)    proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor etc.;


* f) documente de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

-    procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

-    procese-verbale de punere în funcțiune;

-    procese-verbale de dare în exploatare;

-    lista echipamentelor montate cu caracteristicile tehnice;

-    procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

g)    normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

h)    regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

i)    avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, instalații și construcții conexe, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

j)    inventarul clădirilor și instalațiilor, conform instrucțiunilor în vigoare;

k)    instrucțiuni privind accesul în clădiri și în zona obiectivului sportiv;

l)    documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

m)    registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de reparații, de admitere la lucru etc.

Art 27

(1)    Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmite de societăți specializate în proiectare, se predau municipalității odată cu proiectul lucrării respective.

(2)    Operatorii care au gestionat proiectele, au obligația de a corecta toate planurile de execuție și, în

final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren și să predea proiectul, inclusiv pe format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării lucrărilor. ___

(3)    în timpul execuției lucrărilor se interzic^abatcr-ile zile ^documentația tehnică întocmită proiectant, fără avizul acestuia.Art. 28

(1)    Operatorul care a primit în gestiune serviciul are obligația să-și organizeze o,_ pentru păstrarea documentelor de bază, organizată astfel încât să poată fi găsit orice ușurință.

(2)    Arhivarea se poate realiza și în format digital.

(3)    Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de na- f»1anurilt

documentele aflate în arhivă.    £__

(4)    înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă.

(5)    La încheierea activității operatorul va preda autorității administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document origina! sau copie.

Art. 29

Toate obiectivele sportive trebuie să aibă fișe tehnice care să conțină toate datele din proiect, din documentația tehnică predate de furnizori sau de executanți de lucrări de construcții și instalații.

CAPITOLUL VI
OBLIGAȚIA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI


Art 30    \ '

(1)    Operatorul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse chimice sau alte materiale. In timpul prestării serviciului, acesta va respecta legislația din domeniul protecției mediului și va fi direct răspunzător în cazul constatării de către cei abilități a încălcării acestor prevederi.

(2)    In situația oricărui eveniment de mediu provocat în desfășurarea serviciului prin angajați sau colaboratori ai prestatorului, operatorul va fi considerat "poluator".

(4)    In cazul în care operatorul nu a ridicat în decurs de 24 ore deșeurile rezultate din activitatea de întreținere a obiectivelor sportive, se va percepe o penalizare al cărui cuantum va fi stabilit in contractul de delegare a gestiunii serviciului.

(5)    Penalizările se aplică în urma notelor de constatare a neconformităților întocmite de către autoritatea administrației publice locale și aduse imediat la cunoștiința operatorului.


Art. 31

Operatorul va lua toate măsurile pentru conservarea patrimoniului public și privat încredințat prin contractul de gestiunie a serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiul București.

Art. 32

în contractele a căror încheiere o asigură și în care sunt parte, autoritățile administrației publice locale vor urmări, în mod obligatoriu, includerea unor clauze referitoare la:

a)    condiții de exploatare în siguranță a lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

b)    condiții privind conservarea patrimoniului public;

c)    condiții privind protecția mediului în conformitate cu legislația în vigoare;

d)    condiții privind protecția muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;

e)    condiții impuse de organele de sănătate publică în conformitate cu legislația în vigoare;

f)    condiții impuse de acordurile și convențiile internaționale Ia careJKomânia este parte, dacă cazul;


CAPITOLUL VII

VERIFICAREA LUCRĂRILOR OBIECTIVELOR SPORTIVE ȘI DECÂNTĂREA —— ACESTORA
Art. 33

(1)    Operatorul prestează toate activitățile ce sunt cuprinse in program uf-amnîî de lucrări, ce a fost propus de operator și aprobat de autoritatea administrației publice locale impreuna cu bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului.

(2)    Programul anual de lucrări insoțit de fisele de fundamentare și memoriile tehnico-economice justificative este propus de operator si aprobat de autoritatea administrației publice locale impreuna cu bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului.

(3)    Evidenta fizica si calitativa a lucrărilor efectuate se face zilnic, saptamanal, lunar și anual de către operator, după caz;

(4)    Verificarea și confirmarea cantitativa și calitativa a lucrărilor se asigură de către autoritatea administrației publice locale, la inștiințarea operatorului. Pe baza acestor verificări și confirmări, operatorul va intocmi situații de lucrări lunare, prin aplicarea tarifelor aprobate la cantitățile de servicii prestate.

(5)    Confirmarea și acceptarea la plată a lucrărilor se asigură lunar pe baza situațiilor de lucrări confirmate, conform programului anual de lucrări aprobat.

(6)    Autoritatea administrației publice locale și autoritatea de reglementare locala vor urmări și verifica atingerea și respectarea indicatorilor de performanta ai servicului. Autoritatea de reglementare locala va controla prin sondaj sau ca urmare a sesizărilor venite din partea terților activitatea depusa de operator. După fiecare inspecție se va incheia o nota in «care se va menționa * calitatea lucrărilor, dacă au fost neconformități și propuneri de punere in conformitate.

(7)    Eventualele neconformități constatate vor fi aduse la cunoștința operatorului care are obligația_

să acționeze pentru remedierea acestora intr-o perioadă de timp rezonabilă și să comunice remedierea.    Z

CAPITOLUL Vm    \
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI
EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 34

(1)    Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    adaptările la cerințele concrete ale comunității locale;

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d)    administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

e)    respectarea reglementărilor specifice domeniului de activitate;

f)    respectarea standardelor și reglementarilor tehnice.

(2)    Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.


Art 35

In r.onfnrmitntp. rij^ÎT^ț^frM^Rlp și atribuțiile kgatp'p^îi

locale are acceZeîngță^lit itamormațiile necesaiZstabilirfr?'~-x / a) modului de amic^feaî&risla^’    *

1    •'-i

Z-/


b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator;

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată;

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciului public de administrare a obiectivelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București;

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 36

Indicatorii de performanță ai serviciului de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București sunt prevăzuți in Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini

Art. 37

Indicatorii de performanță prevazuti în Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale, in funcție de situațiile ce pot aparea.


Anexa 1 la

Caietul de Sarcini pentru Serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București

LISTA BAZELOR SPORTIVE ADMINISTRATE PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI

Nr.

Crt.

Denumirea

bazei

sportive

Localizare

Destinație

Bunuri

ale obiectivului sportiv

Clădiri

Terenuri

Parcaje

Tip

Destinație

Tip

Destinație

Tip

Număr

locuri

de

parcare

1

2

*

*

*

«b

3

4

nAnexa 2 la

Caietul de Sarcini pentru Serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public și privat al Municipiului București


Indicatorii de performanță pentru serviciul de administrare si exploatare a bazelor sportive din domeniul public si privat al Municipiului București:


Nr.crt.

Denumire indicator de performanță

1.

Numărul de reclamații și sesizări ale utilizatorilor inregistrate la Operator;

2.

Numărul de reclamații și sesizări justificate raportat la numărul total de reclamații și sesizări inregistrate de Operator;

3.

Numărul de reclamații si sesizări justificate rezolvate raportat la numărul total al sesizărilor si reclamatiilor justificate;

4.

Numărul de reclamații și sesizări justificate și rezolvate in termen de 48h raportat la numărul reclamațiilor și sesizărilor justificate rezolvate;

5.

Numărul de reclamații și sesizări justificate și rezolvate in termen de 5 zile lucratoare raportat la numărul reclamatiilor si sesizărilor justificate rezolvate;

6.

*

Numărul de reclamații și sesizări justificate și rezolvate in termen de 10 zile lucratoare raportat la numărul reclamatiilor și sesizărilor justificate rezolvate;

7.

Numărul de neconformitati constatate de către autoritatea publica locala;

8.

Numărul de neconformități rezolvate raportat la numărul de neconformitâți constatate de către autoritățile administrației publice locale;

197"

Volumul lucrărilor de intreținere realizate fața de lucrările planificate și prevăzute in Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale Operatorului;

10.

Volumul lucrărilor de reparații curente(RC) realizate față de reparațiile planificate conform normativelor, prevăzute in programul anual de reparații curente;

11.

Numărul reparațiilor capitale (RK) efectuate raportat la numărul reparațiilor capitale programate;


Nota:

Valorile de baza (minimale) ale Indicatorilor de Performanță vor fi stabiliți după primul an de activitate al noului operator, timp in care autoritatea de reglementa cg-tofiajă va monitoriza performanțele realizate de operator. Valorile finale de bază și cele țintă vor fi-pfeim5F3e de reglementare locală in baza monitorizării activităților prestate dy operator^

specificată de 1 an.    ,13