Hotărârea nr. 451/2018

HOTARAREnr. 451 din 2018-07-26 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR PRIVIND INSTRAINAREA IMOBILULUI SITUAT IN STRADA CONSTANTIN STAHI NR. 9, SECTOR 1 CATRE NUNTIATURA APOSTOLICA IN ROMANIAROMAN IA


HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor privind înstrăinarea imobilului situat în strada Constantin Stahi nr. 9, sector 1 către Nunțiatura Apostolică în România

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic si Direcției Patrimoniu nr. 17014/20.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 118/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 453/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare adresa Nunțiaturii Apostolice în România nr. 2173/V. 10/08.06.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor privind înstrăinarea imobilului - teren situat în strada Constantin Stahi nr. 9, sector 1 către Nunțiatura Apostolică în România, în scopul extinderii sediului, cu destinația de Cancelarie Apostolică.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.