Hotărârea nr. 450/2018

HOTARAREnr. 450 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL - CONSTRUCTIE CU DESTINATIA DE SPATIU COMERCIAL, SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI DIN B - DUL REGINA ELISABETA NR. 29 - 31, SECTOR 5, IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII "CENTRULUI DE INFORMARE AL ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC"Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul - construcție cu destinația de spațiu comercial, situat Ia parterul imobilului din B - dul Regina Elisabeta nr. 29 - 31, sector 5, în vederea desfășurării activității "Centrului de informare al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1324/19.07.2018, Direcției Generale Economice nr. 6733/19.07.2018 și Direcției Patrimoniu nr. 13640/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 117/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 452/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 4 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 si completate prin Hotărârea Guvernului nr. 958/2013;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil B - dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5".

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului - construcție cu destinația de spațiu comercial în suprafață de 81,51 mp, nr. cadastral 212396 - C1 -U11, situat la parterul imobilului din B - dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 și a cotei de teren aferent acestuia de 26,55 mpîn .vederea desfășurării activității "Centrului de Informare al Administrației Municipale,p^ptitU ciprișolidarea Clădirilor cu Risc Seismic”, expropriator fiind Municipiul București, c^nfocnrplanuluj.prevăzut la anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47>    poștal 05001Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pspațiu comercial în suprafață de 81,51 mp, nr. cadastral 212396 - C1 - U11, situat la parterul imobilului de la adresa B - dul Regina Elisabeta nr. 29 - 31, și a cotei de teren aferente acestuia de 26,55 mp, în valoare de 463.448,17 lei, reprezentând suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2018 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri, se virează în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într - un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarului, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentației cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 26 07.2018 Nr. 450

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1

\c/N£MATQGRAP L UM7A/A


S.^


W3

I?1


19j

Ia 1 s-73/


S-8P7


. rU) L -o^ A ] '4    X

-4^ . "« (

Si


•tsert


P ! M/r/9


S. 3083.7£7?rB^ 8. -0- .

*%y-ț ft/f—e