Hotărârea nr. 449/2018

HOTARAREnr. 449 din 2018-07-26 PRIVIND TRANSMITEREA TEMPORARA A DREPTULUI DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT A UNUI AUTOBUZ MARCA MERCEDES CITARO CATRE UAT ORAS ZIMNICEA


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 12559/16.07.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 61/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 451/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;


Ținând cont de prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimuljuridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit a unui autobuz marca Mercedes Citaro, aflat în administrarea Regiei Autonome de Transport București, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, către Orașul Zimnicea, în scopul transportului elevilor.

Art.2 Se aprobă încheierea unui contract de comodat, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, între Regia Autonomă de Transport București și Orașul Zimnicea prin Primar având ca obiect transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui autobuz marca Mercedes Citaro.

Art.3 Regia Autonomă de Transport București va urmări derularea contractului.

Art.4 Se împuternicește Directorul General al Regiei Autonome de Transport București pentru încheierea contractului de comodat.


Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.