Hotărârea nr. 448/2018

HOTARAREnr. 448 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL SOCIETATII SERVICE CICLOPprivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Service Ciclop S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 684/16.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 170/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 450/25,07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării Societății Service Ciclop S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Societății Service Ciclop S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea Service Ciclop S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


București, 26.07.2018 Nr. 448

\n

Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SERVICE CICLOP S.A.

Sedlul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 4,Șoseaua Giurgiului, 260 Cod unic de înregistrare 11573879


Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl


CHELTUIELI PE ANUL 2318

CONFORM CU ORIGINALUL


fa


INDICATORI


Nr.mii lei

io4n

/


VENITURI TOTALE (Rd.1«Rd2»Rd.5rRd.6)


Venituri totale din exploatare, din care:


a) subvenții, ef, prevederilor legale In vigoare


b) transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare


Venituri financiare


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.7«Rd.8»Rd.20»Rd21)


Cheltuieli de exploatare, din cere:


cheltuieli cu bunuri el eervlcil


cheltuieli cu impozite, taxe si varumlnte asimilate


cheltuieli cu personalul, din cere:


CO Cheltuieli de naturi ulariali(R<L13+Rd.14)


CI


C2


CJ


C4


C5


10


12


4.269


4 268


5147


5.143


5.143


165


2.436


1.646


5 381


60


5384


5379


5 379


175


2 506


2.020


ch. cu ealariile


bonuturi


alte cheltuieli cu personalul, din cate:


cheltuieli cu plall compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal


Cheltuieli aferente contractului de mandat el a altor

organe de conducere si control, comisii al comitete


cheltuieli cu asigurările ți protecția sociali,

fondurile speciale el alta ohllgajll legala


alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (pruflt/plerdere)


IMPOZIT PE PROFIT


PROFITUL CONTABIL RAMA5 DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFfT, din care:


Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilttițl fiscale prevăzute de


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențl


Constituirea surselor proprii de finanțele pentru

proiectele cofinanțete rfin împrumuturi externe, precum |i pentru constituire! surselor necesare rembursirii relelor de capital, plății doblnxitor, comisioanelor fi altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte rapartiziri previzute de lege


Profilul contabil rimas dupi deducerea sumelor de la Rd.

25, 25,27,28.29


Participarea salariațllor la profil In limita a 10% din

profitul net dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bazi mediu lunar realizai la nivelul operatorului economie exercițiul financiar de referinți


Mlnlmlm 50% virsimlnta la bugetul de stat sau local In

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul socletițitorf companiilor naționale |l eoclatiților cu capital integral teu majoritar de stat din care:


13


14


15


16


17


18


20


21


22


23


25


27


28


29


30


32


1.646


2020


307


483


1 108


-878


-878


392


94


998


57


57


29


28


5 550


5.661


1,02


1,02


1,26


0.00


000


53,62


0.00


1,05


1.05


1,05


1,06


1 03


1,23


1,23


0.00


HDIV.'O’


o.oo

1.28


0.20


0,90


t,25


0,00


0.00


-0,06


0.00


0,00


0,00


0.00


0,00


0.00


o.oo

0,00


5.489


5.598


1.02


0.00


0.00


1.02


0.00


0.00


61


62


1,02


0.00


5.492


5.487


5.487


179


2556


2.060


2 060


400


96


1.016


58


58


29


5.602


5.597


5.597


182


2.606


2.102


2.102


408


59


59


30


30


1.02


1.02


1.02


1,02


1.02


1.02


1,02


0.00


0.00


0,00


1.02


132


1.02


1.02


0.00


1.02


0.00


1.02


0.00


0.00


1.02


0.00


0.00


0,00


o.oo

1.02


1,02


0.00


1,02


1,02


1,02


1.02


1.02


1,02


1.02


0,00


0.00


0,00


1,02


1.02


1.02


1.02


0,00


1,02


000


1.02


0.00


0.00


1.02


0,00


0.00


0,00


o,oc


1.02INDICATOR)

Nr, rd

Reallzat/pretl minat an precedent

2017

Propuneri an curent 2018

s

Eatimiri an 2019

Eatimlriar

2020

K

9-7/5

10-8/7

D

1

2

3

4

5

6-5/4

7

8

9

10

»)

cheltuieli materiale

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuiau cu salariile

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama sl publicitate

41

0

0

0.00

0

0

0.00

0,00

•)

alte cheltuieli

42

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care.

43

0

90

0,00

90

90

1.00

1,00

1

Alocații de ta buget

44

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

■locații bugetare aferente plițil angajamentelor din

anii anteriori

45

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

5,195

0,00

444

2.731

o.oo

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozei la rinele anului

48

47

60

1,28

92

92

1,53

1,00

2

Nr.medlu de saleriețl total

49

56

51

0.91

92

92

1,80

1.00

3

Câștigul mediu lunerpe salariat (leUpersoanl)

determinat pe baze cheltuielilor de nețuri ealeriall *,

50

2 449

3.301

1,35

1.866

1.904

0,57

1,02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baze cheltuielilor cu salariile (lal/persoini) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2 449

3.361

1,35

1.866

1.904

0,57

1.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal

mediu (mll Jel/pereoanJ) (Rd.2ffid.49)

52

76

106

1,38

60

61

0,57

1.02

6

Productivitatea muncii In imitlți valorice pe total personal

mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii In unltlțl fizice pe Iota! personal

mediu (cantitate produse finite/ peraoanl)

54

0

0

0,00

0

0

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

Rd.7ffid,1)x1OG0

55

1.2S€

990

0,82

990

990

1.00

1,00

9

PII|f restante

56

424

36

0,08

33

25

0,92

0,76

10

Creanțe restante

57

032

690

Q,B3

900

850

1,30

0,94

') Rd 50 = Rd 155 din Anexa de fundamentare nr 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu NtcolelaCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Nlcolau Nicoleta
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCZ* E Operatorul economic SERVICE CICLOP S.A.

Sedlul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 4,Șoseaua Giurgiului, 260 Cod unic de înregistrare 11573879

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestorae) alte venituri financiare

3

27

28

29


Venituri extraordinare

tl CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.B6+Rd.12O), din care:

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39j, din


cheltuieli cu materiile prime piese schimb cheltuieli cu materialele consumabile, din care: b1) cheltuieli cu piesele de schimb b2) cheltuieli cu combustibilii eltuleli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Uuleli privind energia șl apa

cheltuieli privind mărfurile


-.4^ inre'ftn®Hl5Tvnra 'SBTvnniiff execotawoe terți trq.ai+Ra.4Z+Ko:4bvain


c pțteltuie[Lpti întreținerea și reparațiile


J0

_42

_43

_44

45


Ituieifprivind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: b^>z -jsătte operatori cu capital privat

operatori cu capital Integral/majoritar de stat


leii cu alte servicii executate de terți ri.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78),

46

47


cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: b1) cheltuieli privind consultanța juridică

48

49

50

51


cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

c1) cheltuieli de protocol, din care:

• tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

52


c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare


- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare

_5i

5(


- ch.de promovare a produselor


i. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58*Rd.59+Rd.61), dimbare: d1) lch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

1.

Prevederi an precedent <'^7

Propuneri an curent 2018

%

. %

Realizat an

Aprobat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

2016

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

CJt

rreiiminai /

Realizat

Trlml

Trim II

Trim III

An

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.531

5.808

5.808

5.147

1.346

2.692

4.038

5.384

1,05

0,93

5.527

5.803

5.803

5.143

1.345

2.690

4.034

5.379

1,05

0,93

1.463

1.665

1.665

1.434

425

850

1.275

1.700

1.19

0,98

888

1.085

1.085

833

265

530

795

1.060

1.27

0.94

729

920

920

677

225

450

675

900

1,33

0,93

18

20

20

20

5

10

15

20

1,00

1.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

10

10

4

4

8

11

15

3,75

0,50

133

135

135

132

31

63

94

125

0.95

0.99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

29

29

25

16

33

49

65

2,60

0,96

4

5

5

1

10

20

30

40

40,00

0

19

20

20

20

5

10

15

20

1,00

1,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

20

20

20

5

10

15

20

1.00

1,05

3

4

4

4

1

3

4

5

1,25

1,34

549

551

551

576

144

288

431

575

1,00

1,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

25

38

50

0

0

0

0

0

0

13

25

38

50

0

0

3

4

4

2

0

0

o P

\ o

0

0.70

3

3

3

1

0

0

!\

3

\ o

0.35

0

0

0

0

0

0

ol

\

0 p

l    vil

-xo

0

1

1

1

0

0

c

o 2

A'*'

V o1

0

0

0

0

0

0

0 ?

0

0

i

0

0

0

0

0

0

c

2

o £

1

V

k    \\

\ 0‘,r

0

i

0

0

0

0

0

0

0 £

°\

0

r

0

0

0

0

0

0

F

c

0 r

0 \

0

0

î

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)


ch. de sponsorizare In domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:


d3)


pentru cluburile sportive


d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati


cheltuieli cu transportul de bunuri și persoanecheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:


- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:


-interna

-externa

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații


cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate


;heituieli cu serviciile executate de terți, din care:


^hâituieli de asigurare și pază"


cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul


heifulell cu pregătirea profesională


:hqttu(eli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporale, din care:


iferente bunurilor de natura domeniului public

Htuieli cu prestațiile efectuate de filiale


cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011


17) [cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâmtnte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:


a)


ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale


b)


ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele x.


d)


a)


ch. cu taxa de licență


ch. cu taxa de autorizare


ch. cu taxa de mediu


f) cheltuieli cu alte taxe și impozite


C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)


Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:


sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază tcdnfnrm CCMi---


_59

60


61

_62

_63

_64

_65

_66

_67

68


_69

70


_71

72


_72

74


_7f

_7j

71


d.

Prevederi an precedent 7

Propuneri an curent 2018

%

- %

«Ai

Realizat an

Aprobat

din care:

7=6d/5

8-5/3a

2016

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

Krenminat z

Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

1

1

2

2

2.00

0,64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

52

52

56

11

23

34

45

0.80

1,08

12

13

13

11

5

10

15

20

1.82

0,92

185

182

182

208

48

95

143

190

0,91

1,13

167

170

170

184

33

65

98

130

0.71

1,10

18

24

24

24

6

12

18

24

1,00

1,33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i    0

0

0

0 I

i

0

0

0

0

0

A

\o

0

o r

i

0

r

0

2

2

0

0

4

7

»

0

0

296

298

298

298

67

134

68 2

t

.90

1.01

)

172

175

175

165

44

j

/ 88

\\

■ c

X

76 c

.06

0.96

)

0

0

0

0

0

/

0

V- c

0 s

0

0

0

0

0

0

0

> 0

\\

o

o 2

0

0

2

0

0

0

0

0

o

cor

V

o y

0

0

3

0

0

0

0

0

o\

A

0 >

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

F

o c:

0

0

5

172

175

175

165

44

88

131

-175- ' -

1.06

0,96

5

2.795

2.895

2.895

2.436

627

1.253

1.880

2.506

1.03

0.87

7

1.933

2.020

2.020

1.646

505

1.010

1.515

2.020

1,23

0,85

B

1.933

2.020

2.020

1.646

505

1.010

1.515

2.020

1,23

0,85

9

1.933

2.020

2.020

1.646

505

1.010

1.515

2.020

1,23

0,85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

0

1

2

3

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

a) cheltuieli sociale prevăzute la arL25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul flsca(<*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare^.

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.

193/2006. cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

\

.privind participarea salariaților la profitul obtinut In anul

98

f ?

.->•

e)aii

țrphsltuieli conform CCM.

99

? j /

"h

fg

îcheKulell cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

h. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

B

;h/cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri

102

'o'

cLChelțuișil de natură salariată aferente restructurării, privatizării,

administrator special, alte comisii sl comitete

103

Cfț»ittifeli aferente contractului de mandat si a altor organe de

Conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.10B+Rd.111+

104

al pentru directori/directorat

105

-componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de admlnistrație/conslliul de supraveghere, din

108

-componenta fixă

109

I

-componenta variabilă

110

I

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116*Rd.117+Rd.118+Rd.119), din

113

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj

115

\

c^ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

———

Js.

d) dl

fi. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

117

privind contribuțiia unității la CAM

118

țvțheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

•x

X

p. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

Prevederi an precedent 17

Propuneri an curent 2018

%

■ %

Realfciatan

Aprobat

din care:

7=6d,5

8=5,3a

conform HG,Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

preliminat /

Realizat

Trlml

Trim II

Trim Iii    An

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8 l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

300

300

307

98

196

294

392

1.28

0.99

150

150

150

174

51

102

153

204

1,17

1,16

150

150

150

174

51

102

153

204

1,17

1,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

150

150

133

47

94

141

188

1.41

0,83

160

150

150

133

47

94

141

188

1,41

0,83

0

0

0

0

0

0

0

\

0

OO

0

0

0

0

0

0

0

0

.5

=>■ 0

&

0

0

0

0

0

0

0

0

\ -5°

0

552

575

575

483

24

47

\ 3

J <0)20

0,88

361

376

376

318

0

0

0

\o’ 7

\ 5

0.88

15

17

17

13

0

0

0

o

3

0,87

136

142

142

118

0

0

'X-Q.

b>

st.

0,87

0

0

0

0

0

0

0

sX i

co

0

0

0

0

0

14

27

41

A I

...T-o.

0

40

40

40

34

10

20

30

ț\

1,18

0,85

1.097

1.068

1.068

1.108

250

499

749

998

0,90

1,01

aj cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:


• către bugetul general consolidat


- către alți creditor)


bj cheltuieli privind activele imobilizate


cț cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluich. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale


ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane jRd.129 Rd.131), din care:


fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele


-provizioane privind participarea la profit a salariațllor


provizioane In legătură cu contractul de mandat


vertfțitri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi deX/a121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


130a


. din care:


i> din dAiilarea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care

\ w


n deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante


mciare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:


a1) aferente creditelor pentru Investiții


a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă


cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:


b1) aferente creditelor pentru investiții


b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă


c) alte cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


III


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)


venituri neimpozabile


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146cheltuieli nedeductibile fiscal


DATE DE FUNDAMENTARE


eltuiell de natură salariate (Rd.87)


de personal prognozat la finele anului


147


148


149


150


151


152


Prevederi an preceden1" 17

Propuneri an curent 2018

%

%

Realizat an

Aprobat

din care:

ș

2016

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

preliminat /

Realizat

Trlml

Trim II

Trlm III

An

7=6d/5

8=5,3a

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

11

13

13

27

3

7

10

13

0,48

2,45

7

8

8

13

2

4

6

8

0.62

1.86

4

5

5

14

1

3

4

5

0,36

3.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343

340

340

386

75

150

225

300

0,78

1.13

727

730

730

719

180

360

540

720

1.00

0,99

16

15

15

24

-9

-18

-26

-    35

1,46

- 1.50

23

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

25

25

24

9

18

26

35

1.46

3.43

7

25

25

24

9

18

26

35

1,46

3,43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

25

25

24

9

18

26

35

1.46

3,43

4

5

5

4

1

3

4

4 rt

0

5

0

0

0

0

0

0

0

CT

<s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ©

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-o..

0

0

0

0

0

0

0

0

0 " >

0

0

0

0

0

0

0

I \

/ o

0

0

0

0

0

0

0

0

s \

i °t\

0

4

5

5

4

1

3

4

3

A2A1

0

0

0

0

0

0

0

0

* o,.,j

-    926

33

33

878

14

28

43

A 4

0,95,

0

0

0

0

0

0

0

0 ?

I    0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 \

_

0

1.933

2.020

2.020

1.646

505

1.010

1.515

2.020

\

3

0,85

1.933

2.020

2.020

1.646

505

1.010

1.515

2.020

\ 11

3

0,85

75

90

90

47

48

55

55

60

8

0,63

77

90

90

56

48

51

52

51

0,91

0.73

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an preceden' 17

Propuneri an curent 2018

%

% I

Reâltzăt'an

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

3fQ16‘

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu

salariile    (Rd.151/Rd.153>/12*1000

154

2.092

1.870

1.870

2.449

X

X

X

3.301

1,35

1.17

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială KRd.150 - rd.93* -

155

2.092

1.870

1.870

2.449

X

X

X

3,301

1,35

1,17

6

a)

Productivitatea muncii tn unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

60

65

65

76

X

X

X

106

1.38

1,27

b>

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finlte/persoană) W=QPF/Rd.153

157

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- preț mediu (p)

160

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- valoare=QPF x p

161

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

7

Plăți restante

163

92

36

36

424

350

250

150

36

0,08

4.61

8

Creanțe restante, din care:

164

910

890

890

832

800

750

700

690

0,83

0,91

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

166

910

890

890

832

900

900

890

890

1,07

0,91

- de la bugetul de stat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul local

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la alte entitati

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale    H.Q,

mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2016

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

5.882

4.605

0,78

5.841

4.269

0,73

1

Venituri din exploatare*)

5.881

4.604

0,78

5.841

4.269

0,73

2.

Venituri financiare

3

2

0,00

1

1

0,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0,00

0

0

0,00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,    CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTAB1LPrsgra-nul de Investi!». dotări, I    qrjqINDICATORI

Data

finalizării

Investiției

an precedent 2017

1 - VjJadfa

Aprobat

RanUrj

jRliîlmln

rar

r an 2019

an 2020

0

1

2

3

5

r

e

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

T ■1    ~

519

44i

2731

Sune proprii, din care:

0

a) * amortizam

31/12/201C

10i

b)- profit

{

C

C

0

Alocații de ta buget

c

0

Credite bancara, din care:

t

c

C

0

a) - interne

C

c

c

0

b) ■ externe

c

c

c

0

4

Alte sune, din care:

c

(

0

c

0

majorare capital

31/12/2018

(

0

519!

444

2731

- (denumire aurel]

0

C

o

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

t

0

519!

444

2731

1

Investiții In bunuri, din care:

0

c

0

I

0

0

a) pentru bunurîe proprietatea privata a ocereloiulul economic:

31/12(2018

0

0

5195

444

2731

Oblectib Service auto Șoseaua Griului 260

c

0

5195

0

0

Obiectiv Service auto Intre Garie nr.3

0

c

0

0

444

2731

b) pentru bunurîe de natura domeniului public al stalului sau al urutâțu administrativ teritoriale:

0

a

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv}

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiect!

0

9

0

0

0

0

d) pentru bunurîe luate In concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unttăln administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0

0

0

0

0

• (denumire obiectivi

0

0

0

0

0

0

2

Investiții in Imobilizări financiare, din care:

0

0

0

0

0

0

a} pentru bunurîe proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0

0

0

0

0

-Idenumire obiectivi

0i

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unîății administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- idenumire obiectiv]

0

0

ol

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurîe de natura domeniului privai al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate In concesiune închiriate sau In locație de jeslhine, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unrtățr administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectivi

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

3

nvestițil efectuate la Imobilizările corporale existente (modemtzări), din care:

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurîe proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- idenumire obiectivi

0

0

"oT

0

oT

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- idenumire obiectiv)

0

0

0

0.

-Ol

0

- idenumire obiectiv}

0

ol

0

0

0

0

:) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0,

0

0

0

0

■ (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- idenumire obiectiv 1

0

0:

o1

0

0

“o1

i

1) pentru bunurile luate In concesiune. închiriate sau In kxație de

estiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat al statului sau al initătii administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

-1 denumire obiectivi

0

ol

0

0

ol

- (denumire obiectivi

Ol

0

0

0

0

0

4

Jotlri (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

0

5/

tambuniri de rate aferente creditelor pentru Inveatlțif, din care:

0

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

0

b)- externe    |    0

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL, unității,
//


Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2016

an curent 2017

an 2018

an 2019

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

Pct.l

Măsuri de îmbunătățire a rezuftatului brut

si reducere a plăților restante

1

Măsura 1 reducere cheltuieli

31-dec

X

X

0

1

1

1

2

Măsura 2 creștere venituri

31-dec

X

X

707

3

Măsură 3 recuperare creanțe

31-dec

X

X

145

363

3

8

4

Măsură 4 reducere stocuri fara mișcare

31-dec

X

X

50

25

TOTAL Pct. I

X

X

902

388

1

4

1

8

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct

III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

---A ----
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUlFINANdIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta