Hotărârea nr. 446/2018

HOTARAREnr. 446 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA 30.06.2018


HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției Bugetului Municipiului București la 30.06.2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția

z Financiar Contabilitate Buget nr. 6635/20.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 168/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 448/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția bugetului Municipiului București la 30.06.2018 pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare conform anexelor 1-5.

V    Art.2 Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

\n

Anexa 1Anexa 1

Execuția bugetului local al Municipiului București la 30 iunie 2018

Secțiunea de Funcționare•t-- ■ v


DENUMIREA INDICATORILOR


VENITURILE SEgȚIUN» DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)


VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)


I. VENITURI CUF


A. VENITURI FIS


ENTE (cod 00.03+00.12)


SALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)


Al. IMPOZIT PE 00.05+00.06+0000.03


- mii lei -


VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod


C7)


00.04


Buget 2018


PREVEDERI ANUALE

TOTAL


.2-


3.687.149,90


4.276.972,00


3.332.567,90


3.587.275,00


3.494.150,00


A1.2. IMPOZIT PERSOANE FIZI


PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+H


2.276.051,50


2.556.797,00


2.215.356,50


2.423.395,00


2.396.593,00


Execuție

30.06.2018


Nivel de execuție %


2.050.256,00


2.151.634,00


2.023.734,00


2.110.372,00


2.083.014,00


90,08


84,15


91,35


87,0B


86,92


VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA CE (cod 03.02+04.02)

(cod 03.02.17+03.02.18)


P-


00.06


3.494.150,00


2.396.593,00


2.083.014,00


86,92


Impozit pe venit


Impozitul pefveniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

personal


Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)


Cote defalc


i impozitul pe venit


03.02


03.02.18


04.02


04.02.01


150.000,00


150.000,00


3.344.150,00


35.000,00


35.000,00


2.361.593,00


16.511,00


16.511,00


2.066.503,00


47,17


47,17


87,50


Sume aloca

buqetelorToi


A4. IMPOZITE SI


icotel^defalcate dlriTmpozitul pe venit pentru echilibrarea


04.02.04


TAXEI


f NURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)


00.10


3.269.835,00


74.315,00


65.125,00


2.317.491,00


2.014.877,00


86,94


44.102,00


51.626,00


117,06


23.102,00


22.420,00


97,05


Sume defalcate cțin TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)


11.02


Sume defalc șntralizpi sibiului
ate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor te la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si București


bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea 16.02.02+16.02.03+16.02.50)


ijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.92^2^ ^


it pe mijloacele de transport deținute de pdrsoane fizice \


Impo; it pe mijloacele de transport deținute de persoăție juridice?


Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatiuș


11.02.02


16.02


16.02.02


16.02.02.0116.02.02.02


J>1.10^00


21.105,00


44.020,00


16.120,00


120,00


16.000,00


26.500,00


12.662,00


12.662,00


10.440,00


3.340,00


40,00


3.300,00


6.600,00


12.662,00


12.662,00


9.758,00


3.657,00


77,00


3.580,00


5.395,00


100,00


100,00


93,47


109,49


192,50


108,48


81,74Im


\ -A \

• J x\i\

DENUMIREA INDICATORILOR

...    1''’ -î®

țcțfijndicator

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

Trimestrul J+ll

Alte taxe pe desfășurare

jtilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor saupe-

de activitati    '    ”

1^.p2.5O

1,400.00

500,00

706,00

141,20

A6. ALTE IMPOZ

TE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

28.000,00

3.700,00

4.936,00

133,46

Alte impozite si tt

xe fiscale (cod 18.02.50)    .    '

iLljjp ;    (

28.000,00

3.700,00

4.938,00

133,46

Alte impozitt

I    .    L 1

si taxe    |    i i -

i&oe.so

28.000,00

3.700.00

4.938,00

133,46

C. VENITURI NE

RSCALE (cod 00.13+00.14)    \    x

00.12

-254.707,10

-208.038,50

-86.568,00

41,62

C1. VENITURI Dl

J PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

185.000,00

45.000,00

37.567,00

83,48

Venituri din propi

ietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.5^=^=^

30.02

185.000,00

45.000,00

37.567,00

83,48

Venituri din <

oncesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

185.000.00

45.000,00

34.852,00

77,45

Alte v

anituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

185.000.00

45.000,00

34.852,00

77,45

Venituri din <

lividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

2.715,00

Veniti

ri din dividende de la alli plătitori

30.02.08.02

0,00

0.00

2.715,00

C2. VANZARIDâ

BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-439.707,10

-253.038,50

-124.155,00

49,07

Venituri din prest 33.02.12 + 33.02.2

iri de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 +

^33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

497.979,00

86.410,00

1.416,00

1,64

ContriBQtf&ț.

«^titarsau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

700,00

350,00

434,00

124,00

Contribuția

>e(^5jrata£benefîcfare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

120,00

60.00

67,00

111,67

Venituri din i

scupewarea cheltmglilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

495.359,00

85.000,00

33,00

0,04

Alte venituri

din preSari de servicii si alte activitati

33.02.50

1.800,00

1.000,00

882,00

88,20

Amenzi, penalitat

si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

5.000,00

3.200,00

2.329,00

72,78

V^nitu ri din < X 35T!2^1.02'

imenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod

35.02.01

3.300,00

1.500,00

2.059,00

137,27

VtSnitt

specie

ri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de litate

35.02.01.02

3.300,00

1.500,00

2.059,00

137,27

AlteațjȘnzi,

penalitati si confiscări

35.02.50

1.700,00

1.700,00

270,00

15,88

Diverse venrtbri (<

36.02.01 +36.02.05

;od    —

+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36,02.5b)

36.02

22.823,00

11.454,00

12.612,00

Venituri din i

/ --’< “X-

plicarea prescripției    /    !b -

ti •    1;. -fe    »r. ț

36.02.01

20,00

0,00

0,00

Taxe special

3    o

36.02.06

14.900,00

n    ■    [i

7.450,00

7.686,00

103,17


DENUMIREA INDICATORILOR

pod indicator

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

Trimestrul l+ll

Venituri din

ecuperarea cheltuielilor de judecata, imputat» si despagijBiri

3&02.14

8,00

4,00

7,00

175,00

Alte venituri

V

£^02.50

7.895,00

4.000,00

4.919,00

122,98

Transferuri volur

tare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01 +37.02.03+37.02.5o\

W i

-965.509,10

-354.102,50

-140.512,00

39,68

Vărsăminte dezvoltare a

Jin secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de bugetului local (cu semnul minus)

371)2.03

-967.809,10

-354.102.50j

-140.562,00j

39,70

Alte transfer

jri voluntare

37.02.50

2.300,00

0,00

50,00

III. OPERAȚIUNI

FINANCIARE (cod 40.02 + 41.02)

00.16

140.000,00

0,00

0,00

INCASARI DIN Rl

tMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 40.02.05)

40.02

140.000,00

0,00

0,00

Incasari din rambi

rsarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții de interes loca

40.02.06

140.000,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

(c^ 00.18)

00.17

214.582,00

60.695,00

26.472,00

43,61

SUBVENȚII DE L

42.02+43.02)

k jKÎ - 1 IVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

214.582,00

60.695,00

26.472,00

43,61

Subvenții de la bi +42.02.41 + 42.02

!getuMe^rap^Qd42.02.21+42.02.28+42.02.32 la42.02.36 42+40lfcl4 + 42^.45+42.02.51 +42.02.54+42.02.66)

42.02

214.582,00

60.695,00

26.472,00

43,61

Subvenții dir

i bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

214.582,00

60.695,00

26.472,00

43.61

CHELTUIELILE S

+ 74.02 + 79.02)

ÎCȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02

49.02 SF

3.687.149,90

2.091.670,00

1.676.305,00

80,14

CHELTUIEL

CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.608.509,90

2.045.922,00

1.646.283,00

80,47

TITLUL I CI

IELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)=^

10

377.194,00

175.312,00

114.696,00

65,42

>    'tto.ul II B

\\ 20.25+^0.27

JNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la^2aX6+20.T84â^

+20.30)    Xt .56,—

20

657.887,90

284.548,00

139.242,00

48,93

vTTtlulHj d

DBANZI (cod 30.01 la 30.03)    --

30

117.667,00

108.593,00

101.275,00

93,26

■-

JBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

856.757,00

679.593,00

640.706,00

94,28

TirqytvPc

ÎNDURI DE REZERVA (cod 50.04)    ț.:' = l

ăr

96.802,00

0,00

0,00

TITLURI T

(codSlSl)

+ANSFERURI INTRt UNITATt.ALE ADMINIȘȚRATiEI’pUBLIQ

/    \    XI

f . V*-__St _1___

'51 SF

1.005.395,00

515.101,00

427.476.00

82,99

TITLUL VII /

LTE TRANSFERURI-(cod 55:01-A 55.02)    .3 V

55 SF

3.416,00

1.738,00

113,00

6,50

TITLUL IX /

SISTENTA Sț)CIAUtq3offS7.gâll    ’X"

57

403.956,00

216.183,00

178.274,001

82,46

3

Execuția bu


gkrfj


iunie 2018


Anexa 1


DENUMIREA INDICATORILOR


TITLUL XI +59.15+59


.TE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11'+59-j2 ? I7 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)


AL‘


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


TITLUL XVII


TITLUL XIX


RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


alati efectuate in contul anilor precedent»


Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)


Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)TITLUL I Ci IELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


TITLUL II B JNURI SI SERVIC» (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


TITLUL VII7 LTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)


TITLUL IXV/ SISTENTA SOCIALA (cod 57.02)


TITLUL XL +59. TITLUL XÎ3


CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +'59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)


ațe in contul anilor precedent!


Alte servic»i publipeSenerale (eod 54.02,05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)


CHELTUIEL


CTO3ENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL V F( ÎNDURI DE REZERVA (cod 50.04)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)


TITLUL VII / LTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)


Tranzacții privind


datoria publică și împrumuturi


10


20


55 SF


57


59


85


54.02


01


50


CHELTUIEL


BIJl


Buget 2018


PREVEDERI ANUALE

TOTAL


PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll


Execuție


30.06.2018


89.435,00


64.854,00


44.501,00


78.640,00


78.640,00


0,00


547.398,90


319.991,90


319.991,90


154.173,00


117.808,90


195,00


1.915,00


45.900,00


0,00


109.122,00


109.122,00


96.802,00


45.748,00


37.794,00


45.748,00


37.794,00


0,00


-7.772,00


265.988,00


150.562,00


150.562,00


78.059,00


36.945,00


100,00


958,00


34.500,00


0,00


6.220,00


6.220,00


0,00


195.054,00


88.756,00


88.756,00


48.543,00


14.951,00


89,00


700,00


31.405,00


-6.932,00


4.715,00


4.715,00


0,00


- mii lei -


Nivel de execuție %


68,62


82,61


82,61


73,33,


58,95


58,95


62,19


40,47


89,00


73,07


91,03


75,80


75,80


TITLUL II 20.25+20.27I


CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


NURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20Î06+20.09 la 20.16+20.18 la r-20.30)4.970,00


1.250,00


109.206,00


109.206,00


4.715,00


0,00


101.583,00


101.583,00


94,87


0,00


93,02


93,02


^-—-TITLUL III D' 3BANZI (cod 30.01 la 30.03)


rtea a IPa AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA OT^a+61.02f


(cod


30


59.02


613,00


308,00


50,24


\ / 117.667,00


108.593,00


101.275,00


93,26


— Aparat


84.551,00


40.853,00


26.690,00


65,33


.02.02)


CURENTE (cod 10+20+30+4Q+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUtll BUNURI SI SERVICIU (cod.2Q.01 lâ’20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25-^,274-20.30)    v

Ordine publicași siguranța națio60.02


375,00


204,00


63,00


30,88


01


20


61.02


01


375,00


375,00


84.176,00


84.176,00


204,00


204,00


40.649,00


40.649,00


63,00


63,00


26.627,00


26.627,00


30,88


30,88


65,50


65,50


DENUMIREA INDICATORILOR


TITLUL II B JNURI Sl SERVICII {cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20^5+20.27+20.30)


TITLUL VIT (cod 51.01)


IANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)


Invatamant (cod


65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)


CHELTUIEL


CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)JNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

+20.30)


IANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


CHELTUIEL CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CI IELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)- mii lei -


79


81


66.02


01


10


Buget 2018


PREVEDERI ANUALE

TOTAL

23.228,00


PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ll


Execuție


Nivel de execuție %


9.865,00


30.06.2018


558,00


5,66


60.948,00


30.784,00


26.069,00


84,68


1.711.375,00


875.738,00


654.056,00


74,69


97.272,00


66.480,00


750,00


65.080,00


650,00


30.792,00


30.792,00


277.553,00


277.553,00


120.820,00


50.087,00


31.611,00


500,00)


30.751,00


360,00


18.476,00


18.476,00


138.279,00


138.279,00


46.098,00


36.673,00


22.352,00


0,00


22.352,00


0,00


14.321,00


14.321,00


56.957,00


56.957,00


29.547,00


73,22


70,71


0,00


72,69


0,00


77,51


77,51


41,19


41,19


64,10


TITLUL II B JNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


20


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 51.01)


51


TITLUL VII/ LTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)


55 SE


TITLUL XI A -TECHELTUIELI


TITLUL XIX


3lati efectuate in contul anilor precedenti


Cultura, recreere


și religie jcod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50£


59;

sg

c-r.no r- \ \CHELTUIEL CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 +10.02+10.03)


TITLUL II B 25+20.27


P JNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20,06+20.09 la 20.16+20.18 Ia +20.30)    W


UL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51X111


JLUL XI A 15+59.


TITLUL XIX


TE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59:0^+59.08 +59.11 +59.12 I7 +59.20+59.22 +59.25^59.30+59,35)'


Asigurări sl asist; ;nta sociala


^lati efectuate in contul ămlorjgrecgdenti


CHELTUIEL
87.372,00


69.070,00


28,00


263,00


0,00


52.471,00


39.549,00


28,00


133,00


0,00


2.594,00


25.031,00


24,00


129,00


-368,00


4,94


63,29


85,71


96,99


01\>5>

10


20


51 SF


59


85


68.02


01


799.920,00y'^ii 799.920,00

16.672,00


419.656,00


419.656,00


8.612,00


343.062,00


343.062,00


4.546,00


81,75


81,75


52,79


28.633,00


713.635,00


40.980,00


0,00


536.630,00


536.630,00


13.284,00


2.468,00


18,58


368.810,00


323.764,00


87,79


28.950,00


12.295,00


42,47


0,00


-11,00


267.716,00


217.364,00


81,19


267.716,00


217.364,00


81,19]


-z:    v/--.

'? —-x o \

-    '    I    '    •

DENUMIREA INDICATORILOR

. •' ?

CoXindicator

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

Trimestrul l+ll

.    - titlul i ei

IELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10    p

45.009,00

21.448,00

15.751,00

73,44

JNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

+20.30)

20 \

82.673,00

27.608,00

20.649,00

74,79

'l (corfei)

FtANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF \\l

7.008,00

3.503,00

3.503,00

100,00

^TITLUL VII /

LTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

43,00

0,00

0,00

TITLUL IX /

SISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57 \

401.281,00

214.847,00

177.347,00

82,55

TITLUL XI A

.TECHELTUIELI

59    i '

616,00

310,00

131,00

42,26

TITLUL XIX

3lati efectuate in contul anilor precedent!

85

0,00

0,00

-17,00

Partea a IV-a SEI (cod 70.02+74.02

(VICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

I

309.405,00

155.436,00

109.373,00

70,37

Locuințe, sendcii I 70.02.07+70.0MC

si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la )

70.02

216.498,00

117.899,00

79.371,00

67,32

1    CHELTlțA.

JCU RENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

216.498,00

117.899,00

79.615,00

67,53

/    TITLOCSâ

EKTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.451,00

5.795,00

4.978,00

85,90

TITLUL ll\£

20.25+20.2)

j^feSI SERVICII (cod20.01 la20.06+20.09Ia20.16+20.18 la

20

134.361,00

80.027,00

56.736,00

70,90

TITLUL VI T j    (cod 51.01)

SuSFERuS INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

69.336,00

31.405,00

17.578,00

55,97

1    TITLUL IX

SISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

450,00

224,00

223,00

99,55

/    TITLUL XI A

/(    +59.15+59/

.TE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

7 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

900,00

448,00

100,00

22,32

'    TITLUL XIX

3lati efectuate in contul anilor precedenti

85

0,00

0,00

-244,00

Protecția mediulu

i (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

92.907,00

37.537,00

30.002,00

79,93

CHELTUIEL

CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

81.619,00

30.763,00

24.535,00

79,75

TITLUL I CE

IELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

0,00

0,00

V    "'TITLUL II Bl

20^5+20.27

JNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia +20.30)

20

71.121,00

25.434,00

20.071,00

78,91

^-^TITLfiJL vi T

(§§T51.01)

1ANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

10.498,00

5.329,00

4.464,00

83,77

OPEpATIUh

I FINANCIARE (cod 80+81)

79

11.2B8,00

6.774,00

5.467,00

80,71

TITLUL XVII

RAMBURSĂRI DE CREDIT^ (coamei+81.02)

81

11.288,00

6.774,00

5.467,00

80,71

Partea a V-a ACT!

UNI ECONOMICE (cod 80,0^+81 XJ2+83JJ2+84.02+87.02)-

79.02

1.034.420,00

753.655,00

691.132,00

91,70

Combustibili ster

iergie (cod 81.02.06+8f.02.07+8î.02.-50)\

81.02

410.554,00

318.334,00

297.449,00

93,44

CHELTUIEL

CURENTE (cod 10+2(feo+4^5a4-51 Sf+55SF+57+59)

01

397.164,00

310.000,00

290.206,00

93,61

.    TITLUL IV S

JBVENTII (cod 40.03^l.20X^pi mg.

40

397.164,00

310.000,00

290.206,00

93,61

\- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR    V

\

\Cod indicator

/■> \    -VAJ j

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

Trimestrul l+ll

OPERATIUtf

I FINANCIARE (cod 80+81)    '

13.390,00

8.334,00

7.243,00

86,91

TITLUL XVII

RAMBURSĂRI DE CREDITE Jcod 81.01+81,02J

\

13.390,00

8.334,00

7.243,00

86,91

Agricultura, silvic

ultura, piscicultura sl vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

834$. \    \

9.350,00

5.283,00

2.501,00

47,34

CHELTUIEL

CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

oi \ \ \

9.350,00

5.283,00

2.501,00

47,34

TITLUL 1 CI

IELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10 \ \\

5.198,00

3.222,00

1.210,00

37,55

TITLUL II B 20.25+20.27

JNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la +20.30)

20    \ \l

4.152,00

2.061,00

1.291,00

62,64

Transporturi (co

d 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02    \

614.516,00

430.038,00

391.182,00

90,96

CHELTUIEL

CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01 \

591.346,00

417.874,00

380.619,00

91,08

TITLUL 1 CP

ELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

23.871,00

12.078,00

10.121,00

83,80

TITLUL II B1

20.25+20.27

JNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

+20.30)

20

106.796,00

35.536,00

19.553,00

55,02

TITLUL IV S

JBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

459.593,00

369.593,00

350.500,00

94,83

TITLUL IX £

SISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

310,00

154,00

4,00

2,60

TITLUL XI A +59.15+59.

.TE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

7 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

776,00

513,00

441,00

85,96

OPERATIUN

I FINANCIARE (cod 80+81)

79

23.170,00

12.164,00

10.763,00

88,48

TITLUL XVII

RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81    I

23.170,00

12.164,00

10.763,00

8B,48

TITLUL XIXl

’latî efectuate in contul anilor precedenti

85

0,00

0,00

-200,00

Partea Vll-a. REZE

•RVE, EXCEDENT Z DEFICIT

96.02

0,00

184.381,50

373.951,00

202,81

Țexcedent

98.02

0,00

184.381,50

373.951,00

202,81

Execuția bugetului local al Municipiului București la 30 iunie 2018 Secțiunea de Dezvoltare


DENUMIREA INDICATORILOR


șgeft


VENITURILE 'iHO;±00.15+00.


1 UNU DE DEZVOLT A HL

-TOTAL


VENITURII PROP îll (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)


I VENITURI CURE


NTE (cod 00.12)C. VENITURI NEF SCALE (00.14)


C2. VANZARI DE


BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)Buget 2018


PREVEDERI ANUALE

TOTAL


9.000,00


970.809,10


970.809,10


970.809,10


Diverse venituri (;od 36.02.07+36.02^2+36.02.23+36.02.31+36.02.32)


Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seisjnij


Transferuri volun Bre, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.


Vărsâminte din se< țiunea de funcționare


II. VENITURI DIN ÎAPITAL (cod 39.02)


Venituri din

39,02.01+39


ve'nnficarea unor I muri' - od

02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)


Venituri din' alorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice


Venituri din \ anzarea locuințelor construite din fondurile statului "x?


36.02


3.000,00


PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ II


4.550,00


355.602,50


355.602,50


355.602,50


1.500,00


Execuție


30.06.2018


’l

148/101,00


5.947,00


141.949,00


141.949,00


141.949,00


1.387,00


Nivel de execuție %


21,83


130,70


39,92


39,92


39,92


92,473,000,00


1.500.00


1.387,00


92,47


967.809,10


354.102,50


140.562,00


39,70


967.809,10


354.102,50


140.562.00


39,70


6.000,00


3.050,00


4.560,00


149,51


6.000,00


3.050,00


4.560,00


149,51


400,00


350,00


0,00


0,00


3.000,00


1.500,00


1.095,00


73,00


Venituri din a anzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților adqiinistrativ-teritoriale**)


39.02.07


0,00


0,00


2.419,00


Depozite spț ciale pentruconstrucții de locuințe


39.02.10


2.600,00


1.200,00


1.046,00


87,17


MT1I DE I 42.'tK+43.02) Subvenții de la bi 42.02.18+42.02.2L 2.65+42.02.67+42. j;00.17


00.18


447.537,00


125.751,00


169,00


0,13


447.537,00


125.751,00


169,00


0,13


(cod 42D2.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la +42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.0


42.02uniîSr privind reducerea riscului seismic al construcțiilor

Je locuință


42.02.10


447.537,00


125.751,00


169,00


0,13


241.254,00


124.538,00


0,00


0,00


29.166,00


12.450,00


0,00


0,00


DENUMIREA INDICATORILORBuget 2018


Subvenții de derulării p postaderare’


la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii îctelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)


•)


Subvenții de la bugetul de stat calre bugetele locale necesare derulării proiectelor fi ranlate din fonduri externe neramburaabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020


Sume primite de a UEZalti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari (cod 45.0201 fa 4p.02.05 +45.0207+45.020B+45.02.15 la 45.02.21)PREVEDERI ANUALE

TOTAL


212.088.00


206.283,00


126,00


Fondul Euro >ean de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02) *)


45.02.01


126,00


Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent


45.02.01.01


126,00


PREVEDERI TRIMESTRIALE Trimestrul l+ II


Execuție

30.06.2018


Nivel de execuție %


112.088.00


1.213,00


126,00


126,00


126,00


-366,00


535,00


0,00


0,00


0,00


-0,33


44,11


0,00


0,00


0,00Alte sume primide la UE_

Alte sume primite lin fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate in

cadrul obiectivului convergenta________

Sume primite d r la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari af< rente cadrului finaciar 2014-2020 (cod 48.02.03)

^Fondul de C cezlune (cod 48.02.03.01 +48.02.03X121    _

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent


46.02

46.02.03

48.02

48.02.03 48.02.03.01

48.02.03.02


381.138,00

381.138,00

214.966,00 214,968,00 214.968,00 0,00


190.570,00

190.570,00

3.222,00

3.222,00

3.222,00

0,00


0,00

0,00

1.423,00 1,423,00 1.153,00 270,00


0,00


0,00


44,17


44,17


101


©iiDENUMIREA INDICATORILOR    \

I

/

CodVndicator

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

Trimestrul l+ II

A    \j j

\ \ A

2

3

4

5

Partea l-a SERVK

:il PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

5(\o2\ \

41.238,00

22.136,00

6.743,00

30,46

Autoritati publice

si acțiuni externe Jcod 51.02.01J    S

51^2\

22.360,00

12.920,00

1.932,00

14,95

CHELTUIEL

I DE CAPITAL (cod 71+72+75)    f

\\ 70

22.360,00

12.920,00

5.752,00

44,52'

TITLUL XIIIj

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)    \

\ \    71

22.360,00

12.920,00

5.752,00

44,52

TITLUL XIX ANUL CURI

’LATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN NT (cod 05.01)

\\    85

0,00

0,00

-3.820,00

Alte servicii publ

ce generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02 V

18.878,00

9.216,00

4.811,00

52,20

CHELTUIEL

CURENTE (cod 51SD+55SD+56)    01

18.758,00'

9.096,00

4.691,00

51,57

TITLUL VI T

(cod 51.02)

8ANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

96,00

96,00

0,00

0,00

TITLUL VII X

,LTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

18.662,00

9.000,00

4.691,00

52,12

'    CHELTUIEL

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

120,00

120,00

120,00’

100,00

^TFIWLXIV

ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

120,00

120,00

120,00'

100.00

Partea d li-a jAPA

60.02+61.02)    y

1ARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.02

78.487,00

38.904,00

1.180,00

3,03

Apărare „(c6d6(

.02.02)

60.02

565,00

565,00

30,00

5,31

z' CHELTUIEL

'DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

565,00

565,00

30,00

5,31

TITLUUW

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

565,00

565,00

30,00

5,31

Ordine publicași

Siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

77.922,00

38.339,00

1.150,00

3,00

' CHELțUIEL

i^URENTE (cod 51SD+55SD+56)    01

10.906,00

2.906,00

644,00

22,16

■ /jpypțyij

3ANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

10.906,00

2.906,00

644,00

22,16

CHEUTUM

DE CAPITAL (cod 71 +72+75)    “

70

67.016,00

35.433,00

506,00'

1,43

"-T1TE0LXIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

67.016,00

35.433,00

506,00

1.43

Partea a lll-a CHE

LTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

606.191,00'

352.046,00

57.686,00

16,39

Invatamant (cod

65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

53.703,00

28.099,00

597,00

2,12

CHELTUIEL

CURENTE (cod 51SD+55SD+56)    01

3.092,00

3.057,00

290,00

9,49

TITLUL VI Tl

1ANSFERURI INTRE UNDAȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

3.015,00

3.015,00

290,00

9,62

■XJTLULX P

\ NERAMBUR

=IOIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

SABILE CADRULUIbInANCIAR 2014-2020J cod 58.15)

58

77,00

42,00

o,oo

0,00

'    CHELTUIEL

DE CAPITAL (£«<871)72+75}

70

50.611,00

25.042,00

622,00

2,48

VȚITLUL XIII

ACTIVE NE5tfAtfClâ#âj£ed 71.01 + 71.03)

71

50.611,00

25.042,00

622,00

2,48

NTTLUL XIX

ANUL CURI

PLAT)EggWP?I.TCT^ff^RECEDENTI SI RECUPERATE IN NT~(cod 85j33Ct^

85

0,00

0,00

-315,00

2.08+66.02.50)

66.02

296.701,00

136.524,00

29.721,00

21,77

CHELTUIEL

CUREHȚ$\(cod 51SD+55SD+56)    01

97.156,00

30.840,00

4.667,00

15,13

TIȚLUUVIT

(coțl,51.â2)2

$NSFE&bR

S* lî

I INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

97.156,00

30.840,00

4.667,00

15,13

X "C.

3


Anexa 1

X

fi T

\\

\ \    : .&//

7^-

DENUMIREA INDICATORILOR    \\

/

—-

/Cod irttcator

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

Trimestrul l+ II

< 'fER\\^r

A    V-

2

3

4

5

Tillul VIII Prt

iecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

\ 1 56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIEL

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

c \ \    70

199.494,00

105.643,00

~25.324.00

23,97

TITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

\ \ \    71

199.494,00

105.643,00

25.324,00

23,97

OPERATIUr

î FINANCIARE (cod 81)

51,00

41,00

6,00

14,63

TITLUL XVII

RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

\ \\ 81

51,00

41,00

6,00

14,63

“TITLUL XIX

ANUL CURE

3LATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN    \ \t

NT (cod 85.01)    \ \] 85

0,00

0,00

-276,00

Cultura, recreare

si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)    167.02 \ ’

246.209,00

184.009,00

26.086,00

14,18

CHELTUIEL

CURENTE (cod 51SD+55SD+56)    01

132.957,00

115.179,00

23.728,00

20,60

TITLUL VI T

WJSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

117.252,00

99.504,00

23.628,001

23,75

Titlul VIII Prt

iecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

15.705.00

15.675,00

100,00

0,64

CHELTUIEL

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

103.704,00

61.103.00

3.399,00

5,56

TITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

103.704,00

61.103,00

3.399,00

5,56

OPERATIUI

I FINANCIARE (cod 81)

79

9.548,00

7.727,00

2.919,00

37,78

TITLUL XVII

RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

9.548,00

7.727,00

2.919,00

37,78

TITLUL XIX

ANUL CURE

3LATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

NT (cod 85.011

85

0,00

0,00

-3.960,00

Asigurări si asist

»nta sociala

68.02

9.578,00

3.414,00

1.282,00

37,55

CHELTUIEL

CURENTE (cod 51SD+55SD+56)    01

636,00

324,00

309,00

95,37

TITLUL VI T

1ANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

595,00'

295,00

295,00

100,00

TITLUL X P

NERAMBUF

TOIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

SABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15)

58

41,00

29,00

14,00

48,28

CHELTUIEL

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8.942,00

3.090,00

973,00

31,49

TITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

8.942,00

3.090,00

973,00

31,49

Partea a IV-a SEF (cod 70.02+74.02]

LVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

y

605.908,87

354.835,00

10.330,00

2,91

Locuințe, servicii

si dezvoltare publica/țcod 70.02.03+70.02.05 ta

70.02

323.456,00

192.653,00

6.933,00

3,60

“'"'CHELTUIEL

CURENTE (cod 51/D+55SD+56)    01

59.578,00

28.333,00

295,00

1,04

\ TITLUL VI T

3ANSFERURI IfcffflE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

59.578,00

28.333,00

295,00

1,04

CHELTUIEL

DE CAPIT£t?(0ffd7î+#*75)

70

263.678,00

164.320,00

6.703,00

4,08

^TULUL XIII

ACTIVE JIEEltfli^WtE (cod 71.01 + 71.03)

71

263.778,00

164.220,00

6.603,00

4,02

TftLUL XIV

ACTlVIptNgpARE (cod7Z01)

72

100,00

100,00

100,00

100,00

tiîLulXIX

ANULCURE

’LATLEpeynjATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

MT«J^Ș5.01)

85

0,00

0,00

-65,00

Protecția mediuH

I (corf^.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

282.452,87

162.182,00

3.397,00

2,09

ȘHELLUIEL

.CURENIț (cod 51SD+55SD+56)    01

259.121,00

149.882,00

2.655,00

1,70

ȚITLULjiJT

^SfERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |    51H

1.582,00

582,00

0,00

0,00

Anexa 1\

DENUMIREA INDICATORILOR    \    \,

1-

Cod indicator

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

Trimestrul l+ II

A

2

3

4

5

Titlul VIII Prt

iecte cu linanlare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) V

' \ \\\ 56

2.367,00

1.300,00

0,00

0,00

TITLUL X P

NERAMBUF

=IOIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE    '

SABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.15)

\    . \    58

255.172,00

148.000,00

2.555,00

1,73

CHELTUIEL

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

\ \\ 70

23.331,87

12.300,00

842,00

6,85

TITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

\    \\    71

23.331,871

12.300,00

842,00

6,85

Partea a V-a ACTI

UNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.tl2 \l

1.248.753,23

605.254,00

34.532,00

5,71

Combustibili si e

iergie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02 \l

145.594,00

113.300,00

231,00

0,20

CHELTUIEL

CURENTE (cod 51SD+55SD+56)    oT

71.908,00

40.749,00

231,00

0,57

TITLUL VII /

.LTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

71.908.00

40.749,00

231,00

0,57

CHELTUIEL

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

73.686,00

72.551,00

0,00

0,00

TITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

73.686,00

72.551,00

0,00

0,00

Agricultura, silvii

'uttura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

3.471,00

235,00

0,00

0,00

CHELTUIEL

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.471,00

235,00

0,00

0,00

TITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

3.471,00

235,00

0,00

0,00

Transporturi (ct

d 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

1.098.564,23

491.004,00

34.301,00

6,99

CHELTUIEL

CURENTE (cod 51SD+55SD+56)    OL

207.944,23

107.000,00'

25.990,00

24,29

TITLUL VIU

LTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

201.944,23

101.000,00

20,871,00

20,66

Titlul VIII Pr<

iecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

6.000,00

6.000,00

5.119,00

85,32

CHELTUIEL

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

890.598,00

383.982,00

8.309,00

2,16

TITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

790.606,00

283.990,00

8.309,00

2,93

TITLUL XIV

ACTIVE" FINANCIARE (cod 72.01)

72

99.992,00

99.992,00

0,00

0,00

OPERATIUt

II FINANCIARE (cod 81)

79

22,00

22,00

2,00

9,09

TITLUL XVII

RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

22,00

22,00

2,00

9,09

Alte acțiuni ecom

imice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

1.124,00

715,00

0,00

0,00

CHELTUIEL

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.124,00

715,00

0,00

0,00

TITLUL XIII Partea Vll-a. REZ1

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.124,00

715,00

0,00

0,00

►RVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-560.000,00

-694.853,50

37.630,00

\ \    exce

DENT

98.02

37.630,00

\\    \ DEFIt

*IT    rZ* <-■

99.02

-560.000,00

-694.853,50

ZAZ ^-Z
Anexa 1

- mit lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget 2018

Execuție

30.06.201 e

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

Trimestrul l+ II

A

1

2

3

4

5

ANEXA 2


H- C.Qj.^-6    ]&)(,Execuția bugetului instituțiilor finanțat^din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30 Iunie 2018

---\    mii lei

DENUMII

»EA INDICATORILOR    /    VA

\ Cod \ Indicator

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIAL E triml + II

VENITURILE

m \- V

SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE    " V    V

00.01 SF

2.590.012,00

1.357.217,00

1.066.464,00

78,58

1. VENITURI

CURENTE (cod 00.03+00.12)    \ \

00.02

1.018.696,00

530.955,00

396.797,00

74,73

C. VENITUF

II NEFISCALE (cod 00.13+00.14)    \ l

D0.12

1.018.696,00

530.955,00

396.797,00

74,73

CI. VENITU

îl DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

249,00

133,00

105,00

78,95

Venituri din

iroprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

249,00

133,00

105,00

78,95

Veniti

ri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

249,00

133,00

105,00

78,95

Al

e venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

249,00

133,00

105,00

78,95

Venituri din

+33.10.09+3

33.10.20+33.

irestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08

3.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

1.022.875,00

534.814,00

398.768,00

74,56

Veniti

ri din prestări de servicii

33.10.08

2.975,00

1.490,00

1.197,00

80,34

Veniti

ri din cercetare

33.10.20

3.000,00

730,00

1.491,00

204,25

VenitL

sanatî

ri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de

ite

33.10.21

815.304,00

430.933,00

325.412,00

75,51

/ * n )

Veniti

^ume

ri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din

alocate de ia bugetul de stat

33.10.30

76.883,00

37.063,00

25.979,00

70,09

VenitL

sume

ri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din

alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

47.403,00

23.763,00

8.751,00

36,83

Alte v(

mituri din prestări de servicii si aite activitati

33.10.50

77.310,00

40.835,00

35.938,00

88,01

Diverse venii

uri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)    /    ,X*    "A

36.10

0,00

-206,00

0,00

0,00

--    lAltev.

mituri    \ 7-n

36.10.50

0,00

-206,00

0,00

0,00

' Transferuri v

37.10.01+37.

sluntare, altele decât subvențiile (cod , A r I0-    î>l

0.03+37.10.50)    /

37.10

-4.428,00

-3.786,00

-2.076,00

54,83

| Donaț

i și sponsorizări    *//

37.10.01

682,00

287,00

865,00

301,39

yărsă

dezvo

ninte din secțiunea de funcționare pentru finartarda* secțiunile

tare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-5.271,00

-4.155,00

-2.941,00

70,78

X

Altejr

inspiri voluntare

37.10.50

161,00

82,00

0,00

0,00

II. VENITURI

ÎÎN’&APITAL

00.16

108.889,00

97.062,00

64.627,00

66,58

încasări jiinj

atnb|^rea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

108.881,00

97.054,00

61.429,00

63,29

4 Ar t

A?//

'VW    1
ANEXA 2

DENUMI

REA INDICATORILOR

Ly f

Cod

indicator

Buget 2018

Execuție

30.062018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIAL E triml + n

Sume

chelti

utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea-d^’sd-

ieli (cod 40.10.15.01)    .

Lo,s

108.881,00

97.054,00

61.429,00

63,29

ISume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului?

(precedent pentru secțiunea de funcționare    1 \

40.10.15.01

108.881,00

97.054,00

61.429,00

63,29

Alte operații

ini financiare (cod 41.10.06)    \ \

41.10

8,00

8,00

3.198,00

39.975,00

i

Sume

tempc

din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor \

trare de casă

41.10.06

8,00

8,00

3.198,00

39.975,00

SUBVENȚII

(cod 00.18)

00.17

1.462.427,00

729.200,00

605.040,00

82,97

SUBVENȚII

! U    X-

3E LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

1.462.427,00

729.200,00

605.040,00

82,97

SubVi

mții pentru instituții publice

43.10.09

936.325,00

475.552,00

402.445,00

84,63

-

X.'/

Subvț

IU? 1

dofne

mții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din i(|liI sănătății

43.10.10

69.070,00

39.549,00

25.031,00

63,29

S/ib'tf

sanat

iilții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de

ate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

457.032,00

214.099,00

177.564,00

82,94

ORfcȘl»

TOTACCHE

-TUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2.590.012,00

1.355.780,00

906.988,00

66,90

TITLUL 1 CF

ELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.221.832,00

604.683,00

443.874,00

73,41

TITLUL II Bl

20.25+20.27-

INURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la -20.30)

20

1.360.444,00

746.767,00

460.390,00

61,65

TITLUL IX A

SISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.615,00

892,00

591,00

66,26

TITLUL XI A

+59.15+59.1

.TE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

7 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

6.537,00

3.874,00

2.569,00

66,31

TITLUL XIX I ANUL CURE

’LĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

MT

85

-377,00

-377,00

0,00

0,00

Partea l-a SE

RVICII PUBLICE GENERALE

50.10

9.831,00

4.975,00

4.671,00

93,89

Alte servicii

lublice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

9.831,00

4.975,00

4.671,00

93,89

TITLUL 1 CF

ELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.388,00

3.741,00

3.573,00

95,51

$JTLUJ I| Bt

20^85+20:27.4

INURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

■20.301

20

2.443,00

1.234,00

1.098,00

88,98

Partdaa ll-af

«PARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.10

63.548,00

32.084,00

25.862,00

80,61

Ordine bubl

t    °'-b

ța si Sigiranta naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

63.548,00

32.084,00

25.862,00

80,61

ANEXA 2

DENUMI

3 E A INDICATORILOR

3' '• U

r~\\?

Cod

indicator

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIAL E triml + II

Din total capi

ol:    '-i    ..

TITLUL 1 CH

ELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) -

10

56.847,00

28.728,00

24.152,00

84,07

TITLUL II Bl

2^25+20.27

INURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20\8 la

•20.30)    \

20

6.691,00

3.351,00

1.710,00

51,03

TITLUL IX A

SISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    \

57

10,00

5,00

0,00

0,00

TIjTQJLXIX

anulcUre

_-7 ■■■

'LATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE In\

VT

85

0,00

0,00

-1,00

Partea ăj|l\a

CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

2.421.819,00

1.274.497,00

848.061,00

66,54

In vâtârnantif . /

cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

65.080,00

30.751,00

18.568,00

60,38

TMut L&H

ELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.617,00

2.823,00

2.025,00

71,73

TTfLULHBl

20>5^20.27h

INURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.30)

20

59.400,00

27.898,00

16.578,00

59,42

Alte cheltuieli

cu bunuri și servicii

59

63,00

30,00

0,00

0,00

Plăți efectuat

î în anii precedenți și recuperați în anul curent

85

0,00

0,00

-35,00

Sanatate (cc

d 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

1.595.803,00

849.037,00

525.306,00

61,87

TITLUL 1 CH

ELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

967.247,00

473.357,00

334.341,00

70,63

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII (cod 20.01 ta 20.06-t-20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

623.992,00

373.098,00

189.184,00

50,71

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

4.941,00

2.959,00

2.042,00

69,01

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-377,00

-377,00

-261,00

69,23

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

752.573,00

390.526,00

301.237,00

77,14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

154.213,00

79.088,00

65.334,00

82,61

TITLUL II Bl 20.25^20.27-1

INURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.30)

20

596.029,00

310.170,00

235.230,00

75,84

^ȚLULIX A

SISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.079,00

561,00

303,00

54,01

TITLUL XI

+59.15 +59.1

TE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 r+59,2d+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

1.333,00

786,00

510,00

64,89

TITLUL XIX 1

ANI II ’rilRF

'LATI EPSfTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

sal

85

-81,00

-79,00

-140,00

177,22

«'o,/' iCjj

■’f'f f1*//

A^^v&alwia

DENUMI

REA INDICATORILOR    ~

Cod

indicator

Buget 2018

Execuție

30.06.2018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIAL E triml + n

Asigurări si

68.10.12 + 6

asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10:1I + jk-''<!\'

3.10.50)

8.363,00

4.183,00

2.950,00

70,52

Din total cap

toi:    îi

TITLUL I Ci

IELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)    \

\ \    10

2.606,00

1.305,00

926,00

70,96

TITLUL II B 50*25+20.27

JNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 l\

1-20.30)    '

\ l    20

5.731,00

2.852,00

2.013,00

70,58

TITLUL IX /

.S ISTE NT A SOCIALA (cod 57.02)

\J    57

26,00

26,00

11,00

42,31

Partea a I V-j

Apfe (cod 7

SERVICII SI OEZVOLTARE PUBLICA, LflCUlKTE, MEDIU SI

1.10+74.10)

69.10

94.814,00

44.224,00

28.394,00

64,20

Locuințe? st

■ ~ -‘î\ \

rvicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

84.276,00

38.875,00

24.384,00

62,72

Din tatâl)capi

țoi:

tițlOi/i ,eț

ELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22.753,00

13.030,00

11.317,00

86,85

20.25+20^7

JNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

-20.30)

20

60.823,00

25.446,00

12.790,00

50,26

TITLULIX /

iSISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

500,00

300,00

277,00

92,33

TITLUL XI A

LTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

59

200,00

99,00

0,00

0,00

Protecția m<

fiului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

10.538,00

5.349,00

4.010,00

74,97

Din total cap

toi:

TITLUL 1 Ci

ELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.161,00

2.611,00

2.206,00

84,49

59

42,00

20,00

17,00

85,00

TITLUL II B

20.25+20.27

JNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la

-20.30)

20

5.335,00

2.718,00

1.787,00

65,75

VENITURILE

SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01 SD

335.711,00

207.625,00

44.181,00

21,28

1. VENITURI

CURENTE (cod 00.12)

00.02

5.271,00

4.155,00

2.941,00

70,78

C. VENITUI

II NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

5.271,00

4.155,00

2.941,00

70,78

C2. VANZAfil DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

00.14

5.271,00

4.155,00

2.941,00

70,78

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

5.271,00

4.155,00

2.941,00

70,78

%-< |Vărsamînte din secțiunea de funcționare

37.10.04

5.271,00

4.155,00

2.941,00

70,78

DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

18.558,00

17.252,00

8.708,00

50,48

Venituri din

valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

3,00

Verrîti

i(Țdin,yaIoYi|icarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0,00

0,00

3,00

încasări din

rambursate^ împrumuturilor acordate (cod

40.10

18.558,00

17.252,00

8.708,00

50,48f\.    \    mii lei

DENUMI

ÎEA INDICATORILOR

Cod

tAihdicator

Buget 2018

Execuție

30.062018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIAL E trim I + II

Sume

chetti

utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea^

ieli (cod 40.10.15.02)    \

40,10.15

18.558,00

17.252,00

8.708,00

50,48

Sume

pentn

utilizate de administrațiile locale din excedentul anului prec^țlent

i secțiunea de dezvoltare    \

4(î\l0.15.02

18.558,00

17.252,00

8.708,00

50,48

IV. SUBVEh

Tll (cod 00.18)    \

0Â,T7

290.180,00

165.571,00

29.819,00

18,01

SUBVENȚII

)E LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

oo.\y

290.180,00

165.571,00

29.819,00

18,01

SUBVENȚII 1

)E LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+

43.10

290.180,00

165.571,00

29.819,00

18,01

5U0VÎ

din dc

mții ain ougeieie locale pânirU finanțarea cneiiuiemOT oe"CapiT5l

meniul sănătății

43.10.14

97.156,00

30.840,00

4.667,00

15,13

SubV*

intii pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

193.024,00

134.731,00

25.152,00

18,67

Suma

hnm>i

î de la UEZalti donatori in contul plăților efectuate si

45.10

200,00

200,00

0,00

0,00

- '-4/

Fohdi

il de Coeziune( cod 45.10.03.02)

45.10.03

200,00

200,00

0,00

0,00

SurnejSrițhh

î Tn contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

200,00

200,00

0,00

0,00

Sume primit

preîinantari

î de la UEZalti donatori in contul plăților efectuate si

aferente cadrului financiar 2014-2020

48.10

21.502,00

20.447,00

2.710,00

13,25

Fondul Soci

iî European (FSE)

48.10.02

21.403,00

20.348,00

2.710,00

13,32

Sume primite

în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

15.484,00

14.446,00

0,00

0,00

Sume primite

în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

501,00

501,00

0.00

0,00

Prefinanțare

48.10.02.03

5.418,00

5.401,00

2.710,00

50,18

Alte facilități

și instrumente postaderare

48.10.16

99,00

99,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.10.16.03

99,00

99,00

0,00

0,00

TOTAL CHE

.TUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

335.711,00

204.551,00

18.742,00

9,16

Titlul VIII Prc postaderare +56.25-1-56.2;

iecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.28)

56

404,00

404,00

61,00

15,10

Proiecte cu fi

îanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

58

21.541,00

20.486,00

1.068,00

5,21

Cheltuieli

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

313.835,00

183.730,00

17.681,00

9,62

ȚITLțJL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

313.835,00

183.730,00

17.681,00

9,62

tfftUL XIX

’LATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

85

0,00

0,00

*68,00

Afi^șervicii

îublice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

96,00

96,00

0,00

0,00

Din total capi

OlT

CHELTUIELI

DE-CAFWL (cod 71+72+75)

70

96,00

96,00

0,00

0,00

TITLUL XIII

iGTIVETNEkȚINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

96,00

96,00

0,00

0,00

Ordină publi

îasisiqUrhnta naționala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

10.906,00

2.906,00

619,00

21,30

Din total capi
DENUMI

FtEA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2018

Execuție

30.062018

Nivel de execuție %

PREVEDERI ANUALE TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIAL E triml + n

CHELTUIELI

DE CAPITAL {cod 71+72+75)

70

10.906,00

2.906,00

619,00

21,30

TITLUL XIII

\CTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) V \ ț '

71

10.906,00

2.906,00

619,00

21,30

Invatamant i

cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+6^1 0,1fl +65.10.50)

65.10

3.015,00

3.015,00

230,00

7,63

Din total cap

toi:    \ \

CHELTUIELI

DE CAPITAL {cod 71+72+75)    \ \\

70

3.015,00

3.015,00

230,00

7,63

TITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)    \ \

71

3.015,00

3.015,00

230,00

7,63

Sanatate (c

)d 66.10.06+66.10.08+66.10.50)    \ \

66.10

142.568,00

69.708,00

7.771,00

11,15

gin total capi

toi:

TitM VIII Pro

postaderare i +56.25+56.2

ecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 '+56.28)

56

404,00

404,00

61,00

15,10

Proiecte cu fi

lanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

58

21.376,00

20.328,00

1.030,00

5,07

CHELTUIELI

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

120.788,00

48.976,00

6.680,00

13,64

TITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

120.788.00

48.976,00

6.680.00

13,64

Cultura, reci

eere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

117.371,00

99.616,00

9.627,00

9,66

Din total capi

toi:

Proiecte cu fi

lanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

58

165,00

158,00

38,00

24,05

CHELTUIELI

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

117.275,00

99.527,00

9.657,00

9,70

TITLUL XIII

\CTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

117.275,00

99.527,00

9.657,00

9,70

TITLU XIX P

LATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN A

85

-69,00

-69,00

-68,00

98,55

Asigurări si 68.10.12 + &

asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 +

1.10.50)

68.10

595,00

295,00

200,00

67,80

Din total capi

ol:

CHELTUIELI

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

595,00

295,00

200,00

67,80

TITLUL XIII

\CTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

595,00

295,00

200.00

67,80

Locuințe, se

rvicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

59.578,00

28.333,00

295,00

1,04

Din total capi

ol:

CHELTUIELI

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

59.578,00

28.333,00

295,00

1,04

TITNll XIII

\CTIVF NFFINANCIARF fnnri 71 M + 71.031    n ;

-7T

by.578,00

“ 28.333,UU

-29b,UD

1,04

Protdctia me

diului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)    4

74,10

1.582,00

582,00

0,00

0,00

Dțk total capi

ZZ

CHELTUIELI

DE CAPITAL (cod 71+72+75)

l ’Zt'ji    70

1.582,00

582,00

0,00

0,00

TITLUL XIIL

^CTlVENEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) - -

I Jl 71

1.582,00

582,00

0,00

0,00

Partea a VII. i

S REiERVJȘ, EXCEDENT/DEFICIT    "    X /

nc

0,00

4.511,00

184.915,00

23,80

EXCE

DENT.SâciUjnea de funcționare    \ - />——

ste#i

0,00

1.437,00

159.476,00

11,68

EXCE

DGfîT^Sdtîwinea de dezvoltare    X; \    ț -

98.01

0,00

3.074,00

25.439,00

12,12

Anexa 3


Execuția bugetului landurilor externe nerambursabile la 30 iunie 2018

/    M    \DENUMIREA 1 N D i C AT 0 R 1 L <5 F}    L \

/

zCod

indicator

Buget 2018

Execuție

Nivel de execuție %

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

Trim. I+II

TOTAL

Trim. I+II

w

VENfȚUF

ILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE    \\\

1.870,00

1.870,00

158,00

15,94

1. VENIT

LJRI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

1.870,00l

1.870,00

158,00

C. VENI

FURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

0,00

Transfer

jri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06)

37.08

1.228,00

1.228,00

98,00

7,98

Sume pr

mite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabiiă

37.08.06

1.228,00

1.228,00

98,00

7,98

Sume pr

si prefiru

mite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate

întări (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21)

48.08

642,00

642,00

60,00

9,35

Meci

nismul financiar SEE *) (cod 45.08.17.03)

48.08.15

642,00

642,00

60,00

9,35

refinantare

48.08.15.03.

642,00

642,00

60,00

9,35

TOTAL C

HELTUIEL1- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1.870,00

1.870,00

108,00

5,78

Partea kt

i SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50,08

1.870,00

1.870,00

108,00

5,78

TIT

neraml

_UL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

58

1.870,00

1.870,00

298,00

15,94

Invatami

65.08.05

nt (cod 65.08.03 la

85.08.07+65.08.11+65.08.50)

65.08

683,00

683,00

0,00

0,00

\D/n fo

al capitol:

TrrbuL>

b^rambu

Proiecte cu finanțare din fonduri externefs?*R. O '

rsabile aferente cadrului financiar 20142020

i—-—-——----——

Lâsș

683,00

683,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2018

Execuție

Nivel de execuție %

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

Trim. I+II

TOTAL

Trim. I+II

Asigurar

68.08.05

si asistenta sociala (cod 68.08.02 + 68.08.04 +

+ 68.08.06 +68.08.11+ 68.08.15 + 68.08.50)

68.08

642,00

642,00

21,00

3,27

Din to

al capitol:

TITLUL)

nerambc

: Proiecte cu finanțare din fonduri externe rsabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

642,00

642,00

21,00

3,27

Protecția

mediului (cod 74.08.05+74.08.06+ 74.08.50)

74.08

272,00

272,00

36,00

Din to

al capitol:

TIT

neramt

_UL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

272,00

272,00

36,00

13,24

Transpo

turi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

84.08

273,00

273,00

51,00

Din to

al capitol:

TIT

neraml

LUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe tursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

58

456,00

273,00

51,00

18,68

DENI

IMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2018

Execuție

Nivel de execuție %

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

Trim. I+II

TOTAL

Trim. I+II

TOTAL CHELTl 54.07)

IELI -SECTIUNIEA DE FUNCȚIONARE (cod

555.000,00

555.000,00

555.000,00

100,00

Titlul XVII Raml

iursari de credite

81

555.000,00

555.000,00

555.000,00

100,00

Aite servicii

publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

555.000,00

555.000,00

555.000,00

100,00

Din total capitol:

Titlul XVII Ramb

Jrsari de credite

81

555.000,00

555.000,00

555.000,00

100.00

TOTAL CHELTl 54.07+67.07)

IEU-SECT1UNIEA DE DEZVOLTARE (cod

40.673,00

40.673,00

23.019,00

56,60

Cheltuieli curer

te

01

40.673,00    40.673,00    23.019,00

56,60

Cultura, recreei

e si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

40.673,00

40.673,00

23.019,00

56,60

Din total capitol:

Cheltuieli curent

3

01

40.673,00

40.673,00

23.019,00

56,60

titlul Vili Proiect

nerambursabile 56.07 + 56.08 +>

3 cu finanțare din Fonduri externe

FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod i6.11 + 56.15 la 56.18 +56.25- 56.27+56.281

56

40.673,00

40.673,00

23.019,00

56,60


Anexa 3

Execuția bugetului împrumuturilor interne la 30 iunie 2018Anexa 4

mii lei


Anexa 5


Execuția bugetului împrumuturilor externe la 30 iunie 2018    {-bC. Cr.H ^u.

mii lei


DENI

JMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Execuție

Nivel de execuție %

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

Trim. I+II

TOTAL

Trim. I+II

TOTAL CH DEZVOLT/

ELTUIELI -SECTIUNIEA DE iRE(cod

1.600,00

1,600,00

0,00

0,00

Transporturi

(cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84,06

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

Din total c

apitol:

CHELTUIELI

DE CAPITAL

70

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

TTITLUL XIII

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00