Hotărârea nr. 445/2018

HOTARAREnr. 445 din 2018-07-26 PRIVIND ACORDAREA UNUI IMPRUMUT TEMPORAR, DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A.
-'mțța- —

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania Municipală Cimitire București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvemanță, Corporativă nr. 695/17.07.2018 și al Companiei Municipale Cimitire București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 167/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 447/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;

-    Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A.;

-    Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A. nr. 11/05.07.2018;

în temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul Municipiului București către Compania Municipală Cimitire București S.A., în valoare de 4.000.000 lei.

Art.2 împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Companiei Municipale Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


Marian Oriando/CutÎECRETAR GENERAL


^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

L.L


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro