Hotărârea nr. 444/2018

HOTARAREnr. 444 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. IZVOR NR. 86, SECTOR 5, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

*    »    n b iota lU&iaxjit

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Izvor nr. 86,

Sector 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr.

37/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 276/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    PrimăriaSectorului 5 - Certificat de urbanism nr. 816-1/04.08.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 38/18.08.2015;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 40/18.12.2015;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 52/27.05.2016;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1388997/22.01.2016;

-    Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1363534/20864/15.10.2015;

-    Ministerul Apărării Naționale - Statul Major: aviz nr. DT-6995/07.12.2016;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: aviz nr. 4.078.067/06.12.2016;

-    Serviciul Român de Informații - aviz nr. U.M.48.378/14.12.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: aviz nr. 4212/17/SU-BIF-A /11.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, HotărâreaiC.GîfyB. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 5^/2063 privipd transparența decizională în administrația publică, republicată;

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Buiîn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) litc) și art. 45 alin. (2)-4it e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Izvor nr. 86, Sector 5, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 18/22.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-ciuJ Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI >

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism


Ca urmare a cererii adresate de S.C. BAUMARC PROIECT SRL -'»4v4vUhar "Sorin Eugen Eftenie -RUR D,E, în calitate de proiectant urbanism, cu sediul în Str. Sf. Maria nr, 94, sector 1, București reprezentând pe Doamna Apostol Alina și S.C. SEVENHILL SRL în calitate de beneficiari, înregistrate la Primăria Municipiului București sub nr. 1592541/19.01.2018, nr. 1587099/28.12.2017, nr. 1585463/19.12.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. Zf    ^.2018

PENTRU

PUZ - Str. IZVOR NR. 86, SECTOR 5

GENERAT DE IMOBILUL: Str. Izvor nr. 86, Sector 5, în suprafață de 372,0 mp (379,Omp din măsurători) proprietate privată persoană fizică și juridică, având la bază Certificatului de urbanism nr. 816 I din 04.08.2016 emis de Primăria Sectorului 5, cu termenul de valabilitate prelungit până la data de 04.08.2018. INIȚIATOR:    Doamna APOSTOL ALINA și S.C. SEVENHILL SRL

PROIECTANT:    S.C. BAUMARC PROIECT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Mihai Sorin Eugen EFTENIE - RUR D.E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 5, și este delimitată astfel: Str. G-ral Ion Dragalina, Str. izvor, Facultatea de Medicină Veterinară, imobilul din Sr. Izvor 92-96.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională „CA2" - Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

Indicatorii urbanistici reglementați: pentru clădiri cu 6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70% , cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc,; - pentru clădirile sub 6 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc; pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului ; pentru clădiri cu 6 niveluri și peste CUT maxim = 3,0 mp, ADC / mp. teren - pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2,5 mp ADC / mp teren; - în cazul accentelor peste 45,0 metri, CUT se va justifica prin P.U.Z. - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNE : Hotel

POTmax. 50%; CUTmax. 3,6 mp ACD/ mp.teren;

RHmax.=S+P+8E+Eth; Hmax. să nu depășească înălțimea calcanului existent, cu preluarea registrelor nivelurilor clădirii învecinate, maxim 28,4m

edificabil amplasat ia calcanul existent, fără a-l depăși; regim de construire continuu; respectând alinierea clădirii învecinate, din dreapta, cu respectarea Codului Civil.

- retragerea minimă față de aliniament, față de limitele laterale și posterioară vor respecta

CONFORM CU ORJ^LUk

XV*; / <

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversar alxijpț&ț&ttfr propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri depărcare pepfru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 Suprafața afectată noilor artere de circulație va "fi cedată domeniului public al municipiului București, conform legislației în vigoare.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: conform avizelor de specialitate și Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 aiin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 816 I din 04 08.2016 emis de Primăria Sectorului 5, cu termenul de valabilitate prelungit până la data de 04.08.2018.


joazi J4S 4US4SIX9 lyojd v-V

r

i

Ofr n UHJU

L

r

i

ov t ;

05,01

1

1

OSZ Ului

Of l ’"

3c 3

1

szs

05 Z unuMW, WW

ITARI - ZONIFICARE FUNCȚIONALALEGENDA

LIMITE

Limita zonei studiate Limita terenului care a genei at PU2 Limite parcele (conform OCPI)

Edificabil maxim propus

Edificabil ilustrativ (pentru terenurile de la nr. 88, 90, 90A, 90B) Aliniere


FUNCȚIUNI CLĂDIRI locuințe individuale comerț / servicii instituții


FUNCȚIUNI TERENURI I - I locuințe individuale |jl||| comerț / servicii EOM instituții

SC BAUMARC PROIECT SRL

București, Str Sf. Maria, Nr. 94, sector F, qod postai 011497 Tel/Fax 021.22.44.563, tel 0723,251.440,''


Nr. Reg. Corn. J40Z 23067/I9£4r Cod Fiscal 4*0654790(3

Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de regi cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amf construcțiilor pe teritoriul aferent Planului urbanistic zonal.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea execuțiilor construcțiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal pentru amplasamentul situat in București, sector 5, Str. Izvor, nr. 86, cu suprafața de 379mp.

Se menține încadrarea in subzona CA2 - Subzona centrală cu funcțiuni complexpfCy clădiri de înălțime medie și mare si cu accente peste 50m, cj. sau discontinuu.1 UTILIZARE FUNCȚIONALA

1.1    Utilizări admise:

Se admit funcțiuni de interes genferal specifice unui centru cTă a' In cazul zonei studiate se admit:

-    hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție

-    restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;

-    mobilier urban

1.2    Utilizări admise cu condiționări:

-    se admit restaurante de orice tip care comercializează pentru consum băuturi alcoolice numai dacă sunt situate la o distanță de minim 100 metri de instituțiile publice reprezentative și de lacășele de cult;

1.3 Utilizări interzise

sunt interzise următoarele tipuri de activități și de lucrări:

-    construcții provizorii de orice natură;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

2. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

2.2 Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Aliniamentul reprezintă linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata. Conform PUZ cu următoarele precizări: se va respecta alinierea existenta in zona = 5m.

2.3 Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor


Conform PUZ cu următoarele precizări:

-    Retragerile fata de limitele laterale:

se propune continuarea tendinței zonei de constituire a unui îrpnt-conȚipruu: sf e jatura-estica imobilul se va cupla pe toata lungimea cu calcanul existenbal-Hoteiului Ibis, iar spre latura vestica calcan parțial pe o lungime de 7m urmat de o retragere ia 5m fata de limita de proprietate.

-    Retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi de 5m.

3 CIRCULAȚII SI ACCESE. STAȚIONARE AUTOVEHICULELOR

Conform PUZ cu următoarele precizări:

Accesul pietonal și auto se va face din Str. Izvor.

Staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice. Locurile de parcare se vor realiza atat la sol, cat și suprapuse în sistem Woehr, respectând reglementarilor HCGMB 66/2006.Este obligatorie asigurarea accesului in spatiile pubJiceNa perstfa îlor cu handicap^sau, dificultăți de depalasare    /

4. INALTIMEA MAXIMA A CONSTRUCȚIILOR

Inaltimea admisibila a clădirilor va fi de maxim

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 'aviz nr.

SPRE NE3CH1MBARE


-    28,4m la cornișa = H comisa Hotel Ibis

-    Rmh= S+P+8E+E tehnic

A?


5. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Conform P.U.Z cu următoarele condiționări:

-    aspectul clădirilor va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

-    se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte;

-    se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

-    se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.

16

z

r*


6. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Conform PUZ cu următoarele condiționară

j/ -v    __

Deservirea cu utilități va fi asigurată prin rac.ordâreaj^^țelele tehnico-edilitare existente (apă, canalizare, gaze naturale, electricitate, telefonie), fără afectarea celorlați consumatori.    ____

Conformarea urbanistică propusă va permite intervenția pompierilor în cazul incendiilor sau a altor calamități precum și evacuarea deșeurilor.

Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

Se va asigura în mod special evacuarea rapida și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice.

7. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Conform PUZ cu următoarele condiționări:

Se recomandă că pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

Spatiile plantate vor reprezenta minim 30% din suprafața terenului = 114mp Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 100 mp.

8. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ cu următoarele condiționări:

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ MR.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


Amplasamentul va fi împrejmuit cu gard din panouri din plasa sudata pe structura metalica dublat de gard viu pe limitele latarale si posteriore. Inaltimea maxima a împrejmuirii nu va depăși 2,5m. Data fiind funcțiunea propusa nu este necesara împrejmuirea spre Str. Izvor, delimitarea proprietății se va face prin amenajare peisagera.

9. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI


POT maxim = 50% CUT maxim = 3,6

hai Svrm EC",‘'n Al- f U vrrF.NS'.-’

V. r-hițeț* glj

Arh-lo^ria^StrQăy

a    •

Arm IVW :fte ne