Hotărârea nr. 443/2018

HOTARAREnr. 443 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ZONA DE SUD A SECTORULUI 4, BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București ROMANIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zona de Sud a Sectorului 4, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr.

44/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 445/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 4 - Certificat de urbanism nr. 496/20117/10.05.2018;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 43/31.10.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1616397/6848/27.04.2018;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 1/01.03.2018;

-    Ministerul Transporturilor - aviz nr. 19107/10.05.2018;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 32837/1521/09.01.2018; Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" București - Ilfov: aviz nr. 338660/14.12.2017;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene: aviz nr. 140071/13.12.2017;

-    Serviciul Român de Informații: aviz nr. 48.321/23.11.2017;

\    - Ministerul Apărării Naționale: aviz nr. DT.598/30.01.2018;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: aviz nr. 4.291.917/12.01.2018;

-    Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviz nr. 224441/07.12.2017;

-    Ministerul Culturii și Identității Naționale: aviz nr. 229/U/2018;

-    Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București: aviz nr. 21685/1/11.01.2018;


-    Administrația Națională „Apele Române" - Administrația Bazinaiâ de Apă Argeș - Vedea: aviz nr. 16-B/05.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioara

-    Legii nr. 350/2001 privind amâna eritoriului și urbanismul, cu modif

completările ulterioare;    \

ft    \


B-dul Regina Elisabeta nr.jt7, cod poștal i Dț3, sector 5 București, România; tel.: 02CONKJKM CU ORIGINALUL"

—1--

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea"'~Regntementului Genefâl de

Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;    V    \

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea G.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului 4, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 34/16.05.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

Urmare Ia solicitările și completările transmise Primăriei Municipiului București de către PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI în calitate de inițiator al documentației de urbanism, prin elaborator S.C. ALTER EGO CONCEPT S.R.L. - U.R.B. RUR LUIZA ODETTE VOINEA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind awanajArca teritrtrinhji șL urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ ARHITECT ȘEF NR.    .2018

PENTRU

„PUZ - ZONA DE SUD A SECTORULUI 4 BUCUREȘTI”

Prezentul aviz modifica si completează Avizul Arhitectului Sef Nr. 27/02.03.2018 conform soluțiilor avizului emis de Ministerul Culturii Nr.229/U/2018 și Avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București Nr.6848/27.04.2018

GENERAT DE IMOBILELE : situate în Zona de Sud a Municipiului București, pe raza administrativă a Sectorului 4, București.

INIȚIATOR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

PROIECTANT: S.C. ALTER EGO CONCEPT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: U.R.B. R.U.R. LUIZA ODETTE VOINEA AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în Sectorul 4 al Municipiului București, în intravilanul Municipiului București, în suprafață de aproximativ 1.700,00HA.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B.    nr.

232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015), zona care face obiectul studiului urbanistic se încadrează în următoarele Unități Teritoriale de Referință:

U.T.R. CB1 -SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR

PROTEJATE

POTmax - 50%

CUTmax - 2,4 mp.ADC/mp.teren

Rhmax -P+14E.    ,

U.T.R. CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI V

POTmax-70%    V x

CUTmax - 4,5 mp.ADC/mp.teren    \    - >v

Rhmax - nu se limitează înălțimea clădirilor.    A

U.T.R. M2 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELORRhmax - P+14E.

U.T.R. M3 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU

CLĂDIRI A VÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI    1    r"

POTmax - 60%

CUTmax - 2,5 mp.ADC/mp.teren Rhmax - P+4E

U.T.R. LI c - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI NIVELURI SITUATE IN NOILE EXTINDERI SAU ENCLAVE NECONSTRUITE

POTmax-45%    r

CUTmax - 1,3 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - P+2E+M {*se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită)


U.T.R. LI e - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE PE LOTURI SUBDIMENSIONATE CU /

SAU FARA REȚELE EDILITARE

POTmax - 60%

CUTmax -1,2 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - P+l E (7 metri)

U.T.R. L3 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII fP+3 - 4E) SITUATE IN

ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

POTmax-45%

CUTmax - 1,3 mp.ADC/mp.teren

Rhmax - P+3-4E

U.T.R. Al - PARCURI PE ACTIVITATI

POTmax-40%

CUTmax volumetric- 4,5 mc./mp. teren

Rhmax - 12,00 m

U.T.R. A2a - SUBZONA ACTIVITĂȚILOR PREDOMINANT INDUSTRIALE

POTmax - 80%

CUTmax volumetric- 15 mc./mp. teren

Hmax - 20,00 m

U.T.R, A2b - SUBZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE SI DE SERVICII

POTmax - 80%

CUTmax volumetric- 15 mc./mp. teren

Hmax - 20,00 m

U.T.R. A3 - SUBZONA UNITĂȚILOR MICI SI MIJLOCII PRODUCTIVE SI DE SERVICII

POTmax - 60%

CUTmax volumetric- 9 mc./mp. teren Hmax - 9,00 m U.T.R. A4 - SERE

POTmax - 80%

CUTmax volumetric- 9 mc ./mp. teren

Hmax - 9,00 m

U.T.R. Via - PARCURI, GRĂDINI, SCUARURI SI FASII PLANTATE PUBLICE

POTmax cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale =15%

CUTmax- 0,2 mp. ADC/ mp. Teren

Rhmax - cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri. U.T.R. V4 - SPATII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA

POTmax - cu construcții, platforme, circulații carosabile si pietonale - 15%

CUTmax- conform normelor specifice in vigoare si P.U.Z. avizat conform legii

Rhmax - cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

U.T.R. V5 - CULOARE DE PROTECȚIE FATA DE INFRASTRUCTURA TEHNICA SPATU VERZI

PENTRU AGREMENT

POTmax - fără obiect    < \ IN /

CUTmax- conform normelor specifice în vigoare șiPJJ.Z.avizat £ infirm legii.
©

$

DOI


Rhmax - cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

U.T.R V7 - PAPURI SI PLANTAȚII FORESTIERE

POTmax - conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii.

CUTmax- conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii.

Rhmax - cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

U.T.R Tla - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE - UNITATI DE TRANSPORTURI

IZOLATE POTmax - 80%


CUTmax volumetric - 12 mc.mp. teren

Rhmax - înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va de; ăși distanța dintre admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția in«riețiitftrtehnice7


U.T.R. T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

POTmax - 80%

CUTmax- 12 mc./mp. teren Rhmax - înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice.

U.T.R. G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE

COMUNALA

POTmax-50%.

CUTmax- 1,8 mp ADC / mp.teren.

Rhmax - înălțimea clădirilor nu va depăși inaltimea maxima admisa in unitățile de referința adiacente, cu excepția instalațiilor si a coșurilor, pentru clădirile de tip hala se recomanda inaltimea maxima de 12,0 m. U.T.R- C2 - SUBZONA CIMITIRELOR

POTmax - suprafața totală pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp., din care 15 % circulații carosabile și pietonale, 5 % plantații și 1 % construcții.

CUTmax- 0,15 mp ADC / mp.teren.

Rhmax - Nu e cazul

U.T.R. SI - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN FORMATA DIN:

UNIT AII MILITARE, UNITATI APARTINAND SERVICIILOR SPECIALE, PENITENCIARE.

UNDAU PE PROTECȚIE CIVILA SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR, UNITATI DE POLITIE

POTmax - recomandabil 50%

CUTmax- conform normelor specifice, recomandabil 1,8 mp ADC / mp.teren.

Rhmax - Fara precizări.

U.T.R. R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

POTmax - 80%

CUTmax volumetric- 9 mc./mp. teren

Rhmax - înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice.

PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE :

U.T.R. CB1 -SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE

PROTEJATE

-    POTmax. - 50%;

-    CUTmax. - 3,0 mp. ADC/mp, teren;

Hmax. = nu se limitează inaltimea clădirilor.

U.T.R CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPAL!

lin maxim 2 niveluri (8,00 m)


-    POTmax. - 70% cu posibilitatea acoperirii terenului pana la 7: pentru diferite utilizări;

CUTmax. - 4,0 mp.ADC/mp. teren;

-    Hmax.« nu se limitează inaltimea clădirilor.


-    Hmax. = 75,00 m; RmaxH = P+22E (locuințe) si P+l 8E (birouri l spatii comerciale / servicii)    «

U.T.R. M3 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, A VÂND

REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4

NIVELURI

-    POTmax. - 60%, cu posibilitatea acoperirii terenului pentru activitati comerciale, Săli de spectacole, etc.

-    CUTmax. - 2,5 mp.ADC/mp. teren;

-    Hmax. = conform profilului străzii; Rhmax = P+4E.
planql fațadei nu va umetria


ia la /;>% cil clădiri cu in [ CONFORM CU ORI mima adr

depăși distanta dintre alinieri; pot fi adaugate suplimentar unul sau dgufrnivel caracteristica străzii si de indicatorii urbanistici.

U.T.R. Lla - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2

NIVELURI SITUATE IN AFARA LIMITELOR PE PROTECȚIE

-    POTmax. - 45%;

-    CUTmax. - 1,3 mp.ADC/mp. Teren. In cazul mansardelor sau etajelor retrase, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC;

-    Hmax. = 11,0 m; RhmaxH = P+2E.

U.T.R. L3 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4E) SITUATE IN ANSAMBLURI

PREPONDERENT REZIDENȚIALE

-    POTmax. - 40%, pentru lotizări existente menținute - 45%;

-    CUTmax. - 2,0 mp.ADC/mp. teren;

Hmax. = 19,0 m; RmaxH = P+3-4E.

U.T.R, A2 - SUBZONA ACTIVITĂȚILOR PRODUCTIVE SI DE SERVICII

• POTmax. - 75 %;

-    CUTmax. Volumetric - 15 mc./mp. teren;

-    Hmax. = 20,0 m.

U.T.R. A3 - SUBZONA UNITĂȚILOR MICI SI MIJLOCII PRODUCTIVE SI DE SERVICII

-    POTmax. - 60 %;

CUTmax. Volumetric - 9 mc./mp. teren;

-    Hmax. = 9,0 m.

U.T.R. A4 - SERE

-    POTmax. - 75 %;

CUTmax. Volumetric - 9 mc./mp. teren;

Hmax. = 9,0 m; RmaxH = -.

U.T.R. VI - SPATU VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

-    POTmax.-15%;

CUTmax. - 0,2 mp. ADC / mp. teren;

-    Hmax. “ 11,0 m; RmaxH = P+2E.

U.T.R. V4 - SPATII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA

-    POTmax -15%;

-    CUTmax. 0,2 mp. ADC / mp. teren;

Hmax. = 11,0 m; RmaxH = P+2E.


U.T.R. V5 - CULOARE DE PROTECȚIE FATA DE INFRASTRUCTURA TEHNICA SPATII VERZI

PENTRU AGREMENT

-    POTmax. - fara obiect;

CUTmax. - conform normelor specifice în vigoare;

-    Hmax. ” 11,0 m; RmaxH = P+2E.    /

U.T.R. V7 - PAPURI SI PLANTATH FORESTIERE^

-POTmax. - conform normelor specifice în vigoare;/ C

-    CUTmax. - conform normelor specifice în vigoare# c.

-    Hmax, = 11,0 m; RmaxH = P+2E.    ft*

U.T.R. TI - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

-    POTmax.-75%;

CUTmax. - 2,4 mp. ADC / mp. teren;    ^£7'

-    CUTmax. - 2,4 mp. ADC / mp teren;

-    Hmax. «înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri.

U.T.R. G2 - SUBZONA CIMITIRELOR

-    POT max. - suprafața totală pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp., din care 15 % circulații carosabile și pietonale, 5 % plantații și I % construcții;

-    CUTmax. - 0,15 mp. ADC ) mp. teren;

-    Hmax. = nu este cazul; RmaxH = nu este cazul.

U.T.R. SI - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN FORMATA DIN:

UNITATI DE PROTECȚIE CIVILA SI DE PAZA CONTRA INUENiJllLOKL

jJNJTATIDE POLITIE

-    POTmax. - 50 %;

-    CUTmax. - 1,8 mp. ADC / mp, teren;

-    Hmax. = fara precizări; RmaxH = fara precizări.

CONFORM CU ORIGINALUL}

U.T.R. R - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI INSTALAT!

MAJORE

-    POTmax. - 75 %;

-    CUTmax. - 2,4 mp. ADC / mp. teren;

AEEREJ


Tehnice


Hmax. = înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice.

CIRCULATH SI ACCESE: Parcarea, gararea autovehiculelor și profilele transversale ale circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin, f2) lit. N) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fî utilizat numai în scopul aprobării P.U.Z.

ACORDURI/AVIZE SPECIFICE ALE ORGANISMELOR CENTRALE ȘI/SAU TERITORIALE

PENTRU ETAPA DE APROBARE A P.U.Z.:

Avizul I.S.U.-Nr: 338660/14.12.2017; Avizul Autorității Aeronautice Civile Române-Nr: 32837/1521/09.01.2018; Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene- Nr: 140071/14.11.2017; Avizul M.Ap.N - Nr: DT7424/30.01.2018; Avizul Ministerului Culturii-Nr:229/U/2018; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație-P.M.B.-Nr:6848/27.04.2018; Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare-P.M.B.-Nr: 1594075/30.01.2018;    Avizul Agenției pentru Protecția Mediului București

Nr: 1/01.03.2018; Avizul Direcției de Sănătate Publică a municipiului București-Nr: 21685/11.01.2018; Avizul S.R.I.-Nr:48.321/23.11.2017; Avizul M.A.I.-Nr:4.291.917/12.01.2018; Avizul Apele Române-Nr: 16-B/05.02.2018; Avizul O.C.P.I. București -Nr:424/2017; Avizul S.T.S. -Nr: 224441/07.12.2017. Cu respectarea tuturor reglementărilor și restricțiilor impuse prin avizele de specialitate.


320461,838

320458,740

320457,042

' 320465,673

320477,612

• 320478,160

320485,770

' 320491,322

; 320498,609

320499,503

320493,590

320487,854

320475,483

320479,432

320478,175


454


455


456


457


458


459


460


461


462


463


464


465


466


467


460


560260,241


320612,215


590284,1 B9


560291,658


590327,221


590343,378


5903B3.022


590452,020


590486,B16


590497,559


590466,454


590494.246


590485,158


590539,383


590549,602


590545,585


320614,516


320615,900


320621,103


320624.023


320630.153


320641,016


320646,541


320648,169


320653,815


320660.169


320676,482


320706,382


320712,572


320716,630


550

591947,557

322983,373

551

592027,367

322955,907

552

562046,395

322949,358

553

592161,316

322909,809

554

592174,781

322905,175

555

592194,783

322898,291

556

592208,181

322893,681

557

592221.807

322888,691

558

592235,143

322884,181

559

592258,017

322875,860

560

592296,848

322861,815

561

592402,036

322823,6B7

562

592418,529

322817,706

563

592547,316

322771,027

564

592657,553

322734,117

SUPRAFAȚA TOTALA P.U.Z. = 1.678,0164 haPLANȘA NR

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE U03 .A

DESTINAȚIE

LOCAȚIE

FAZA    EMITENT

C1ALIT

NR PLAN

FIȘIER

REV

NUME PLANȘA

rlsR

BUC PUZ AiEC

URBU03

W'G

OȚO,

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICEP.U.Z. - ZONA DE SUD A SECTORULUI 4
--A


BENEFICIAR ;

SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTIVOLUMUL II

R.L.U.


PROIECTANT:

SC ALTER EGO CONCEPT SRL


DATA:


2018


ALTER EGO

QOtF-.U-p*QitterESO

■HHUipbj*    tttUlM M «MKMUtr    SpMulMapa4mf»fNilfttftI

•ffiu»*Kn uwnwMM hnttanmnn


VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM „P.U.Z. ZONA DE SUD A SECTORULUI 4”

i

PROIECTANT GENERAL:

S.C. ALTER EGO CONCEPT S.R.L.


NR.:_

AEC2015010

DATA:

2018


DIRECTA JKBANISM-F

gulament local ce urbanism I

AVIZ NR
•rnupAj»    iman M; UHIDHMI/ SpMnrinAp«4»ttf*t**M*)

amuQaplut    «urtMIDHUH Oa/U.XKltit,lmtfHMtm

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM „P.U.Z. ZONA DE SUD A SECTORULUI 4”


COLECTIV DE ELABORARE:URB. ALINA DIACONU URB. VERONICA D0RII5a~ZE} URB. ROXANA RUSU <B. OANA-GEORGIANA VOIC


URB. ANDRA-FILOFTEIA ZAMFIR t URB. IOANA-RUXANDRA PRIE    (


Data:

2018
O Alter Ego Concept S R C


ViZATSPREI^SCHtîvS- Qihșe|9oBvcmțUMM»

A

M

CUPRINS R.L.U.    i


.CONFORM CU-ORIGINALUL


.8

.......8

.......8

.....11

.....11


TITLUL I- DISPOZIȚII GENERALE:..............

Capitolul I - Rolul regulamentului de urbanism:

Capitolul II - Baza legală:....................................

Capitolul III - Domeniul de aplicare:...................

Capitolul IV - Corelări cu alte documentații de urbanism:.


Capitolul V - Condiții de construibilitate a parcelelor:.....................................................................................................11

Capitolul VI - Reguli privind zonele construite protejate:...............................................................................................12

Capitolul VII - Reglementări privind zonele de siguranță și de protecție:........................................................................17

Capitolul VIII - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi, norme de igienă referitoare la zonele de loc...21

Capitolul IX - Note:........................................................................................................................................................,.22

Capitolul X - Generalități................................................................................................................................................20

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ ..............................................................................................................................................................................................34

CAPITOLUL I - C- ZONA CENTRALĂ........................................................................................................................34

C........................................................................................................................................................................................34

ZONA CENTRALĂ...................................................................................................................................................... .34

1. CB - SUBZONA SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI

COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALÂ ȘI MUNICIPALĂ..........................................................34

1.1. CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE...............31

1.2. CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI


CAPITOLUL II - M - ZONA MIXTĂ.............................................................................................................................37

1.    M2 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI ÎNALTE ȘI FOARTE ÎNALTE, CU ACCENTE, AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU * 38

2.    M3 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVÂND REGIM DE

CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI**....................43

CAPITOLUL Dl - L - ZONA DE LOCUIT....................................................................................................................44

L LI - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2+M NIVELURI .45

2, L3 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4E) SITUATE ÎN ANSAMBLURI

PREPONDERENT REZIDENȚIAL......................................................................................................................48

CAPITOLUL IV - A - ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE.................................................................................51

1. A2 - SUBZONA ACTIVITĂȚILOR PRODUCTIVE ȘI DE SERVICII.............................................................52

2.    A3 - SUBZONA UNITĂȚILOR MICI SI MIJLOCII PRODUCTIVE SI DE SERV1C

3.    A4 - SERE..........................................................................................................

CAPITOLUL V - V - ZONA

VI - SPAȚII VERZI PUBLICE


1.

2.

3.

4.


SPAȚIILOR VERZI........................................................f £../..L.‘........£•■).......}.......55

OBLICE CU ACCES NELIMITAT................................M A...:;..........‘zii J........56


V4 - SPAȚII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ.........V...^,......,^.,...£.,

V5 - CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA TEHN A '    '''' '


V7 - PĂDURI ȘI PLANTAȚII,


CAPITOLUL VI - T - ZONA TRANSPORTURILOR.. 1.TI - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE.........................?./.....\.........'........\...............................61

T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE.............,L..............i.............60

C* Alter Fgc Concept i fl.L........FiL-iiiC- f! A;    ........

23ULAMENT LOCAL DE URBANISM -

AVIZ NR.....


'j


merneet ol


SH"g^9o


HMuph»    unnw Mb «40H1HU»? SpfaMM>p«*«titlte»MU

■ffiugaplu* WHtlMH tacMSniHUn IMM, factor*, toawjU «MM»

CAPITOLUL VII - G - ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ......................................................................................66

1. G2 - SUBZONA CIMITIRELOR.........................................................................................................................66

CAPITOLUL VIII-S -ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ....................................................................................67

1. SI - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN FORMATA DIN: UNITATI MILITARE, UNITATI APARTINAND SERVICIILOR SPECIALE, PENITENCIARE, UNITATI DE PROTECȚIE CIVILA SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR, UNITATI DE POLITIE..............................................................68

CAPITOLUL IX - R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE.................................................................69

1. R - Subzona construcțiilor și instalațiilor aferente echipării tehnice majore........................................................69

ANEXA 1 - DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. ZONA DE SUD A SECTORULUI 4.................................................................................................70

CONFORM CU ORIGINALULrtiember of


Qfl’șsis0


nnnM ut Moifjneiw    SpiowinMpmfa^.oh,i»MH

•Atoțvpfu» JM/WMOOM hcMOHMSJ M    EMW.tK«w1.liKunf(tlM«m


VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM „P.U.Z. ZONA DE SUD A SECTORULUI 4”

CONȚINUT;

TITLUL 1- DISPOZIȚII GENERALE;_


I.    Rolul regulamentului local de urbanism

II.    Baza legală a elaborării

III.    Domeniul de aplicare

IV.    Corelări cu alte documentații de urbanism

V.    Condiții de construibilitate a    parcelelor

VI.    Reguli privind zonele construite protejate

VII.    Reglementări privind zonele de    siguranță și de protecție

VIII.    Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi, norme de igienă referitoare la zonele de locuit

DC.    Note

X.    Generalități

bfLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

| C | ZONA CENTRALĂ


SUBZONA SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUN1CIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ

| CBI | Subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

CB3


Subzona polilor urbani principali;

SUBZONA MIXTA SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI ÎNALTE ȘI FOARTE ÎNALTE, CU ACCENTE, AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU


M

ZONA MIXTĂ CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVIOI DE INTERES GENERAL (SERVICH MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE ȘI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE ȘI LOCUINȚE

M2

M3


SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI zpR$TSj/m^AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI M^Xl^E DET^^ELURI


| L | ZONA DE LOCUIT7


I1 t


VT?

LI SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICLCU MAXIM

\    '/.a y

Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 ifcv&lulflsittlate-in tfdSle neconstruite;


Lla


aderi sau zonelor


L3

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVEN^gUll' CU P PREPONDERENT REZIDENȚIALE
SITUATE ZIN ANSAMBLURI


-m n» ’M URBANISM oULAMENT LOCAL De UR3ANISM : AVIZ NR. ...3 £(.//£ 05"? Oii’ââ"^!30 — -


w«mti,uph-r»    f*nnw twfc *40 2f JH WW JpWiWto    jftI JThîfJ

•fflufftfpJkr* J4Q/VJ0&/2OW hu;+402insOJ«f E^HJwfw^bcwîU 0M0Z1


L3a


Subzona locuințelor colective medii cu P+3-P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate


| A | ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE


A2_ SUBZONA ACTIVITĂȚILOR PRODUCTIVE ȘI DE SERVICII


A2a Subzona unităților predominant industriale;


A2b Subzona activităților industriale și de servicii;


A3 SUBZONA UNITĂȚILOR MICI SI MIJLOCII PRODUCTIVE SI DE


A4 SERE| V | ZONA SPAȚIILOR VERZI


VI_ SPAȚII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT


Via


Subzona spațiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri, precum și plantații de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantații aferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale;


V4_ SPAȚII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA


V5_ CULOARE DE PROTECȚIE FAȚA DE INFRASTRUCTURA TEHNICA


V7_ PĂDURI ȘI PLANTAȚII FORESTIERE


| T | ZONA TRANSPORTURILOR"


TI    SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE


Tla Unități de transporturi izolate;


Ț2 SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE


| G | ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ


| G2 | SUBZONA CIMITIRELOR


G2a Subzona cimitirelor din afara zonelor protejate


I S | ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂsi


SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN FORMATA DIN: UNITATI MILITARE, UNITATI APARTINAND SERVICIILOR SPECIALE, PENITENCIARE, UNITATI DE PROTECȚIE CIVILA SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR, UNITATI DE POLIȚE


| R f ZONA ECHIPAMENTE TEHNICE MAJORE

0llter,Ea°


ww.ojjâj»    nniTW ut mmj)iw»7    rifein-jw

«ffîuffwptu» WtMtOOM JrcMOnniOJM Hqf X Mw 4 ■tfairvțtt MMJf

TITLUL I- DISPOZIȚII GENERALE:


Capitolul I - Rolul regulamentului de urbanism:

Arh 1. Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de

elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de urbanism._■-_

Art. 2. (1) Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director.

(2) Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri urbanistice de detaliu sau Planuri urbanistice zonale (dacă îndeplinesc condițiile impuse de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare),

_cazuri specificate în continuare la articolul 4, precum și în conținutul regulamentului._

Art. 3. Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferențiate pentru flecare unitate teritorială de referință, _zonă și subzonă a acesteia._

Art. 4. Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament și limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristici arhitecturale ale

_clădirilor, materiale admise._

Art. 5. In cazul operațiunilor urbanistice importante ca arie (stabilite conform legislație în vigoare și prin documentații de urbanism aprobate conform legii), volum de construcții și complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fl detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri urbanistice

|_zonale, realizate și acrobate conform legii,__

Art. 6. Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată. In funcție de tipul documentației, pe suport topografic și realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 70, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători pe teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Capitolul II - Baza legală:

Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului - text actualizat la data de 13.12.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Ordonanța nr. 69/2004, Legea nr. 289/2006 , Ordonanța nr. 18/2007, Ordonanța nr. 27/2008, Legea nr. 242/2009, Legea nr. 345/2009, O.U.G. nr. 7/2011, Legea nr. 162/2011, O.U.G. nr. 81/2011, Legea nr. 221/2011, O.U.G. nr. 85/2012;

Ordin M.D.R.A.P. nr. 233 din 26.02.1026, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism - text actualizat la data de 24.05.2011. Actul include modificările din următoarele acte: H.G. nr. 490/2011;

Ordin M.L.P.A.T. NR. I3/N/10.0403.1999 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General” - Indicativ GP038/99;

Ordin M.L.P.A.T. NR. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „GHID PRIVIND ELABORAREA Șl APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM” Indicativ GM-007-2000; Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/l 6.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” - Indicativ GM-010-2000;

Ordin MTCT nr. 562 din 20.10.2003 pentru aprobare Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ);

Legea nr. 171 din 4.11.1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a H-a Apa.


Text actualizat la data de 27.01.2006. Actul includo^tf^di^c^i Legea nr. 5 din 6.03.2000 privind aprobarea Pladuldj demnenaj


protejate;

Legea nr. 575 din 22.10.2001 privind aprobAreâ fânului Zone de risc natural;    L

Legea nr.363 din 21.09. 2006 privind aprobai de transport;
următoarele acte: Legea teritoriului naționa.Z2006; nea a IH-a - zone


SRrj9°


Muphn    ftnnM M **#«tăun SpMrfMp«Aa|rflkMMH

■muflMphn Ma/manoM ttutMtfmew s^HMwfcCuuRftteMon

Legea nr.819 din 25 05.2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VUI-a - zone cu resurse turistice;

Ordinul M.D.R.T. nr. 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea METODOLOGIE din 30 decembrie 2010 de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea ptamiriloi^-BfljeUb^are^ie^toriuțnfșI^ urbanjsm;

Legea nr. 451/8.07.2002 pentru ratificarea Convenției europepg^^^yl^ gdogl

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de UUllkli ULții Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 122/2004 , L Legea nr. 117/2007, Legea nr. 101/2008, O.U.G. nr. 214/2008 , O.U.G Ordonanța nr. 6/2010, O.U.G. nr. 85/2011, Legea nr. 269/2011, Legea nr. B3Z2Q12' I

10.2012. 376/2006, 72009 ,

Legea nr. 18 din 19.02.1991 privind fondul funciar. Text actualizat la data de 26.11.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 54/1998, O.U.G. nr. 1/1998, O.U.G. nr. 102/2001, Legea nr. 545/2001, Legea nr. 358/2005, Legea nr. 341/2006, Legea nr. 247/2005, O.U.G. nr. 209/2005, Legea nr. 340/2007, Legea nr. 47/2007, Legea nr. 67/2010, Legea nr. 71/2010, Legea nr. 158/2010, Legea nr. 71/2011, O.U.G. nr. 81/2011, Legea nr. 76/2012;

Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind administrația publice locale. Text actualizat la data de 27.07.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 131/2008, Legea nr. 35/2008, O.U.G. nr. 20/2008, O.U.G. nr. 66/2008, O.U.G. nr. 105/2009, Legea nr. 375/2009, Legea nr. 59/2010, Legea nr. 264/2011, Legea nr. 13/2012, Legea nr. 74/2012, Legea nr. 133/2012;

Legea nr. 247 din 19.07.2005 - privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Text actualizat Ia data de 09.07.2012;

Legea nr. 33 din 27.05.1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 05/07/2011;

Legea nr. 213 din 17.11.1998 privind bunurile de utilitate publică. Text actualizat la data de 01.10.2011. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G, nr. 30/2000, O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 241/2003, Legea nr. 71/2011;

Legea nr. 7 dinl3.03.1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară. Text actualizat la data de 26.11.2012;

Legea nr. 138 din 27.04.2004 privind îmbunătățirile funciare. Text actualizat la data de 17.11.2012. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 39/2009, Legea nr. 281/2010, O.U.G. nr. 65/2011, O.U.G. nr. 82/2011;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. Text actualizat la data de 08.06.2011. Actul include modificările din următoarele acte: Hotărârea nr. 498/2001, Legea nr. 587/2002, Legea nr. 123/2007;

Legea nr. 114 din 11.10.1996 - legea locuinței. Text actualizat la data de 01.10.2011. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 44/1998, Legea nr. 145/1999, Ordonanța nr. 73/1999, O.U.G. nr. 127/1999, O.U.G. nr. 17/2000, O.U.G. nr. 295/2000, O.U.G. nr. 22/2000, O.U.G. nr. 98/2000, Ordonanța nr. 76/2001, Legea nr. 206/2002, O.U.G. nr. 42/2005, Legea nr. 62/2006, O.U.G, nr. 215/1999, Legea nr. 230/2007, O.U.G. nr. 210/2008, O.U.G. nr. 57/2008, Legea nr. 310/2009, Legea nr. 170/2010, Legea nr. 71/2011;

O.U.G. nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului. Text actualizat la data de 16.10.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 31/01/2006, Legea nr. 265/2006, O.U.G. nr. 114/2007, O.U.G. nr. 57/2007, O.U.G. nr. 164/2008, O.U.G. nr. 71/2011, O.U.G. nr. 58/2012;

Ordin MMP nr. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si privat;

Legea nr. 191 din 16.04.2002 privind grădinile zoologice și acvariilor publice. Text actualizat la data de 02.03.^007. Actul include modificările din unpătoarțle acte: O.U.G. nr. 1^/2007;

H.G nr. 1076 din 8.07.20Q4'îpri^ină' stâmUfta procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru p an uri și programe. Text actual izaț/fa data de“29>KhWm. Actul include modificările din următoarele acte/HÎnî ârea nr. 1000/2012 publicată în tyfonitorul Oficial, Pprte^gr. Jfe9 din 29/10/2012;DUiLCȚi/i Uf►Î3AMIS.VÎ :GULAMLNT LOCAL OE URBANISM

r>.....3A)1±,95,10

rtemtwr of


Silise

______.    W9RM M «MlUtSPl» SplsMM(pai4afiUteJ*MU

Mu&fltn MO/mUMOt teUjniHUtl OpfU factor «.■uemfaMMtn


Ordin M.M.G.A. nr. 995 din 21 09. 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care întră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu >entru planuri și programe;    G0NF0&M CU ORIGINALUL

Ordin M.M.G.A. nr. 117 din 2.02.2006, pentru aprobarea Manualului nriiSnd'ăgyearea nrocedurti de realizare a

evaluării de mediu pentru planuri și programe;    *—9    -

Ordin M.M.P. nr. 799 din 6.02.2012, privind aprobarea Normativului de conținut ddaetnrîentațîjlpr tehnice de


'de goșHpdirirraapelor;

mărirriea zonelor de protecție


fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autori;

H.G. nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale priyrrnfcaracte! sanitară și hidrogeologică;

Legea nr. 107 din 25.09.1996 a apelor. Text actualizat la data de 16.08.2012. Actul inchtde modificările din următoarele acte: Hotărârea nr. 83/1997, Hotărârea nr. 948/1999, O.U.G. nr 107/2002, Legea nr. H-2/2006, Legea nr. 310/2004, O.U.G. nr. 12/2007, O.U.G. nr. 130/2007, Legea nr. 192/2001, O.U.G. nr. 3/2010, O.U.G. nr. 64/2011, O.U.G. nr. 71/2011;

Legea nr. 466 din 18.07.2001 pentru aprobarea OUG nr. 244/2000 privind siguranța barajelor;

Ordinul M.M.P. nr. 799 din 06.02.2012 privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor;

Ordinul M.M.G.A. nr. 2 din 4.01.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament; Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane. Text actualizat la data de 25.03.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 47/2012;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Versiune consolidata la data de: 15/02/2011;

O.G. nr. 43 din 30.01.2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național. Text actualizat la data de 15.02.2011. Actul include modificările din următoarele acte: Ordonanța nr. 13/2007 , Legea nr. 329/2009, O.U.G. nr. 12/2011

O.G. nr. 47 din 30.01.2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial. Text actualizat la data de 01.11.2001 avându-se in vedere următoarele acte: Legea nr. 564/2001;

Ordin M.C.C. nr. 2260 din 18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice;

OG nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor. Text actualizat la data de 17.07.2011. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 295/2000, Ordonanța nr. 79/2001, Ordinul nr. 1959/2002, Ordonanța nr. 26/2003, O.U.G. nr. 84/2003.

Decizia nr. 11/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 02/02/2004, Ordonanța nr. 21/2005, Ordonanța nr. 38/2006, Ordonanța nr. 132/2000, Legea nr. 130/2007, Ordonanța nr. 7/2010, Ordonanța nr. 5/2011, O.U.G. nr. 8/2011;

Ordin M.T. nr.47 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale.

Ordin M.T. nr. 49 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

OUG nr. 12 (rl) din 07.07.1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române. Text actualizat la data de 04.11.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 155/2005, O.U.G. nr. 111/2005, O.U.G. nr. 92/2006, Legea nr. 46/2007, O.U.G. nr. 62/2009, O.U.G. nr. 21/2011, Legea nr. 71/2011, O.U.G. nr. 55/2011, O.U.G. nr. 10/2012, Legea nr. 188/2012;


Ordin ANRE nr. 4 din 09.03.2007 pentru aprobarea siguranță aferente capacităților energetice - revi !;V Ordin MS nr. 536 din 23.06.1997 pentru aproba fprînelor al populației;

Ordin ANRM nr. 196 din 10.10.2006 zonelor de protecție și zonelor de sigur: condensatului și etanului;

probarea Nomilțlqf-șijtfrescripțiilor tehnice actualizate, specifice Sistemului .țițrțional de transport al țițeiului, gazolinei,


URPANÎîîM | CULAMENT LOCAL CE URBANISM |

aviz nr.

:/î-7AT SPRE NESCHIpTî?. rmnuphn    unn» t*£ ««IIJ15UW lpteWMip«4aftfN£.t»MU

•muenphn Ma/nunwt tantutituotn ei<HSK«w(,>i»«fHHeuf


H.G.R. nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea'zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;    /

Legea nr. 123 din 2012 energiei electrice și a gazelor naturale;    /

Legea nr. 13 din 2007 a energiei electrice. Text actualizat la data de 22.12.2008.    I

Reglementare Aeronautica Civila Romana din 20 august 2003 privind condițiile de avizare .a documentațiilor tehnice pentru obiectivele aflate in zone cu servituți aeronauticecivile -- RACR - CADTrediți& 02/2003 emisa de

către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor si Turismului si publicat in M.O. Nr. 641 CONFORM CU ORIGINALUL

Capitolul III - Domeniul de aplicare:


eptembrie 2003.


Art. 1, Prezentul regulament se aplică pe zona de sud a teritoriul administrativ al Sectorului 4, cuprins în limitele intravilanului actual al Municipiului București pe direcția vest-sud-est - delimitată de către limita administrativă a comunelor Jilava, Berceni și orașului Popești-Leordeni. La nord este delimitat de către strada Luica, strada Tumu Măgurele, strada Sergent Iriceanu Ion și Șoseaua Vitan Bârzești, la nord-est de către limita sectorului 3 - Splaiul

_Unirii, iar la nord-vest de limita sectorului 5._

Art. 2. împărțirea teritoriului din zona de sud a sectorului 4 în unități teritoriale de referință (U.T.R.) s-a făcut conform planșei - Reglementări Urbanistice, Zonificare funcțională, Căi de comunicație, Interdicții de construire, plan la scara 1: 5000, care face parte integrantă din documentația de urbanism P. U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4. Unitatea ț teritorială de referință (U.T.R.) este o subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. U.T.R.-ul se delimitează după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor

similar?

Capitolul IV - Corelări cu alte documentații de urbanism;

Art. 1. Prezentul Regulament Local de Urbanism tine cont de prevederile Planului urbanistic general al Municipiului București (aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr.

_241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012) și ale Planurilor urbanistice zonale aprobate conform Legii nr. 350/2001.

Art. 2. Prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare ale căror efecte sunt imprimate în configurația cadrului construit actual al zonei de Sud a Sectorului 4 și care își păstrează și în prezent valabilitatea prin comparație cu:

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. Municipiul București (aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 si

_prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012);_

Art. 3. Planurile urbanistice zonale, ale căror reglementări au fost preluate în prezenta documentație de urbanism își )_păstrează valabilitatea în conformitate cu hotărârile de aprobare ale acestora, cu respectarea legislației in vigoare.

Capitolul V - Condiții de construibilitate a parcelelor:

CONDIȚII MINIME DE CONSTRUIBILITATE

REGIM    DE

CONSTRUIRE

U/M

OBSERVAȚII

PARCELĂRI NOI P - P+2 NIVELURI - CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM

front minim


suprafața minimă


înșiruit

8 metri

cuplat, izolat

12 metri

înșiruit

150 mp.

cuplat,i^oJatĂ

P.O.T. maxim în zone exclusiv rezidențiale cu P - P+2 niveluri = 35%


raport între lățimea și adâncimea parcelei


cel țțtțțin egal"


1 Definiția Unității Teritoriale de Referință formulai 05.12.2011

a nr. ÎJajLțg^â’țir. 350/007.2001 versiune actualizată până la data de

DIHECȚiA JBB'<:1?I4 GULAMENî LOCAL D£ UR+AWSMfN\l NR.

o-?«t copr VIFSCH!-V-    /TTSi


wmuiptL»    HD72K    fet «MZtJMMPT    SpMorMipadntafMcttUH

affiueaptua MO/HOVMM    hc*4»nnf«M

B^&fs0

INSERȚII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE P-P+2 NIVELURI - CONFORMP.U.G.

front minim

înșiruit

cuplat

8 metri

10 metri

P.O.T. maxim în zone rezidențiale din afara zonei protejate = 45%

izolat

12 metri

suprafața minimă

înșiruit

150 mp.

P.O.T. maxim în zone rezidențiale din afara zonei protejate = 45%

cuplat,izolat

200 mp.

raport între lățimea și adâncimea parcelei

maxim 1/3

Art. 2.(1) Parcelele cu suprafața sub 150,00 mp. pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate;

(2) Pe parcelele neconstruibile, sub 150,00 mp, conform prevederilor prezentului articol, Direcția Generală

_Arhitect Șef al Sectorului 4 poate stabili condițiile de construire;_

Art. 3. In cadrul zonelor funcționale, pentru parcelele cu suprafețe foarte mari, modul de construire se va preciza prin Planuri urbanistice de detaliu ( P.U.D.) astfel:

zona de locuit (L) - parcele mai mari de 5.000 mp;

subzona polilor urbani principali (CB 1) și subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate (M3) - parcele mai mari de 7.000 mp;

subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate (CB3), subzona mixtă situată în afara limitelor

_zonei protejate (M2) și zona de activități productive (A) - parcele mai mari de 10.000 mp._

Art. 4. Pentru proiectele ce vizează realizarea unor obiective de utilitate publică, acolo unde sunt necesare măsuri de

) modificare a statutului juridic al terenurilor cu implicarea procedurilor legale de expropriere, se vor emite

_autorizații de construire conform legislației în vigoare._

Art. 5. Pentru terenurile afectate de supralărgirea arterelor de circulație, alinierea noilor construcții va ține cont de profilul stradal maxim propus.

- Parcele minime și construibilul -

18,75 m.■MMUipfu*    IWRM l«t ua 2111501»? (ptaUMapnAatriNtm’ttl

•A «« .» au/msvmm tautnwmi < u.i«f»    wow

VI - REGULI PENTRU ANSAMBLURI ARHITECTURALE, MONUMENTE DE ARHITECTURA, DE FOR

PUBLIC SI MEMORIALE ÎNSCRISE ÎN L.M.I. 2015

VI. L-GENERALITĂȚI:

Valorile de patrimoniu construit, care trebuie protejate, precum și zonele lor de protecție, sunt identificate și delimitate în Planul de reglementări urbanistice, zonificare funcțională, căi de comunicație, interdicții de construire al

prezentului P.U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4.    rtibiua...,    ,

CQNFORftli CU ORIGINALUL

VI.2.    - REGULI PENTRU ANSAMBLURI ARHITECTUI

JTE DE


ARHITECTURA, DE FOR PUBLIC ȘI MEMORIALE ÎNSCRISE ÎN L.M.1.2«

Lista monumentelor istorice și a siturilor arheologice din municipii București, conform L.M.t, aprobată cu Ordonanța nr 2828 din 2015:    --—■"'i « >


Nr.

Crt.

Cod

LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

1.

)

B-II-s-B-

17915

Parcelarea Progresul

municipiul București

Șos. Giurgiului - str. Tumu Măgurele -str. Pogoanelor - Drumul Bercenarului

prima jum. sec. XX

2-

1 1

B-II-m-

B-18I82

Hala Matache

Macelaru

municipiul București

Drumul Bercenarului nr.2-4 (amplasare provizorie)

1887

Lista obiectivelor identificate prin Raportul de Cercetare Arheologică elaborat pentru prezenta documentație:

Nr.

Crt.

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

1.

t

Zona sitului Vitan - Bârzești

municipiul București

Se află pe malul drept, înalt a) râului

Dâmbovița, imediat la est de Șoseaua Vitan Bârzești

așezare din epoca bronzului,

așezare daco-romană din sec.n-Hl d.Hr.,

așezare medievala sec. XV-XVI

necropolă medievală din a doua jum. A sec. XV

construcție    din

cărămidă a unei mori de apă din sec. XVIII

2.

Zona de sud-est din vecinătatea sitului arheologic Vitan -Bârzești

municipiu] București

Sud est de vecinătatea sitului arheologic Vitan -Bârzești

3.

Fortul XH - Berceni

municipiul București

Amplasat în incinta REMATJLIP-^

A. AQ

{!?' /i    - A \ Vl

- construcție veche ( aprox.

120 ani) parte din sistemul de fortificații al Mun. București ridicat în timpul regelui £arol I

"'itr m

BBMpfc»    UnnM bt *40 Ttl» 01H    țpMsOiiApmAnHNlLWMU

wnefcww fac«4a»n$«M fMKfKtvtiaonttiMMm


Art. 1. Pentru obiectul protecției B-II-s-B-17915 - Parcelarea Progresul, Șos. Giurgiului - str. Turnu Măgurele -str. Pogoanelor - Drumul Bercenarului si zona de protecție aferenta:

a)


b)


Pentru intervențiile la construcțiile situate in cadrul Parcelarii Progresul se va respecta legisl; ția în vigoare, respectiv Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istcriffl3MîOBSt^<UJiftț|Q^go^i td autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Conform Legii 422/2001, autoritățile publice locale au obligații *in protețar^nțff linimeluJ is^Cg-deipe


c)


d)


0

g)


b)


i)


j)

k)


teritoriul lor administrativ. Monumentele istorice aparțin fie domeniului public aljțtatulitL^trdc'fBjui/brașelOî sau comunelor, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice și juridice (art.

Conform Legii 422/2001, paza, întreținerea, conservarea, consolidarea<rtstauraie4«jwfier(ța in vțtloare revin proprietarilor (art. 6, alin. 1). In cazul în care monumentul istonVriu are un ^jfprietar cunoscut, obligațiile de^ mai sus revin autorității administrației publice locale (art. 6. attn-72Ț'Aeestea răspund, î\colaborare ci/ autoritățile publice centrale, și de activitatea de protejare a monumentelor istorice (art. 7, alin. 3);

Orice intervenție asupra construcțiilor situate in cadrul Parcelarii Progresul se va face numai cu avizul serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii si Identității Naționale;

Monumentele istorice sau zonele construite protejate se marcheaza printr-un semn distinctiv, amplasat de reprezentanții primăriilor pe monumentul istoric sau la intrarea in zona construita protejata (art. 18, alin. 3);

Se recomanda menținerea in cadrul parcelarului conservat a principiilor de structurare (se va evita comasarea sau divizarea parcelelor);

Pentru obiectivul „Parcelarea Progresul” au fost definite 2 zone de protecție, astfel:

•    prima zona de protecție (pe termen scurt) cuprinde arealul constituit din locuințele individuale situate in partea de vest a parcelarului Progresul, primul front de locuințe colective din partea de nord, CET Progresul din partea de Est, statia de betoane si o zona de locuințe individuale din partea de Sud;

•    a doua zona de protecție (pe termen lung) cuprinde primul front de locuințe din partea de Vest a străzii Cristea Ionescu, zona de locuințe individuale de la Nord de strada Alexandru Anghel, zona de locuințe colective de la Nord de strada Luica si terenul apartinand delimitării vechi a Parcelarului Progresul, pana in Str. Pogoanele la Est și Drumul Bercenarului la Sud.

In cadrul zonei de protecție delimitate pe termen scurt (pana la redefinirea monumentului istoric), intervențiile asupra fronturilor orientate către monumentele istorice, sunt condiționate de obținerea unui aviz din partea serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii si Identității Naționale;

In cadrul zonei de protecție delimitate pe termen lung, intervențiile asupra construcțiilor ce faceau parte din Parcelarea Progresul primesc următoarele recomandări:

•    menținerea unei funcțiuni predominant rezidențiale;

•    menținerea indicatorilor urbanistici;

•    aspectul clădirilor va reflecta programul arhitectural în care se înscrie, ținând seama de rolul social al străzilor, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de covizibilitate;

•    intervențiile asupra construcțiilor existente sau realizarea unor construcții noi este condiționată de obținerea unui aviz din partea serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii si Identității Naționale;

Fronturile din exteriorul delimitării inițiale a Parcelarului Progresul, care se mențin in zona de protecție pe termen lung, isi pastreaza recomandările, iar construcțiile nou introduse se supun acelorași reglementari;

In vederea diminuării diferenței intre regimul de inaltime al locuințelor colective situate in partea de N a Parcelarii Progresul (Str. Luica) si locuințele parcelarului, se propune cu caracter orientativ tratarea clădirilor situate la frontul Str. Luica in terase, de la N la S.


Art. 2. Pentru obiectul protecției B-U-m-B-18182 - Hala Matache Măcelaru, Drumul Bercenarului nr.2-4 (amplasament provizoriu) si zona de protecție aferenta:

a)    Pentru intervențiile la monumentele istorice se va respecta legislația în vigoare, respectiv Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

b)    Conform Legii 422/2001, autoritățile publice locale au obligații în protejarea monumentelor istorice de pe teritoriul lor administrativ. Monumentele istorice aparțin fie domeniului public al statului, județului, orașelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată a pejsoatîelSrfizice și juridice (art. 4, alin. I);

c)    Conform Legii 422/2001, paza, întreținerea^, doriservarea, donȘolidarea, restaurarea și punerea în valoare revin

"    nu are un proprietar cunoscut, obligațiile de


proprietarilor (art. 6, alin. 1). In cazul în care monhmentpf is?a


d)


care

mai sus revin autorității administrației publice" autoritățile publice centrale, și de activitatea dfe protejarfe', Orice intervenție asupra monumentelor istorice sl, âî se va face numai cu avizul seivrejiloc de'special Halelin. 2). Acestea răspund, în colaborare cu lentelor istorice (art. 7, alin. 3); or amplasate in zonele de protecție aferente lui Culturii si Identității Naționale;


nmtpkn    HWZM tai .Mlimurr

nmatophj* twi    hoUitiHtin tt4u,iKtti,tmnfHauen

e)

0

g)


Monumentele istorice sau zonele construite protejate se marcheaza printr-un semn distinctiv, amplasat de reprezentanții primăriilor pe monumentul istoric sau la intrarea in zona construita protejata (art. 18, alin. 3); Pentru obiectul protecției - Hala Matache Măcelaru - se va menține integritatea părților componente ale fostei hale până la mutarea acestora de pe terenul provizoriu pe care se află

;tn noi sunt i Identității


In cadrul zonei de protecție, intervențiile asupra construcțiilor existei condiționate de obținerea unui aviz din partea serviciilor de specialit ite ale'

Naționale.

Art, 3. Pentru obiectul protecției situl arheologic Vitan-Bârzești si Zona de sud-est arheologic Vitan - Bârzești (identificata prin Raportul de cercetare arheologica):

(a)    In cazul zonelor cu potențial arheologic cunoscut si cercetat, regimul dc-p^Sect^ef^^gleti/enial de legislativ

in vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice si a bunSmonnobile care fac parte din patrimoniul cultural național;    y ' j-

(b)    Zonele cu patrimoniu arheologic reperat delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de protecție prevăzute de respectiva ordonanță;

(c)    în cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, ca urmare a factorilor naturali sau a acțiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică, se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, în vederea cercetării și stabilirii regimului de protejare, temporar, pentru o perioadă ce nu poate depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic;

) (d) în cazul zonelor cu potențial arheologic este necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării și valorificării științifice a acestora;

(e)    Săpătura arheologică și activitățile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează numai pe baza și în conformitate cu autorizația emisă de Ministerul Culturii si Identității Naționale, în condițiile legii;

(f)    Utilizarea detectoarelor de metale în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar și în zonele cu patrimoniu arheologic reperat este permisă numai pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii si Identității Naționale;

(g)    Până la descărcarea de sarcină arheologică, terenul care face obiectul cercetării este protejat ca sit arheologic, conform legii;

(h)    Autorizarea lucrărilor de construire sau desființare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat se aprobă numai pe baza și în conformitate cu avizul serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii si Identității Naționale;

(i)    în cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, până la descărcarea de sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul localității dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Identității Naționale și se instituie regimul de supraveghere sau cercetare arheologică;

(j)    Pentru lucrările de construcții executate în zonele cu potențial arheologic identificate in Studiul Istoric și identificate pe planșa U4 Studiu istoric - Elemente identificate în studiul arheologic, va fi obligatorie supravegherea arheologică.

Art. 4. Pentru obiectul protecției Fort XII - Berceni:

(a)    In cazul zonelor cu potentia, arheologic cunoscut si cercetat, regimul de protecție este reglementat de legislația in vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice si a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural național;

(b)    Zonele cu patrimoniu arheologic reperat delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de protecție prevăzute de respectiva ordonanță;

(c)    în cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, ca urmare a factorilor naturali sau a acțiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică, se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, în vederea cercetării și stabilirii regimului de protejare, temporar, pentru o perioadă ce nu poate depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice șizoncle^u potențial arheologic;

(d)    în cazul zonelor cu potențial arheologic eșîe'rfecesara thsjrcetare arheologică în vederea înregistrării și


valorificării științifice a acestora;    ./    i

(e)    Săpătura arheologică și activității^ uman^f întreprinse asupr    Sniului arheologic se efectuează numai pe


Identității Naționale, in condițiile legii;

■M*    ■    U7JJ7W lt4HJIJI5HH SpWi di|

«* u* MWW»i fazr«4«ni»0Jn    wțlaanMlMMlt

(f)    Utilizarea detectoarelor de metale în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar și în zonele cu patrimoniu arheologic reperat este permisă numai pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii si Identității Naționale;

(g)    Până la descărcarea de sarcină arheologică, terenul care face conform legii;fa sif arheologic.

_____ "'\

(h)    Autorizarea lucrărilor de construire sau desființare din zonele cu patrimoniu arUeokrfîic reperaț se aprobă nunțiii pe baza și în conformitate cu avizul serviciilor de specialitate ale Minjsterulty<j>l^i{^iJjlcntttîitn Naționale!

(i)    In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător/până lajit^cârcarea de stveină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul localității dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Identității Naționale și se instituie regimul de supraveghere sau cercetare arheologică;

(j)    Zona de protecție a Fortului XII Berceni a fost delimitată, astfel incat sa includă si frontul situat in partea de N a centurii Municipiului București, conform planșei U4 Studiu istoric - Elemente identificate în studiul arheologic si U03 - Planșei de reglementari urbanistice;

(k)    In cadrul zonei de protecție, intervențiile asupra fronturilor orientate către Fortul XII Berceni, sunt condiționate de obținerea unui aviz din partea serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii si Identității Naționale;

(l)    Pana Ia finalizarea procedurii de clasare, imobilul propus spre clasare si zona sa de protecție se constituie ca zona construita protejata.

(m)    Pana la finalizarea procedurii de clasare, se constituie o zona non aedificandi, de 50 m de jur împrejurul Fortului XII Berceni si se recomanda a fi amenajata ca zona verde, pentru a ameliora caracterul industrial al zonei si pentru o mai buna valorificare a fortului.

(n)    Orice intervenție asupra imobilelor propuse spre clasarea in Lista Monumentelor Istorice, va fi fundamentata de un studiu istoric elaborat de o persoana atestata de Ministerul Culturii si Identității Naționale, care va stabili condiționările si modul de intervenție, astefl incat sa nu se altereze valoarea culturala complexa a acestora,

(o)    Recomandam ca asupra construcțiilor subterane si supraterane ale fortului propus spre clasare in Lista Monumentelor Istorice sa fie admise doar intervenții de intretinere, reparații, consolidare, reabilitare si conservare-restaurare si punerea in valoare. Este admisa reconversia funcționala a fortului, cu condiția introducerii unor funcțiuni compatibile cu valoarea memoriala a acestora.

(p)    In cadrul Fortului 12 Berceni si zona de protecție aferenta se recomanda funcțiuni specifice acestei zone, care sa nu incomodeze prin trafic si poluare;

(q)    Se recomanda ca zona non-aedificandi de 50 m din jurul fortului sa fie tratata ca spațiu verde si intretinuta in consecința;

(r)    Se recomanda reabilitarea fortului si transfomarea acestuia intr-un spațiu destinat educației ecologice, ținând cont de faptul ca acesta se afla in prezent in incinta Remat Sud, iar in Strategia de dezvoltare a județului Ilfov Orizont 2020 si in Strategia de dezvoltare durabila a orașului Popesti-Leordeni 2016 2020 regăsim obiective legate de formarea si educarea populației in domeniul ecologic;

(s)    Se recomanda retehnologizarea activitatilor poluante din zona studiata;

(t)    Se recomanda activitati de tipul birourilor profesionale si de afaceri, servicii pentru afaceri, activitati de cercetare - dezvoltare;

(u)    Se recomanda ca activitatile de depozitare sa se desfasoare in spatii inchise special amenajate, de tipul halelor industriale, fara sa se extindă capacitatea de depozitare actuala;

(v)    Se va evita depozitarea deșeurilor in locuri cu vizibilitate mare sau la nivelul solului, pe platforme betonate;

(w)    Se recomanda ca asupra construcțiilor subterane si supraterane ale fortului propus spre clasare in Lista Monumentelor Istorice sa fie admise doar intervenții de intretinere, reparații, consolidare, reabilitare, conservare

restaurare si punere in valoare, fiind admisa reconversia funcționala a fortului, 91 condiția introducerii unor funcțiuni compatibile cu valoarea memoriala a acestuia;

(x)    Pana la clasarea in Lista Monumentelor Istorice a Fortului 12 Berceni, imojzflul delimitat conform studiului istoric si zona de protecție aferenta se constituie ca zona construita proteja

(y)    Orice intervenție asupra imobilelor propuse spre clasare1 rpLIylI v^fr(un^5nentata de un studiu istoric elaborat de o persoana atestata de Ministerul Culturii sildahtita intervenție, astfel incat sa nu altereze valoarea’eiilțurâla

(z)    Este recomandata reconversia funcționala. ^fortului, in ,v valoarea memoriala a acestora, funcțiuni (tare isai nu inct^ni profesionale si de afaceri, servicii pentru afacefj, șt'ctiyitatij ' activitatii actuale pentru o perioada efe 5 anr

va stabili condiționările si modul de Estora;

erea Wroducerii unor funcțiuni compatibile cu in trafic si poluare, de tipul: birourilor are dezvoltare. Se permite menținerea tei «Joci

LiîxLC j iA

Igulament local de urbanism AVIZ NR.


.lfraprobareâ-prQ#lf?Ej9o


•wtupK»    MZU2M Moninun

»fi    j. MVf    tac*4S»IHU*« £ta| J«    Ții. «C

Sunt permise lucrări de modernizare / reabilitare / retehnologizare ale construcțiilor existente; Desfasurarea activitatilor de depozitare in spatii inchise special amenajate, de tipul halelor industriale, fara sa se extindă capacitatea de depozitare actuala;

Se interzice depozitarea deșeurilor in locuri cu vizibilitate mare sau la nivelul solului, pe platforme betonate.


Capitolul VII - Reglementări privind zonele de siguranță si de protecție:

VIII.l. Reglementari cu privire la zonele de protecție sanitară


Art. 1, Pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale/detaliu, după caz, sau emiterea de autorizațifrle construire în vederea edificării de construcții in zona de protecție sanitara a conductelor de aductiune apa industriala / rețelelor de alimentare cu apa si canalizare ape uzate menajere / tehnologice, conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în certificatele de urbanism în acest scop se va solicita Aviz S.C. APA NOVA București S.A.

Se prevăd următoarele zone de protecție:

•    3,0 m - de o parte si de alta a diametrului exterior al conductelor (rețelele de alimentare cu apa potabila);

L • 2,0 m - de o parte si de alta a diametrului exterior al conductelor (rețele de canalizare ape uzate menajere);

Art. 2. In zonele de protecție sanitară cu regim sever și de exploatare situate în domeniul public sau privat se pot amenaja, cu avizul prealabil al S.C. APA NOVA București S.A., spații verzi înierbate, arbuști ornamentali mici, alei pietonale neasfaltate/nebetonate, mic mobilier urban (fără fundații); nu sunt permise nici un fel de construcții sau amenajări definitive/provizorii sau plantarea de arbori mari, care pot împiedica accesul direct al operatorului la aducțiunile de apă sau la colectoarele principale de canalizare.


Art.3. Pentru toate circulațiile care nu respectă prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 privind lățimea minimă a prospectului străzii (5,5m) trebuie specificat că rețelele se vor poza îngropat conform H.C.G.M.B. 105/2006 privind amplasarea pe domeniul public a rețelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente, pentru a nu se crea probleme insurmontabile în echiparea individuală cu utilități a riveranilor; de asemenea, se va interzice execuția clădirilor cu calcanul la stradă, pentru a nu pune în pericol personalul de execuție a rețelelor edilitare executate cu săpătură deschisă pe aceste alei/străzi de acces neconforme.

Art.4. Prin excepție, traversările de drumuri și rețele edilitare perpendiculare pe axul aducțiunilor/colectoarelor, se avizează de S.C. APA NOVA București S.A. pe bază de memoriu de oportunitate și proiect tehnic prezentat la CTE-APA NOVA București S.A., cu obținerea prealabilă a derogărilor legale din partea autorităților care au instituit restricțiile din HGR nr. 930/2005; aceste traversări trebuie gândite rațional, la numărul minim posibil, pentru a nu multiplica riscurile sanitare asupra alimentării cu apă a Municipiului București.

Art.5. In zonele deficitare în rețele publice de apă-canal se vor executa studii prealabile care să stabilească:

)    - soluții de urbanizare și indicatori urbanistici zonali;

-    separarea între domeniul public/privat;

-    structura rețelei publice de apă și separarea canalizării în sistem divizor, conform H.C.G.M.B. nr. 113/2012 Mașter Plan canalizare Municipiul București;

-    terenuri rezervate (după caz) pentru SPAU/Stații de Preepurare ape pluviale sau ape uzate menajere,

VH.2. Reglementari privind zonele de protecție și siguranța a conductelor din amonte si a conductelor de transport

gaze naturale:

Art. 1. Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism, sau emiterea de autorizații de construire în vederea edificării de construcții, în certificatele de urbanism în acest scop se va solicita aviz din partea DIRECȚIEI REGIONALE DE DISTRIBUȚIE BUCUREȘTI și din partea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. fvjtDIAȘ în cazul zonelor afectate de infrastructura de transport a gazelor naturale.


Art.2. S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA MEDIAȘ, în calitate de concesion servitute legală asupra terenurilor pe care ^a^ip isat^ retehnologizare, exploatare și întreținere a copqpd^elqLPg toată

beneficiază de dreptul de uz și de în vederea lucrărilor de reabilitare, viață a acestora.mupkn    nnnM trt

offiu*h**-» uo/tnt/i t tetiazimun    th4u,fmtn,iiiamfHM«at

VU.3. Reglementari privind zonele de protecție si siguranță aferente obiectivelor deținute de O.M.V. Petrom S.A.:

Art. 1. Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism, sau emiterea de autorizații de construire în vederea edificării de construcții, în certificatele de urbanism în acest scop se va solicita aviz O.M.V. Petrom S.A pentru tereîîErjle afectate de obiectivele OMV Petrom S.A., conform planului de situație anexat avizului nr. 930/02.02.2^18=

VIU. Reglementari privind zonele de protecție și sieuranti

cgNform cu originalul

aferente caoacitafilorelecj

( i 4

tix» si rețetelor de distribuție

si alimentare cu energie electrică:

Art. 1. Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism, sau emiterea de autoriiațfTdeco fluture în vederea edificării de

construcții, în certificatele de urbanism în acest scop se va solicita avizul fiimizonTor / distribuitorilor de energie electrică din zonă, în cazul terenurilor afectate de infrastructura de distribuție și alimentare cu energie electrică.

Art.2. Conform „Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice” (Ordinul A.N.R.E. nr. 4/09.03.2007 modificat și completat cu Ordinul A.N.R.E. nr. 49/29.11.2007), Cap. V -Delimitarea zonelor de protecție și de siguranță ale capacităților energetice, lățimea zonei de protecție și de siguranță a liniilor electrice aeriene este de:

a)    24,00 m pentru LEA 20 kV;

b)    37,00 m pentru LEA 110 kV; t c) 55,00 m pentru LEA 220 kV;

d) 75,00 m pentru LEA 400 kV.

Art.3. Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protecție este delimitată de conturul fundației stâlpilor și de protecția la sol a platformei suspendate.


Art.4. Pentru posturi de transformare, cabine de secționare îngrădite, zona de protecție este delimitată de îngrădire, pentru posturi de transformare, cabine secționate îngrădite, zona de protecție este delimitată de suprafața fundației extinsă cu cate 0,20 m pe fiecare latură.

Art.5. Pentru posturi de transformare amplasate la sol, îngrădite, zona de siguranță este extinsă în spațiu delimitat la distanta de 20,00 m de la limita zonei de protecție.

Art.6. Conform avizului Enel nr. 180001692 / 06.03.2017 se vor respecta următoarele:

executarea lucrărilor de săpături în zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistența tehnică suplimentară din partea UO MTJT BUC SUD, cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. în caz contrar, executantul va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică sau de altă natură nu se vor executa săpături;

distanțele minime și măsurătorile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul ececutării lucrărilor;

în zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pământ prevăzut din săpături, echipamente, etc. Care

ar putea să micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distanțele minime prescrise față de elementele rețelelor

I electrice aflate sub tensiune și se va lucra cu utilaje cu gabarit redus în aceste zone;

executanții sunt obligați să instruiască personalul asupra pericolelor pe care le prezintă execuția lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati, executanții sunt direct răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice și de muncă.

Art,7. Conform avizului Enel nr. 180001692/06.03.2017, în cazul în care în zonă sunt mai multe și alte instalații electrice care nu aparțin SC ENEL Distribuție Muntenia S.A, se va obține obligatoriu avizul de amplasament și de la proprietarul acelor instalații electrice.


VII.5. Reglementari privind zona de siguranță si de protecție a infrastructurii feroviare:

Art.l. In baza O.U.G. nr. 12 din 07.07.1998, aprobată prin Legea nr. 89 din 1999, republicată, în cap. IV art. 29-32 și cap. VII art. 43, 44 și 45, se stabilesc condițiile desfășurării activității în zona de siguranță și de protecție a infrastructurii feroviare, asțfek-CLRG. nr. 12 din 07.07.1998, aprobată prin Legea nr. 89 din 1999, republicată, în cap. IV art. 29-32 și âp. VH^rt^ 44 și 45, stabileșt^6ortyițj^l e desfășurării activității în zona de siguranță și de protecție a infțrutnîcturii feroviar^

Conform Acordului de principiu nr. S.A. se recomanda hrmătdarele: A


'10 din 16.01^018 jijfiis de Compania Națională de căi ferate C.R.F.

DLîECiiA'jrîi-îANÎS./i GULAMEN7 LOCAL DE URBANISM

a)


b)

c)


•MHuvKn    imn*4 M:M«niHei*T tfMaUndtțm^attiMLirbiu

ofnufll^rfuv J4OA VJ fau tl l I    mto, II


Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limita a 20,00 metri fiecare, situată de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru, amplasarea instalațiilor de semnalizare si de siguranța circulației si a celorlalte instalații de conducere operativa a circulației tr murilor, precum pi a uîsțalatiilor si lucrărilor de protecție a mediului.    I CONFORM CU ORIGINALUL A

în zona de siguranță se amplasează doar construcții și instalații CFR. Pentru ter nurile proprietate privată tiflată


în această zonă, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilnaf Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice, cuprinde terenurile lir axei căii ferate, indiferent de proprietare, în limita a maxim LOO^fTmetriț urbanistice aferent P.U.Z.), precum si terenurile destinate său carer


H

te și df^alta a

Te reglementări sub orice forma, la asigurarea


funcționarii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecție se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, cu informarea scrisa a proprietarilor terenurilor in termen de 30 zile.


Art2. Pentru calea ferată aferenta IMGB se stabilesc următoarele:

zona de protecție a căii ferate, cuprinde terenurile limitofe, situate de o parte si de alta a axei căii ferate, în limita a 100.00 m

zona de siguranță a căii ferate, cuprinde fâșiile de teren, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, în limita a


___ 20.00 m,    _

Art.3. In zona de protecție a căii ferate, conform adresei Companie Naționale de Căi Ferate București înregistrată cu nr. nr. R.2/1/10 din 16.01.2018, se interzic următoarele:

a)    Amplasarea oricăror construcții, fie și cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împiedica vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare.

b)    Utilizarea indicatoarelor și a luminilor de culoare roșie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară.

c)    Efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuștilor, extragerea de materiale de construcții sau prin modificarea echilibrului freatic

d)    Depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecție a acesteia, precum și

_a condițiilor de desfășurare normală a traficului feroviar.__

Art.4. Autorizarea construcțiilor în zonă de siguranță sau de protecție a infrastructurii feroviare, pentru terenurile afectate de infrastructura feroviară, se va face doar cu acordul de principiu al Regionalei C.F. București și a avizului Ministerului Transporturilor.    .


VII.6. Reglementări privind zona de siguranță aferente construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor situate în afara

incintei împrejmuite a CTE/CET:


Artl. Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism, sau emiterea de autorizații de construire în vederea edificării de construcții, în certificatele de urbanism care se emit în vederea autorizării se va solicita avizul RADET în cazul

I terenurilor afectate de infrastructura de termoficare existentă sau propusă, precum și cele racordate la sistemul public de energie termică și avizul din partea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A în cazul terenurilor afectate de infrastructura acesteia.    


Art.2. In baza Autorizației de funcționare emisă de ANRE pentru CTE Progresu cu nr. 175/2003, anexa C, zonele de siguranță aferente rețelelor tehnologice exterioare termocentralei sunt stabilite astfel:

Pentru conductele de aducțiune apă industrială, conducta de gaze naturale și conductele canalizare tehnologică și pluvială - în limita a 10 m în exteriorul zonei de protecție;

Pentru calea ferată uzinală - în limita a 20 m de o parte și de alta a axului căii ferate.


Art.3. In baza Autorizației de funcționare emisă de ANRE pentru CTE Progresu cu nr. 175/2003, anexa C, zonele de protecție aferente rețelelor tehnologice exterioare termocentralei sunt stabilite astfel:

Pentru conductele de aducțiune apă industrială - lățimea în plan orizontal a fiecărei conducte și a canivoului (după caz);

Pentru conducta de gaze naturale și conducte canalizare tehnologică și pluvială - lățimea în plan orizontal a fiecărei conducte;

Pentru calea ferată uzinală - în limita a 100 m de la axuî-eăiiXerate.


Art.


4. Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism, sac construcții in zona de protecție sanitara a conduct^ conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modi( acest scop se va solicita Aviz din partea S.

Se prevăd următoarele zone de protecție:iții de construire în vederea edificării de industriala si canalizare ape tehnologice, <? ulterioare, în certificatele de urbanism în


memOer o#


0H‘eț.f9°


rtnnw


tt£ *46J1JTS9Jt? fec+40ZfniQJM


CONFORM CU ORIGINALUL


10,0 m de o parte si de alta a diametrului exterior al dmductelnr (conductele de adnetiune apaJndustriala);


10,0 m - de o parte si de alta a diametrului exterior al conductelor (rețele de ca


Art.5. Conform avizului de principiu nr, 26429/18.06.2015 emis de RADET, având învefc(Hin^3ăttțtfobiectîvelor ce

se alimentează din această rețea și conform Legii nr. 213/1998, a Legii jyJ^5Z200&Z^?giinr. 51/1991 și a Legii nr. 50/1991, modificată și completată, instalațiile de termoficare cu terfauiile-șrcOnstrucțiile aferente sunt în regim de utlitate publică.


Art.6. Conform avizului de principiu nr. 26429/18.06.2015 emis de RADET, orice construcție sau amenajare ce urmează a se realiza în interiorul PUZ-ului, obligatoriu va fi poziționată la distanță minimă de 3,00 m față de pereții verticali ai canalului de termoficare, precum și față de anexele acestuia (lire de dilatare, racorduri, aerisiri, ventilații, cămine etc). Pe această distanță și în lungul canalului de termoficare, nu se vor amplasa nici un fel de construcții, împrejmuiri, copaci, mobilier urban, utilaje, materiale ori pământ rezultat din săpături, stâlpi pentr iluminatul stradal și de incintă, bariere de acces etc. zona fiind de utilitate publică


Art.7. Conform avizului de principiu nr. 26429/18.06.2015 emis de RADET, întrucât canalul de termoficare nu a fost proiectat pentru preluarea traficului rutier de mare tonaj, pe perioada organizării de șantier acesta nu va fi tranzitat cu utilaje având un tonaj mai mare de 7 tone.


Art.8. In cazul în care se întâlnesc și alte rețele de termoficare (în conservare sau în funcțiune, altele decât cele figurate), obligatoriu se va păstra condiția de distanță specificată la titlul I, cap.VIII.5, art.7 și se vor anunța reprezentanții RADET.


Art. 9. Conform „Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze ț naturale" (norme tehnice aprobate prin Decizia președintelui A.N.R.G.N. nr. 1220/2006) trebuie respectate următoarele distanțe minime pe orizontală dintre axele conductelor de gaze naturale sau incintele C.E.T.

Progresul și diferitele obiective:

a)    depozite de gunoaie - 50,00 m;

b)    depozite G.P.L., de carburanți, benzinării - 30,00 m;

c)    stații și posturi de transformare a energiei electrice - 20,00 m;

d)    instalații de epurare, de injecție ape reziduale - 10,00 m;

e)    construcții ușoare, fără fundații, altele decât clădirile destinate a fi ocupate de oameni (împrejurimi) - 6,00 m;

f)    spații verzi sau plantații destinate ameliorării microclimatului - 6,00 m;

g)    parcări auto - 6,00 m;

h)    Intersecții ale diverselor categorii de drumuri noi cu conductele magistrale (obligatoriu la un unghi cuprins între

60° și 90°), conductele trebuie să fie introduse la respectivele intersecții în tuburi de protecție, conform STAS 9312-87.    


Art. 10. Distanțele de siguranță aferente construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor situate în afara incintei împrejmuite a C.T.E./C.E.T. - rețele tehnologice de transport și distribuție energie termică în imediata apropiere a incintei împrejmuite (conform Norma tehnică A.N.R.E. din 9 martie 2007 privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice):

o Distanta de proiecție (distanța minimă care delimitează zona de protecție a capacității energetice, măsurată, i în proiecție orizontală, de Ia limita sa exterioară, de o parte și de alta sau împrejurul acesteia)

a)    pentru conducte amplasate subteran: suprafața totală in plan orizontal a canalului termic;

b)    pentru conducte amplasate suprateran: suprafața formată de proiecția suporfilor și a conductelor pe toată

lungimea acestora;

o Distanta de siguranța (distanța minimă care delimitează zona de siguranță a capacității energetice, măsurată în proiecție orizontală sau verticală între limita exterioară a acesteia și punctul cel mai apropiat al unei instalații sau construcții; distanța de siguranță cuprinde și distanța de protecție)


Art.ll. Conform Normei Tehnice aprobate prin decizia președinteșui A.NJLG^nr. 1220/2006, Art.12. / alin. (1) -pentru o centrala electrica de termoficare, partea care cupripde^QonVtrâctpî jnstalatii si amenajari in incinta împrejmuita a centralei, zona de protecție si de siguranța sunCincjuse inincirjtacentralei si sunt delimitate de împrejmuirea acesteia. /; TT-XXVII.7. Reglementari privind regimul de înălțime al construcțiile asate pe tecenri aflate în zone cu servituti

aeronautice civile aferente aerodromurilor/aeroporturilor:    \    '/'ffiji

Art.l. Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism, sau emiterea dă^orizî T-4® construire în vederea edificării de

construcții în exteriorul zonelor cu sdrvitute aeronautică/fntoBKificatele de urbanism în acest scop se va solicita Aviz de Ia AUTORITATEA AEROM^UTIf^ CIVII RjU^ÂNĂ, în cazul unor obiective conform Avizului de principiu nr. 32937/1521 din 09.01J
.Glil.AMLMT LOCAL DE URUAMIȘM

Av,2NP.-_4.V/L«:-.^r "ZAT SPR5 MEHCMIt’" ”
-IM MHWU»

facueaxHUi


CONFORM cu ORIGINALUL -obstacole cu înălțimi egale sau mai mari de 45 m fi ță de cota terenului catcjrebi lie marcâte pentru zi si ba liza te


pentru noapte;

construcții /structuri izolate ( coșuri de fum, piloni, sonde) care nu depășesc obstacole locale semnificative;

trasee către autostrăzi / șosele naționale, căi ferate, conducte ma


.7


dar constituie

«*ț, fii

Ectrice aeriene magistrale, rețele

de radiorelee;

deschidere, dezvoltare sau modernizare de terenuri de aviație generală sau de lucru aerian permanente; instalare sau modernizare de mijloace C.N.S. și meteorologice alte obiective care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și / sau pot afecta siguranța zborului.


-Linir


Art.2. La elaborarea proiectelor tehnice de execuție pentru obiectivele care necesită aviz din partea AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE ROMANE se va ține seama de următoarele:

balizarea luminoasă a clădirilor cu înălțimea mai mare de 45 m, de noapte și pentru condiții de vreme nefavorabilă care limiează vizibilitatea (ceață, ploi, ninsoare), la cota mediană și la cota maximă prin lumini de culoare roșie, cu lămpi acceptate de AACR pentru care se va solicita avizul AACR;

furnizarea de coordonate geografice în sistemul WGS-84, precum și a cotei terenului în sistem Marea Neagra 75 determinate numai de agenți geodezi autorizați de AACR.

Capitolul VIII - Reguli cu privire Ia norme de igienă referitoare la zonele de locuit:

Art.l. Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure insorirea acestora pe o durată de minimum 1 si 1/2 ore zilnic, Ia solstițiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit. Distanța dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc, conform art. 2. din O.M.S. tir. 536/1997pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață a populației.

In cazul in care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază ca distanta dintre clădirile invecinate este mai mica sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte, se va intocmi un studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii anterioare (conf. Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica rivind mediul de viata al populației).


Art.2. La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza și amplasamentele următoarelor dotări:

a)    platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de minimum 10,0 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevăzute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta in stare de curățenie, platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare (conform Ord nr. 119/2014, art. 4);

b)    spații amenajate pentru jocul copiilor, luându-se în calcul pentru dimensionarea acestora câte 1,30 mp teren de fiecare locuitor, conform O.M.S. nr. 536/1997pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață a populației, art. 3.;

c)    spatii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor in vigoare, astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor, conform Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației, art. 4;

d)    spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populației din zona respectiva, situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuze, remorci, etc, precum si realizarea activitatilor de reparații si întreținere auto (conform Ord. nr. 119/2014, art. 4).

Art.3. Unitățile de mică industrie, comerciale și de prestări servicii, care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fitm, gaze toxice sau iritante etc. se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15,00 metri de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând,Jimil^suprafetei unitarii respective. Pentru unitățile sus menționate se vor asigura mijloacele adecvate de.litțptafe a\iopivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare, conform Ord. nr. I ]9/2014 penlru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației, art. 5.    „ f--    * M/

Se interzice schimbarea destinației funcționale^ a'unpr zone, dacXppp ț casta se creeaza premisa apariției de riscuri pentru sanatatea populației din zona locuita.Sl'tgCjgo


U*fc


un»w tat *MZ12HU*7


SpMuf Mpairfatcflfe Cfcjtt Sectari ■mmțtt ««


VUNFORM CU ORIGINALUL


Art.4. La parterul clădirilor de locuit:


se pot amplasa unități comerciale, unitati de prestări bcrvicii, cabinete medicale u^nanefarapaturisixabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea, prțgfun^ionafea lor, sX nu creeze disconfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor, pentru unitățile sus-mentionate se-^flryieui'fl mijlojfick.adecva(e dediflutare a nocivităților;    /

nu se vor amplasa la parterul blocurilor, unitati de producție;    ■*'*'>    '''■

se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deșeurilor solide, spălătorii, uscatorii; se pot amenaja si alte anexe ale locuințelor (garaje), doar cu acceptul asociației de locatari sau proprietari; Activitățile de birou se pot organiza si la alte etaje ale imobilelor de locuit daca se obține acceptul vecinilor directi.

Schimbarea destinației unui spațiu de locuit se poate face numai cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările

_ulterioare._______ _____,    _____________

Art. 5. Intre unitățile industriale, obiectivele sau activitatile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot si vibrații

_si teritoriile protejate invecinate se asigura zone de protecție sanitara (conform Ord, nr. 119/2014, art. 9)._

Art. 6. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante si neionizante), substanțele poluante si alte nocivități din aerul, apa si solul zonelor locuite nu vor putea depăși limitele maxime admisibile din standardele in vigoare (conform Ord, nr. 119/2014, art. 10).

țpitolul IX - Note:

ArLl. La autorizarea executării tuturor construcțiilor se va ține seama de zonele de servitute și de protecție ale rețelelor tehnico-edilitare, a căilor de comunicație și a condițiilor impuse de avizele autorităților competente. Nu se emit autorizații de construire, cu excepția construcțiilor cu caracter provizoriu, în zonele rezervate pentru extinderea/ modernizarea cailor de comunicație.


Art.2. La autorizarea oricărui fel de construcție se vor avea în vedere prevederile Ordinului M.L.P.A.T., M.A.P.N., M.I., S.R.I. nr. 34/N/M30/3422/42.21 din 1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului prin care se reglementează distanțele minime de amplasare a construcțiilor față de obiectivele cu caracter special.


ArtJ. La baza elaborării tuturor proiectelor de locuințe vor sta prevederile conform normelor din Legea nr. 114/ 11.10.1996 - legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare: O.U.G. nr. 44/1998, Legea nr. 145/1999, Ordonanța nr. 73/1999, O.U.G. nr. 127/1999, O.U.G. nr. 17/2000, O.U.G. nr. 295/2000, O.U.G. nr. 22/2000, O.U.G. nr. 98/2000, Ordonanța nr. 76/2001, Legea nr. 206/2002, O.U.G. nr. 42/2005, Legea nr. 62/2006, O.U.G. nr. 215/1999, Legea nr. 230/2007, O.U.G. nr. 210/2008, O.U.G. nr. 57/2008, Legea nr. 310/2009, Legea nr. 170/2010, Legea nr. 71/2011.


| Art.4. Delimitarea zonelor pentru care trebuie elaborate documentații de urbanism se vor stabili în faza emiterii I Certificatului de Urbanism în funcție de condițiile impuse de regulamentul local de urbanism și împreună cu

avizele aferente, cu respectarea legislației în vigoare.


Art.5. Până Ia notificarea Primăriei Municipiului București, de către Ministerul Culturii, în vederea clasării ansamblurilor arhitecturale, monumentelor de arhitectură, de for public și memoriale, autorizarea lucrărilor de construire se va face de către Primăria Sectorului 4.


Art.6. In funcție de necesitățile identificate in zona de către operatorii de rețele tehnico-edilitare l instituțiile publice / persoanele fizice si juridice, se pot localiza in orice zona / subzona si unitate teritoriala de referința, următoarele funcțiuni:

• funcțiuni publice administrative, culturale, de invatamant, sanatate, funcțiuni terțiare superioare, comerț, servicii profesionale si personale, recreere si turism;servicii publice si de interes general;

construcții si amenajați pentru gospodărie comunala*    \ -y\\

spatii verzi, amenajari sportive, spatii verzi de folosința specializata JspatiM ement, păduri si plaptatiij


protecție fata de infrastructura tehnica, păduri de agri de proiecție sanitara, spatii verzi pentru p:

Art.7. Se interzic lucrări de terasament de natură & afecteze ufdizarea terasament care pot să provoace scurgerea apelorg^parcelele^ apelor meteorice.erzi pentru agrement, culoare de brestiere, păduri si fasii plantate01^9°


_____W1I2M    trt *4en»SM»7

fur Ma/mt/itot    tae+utinswn    EbiuiM<wt,iacwtțue«wjf

Art.8. în cazul modificărilor, apărute asupra legislației în vigoare luate în considerare la elaborarea prezentului Regulament (procentul de spații verzi, normative de circulații, studii aeronautice, etc.) se va realiza coroborarea documentațiilor în cazul in care noile reglementăril^inim    it;r retțriciv. sau nu se vor apliea-în-cqzul în care

acestea sunt caracter permisiv , până la expirarea pr ;zentului PLfZ.Capitol X - Generalități


X.l. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


Art.l. Pentru zona funcțională M se recomandă amenajarea unor fuStriuaL-eSt’ admii accesul publicului în mod

permanent sau conform unui program de funcționare, la parterul clădirilor orientate spre stradă.

Art.2. Pentru zona funcțională M, se admite conversia locuințelor existente în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30% din ADC pe parcela în cauză.

Art.3. Pentru zona funcțională M se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor

_existente._______

Art.4. Pentru zona funcțională M se mențin unitățile productive actuale cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte risc tehnologic sau să fie incomode prin traficul generat, să fie compatibile ca funcționare și aspect cu zona mixtă și să obțină avizul Agenției jentru Protecția Mediului a Municipiului București.

Art.5. Pentru zona funcțională M se admit stații de întreținere auto si spălătorii cu capacitate de până la 5 posturi cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București.


Art.6. Pentru zonele funcționale M și L se admit construcții provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea de șantier pe durata existenței șantierului, cu respectarea legislației în vigoare.

Art.7. Pentru zona funcțională M se admit stații de alimentare cu carburanți cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București și cu condiția respectării prevederilor Normativului NP 004 din 2005 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și posturi Uzarea stațiilor de distribuție carburanți la autovehicule și a H.C.G.M.B. nr. 120/2012 privind regimul de amplasare a stațiilor de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul București.

Art.8. Pentru zona funcțională A, activitățile funcționale la data aprobării prezentului regulament vor fi permise în

continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de 5 ani (de la data aprobării prezentului P.U.Z.).


Art.9. Pentru subzonele funcționale A, extinderea sau conversia activităților actuale va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării.


Art.10. Pentru zona funcțională A se pot localiza cu aceleași condiții de diminuare a poluării următoarele funcțiuni:

a)    birouri incluzând oricare din următoarele utilizări:

-    birouri profesionale sau de afaceri;

-    servicii pentru afaceri;

-    instituții financiare sau bancare;

-    poștă și telecomunicații;

b)    activități productive și servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:

-    producție manufacturieră;

-    birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară;

-    activități de cercetare-dezvoltare cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

-    depozite și complexe cu vânzări en-gros cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

-    depozite și complexe de vânzări en-detail numai pentru produse xarp ml pot fVtransportate la domiciliu cu

autoturismul propriu sau cu taxi.____ ____,X_    ;    _____

Art. 11. Pentru zona funcțională A, în cazul conversiei funcționale se recQlidandâ feabilitajeâ și Stîaptarea clădirilor

industriale abandonate.    "    •    "    11 '    «

Art.12. Pentru subzonele funcționale A, în cazul conversiei funcționale se surselor permanente de poluare sau contaminare a solului.

îâhdâ identificare^ și eliminarea


X.2. UTILIZĂRI INTERZISE

5/ț,i i-

Art.l. Pentru zonele funcționale CB, M și L se interzie/li

îlMiarele:; /\

i    rir er ia uviLMlRM

\ 1    GULAMENT LOCAL DE URBANISM >

j AVIZ NR.    . K ao

r/f    ’ 7 SPRE I JEPCr»? ' K-<_\


(13V2 ALTER EGO

1    Concepi


0^?îj9°


otfia^ufthjn


itnw

<WMOțft0M


trt usnwM»?

um


SpfaU    Wt itt-JU

EMH factor <,*feuKțtl 0WO»


a)    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22:00;

b)    depozitare en gros;    ___


c)    activități care utilizează pentru depozitare instituțiile publice;

d)    depozitari de materiale refolosibile;

e)    platforme de precolectare a deșeurilor urbane^

f)    curățătorii chimice;g)    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de subst

Art.2. Pentru zona funcțională A, se interzice:

a)    localizarea activităților poluante și a celor care prezintă risc tehnologic;

b)    amplasarea unităților de învățământ preșcolar, școlar și gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general și a spațiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea depășește C.M.A.;

c)    amplasarea locuințelor, cu excepția locuințelor de serviciu.


Art.3. Pentru zona funcționlâ V, se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;


Art.4. Pentru zona funcționlâ V, se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

Art.5. Pentru zona funcțională T se interzic următoarele:

,    a) orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau

extindere;

b) amplasarea în incintă unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și / sau prezintă risc de incendiu / explozie.


X.3. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Art.l. Pentru zonele funcționale CB, M, L, Direcția Generală Arhitect Șef al Sectorului 4, poate stabili condițiile de construibilitate pentru parcelele considerate neconstruibile. sub 150,00 m.


Art,2. Pentru zona funcțională CB, M și L, clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private.


Art.3. Pentru subzonele funcționate A2 și A3, se recomandă ca parcelele să aibă suprafață minimă de 3.000,00 mp și un front minim la stradă de 50,00 metri. Dimensiunile se păstrează și în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare, etc.).


Art.4. Pentru zona funcțională T, se recomandă ca în cazul construcțiilor de birouri parcela sa aibă o suprafață minimă de 400,00 mp și un front la stradă de minim 15,00 metri.


Art.5. Obținerea unei autorizații de construire directă este condiționată de următoarele:

•    pentru zona funcțională L, parcele cu suprafețe de până la 5.000 mp;

•    pentru subzonele funcțională CB1 și M3, parcele cu suprafețe de până la 7.000 mp;

•    pentru subzonele funcționale CB3, M2, A2, A3 și A4, parcele cu suprafețe de până la 10.000 mp;

•    terenul să aibă o formă regulată sau rectangulară, sau să permită încadrarea unui rectangul față de care se vor raporta toate retragerile construcției.


Art.fi. In cazul în care terenul are o formă neregulată și nu permite încadrarea unui rectangul și are o suprafață mai mare de 1500 mp se impune elaborarea documentație de urbanism de tip PUD.


Art. 7. în cazul în care nu se respectă simultan condițiile menționate la Capitolul X.3. “Caracteristici ale parcelelor

(suprafețe, forme și dimensiuni)”, Art. 5, în funcție de zona funcțională în care se încadrează amplasamentul, se impune elaborarea documentației de urbanism de tip PUD.


Art.8. In cadrul tuturor zonelor funcționale ,CB, M, L, A T, și R, pentru terenurile cp^pt^efeTiwi mari de 10.000 mp se va solicita prin Certificatul de Urbanism , Avizul Tehnic al Arhitectului Ș^al^MunicipiuJukBucurești.

Dosarul pentru obținerea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului București v^-frebui săconfmă următoarele:


Studiu de insorire Aviz Comisia Tehnică de Circulații Plan Reglementări urbanistice Plan Ilustrare volumetrică
biRECjlA LTÎPANîSîtf îULAMENT LOCAL DE UROANISM


A’/!2 NR

,:7AT SPRE NESCHhYîLW


Qllf§Ej9oX.4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE AIJINIA

Art.l. Pentru zonele funcționale CB. M, L, A, T , S și R, se recomandă respecț

Retrageri recomandate de la aliniament în funcție de profilul stradal Existent sau propus. In cazul parcelelor care nu au deschidere la o strada publica (accesul se realizează printr-un drum de servitute), inaltimea maxima permisa si retragerea construcției nu se raportează la profilul drumului din care se realizează accesul.

Art.2. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, T , S și R,, racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea dintre aliniamente, având lungimea de 12,00 metri pe străzile de categoria I-a și a H-a și de 6,00 metri pe cele de categoria a IlI-a.


Art.3. Pentru zona funcțională M, clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes public reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanță de 6,00 metri cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor obligatoriu de menținut situate pe limitele laterale ale parcelelor.

Art.4. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, T, S și R,, în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot f) dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuințare.


Art.5. In zonele funcționale CB și M, retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectivă, în condițiile păstrării unei distanțe de minim 4,50 metri față de nivelul terenului și avizării documentației de către Direcția Generală Arhitect Șefa Primăriei Sectorului 4.

Art.6. In subzonele funcționale CB3, M2 și M3 , in cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de 5,00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea.


Art.7. In zonele funcționale CB și M , balcoanele sau bovindou-urile pot depăși cu maxim 0,90 metri alinierea spre stradă.

Art.8. In zonele funcționale CB și M ,cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzii și fără a depăși 1,20 metri adâncime.


Art.9. In zonele funcționale CB și M , în cazul in care înălțimea clădirii propuse depășește distanța dintre alinieri, noua construcție se va retrage suplimentar astfel incat H max sa nu depaseasca distanta dintre alinieri sau, in cazul in care nu este configurat frontul de vis-a-vis, clădirea nu va depăși dublul distantei din axul străzii pana la clădire, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate.

Art. 10. In zona funcțională A, retragerile minime recomandate de la aliniamente vor respecta următoarele:

a)    10,00 metri pe străzile de categoria I-a și a H-a;

b)    6,00 metri pe străzile de categoria a IlI-a.


Art. 11. In subzonele funcționale A2 și A3, față de zonele de locuit din vecinătatea imediata, se impune pastrarea unei retrageri de min. 15,00 m de spatii plantate.


Art.12. In zonele funcționale T și R, în cazul incintelor tehnice se recomandă retrageri ale clădirilor de la aliniament la j o distanță de minim 10,00 metri pe străzile de categoria I-a și a Il-a și de minim 8,00 metri pe străzile de categoria

a IU-a.

X.5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Art.l. Pentru zonele funcționale CB, M și L, retragerea clădirilor față de limitele laterale ale parcelei este de minim 3 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei poate rămâne de 10,00 m.

Art. 2. Pentru zonele funcționale CB, M și L, retragerea clădirilor față de limitele posterioare ale parcelei este de minim 5 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele posterioare poate rămâne de 10,00 m.


Art. 3. Pentru zonele funcționale CB, M și L, în cazul bisericilor se vor respectaufnjătoaVel(\r<?‘îtricții:

clădirea unei biserici va fi retrasă în interiorul parcelei față de Jîrhîtele-laterale |î posterioare astfel încât să se asigure o distanță minimă de 10,00 metri față de clădirile?existente cu.daJ-acttfrdefinitiv; se admite amplasarea pe lotul bisericii a clădirilor cu caracter ide citit ( lumântirarj capdjlă mortuară, etc) la o distanță de minim 3,00 metri față de limitele laterale doar qracX înălțimea clădirii eșfe egală cu distanța retrasă față de limitele parcelei.


~    WlRtt tt U4ZIJBOJ»?    IW.J fartdlfr.2, 11

smusMvhjv jwnwitot temumun fi^«.t«tw<. urr,no*(xui

Art. 4. Pentru zonele funcționale CB, M și L, clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se alipesc de


calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în st alăturată și sunt îndeplinite următoarele condiții:

a)    parcela alăturată este liberă de construcții; I CONFORM CU OR1G

b)    peretele realizat pe limita de proprietate atuițcrcând rămâne vizibil din atenție și aceleași materiale de finisaj ca și celelalte fațade.


i »n rupteara cu o c âdire posibil de realizat pe parcela


Art.5. Pentru zonele funcționale CB, M și L , se interzice construire^pC limita linia de separație față de o clădire publică dispusă izolat sau față de u U retragere față de limita respectivă a parcelei de minim 4,00 metri.,1

cf va fi tratat cu aceeași


ilă a parcelei dacă aceasta este și că ortodoxă; în acest caz, se admite o


Art.6 Pentru zonele funcționale CB, M și L, se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.


Art.7 Pentru zona funcțională M, clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general sau locuințe,acolo unde este cazul, ce alcătuiesc fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate, vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament, după care se vor retrage cel puțin de una din limitele de proprietate putând ajunge astfel până la maxim 40,00 metri lungime.


Art.8 Pentru zonele funcționale M și L, balcoanele și/sau bovindou-urile de fațadă, deasupra străzii, trebuie retrase cu 1,00 metru de la limita laterală de proprietate - ele pot fi prelungite până la limita de proprietate, cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, in acest caz, balcoanele trebuie să se încadreze în aceeași linie orizontală.


'Art.9. Pentru zona funcțională M, pe străzile cu distanța între alinierile fațadelor sub 10,00 metri se admit balcoane sau bovindou-uri pe fațadele spre stradă, numai când depășesc alinierea fațadelor cu cel mult 0,30 metri.


Art.10. Pentru zona funcțională M, proiecția balcoanelor și bovindou-urilor pe fațadele orientate către stradă nu trebuie să depășească 1/3 din suprafața acestora (suprafața fațadei se consideră socotind lungimea totală a fațadei proprietății și înălțimea maximă reglementată pe strada respectivă).


Art.ll. Pentru zona funcțională M, se recomandă ca, pentru respectarea intimității locuințelor, parapetul ferestrelor de pe fațadele laterale ale clădirilor din zona mixtă, cu alte funcțiuni decât locuințe, care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale, situate la mai puțin de 10,00 metri să aibă parapetul ferestrelor Ia minim 1,90 metri de la pardoseala încăperilor.


Art. 12. Pentru zona funcțională A, se vor preciza retragerile clădirilor fată de limitele laterale și posterioare, cu următoarele condiționări:

a)    clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic);

b)    în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță de minim 6,00 m, dar nu mai puțin de 1/2 din inaltimea clădirii măsurată la cornișă;

c)    în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6,00 metri;

d)    în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate cătTe alte unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone;

e)    nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului.


Art.13. Pentru zonele funcționale T și R, distanța față de limitele parcelei va fi de minim 6,00 m, dar nu mai puțin de 1/2 din inaltimea clădirii măsurată la cornișă.


X.6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚA DE ALTELE PE ACEAȘI PARCELA

Art.l. Pentru zonele funcționale CB, M și L , clădirile situate pe aceași parcelă vor respecta între ele distanța de 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor clădirilor). In cazul in care 2/3 din inaltime > 10,00 m, se poate reglementa distanta intre clădiri Ia 10,00 m.


Art.2. Pentru zonele funcționale CB, M și L, distanța se poate reduce la 5,00 metri, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțime, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi, fie de locuit,


Art.3. Pentru zonele funcționale CB, M și L, între fațadele înspre care sunt orieirtaf£țpamâre.y?îtqcuit distanța dintre

acestea va fi minim 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor rfîâdirilor)^    \

Art. 4. Pentru zonele funcționale CB, M și L, în cazul adăugării unui corp nou k va ascunde elemente de arhitectură veche, de interes arheologic sau este în timpul lucrărilor - se va urmări dimpotrivă, punerea lor în valoare.

(fîl^dy-e exîsleptî ic, îrjscfise în lista

i. r ii,

construcție nu pMIrcau descoperite(1)    distanța între clădiri va fi minim 6,00 m dar nu mai puțin de-i/2 di

(2)    distanța de mai sus se poate retțtfce la jumătate dacă pe fațadek sunt ferestre care să lumi:biîctcC ț ir‘. •JrstWffî.Jiiî

i / 2GULAMtNT LOCAL D£ Ui.DAMUSU J. A

i AV!ZtM...5.4//fe..?WSț.t^
(3) în toate cazurile se va jine seama de condițiile de

X. 7. CIRCULAȚÎI ȘI ACCESE

Art. 1. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, T și R, parcela este considerată construilnlâ xă-&i<Jsigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direcLsatrprflnjreppd^Uecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate - caracteristicile acceselor la dnmUirilejțublkr trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor; în cazul parcelelor cu lăținiearaccesului carosabil mai mică de 4,00 metri, este obligatorie obținerea avizului l.S.U. al Municipiului București.

Art. 2. Pentru subzonele funcționale CB1, CB3, M2, M3 și L3 se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități prin rampe de acces, la parterul tuturor clădirilor având funcțiunea de locuințe colective, iar pentru clădirile cu funcțiuni de interes public, accesul la etajele superioare va respecta legislația în vigoare.


Art.3. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, T și R, autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație necesită spații de parcare, se emite numai dacă se asigură realizarea acestora în conformitate cu normele specifice în vigoare aprobate conform legii, pentru care se solicită autorizația de construire. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condițiile art. (I) se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.2006 -norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcfiiși amenajări autorizate pe teritoriului Municipiului București.

Art.5. Pentru zonele funcționale CB, M, L, se vor asigura spații destinate depozitării bicicletelor, cu o capacitate de stocare suficientă, în funcție de caracterul funcțiunii și frecvența publicului (suprafața care revine fiecărei biciclete, inclusiv suprafața de mișcare este de 60 x 250 cm).______

jArt.6. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, T și R, în cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, numărul minim |de locuri de parcare va fi corespunzător noii funcțiuni.


Art.7. Pentru zonele funcționale CB, M și L, spațiile pentru gararea și parcarea autovehiculelor organizate pe domeniul

_public, se vor amplasa la o distanță de min. 10,00 metri față de ferestrele locuințelor._

Art.8. Pentru zonele funcționale CB, M și L, în spațiile dintre ferestrele locuințelor si locurile amenajate (pe domeniul public) pentru gararea și parcarea autovehiculelor este interzisa desfășurarea de activități pentru reparații și întreținere auto, conform OMS. nr 536/1997pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind

~_mediul de viață a populației, art.3____________

Art. 9 Pentru zonele funcționale CB, M și L, în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor (minim 4,00 m lățime și 4,50m înălțime); distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va

_ depăși 30,00 metri.    __________ _    ____________ _

Art.10 Pentru zonele fimcționale CB, M și L se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului,

_permanent sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accese de servieju._

Art.ll. Pentru zona funcțională A se vor realiza următoarele:

•    accesele pe parcele, din străzile de categoria I-a și a Il-a se vor asigura dintr-o dublură (locala) a căilor principale de circulație;

•    asigurarea traseelor pentru transporturi agabaritice și grele.

Art.12. Pentru zona funcțională V se vor asigura următoarele:

• accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) vor fi tratate ca alei principale;

_• accesul direct din drumul de halaj mașinilor de pompieri la lac.__

X.8. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Art.1. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, R, G, V și T, staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.


Art.2. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, R, T și G, locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 mflutrrglțîi

Art.3. Pentru zonele funcționale CB, M, și L în cazul în care nu se pot ași^nl' ui lurine(e

normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amepajarea p_e.un'.


propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare înti fi situate la distanța de maxim 250,00 metri.

celei locurile de parcare lasament a unui parcaj aceste parcaje vorareâ pejiri^ah ațțBlasan >ârcaj comun rijultietajat;

• 1T1,


Art.4. Pentru zona funcțională L, se recomandă ca iruparea prin cooj ibrare ți parcajelor (a-sjjț/să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită trțerioț.o^ată cu c retjJfjft.ea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.


3'^Llso


imOM MOeniHOlfT SflMUiir nimtifiiiitMU —.—    .    —----- n^tufcrtw «.#*>**« e«««


Art.5. Pentru zonele funcționale CB, M, L, R, T și A,se respecta normei

necesare, pentru orice clădire nouă sau extindere a suprafețeimile pentru o clăe


rea ni


țârului de parcați )l schimbării


funcțiunii unei clădiri existente, se vjujere un număr de locuri de parcare coreșj


nou


fugețitmi.


Art.6. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, T, V și R, autorizarea executărijjHmstrucțîîîțjpfeare; prin destinație necesită spații de parcare, se emite numai dacă se asigură realizarea acestora în-xenmrmitate cu normele specifice în vigoare aprobate conform legii, pentru care se solicită autorizația de construire. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condițiile art. (I) se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform Anexei la HC.G.M.B. nr 66/06 06.2006 -norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriului Municipiului București și conform Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localități urbane (indicativ PJ32-93) și a Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme (indicativ NP 24-97).


Axt.1. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, și T, staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere.


ArL8. Pentru zonele funcționale CB și A în spațiul de retragere față de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minimum 1,20 metri.


Art.9. Pentru zonele funcționale CB, A, T și R, în spațiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și clienților.


'Art.10. Pentru zonele funcționale CB, A, R, T și G staționarea autovehiculelor pentru adminterea în incintă, se va asigura în afara circulațiilor publice;


X.9. ÎNĂLȚIMEA maxima admisibila a clădirilor


Art.l Pentru subzonele funcționale CB, M și L, în cazul realizării unui demisol, acesta trebuie sa aiba deasupra cotei solului amenajat, intre 1,2 si 1,5 m.


Art.2 Pentru subzonele funcționale CB, M și L, atunci când noua construcție depășește ca înălțime construcția alăturată propusă a fi menținută, este obligatoriu ca volumul care se înalță să fie retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca fațadă conform Codului Civil. Pentru construcțiile cuplate la calcanul unei clădiri existente, este obligatorie preluarea “amprentei” calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public.


Art.3. Pentru subzonele funcționale M și L, în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,00 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,00 metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este maijnare de două niveluri, racordarea se va face în trepte.


Art.4. Pentru zonele funcționale M, CB și L, în cazul in care înălțimea clădirii propuse depășește distanța dintre alinieri, noua construcție se va retrage suplimentar astfel incat H max sa nu depaseasca distanta dintre alinieri sau, in cazul in care nu este configurat frontul de vis-a-vis, înălțimea acesteia nu va depăși dublul distantei din axul

străzii pana la clădire, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate,


Art.5. Pentru subzonele funcționale L, motivele de decorațiune ale acoperișului, lucarne etc. trebuie să fie înscrise _într-un gabarit paralel cu acela al părții superioare a clădirii, situat la 1,50 metri depărtare de acesta._

Art.6. Pentru subzonele funcționale CB1.CB3, M2,M3 și L3, înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri retrase sau integrale, în funcție de voiumetria caracteristică străzii.


Art.7. Pentru zona funcțională A, înălțimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăși distanța dintre clădiri.

Art.8. Pentru zona funcțională A , în culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor specifice. Art.9 Pentru zonele funcționale R și T, înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri.


X.10. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Art. 1. Pentru zonele funcționale CB, M și L, se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV; cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.


Art. 2. Pentru zonele funcționale CB, M și L, se condiționează amplasarea reclamelor luminoase sau panourilor de afișaj, cu scop publicitar pe fațadele clădiriloF-^atrl^ulțimul nivel, de obținerea unei autorizații de construire în acest


scop


Art. 3. Pentru zonele funcționale CB, l^șî'L,,sunt joferzis&tîhitațiile de materialjyca: piatra falsă, cărămida falsă, lemn


fals, folosirea în exterior a unor n»aterțale fabricate pentru interiț azbociment, tablă ondulată, plaștîc ordulat etc J.


renalele de construcție precare (de tip


Art. 4. Pentru zonele funcțiojale CB, Hjl și b, se interzice feah^area de manșafde false.


-3:Jî-’îiînC j ‘A \    MI.-. ', ;

avi: mr. .âidJCOf.


member of


nmu Kt «wjimim»? .winiKa ict«îimuii

CONFORM CU ORIGINALUL


pKUMnmdnMMc i < u sk«* <, fcem Hoon


Art.5. Pentru zonele funcționale CB, M și L, aspectul clădir lor va reflrrl ținând seama de rolul social al străzilor, de particularitățile sitului, d clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de covizibilitate.


Art.6. Pentru zonele funcționale CB, M și L, aspectul clădirilor va exprim va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “jul arpitecturaL m care-se înscrie, zonei și de arhitectura


Art.7. Pentru zonele funcționale CB, M și L, se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte.


Art.8. Pentru zonele funcționale CB, M și L, se va acorda atenție modului de tratate a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte.


Art.9. Pentru zonele funcționale CB. M și L, orice construcție nouă, sau modificare a uneia existente trebuie să se înscrie armonios în zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast în acest sens, la solicitarea Direcției Generale Arhitect Șef a Primăriei Sectorului 4, proiectele pentru autorizare pot fi avizate de către Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Primărie Municipiului București.


ArtlO. Pentru zonele funcționale CB, M și L, se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel.


Art. 11..Pentru zonele funcționale CB, M și L ,există o serie de reguli particulare pentru comerț:

a)    cererile de certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de creare a unor vitrine noi, trebuie însoțite de un dosar conținând toate elementele necesare unei bune cunoașteri a stării actuale a parterului, a contextului, precum și a situației sale originale; este admisă și recomandată reconversia funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public;

b)    ocuparea căii publice va fi limitată prin regulile în vigoare, singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la mici standuri pentru comerțul stradal, mobile în măsura în care ele nu incomodează circulația pietonală. precum și terase ale unor cafenele și cofetării.


Art.12. Pentru zonele funcționale CB, M și L, se recomandă ca terasele vizibile de la înălțimile înconjurătoare să fie înverzite pe minim 70% din suprafață.


Art.13. Pentru zonele funcționale A. T și R, se recomandă următoarele:

(1)    volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

(2)    fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;

(3)    tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcțiuni publice.


Art.14. Pentru zona funcțională V, se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor Ia caracterul diferitelor categorii de spații plantate.


Art.15. Pentru subzonele funcționale CB 1, CB3, M2, M3 și L3, în cazul învelitorilor de tip șarpanta, se recomandă ca acestea să nu fie vizibile din spațiu public, excepție fiind zonele pentru care acest tip de acoperire este caracteristic.


X.ll. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Art. 1. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, R și T, toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice.


Art. 2. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, Rși T, dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor Ia canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții; toate investițiile noi vor avea prevăzute racorduri separate de canalizare (apa uzata menajera si apa pluviala).


Art. 3. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, R și T , orice construcție nouă de locuit și orice funcțiune putând servi pentru muncă, odihnă sau agrement, trebuie să fie racordată la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să aibă asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Direcției de Sănătate Publică București.


Art. 4. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, R și T , autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligației efectuării, in parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitara aferente, de către investitorii interesați. . ... ......... ...........


Art. 5. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, R și T, cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca și Iluminatului public, de asemenea, și rețelele de telecomunicații trebuie introduse în subteran - în caz de imposibilitate tehnică și numai atunci, pot'fi djspuse^astfel încât să urmărească liniile de cornișă ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zone|e'4e Umbră gle acoperișurilor; branșamentele, pe cât posibil trebuie ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele trebuia plasate la ^țAremitâțile fațadelor și vopsite în tonul fațadelor pe care se aplică. _Vf* t 1    ,A_

Art. 6. Pentru zonele fiincționale CB, M, L, A, R jțilT «jrgqotpandăîcakoat jjSBnductele de alimentare cu gaze, situate în

afara imobilelor să fie amplasate în subteraJ~\p ,    ii
•    ttnnu trt«unmun

(■ffluffaptu* MB/fni/KM iu:*MMniUn    ftn(U.    «OII


Art. 7. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, R și T , orice clădire de locuit (locuințe individuale și/sau colective) precum și orice unitate cu caracter lucrativ, pentru ^difina sau recreere, trtftulc |să fie prevăzute cu amenajări pentru colectarea deșeurilor menajere în containere.


Art.8. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, și V, se recot lantî^ext îngere? sistemului"< e coleștăre ă apelor meteorice

în bazine de retenție pentru a fi utilizate la întreținereftJjpațiitor-plantaie-Baziiwle aparente se recofhăndă a fi mascate sau decorate.


Art.9. Pentru zonele funcționale CB, M, L, A, și V, conform studiilor de

cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public conform ce de spațiu plantat în care este admis accesul publicului.


X.12. SPAȚII PLANTATE


Art.l. Pentru zonele funcționale CB, M și L, în cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilă asigurarea spațiilor plantate prevăzute prin prezentul regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizației de construire va participa la asigurarea terenului necesar amenajării de spații verzi publice într-ozonă cât mai apropiată parcelei în cauză, în suprafață egală cu diferența dintre necesarul minim pe parcelă și suprafața realizată pe parcelă, numai cu acordul administrației publice locale și cu respectarea legislației specifice de mediu în vigoare, în condițiile situării în limitele Sectorului 4.


Art.2. Pentru subzonele funcționale CB1, CB3, LI, L3, A2, A3, VI, V4, V5 și V7 se prevăd următoarele:

a)    în baza Legii nr. 24 din 15,01.2007, actualizata la data de 25,03.2012 prin Legea nr. 47/2012 (Art. 18modificat prin punctul 7 din lege), Art. 18, alin, (5), este interzisă schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul

I    local al spațiilor verzi..

b)    prin excepție de la prevederile alin. (5) din Legea nr. 47 din 22.03.2012, este permisă schimbarea destinației spațiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, altele decât cele privind construcțiile locuințelor sociale, obiectivelor sociale de învățământ, sănătate, protecție și asistență socială, organizațiilor neguvemamentale, precum și administrației publice și autorităților judecătorești.

c)    prin excepție de la prevederile alin. (5) din Legea nr. 47 din 22.03.2012, se pot amplasa pe un spațiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață de spațiu verde și cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.


ArtJ, Pentru subzonele funcționale CB1, CB3, LI, L3, A2 și A3 se prevăd următoarele:

a)    realizarea unei construcții noi pe terenuri cu suprafața mai mica de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, Ia nivelul solului, pentru care se va asigura o grosime a solului în asa fel încât să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici si condiții de drenare a excesului de umiditate (in cazul in care este amenajat peste subsol).

b)    realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu I verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va

fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care sa permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate.


Art.4. Pentru zonele funcționale CB, M, L și A, intervențiile asupra vegetației din zonele de protecție a monumentelor și din zonele construite protejate se vor face numai cu avizul serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale.


Art.5. Pentru zonele funcționale CB, M, L și A„ se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15,00 cm. în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.


Art.6. Pentru zonele funcționale CB, M, L și A„ intervenția asupra vegetației situată pe domeniul public sau privat se execută conform legîsației în vigoare, emise de către Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu.


Art.7. Pentru subzonele funcționale CB1, CB3, LI, L3, A2 și A3, în baza H.C.G.M.B. privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 10/2001, avizele de defrișare se vor emite de către A.L.P.A.B. cu acordulCoțpiSieLde Ecologie și Protecția Mediului, din cadrul C.G.M.B. și se vor raporta săptămânal Direcției Prufjaf țîâ 'MediuluiEducație Ecocivicâ, în vederea reactualizării arhivei electronice a P.M.B. Se exceptează arborifușcați înjjropocie^etfO-l 00%, cei dezrădăcinați, cei ce prezintă ' hîli brarte și alte s&ilul- 'vizibile de declin biologic avansat, pentru cordul comisiei <MsppoHglitate din cadrul C.G.M.B.


scorburi pe trunchi și ramuri, coronamente . care emiterea avizului de defrișare se faceIter Ego


MRflM li-ttnmtJW SptoMMipBirinfriKism-M) tf -uaniHUh    [a KK>t Ur^rtllWCT


a)    să nu arunce niciun fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi; GOHiforCCITORIGINALUL

b)    să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile ve zi;___

c)    să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări si<diEjffrqttTrilor de anjmdîe.' ăk construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi;

d)    să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi;

e)    să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi;f)    să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflateln proprietatea lor;

g)    să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu autoritățile cțntrăle,.pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizatHn.spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora;

h)    să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi.


Art.9. Pentru zonele CB, M și L, în zonele de protecție sanitară cu regim sever și de exploatare situate în domeniul public sau privat se pot amenaja, cu avizul prealabil al S,C. APA NOVA București S.A., spații verzi înierbate, arbuști ornamentali mici, alei pietonale neasfaltale/nebetonate, mic mobilier urban (fără fundații); nu sunt permise nici un fel de construcții sau amenajări definitive/provizorii sau plantarea de arbori mari, care pot împiedica accesul direct al operatorului la aducțiunile de apă sau la colectoarele principale de canalizare.


Art.10. Pentru zonele CB, M, L și V, se admite schimbarea destinației terenurilor înregistrate in registrul local al spatiilor verzi pentru lucrări de utilitate publica, stabilite in baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației in vigoare (activitati de gospodărie comunala - echipare tehnico-edilitara) conform Legii nr. 24/2007.


. Art.ll. Pentru zonele CB, M, L și T, amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă în limita a 80% din toată suprafața terenului, cu mențiunea ca 10% din aceasta să asigure deasupra subsolului o înălțime obligatorie de minim 2 m de strat vegetal.


Art.12. Pentru zonele CB, M și L , spațiile libere din fața construcțiilor în front continuu vor fi tratate în mod obligatoriu în continuitate cu spațiul public chiar atunci când frontul este retras de la aliniament și nu poate fi utilizat pentru amenajarea de locuri de parcare decât dacă retragerea este mai mare de 11,00 metri și exista o bandă de cel puțin 5,00 metri paralelă cu fațada este tratată ca spațiu liber circulației pietonale sau spațiu plantat.


Art.13. Pentru zonele CB, M și L , în grădinile de fațade ale echipamentelor publice, minim 40% din suprafața va fi prevăzută cu plantații înalte.


Art.14. Pentru zonele CB, M și L, în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor Dâmboviței se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor.


Art.15. Pentru zonele CB, M și L, spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp.


Art.16. Pentru zonele CB, M și L, se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate.


Art.17. Pentru zonele CB, M, L și A, în cazul tăierii unui arbore se vor planta în compensare alți 10 arbori pe terenul propriu, iar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București sau de Primăria Sectorului 4.


Art.18. Pentru zonele CB, M, L și A, se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase.


Artl9. Pentru subzonele CB3, LI, L3, A2, A3, A4, parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime.


Art.20. Pentru zonele funcționale A, T și R, orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității.


Art.21. Pentru zonele funcționale A, T și R , suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând, de preferință,-©-perdea vegetală pe tot frontul incintei, cu lățimea

minim îC Afl matT-r    Tsl\ ‘ ’    i'\'


de minim 15,00 metri.


Art.23. Pentru zona funcțională A, se impune ca în interiorul bonelor injJOstriale mari organizarea să permită crearea unui spațiu verde compact de tip scuar de minici~45%|din supmf^a zqpei respective.__

circulații, parcaje și platforme funcționale


Art.24. Pentru zonele funcționale A, T și R, suprafețele libeț'e neocupatț ____vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200,00 fe. ' ■:    /.

Art.25. Pentru subzonele funcționale A2 și A3, sA\or. prevedea 6i^'

reprezintă totodată linii de separație față de altj|^Yhjpme și ;uiȚHațij


înalte în lungul limitelor incintelor care ptoriale de referință.


GULAWIENT LOCAL DE URBANISM

■ AVI,’ HR.

......................


MT'Or!member ot


3t"ș'J9o


MMMpluV


mi nb i»,


~«oow    s


CONFORM CU ORIGINALUL


Art.26. Pentru zona funcțională V, plantațiile înalte se vor dispune o inform normelor specifice pentnț fiecare categorie


de spații plantate.


Art.27. Pentru zona funcțională V, se recomandă, din considerente ecologice.

întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice^ specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special.


iltulelilop de îe^antropofile


Art.28. Pentru zona funcțională V, pentru defrișarea vegetației din plantațfîîr-du atîiiiam&nt stradal situată la o distanță,

față de imobil, gard împrejmuitor, etc., mai mică de 2,00 metri pentru arbori și 0,50 metri pentru arbuști, vegetație care se află în administrarea compartimentelor de specialitate (A.L.P.A.B., Primăria Sectorului 4, respectiv Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 4), se va solicita emiterea avizului de defrișare și se va dispune plantarea în compensare in raport de 3 arbori Ia 1 arbore tăiat.


Art.29. Pentru zona funcțională T, în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației, utilizarea spațiilor libere și amenajarea peisagistică a plantațiilor din aceste subzone, (până la linia de centură), se subordonează exigențelor de calitate a jmaginii Capitalei, fiind “porțile” reprezentative de intrare.


X.13. ÎMPREJMUIRI

Artl. Pentru zonele funcționale CB, M și L, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 metri, partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor fi dublate de gard viu.


Art.2. Pentru zonele funcționale CB, M și L, spre trotuare și circulații pietonale, nu sunt obligatorii garduri, dar se poate propune marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.


Art.3. Pentru zonele funcționale CB, M și L, în toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la stradă; se interzice vopsirea în culori stridente și strălucitoare a împrejmuirilor


Art.4. Pentru zonele funcționale CB, M și L, spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.


Art.5. Pentru zonele funcționale CB, M și L, se recomandă separarea terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu pe limita dinspre stradă și cu garduri opace cu înălțimea de 2,50 metri pe limitele laterale și spate ale terenului.


Art.6. Pentru zonele funcționale CB, M, L, G, S și R, împrejmuirile limitelor laterale si posterioare ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de 2,50 metri.


Art.7. Pentru zona funcțională A se recomandă următoarele:

(1)    împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălțimi de minim 2,00 metri din care un soclu de 0,60 metri, și vor fi dublate cu un gard viu. în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2,50 metri distanță, cu un al doilea gard transparent de 2,50 metri înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;

(2)    porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice.


Art.8. Pentru zonele funcționale V, T, G , S și R, e recomandă împrejmuiri transparente de maxim 2,00 metri înălțime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.


Art.9. Pentru zona funcțională V, spre deosebire de parcuri și grădini, scuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare, fie prin parapet de 0,60 metri înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea provocată de scurgerea pământului pe trotuare.


Art. 10. Pentru zonele funcționale T, G și R, în cazul necesității unei protecții suplimentare, se recomandă dublarea spre interior, la 2,50 metri distanță, cu un al doilea gard transparent, sau de opacitatea necesară, de 2,00-2,50 metri înălțime, între cele două garduri fiind plantați dens arbori și arbuști,


Art.ll. Pentru zonele funcționale T și R, porțile de intrare în incinte vor fi tratate simplu, similar cu împrejmuirea.


X.14. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Art.l. Pentru zonele funcționale CB, M, L și A, posibilități de depășire a C.U.T. sunt următoarele:

- proprietarii parcelelor, din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarialei-fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera teren uJ'pfppu£''prthr IJrlkZ. îikdomeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a^suprâfbței deșfășurat^^jfnse egal cu o dată suprafața transferată în domeniul public.'iUf AMEW-f LOCAL UHQAWiS.’ț

i avunr.....

tțd ?ATSPR£ WESCf j.'in ■>


nwmoer o(


0IW


■muphn    tînnM    SftoMln+pnlmlitHiltHU

afflueaphj» WWS/WM fac*J«fl)HUH dq, X SKtw«. Innftl MM»

Art.2. Pentru zonele funcționale CB, M, L și A, calcul C.U.T. se realizează astfel:

a)    C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața desfășurată construită și suprafața parcelei, conform definiției din anexa I;

b)    în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculează având la baza suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public.

Art.3. Pentru subzonele funcționale M3, LI și L3, în cazul funcțiunilor publice, se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.___

Art.4. Pentru subzonele funcționale M2, M3, LI și L3, C.U.T. poate fi majorat cu maxim 0,5 pentru parcelele situate ta intersecția a două străzi (parcelele de colț sau, în cazul intersecției în T parcela situată in dreptul străzii care nu se

_mai continuă).______

Art.5. Pentru zona funcțională L, modernizarea patrimoniului construit existent, pentru parcelele pe care este permisă și recomandată desființarea construcțiilor existente având un P.O.T. și C.U.T. superior celui permis prin prezentul regulament, noile construcții vor putea menține P.O.T.-ul și C.U.T.-ui existent, anterior desființării, cu încadrarea în celelalte prevederi ale regulamentului, conform documentației cadastrale întocmită înaintea desființării construcțiilor.01 "^£3°


■■■mqphj»    rin/ZM tefc +402TJf50W    SpMoflndq::nd«n^Wt

efftoOvpfu* JWWVWW fee *4021 MW M Etaj U S»da* 0.    MMtt

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ CAPITOLUL I - C- ZONA CENTRALĂ    j    f


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Fragmentul încadrat la C - zona centrală prezent în interiorul zonei de Sud a sectorului 4 al Municipiului București

se află în afara limitelor de protec(ie a valorilor istorice și arhitectural urbanistice și constituie de fapt o zonă de dezvoltare strategică de importanță municipală.

Zona centrală cuprinsă în zona de Sud a Sectorului 4 se compune din următoarea subzonă/unitate teritorială de referință:


- SUBZONĂ SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ

CB1


CB3


-    subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

—    subzona polilor urbani principali;

1. CB - SUBZONA SITUATĂ IN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI

COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a municipiului situate în afara zonei centrale, care vor putea conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcțională și noi calități estetic-configurative, în condițiile unei oferte diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor.

Pentru gestionarea spațial-urbanistică a teritoriului, va fi necesară elaborarea documentațiilor de urbanism pentru toate terenurile pe care se propun construcții noi/pentru toate terenurile libere de construcții.

In cadrul acestei zone se regăsesc obiective propuse pentru clasarea in Lista Monumentelor Istorice si care pana la finalizarea procedurii de clasare, imobilul propus spre clasare si zona sa de protecție se constituie ca zona construita protejata. In cazul Fortului XII- Berceni, se recomanda, pana la clasare, o zona non aedificandi de 50 m de jur împrejurul Fortului XII, amenajata ca zona verde.    xX* A~~

Zona se compune din următoarele subzone și unități de referință:

1.1. CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

1.2. CB3 - subzona polilor urbani principali.


. / /■' 1.1? -

1.1. CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA ZONELOR PRO

1.1.CB1

SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE

SECȚIUNEA I - UTILIZĂRE FUNCȚIONALĂ

Art 1.

Utilizări admise

(1)    institu(ii și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

(2)    locuințe în proporție de 50% din suprafa(a desfășurată propusă pentru fiecare teren, cu respectarea prevederilor Art.3 din capitolul IX - Note.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1) extinderile și schimbările de prpfij se admit cu condiția să nu incomodeze prin

poluare și trafic funcțiun«e irWcinate.

i uRECjj.* T.f!,■'/!?,f'hi ■ -CULĂ MtNî LOCAL URBANISM i «U AVIZ HR.

i ' ’t’.y    C* " *" ““ î1 J V? “* • r r , ■■

unnM nt^nwwr    !|*>i ,*    rf«t»Mu

m«««F*-n JW    facUAMlHUM    CM «4 Ittttt t, ■■WCH

Art. 3

Utilizări interzise


SECȚIUNEA n7COND


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament


Art. 6.

Amplasarea clădirilor ață de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


Art.7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


Art. 8

Circulații și accese


Art. 9

Staționarea

autovehiculelor


Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


O) se vor respecta prevederile X.2. Art.l.


specificate la capitolul XGÎNERÂtITÂȚi, punctul

CONFORM CU ORIGINALUL! /'"?


ȚII DE AMPLASARE, ECHIPARELSI CONFIGURAHTUlȚL

(1)    se vor rezerva terenuri pentru instituții și servicii suprafața minimă de 1.000,00 mp și un front la stradă

(2)    se vor respecta prevederile specificate la caț X.3. Art.l. Art.2, Art.5, Art. 6, Art.7,


celațe m module având e mini j-    metri :

ERALlȚÂȚI, punctul


(1)    serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu 10,00 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente, conform capitolului X GENERALITĂȚI, punctul X.4, Art. 1,Art.2, Art.4, Art.5, Art.7, Art.8, Arl.9;

(2)    clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20,00 metri;

(3)    banda de construibilitate a clădirilor retrase față de aliniament este de 20,00 metri de ia alinierea clădirilor;

(4)    serviciile publice vor fi amplasate pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișă nu depășește distanța dintre aliniamente.


(1)

(2)


(3)


clădirile publice se vor amplasa, de regulă, în regim izolat;

clădirile care vor alcătui fronturi continue se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri la aliniament;

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.5., Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5. Art.6.


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.6. Art.l, Art.2, Art.3, Art.4.


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.7., Art. 1, Art.2. Art.3, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art. 10.


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.8., Art.l, Art.2, Art.3, Art.5, Art.6, Art,7, Art.8, Art.9, Art. 10.


(1)    nu se limitează înălțimea clădirilor;

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.9., Art. 1, Art.2, Art.4, Art.6.


Art. 11

yVspectul exterior al clădirilor

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.l 1., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.l2., Art.l, Ait.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art. 10, Art.l 1.Art. 12. Art.13, Art.14, Art.15, Art.16, Art.17, Art.18.

Art. 14 împrejmuiri

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.13., Art.l, Art.2,Art.3, Art.4, Art.5, Art.6.    ~ Z/

r SECȚIUNEA III - POSIE

IILITĂȚ1 MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE AJEgENULUI / j/f

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1) P.O.T. maxim = 50%.    A    / J/

a \ A

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1)    C.U.T. maxim = 3,0 mpi ADC/mpJțereri    ' \    1 Z

(2)    se vor respecta și prevederile specjfițcate fa capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.l 4., Art. 1, Art.2.    Jț,..    \

i' j t t

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.10., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art. 10, Art.l 1,Q^&fs0


1. CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI

1.2. CB3


SUBZONA POLILOR URBANI


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


rwfeaB^


Art 1

Utilizări admise


(1)    servicii financiar-bancare și infrastructură), servicii avansate managerifte, 'rehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate); cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă / mediatecă; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante,cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spații acoperite), săli de conferințe, spectacole și cinema de diferite capacități cu serviciile anexe, învățământ superior și de formare continuă;

(2)    unități mici și mijlocii, specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf; activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar, parcaje multietajate;

(3)    locuințe

O) se admit restaurantele de orice tip cu condiția ca unitățile care comercializează pentru consum băuturi alcoolice să fie situate la o distanță de 100 m față de clădirile deArt. 2

Utilizări admise cu condiționări

Art. 3

Utilizări interzise

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.2.

Art.l.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    în zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiții:

al    clădiri sub P+4 niveluri

o pentru funcțiunea de birouri până la P+4 niveluri = 200,00 metri; o front minim la stradă = 8,00 metri; o raportul între laturile parcelei nu depășește raportul 1/3; bl    clădiri peste P+4 niveluri

o pentru funcțiunea de birouri - suprafața minimă = 350,00 metri; o front minim la stradă = 12,00 metri; o raportul între laturile parcelei nu depășește raportul 1/3.

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X3. Art. I, Art.2, Art.5, Art, 6, Art.7.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

/

(1)    pentru zonele destructurate, în reconstrucție, pentru operațiuni pe terenuri libere sau cu statut juridic mixt, retragerea clădirilor cu funcțiuni de interes public va fi de 10,00 metri;

(2)    clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime maximă față de aliniament care nu va depăși 20,00 metri;

(3)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.4. Art. 1,Art.2, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(I) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.5.,

Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6.

a'aX

Za    Ă -

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) se vor respecta prevederile specificate la capifclul X (jENERÂjLfcTĂ'fy punctul X.6,

Art.l, Art.2, Art.3, Art.4.    E ’    ' > y 3

Art. 8

Circulații și accese

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X-GENERALlTĂȚI, punctul X.7.,

Art.l, Art.2, Art.3. Art.5, Art.6, Arl.7, Art.8, Art.9, ArtTO. / V/

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) Se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.8., Art.l, Art.2, Art.3, Art.5, Art.6, aVi.7, Art.8, Art.9, Art/lO. ''if

L y ..L X

Art. 10

. 1

(I) nu se limitează înălțimea clădirilor;    AV/?    / \

,    t LOCAL OS UhdAtJISM- , ,

£

ALZTER EGO memter of

H    Concept

QlllterEgo    3E5&.

urm» Mmttfttun    ifiM l. n

-uo&Hiawt ^««zinfUN    oho»    ,

\

înălțimea maximă

admisibilă a clădirilor

(2) se vor respecta prevederile spec Art. 1, Art.2, Art.4, Art.6.

fî^fAfWf^jQRJGOENBRALlTĂTl, punctul X.9„

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X G^JERALfKĂȚI-rpunctul X.10., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Ait.6, Art.7, Aj£s<AlCȘ7Arf. 10, Art.l 1, Art.l2,Art.l5.    --

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1) se vor respecta prevederile specificate la capăoluLX-GtNERALITĂȚI, punctul

X. 11., Art. 1, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

(2) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.12., Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11,Art. 12, Art.13, Art.14, Art.15, Art.16, Art.I7, Art.18, Art. 19.

Art. 14 împrejmuiri

(2) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.13., Art.l, Art.2,Art.3, Art.4, Art.5, Art.6.

SECȚIUNEA III - POSIB

ILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1) P.O.T. maxim = 70% cu posibilitatea acoperirii terenului până la 75 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8,00 metri) pentru diferite utilizări.

Art. 16

Coeficient maxim de fertilizare a terenului

(1)    C.U.T. maxim = 4,0 mp.ADC/mp. teren. Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului;

(2)    se vor respecta și prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.14., Art.l, Art.2.

CAPITOLUL n - M - ZONA MIXTĂ

M

- ZONA MIXTA CONȚINÂND INSTITUT!!, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICH DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE SI LOCUINȚE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Preluând elementele specifice exprimate în Regulamentul Local de Urbanism al municipiului București aferent Planului Urbanistic General „Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de ■"teres general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor principale din ia cuprinsă în inelul principal de circulație și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități comerciale, servicii și de producție concretă și abstractă, în lungul principalelor artere de penetrație în oraș și al inelelor exterioare de circulație. Totodată, zona mixtă prelungește zona centrală și principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de

concentrare a locuitorilor (gări, autogâri, zone de activități etc.) și completează funcțiunea centrelor de cartier.”

Zona mixta cuprinsa în interiorul zonei de Sud a Sectorului 4 al Municipiului București, în înțelesul prezentului regulament este definită ca o zonă în care alături de locuire, într-o proporție însemnată, se găsesc dotări de folosință periodică sau rară, servicii care se adresează unei populații mai numeroase decât din zona de servire directă, birouri, restaurante etc.

Zona mixtă se poate regăsi, diferențiată ca statut, amploare și grad de complexitate, atât în perimetrul central al municipiului București, cât și în exteriorul acestuia; de asemenea, se poate identifica o zona mixtă în curs de așezare adiacent dustriale care prezintă tendința de

principalelor artere stradale și penetrații rutiere în oraș, sau punctual reconversie funcțională și atractivitate pentru comerț, birouri, servicii

In cuprinsul zonei de Sud a Sectorului 4 al Municipiului Bt^cyrești și zonificare funcțională - se pot întâlni următoarele diferențieri: H*' / 1
> Diferențieri din punct de vedere al potențialului de dezvoltare,viitoare:

a) teritorii cu funcționalitate mixtă existentă sau viitoare;^situate în zdne.'tu-'infrastTnxrnDer of


ai»g£i9o


muphj»    nnnM t«t -4OIlltS0J»7 SploUMqwHrfurrfifcltMtt

affincpaptu» J40/MW/MM fec*M»WMM    Mtttt


b) teritorii cu funcționalitate mixtă, situate în zone preponderent constituite cu un cadru construit existent cu valoare ambientală ridicată, atractive pentru amplasarea de birouri și servicii, dar cu potențial redus al tramei stradale existente de a asigura fluxuri sporite de trafic și staționare auto, aceste teritorii au disponibilități limitate de transformare a cadrului spațial fără a distruge valorile ambientale amintite anterior - în aceste zone deși mixitatea este acceptată, sunt stabiliți coeficienți de utitiZafe p terenului care să descurajeze apariția unor fenomene de speculă imobiliară. I CONFORM CU ORIGINALUL I

Strategia generală propusă prin P.U.Z. și Regulamentul local de urbanism urlbăhtștr

a) Păstrarea, încurajarea și întărirea mixității funcționale precum și diferențierea justă de locația și rolul său în teritoriul sectorului;

Conturarea zonei mixte ca o zonă de dezvoltare direcționată a Buc


b)unor\rtere de scop infrastructura


c)


legătură cu alte zone funcționale importante ale acestuia, valorificând mai existentă;

înlocuirea funcțiunilor incompatibile și transformarea lor în zone funcționale mixte, dinamice și capabile să asigure rapid reconversia funcțională dorită.


Pentru realizarea acestei strategii prezentul regulament propune o serie de indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.) diferențiați, care, utilizați în paralel cu alte instrumente {taxe și impozite diferențiate) vor permite Consiliului Local al Sectorului 4 să pună în practică o politică urbană.

în interiorul zonei mixte există numeroase imobile în stare rea, lipsite de valoare, care subutilizează un teren extrem J prețios pentru oraș. Regulamentul urmărește valorificarea terenurilor de acest fel prin realizarea unor construcții noi alături de fondul construit existent care să permită armonia prin contrast, utilizarea unui limbaj formal și a unor materiale

de construcție pe deplin contemporane.


Zona mixtă cuprinsă în zona de Sud a Sectorului 4 se compune din următoarele subzone/unități teritoriale de referință:SUBZONA MIXTA SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI ÎNALTE ȘI FOARTE ÎNALTE, CU ACCENTE, AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUUSUBZONA MIXTĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI


1. M2 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI

ÎNALTE ȘI FOARTE ÎNALTE, CU ACCENTE, AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU

DISCONTINUU *

* in care regulamentul urmărește întărirea mixitătii funcționale ca o prelungire a zonei centrale a orașului spre alte zone de interes urban - în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizării actuale a terenului necorespunzătoare cu situarea in cadrul orașului - în teritoriile destructurateSECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


(1) Sunt admise următoarele utilizări funcționale:

a)    instituții, servicii;

b)    sedii ale unor companii și firme, serv^crPpentruVîntreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în difefite'dpnternrși alte.șățvicii profesionale;

c)    servicii sociale, colective și personaj' / I,

d)    sedii ale unor organizații politice, pițpfesi^nâje etc.;,i

e)    lăcașuri de cult;    ’■ l' ■

f)    comerț cu amănuntul;

g)    depozitare mic-gros;

h)    hoteluri, pensiuni, agenții de turis:

i)    restaurante, baruri, cofetării, cafe

j)    sport și recreere în spații acoperite

k)    parcaje la sol și multietajate;

I) spații libere pietonale, pasaje pietdn;

operite;.;-. -


’IîS.VJm)    spatii plantate - scuaruri;

n)    activități manufacturiere.


o) locuințe cu respectarea prevederilor Alt. 3 din

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări(1)    spatii verzi, amenajați sportive, spatii verzi, pentru agrement, culoare de protecti agrement, păduri si plantații forestiere, padurTsi spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa, etc;

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X. 1Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7.

Art. 3

Utilizări interzise


(3) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.2., Art.l.


SECȚIUNEA 11 - COND


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


ȚH DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


(1)    pentru elaborarea Documentațiilor Tehnice de Autorizare de Construire, in baza prezentului regulament, o parcela trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

1. în cazul clădirilor cu înălțimi sub P+4 niveluri:

•    să aibă o suprafață minimă de 150,00 metri;

•    să aibă un front Ia stradă de:

-    minim 8,00 metri in cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale);

-    minim 10,00 metri în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă laterală);

-    minim 12,00 metri în cazul construcțiilor izolate (patru fațade).

•    în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1.000,00 mp, cu un front la strada de minim 30,00 metri;

(2)    nu se acordă autorizație de construire locuințe pe parcelele care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului articol - aceeași prevedere se aplică parcelelor care devin neconstruibile prin apariție în urma unei împărțiri de teren (ieșire din indiviziune, înstrăinare, moștenire);

(3)    se acorda autorizație de construire directă în urma elaborării Documentațiilor Tehnice, aferente acesteia, cu următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul principalelor artere de circulație și pentru zona de extindere:

•    în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1.000,00 mp, cu un front la stradă de minim 30,00 metri;

•    pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500,00 mp și un front la stradă de minim 12,00 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18,00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități, vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

•    pentru terenurile cu deschidere la stradă cuprinsă între 8-10m și suprafața minimă a terenului de 200mp, se poate construi în regim cuplat sau înșiruit

•    în cazul parcelarului existent, suprafața minimă a parcelei construibile este de 300,00 mp;

•    terenul neconstruit dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri se va reglementa printr-o documentație de urbanism însoțită de o ilustrare de arhitectură, prin care se va asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți, cu respectarea legislației în vigoare;

(4) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.3., Art.l, Art.2, Art.5, Art. 6, Art.7, Art.8.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENEF X.4., Art.l, Ar^ȚArT^p^t-^, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.t

TAȚI, punctul


(I) se vor respectă prevederEkspmficate la capitolul X GENERĂE.JȚÂȚI, punctul t5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9,tAtl. 10, Art. 11.Țpppri -rer-Jirrnemwr of


jp •    t*t*tonmotn    a», TfnVt. 2n-r»j

afHa9fltj* MM    kxtMtlUiaitl I lit«t»i,l« qll,MMll


și posterioare ale parcelelor


Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Art, 8

Circulații și accese


(1) se vor respecta prevede X.6. Art.l, Art. 2, Art.3,


GENERALITĂȚI, punctul(1) se vor respecta prevederile specificate ta—Capitolul li'    ALÎTĂȚ1, punctul

X.7., Art.l, Art.2, Art.3, Art.4. Art.5, Art^6?ArL777m.8, Art.9, Art.3 Q.


Art. 9

Staționarea

autovehiculelor


Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.8., Art.l, Art.2, Art.3, Art.5, Art.6, Art.7.


(1) înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii și indicatorii urbanistici;


Distanta dintre alinieri (metri)


Profil strada) sub 9 m I Distanta intre alinieri de max 19,00 m*


Profil stradal intre 9,01 - 11,00 m

(Carosabil- 7m + trotuare 2x1,5 nt -10 m- categoria IU) / Distanta intre alinieri de 19,01 - 21,00 m*


Profil stradal intre 11,01 13,00 m

(Carosabil ' m + trotuare 2x 3 m =13 nt - categoria III) / Distanta intre alinieri de 21,01 - 23,00 m*


Profil    stradal

intre 13,01    -

16,00    m /

Distanta    int

alinieri de 23,$^ -26,00 m* v


înălțimea maximi

admiși

(metri)


Număr niveluri convenționale (considerând o Înălțime a nivelului de 3,20 m pentru locuințe si 4,00 m pentru imobilele de birouri / spatii comerciale / servicii)


Numir niveluri suplimentare admise *):

(A)    retrase in interiorul construcției cu minim 1/2 din inaltimea nivelului retrase / nivel întreg

(B)    în pianul fațadei la clidirile situate la intersecția a două străzi (parcelele de col( sau> •” ozul intersecției în T parcela situati in dreptul strizii care nu se mai continui)

(C)    niveluri suplimentare complete, in cazul in care se respecta indicatorii urbanistici maximi admiși prin RLU si distanta dintre alinieri


H max = 19 m


H max = 21 m


H max - 23 m
P+5E (locuinle) P+4E (birouri spatii comerciale serviciij


P+6E (locuințe) P+4E (birouri spatii comerciale servicii)


P+6E (locuințe) P+5E (birouri spatii comerciale / servicii)


P+7E (locuințe) P+6E (birouri / spatii comerciale / servicii)


P+8E (locuințe) P+6E (birouri / spatii comerciale / servicii)


(A)    - I nivel;

(B)    - I nivel;

(C)    - I nivet.


(A)    - 2 niveluri,

(B)    - 1 nivel;

(C)    - I nivel.


(A)    - 2 niveluri;

(B)    - I nivel;

(C)    - 1 nivel


(A)    - 2 nivelui

(B)    - 2 niveluri;

(C)    • 2 niveluriDiFT-CȚiA inpAnîSti

GULAMLNT LOCAL DE URBANISM

'-’ATSi0^9°


■muphn    tînnw («i *UtttttU »7 SpMotMv«aapfNi;M1-M)

afflu0a»hm /W»H40M fac*4ertn$UM fMHSKtarOaranțttAMCm

alinieri de 26,01 m - 29,00 m'


Profil stradal Intre 19,01 22,00 m

(Carosabil 14 m + trotuare 2x4 m

22 m -categoria II) Distanta intre alinieri de 29,01 -32,00 m*


H max - 32 m


Profil stradal intre 22,01 25,00 1 Distanta intre alinieri de 32,01 - 35,00 m


H max = 35 m


Profil stradal intre 25,01 27,00 m

(Carosabil -14 m + trotuare 2x6 m *26 m - categoria II) / Distanta intre alinieri de 35,01 - 37,00 m**


H max “■ 37 m


Profil strada] intre 27,01 -30,0 m t Distanta intre alinieri de 37,01 -40,00 m*


H max - 40 m


Profil stradal intre 30,1 - 33,00 m

(Carosabil - 21 m + trotuare 2x6 m -33 m - categoria I) / Distanta intre alinieri de 40,1 -43,00 m*


H max = 43 m


Profil

intre

36,00


stradal 33,01    -

m l

Distanta intre


H max = 46 m


alinieri de 43,01 -46,00 m*


Profil

intre

39,00


stradal 36,01    -

m /

Distanta intre


H max = 49 m


alinieri de 46,01 -49,00 m*


Profil

intre

42,00


stradal 39,01    -

m !

Distanta intre


H max - 52 m


alinieri de 49,01 -52,00 m*


Profil strada] intre 42,OL 45,00 m

(Carosabil - 28 m + trotuare 2x8 m

44 m)/Distanta, intre alinierf^ă, 52,01 - Ș<00 ln»r


H max - 55 m
P-9E (locuințe P+7E (bi spatii comerciale servicii)


P+JOE (locuințe) P*8E (birouri / spatii comerciale / servicii)


P+l IE (locuințe) P+8E (birouri spatii comerciale servicii)


P+12E (locuințe) P+9E (birouri spatii comerciale / servicii)


P+I2E (locuințe) P+10E (birouri ! spatii comerciale / servicii)


P+13E (locuințe) P-H1E (birouri ' spatii comerciale servicii)


P+I4E (locuințe) P-t-I IE (birouri ? spatii comerciale / servicii)


P+15E (locuințe) P+I2E (birouri / spatii comerciale / servicii)


P+16E (locuințe) P+13E (birouri spatii comerciale / servicii)P+22E (locuințe) P+I8E (birouri spatii comerciale / servicii)


(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri;

(C)    - 2 niveluri


(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri;

(C)    - 2 niveluri.


(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri;

(C)    - 2 niveluri.


(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri;

(C)    - 2 niveluri.


(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri;

(C)    - 2 niveluri.


(A)    - 2 niveluri,

(B)    - 2 niveluri;

(C)    - 2 niveluri.


(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

(C)    - 2 nivelul


(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri;

(C)    - 2 niveluri.
unauiplu*    nnnH hfc *M»MSUff

■fflnfrvk» Mvnovxot facwaasuM a^u.SKtit,amfU.atam

/ Distanta Intre    !    —

alinieri de peste    Ica im-

55,01 m*    I^^MCUORIGI

—i Z-Z.....

«zd H . - )Ă

-    .    - ir 1    \ ■    •'i- 1    n

*) retragerile construcțiilor fata de aliniament vor respectaca/aeterOTstrazii si .alinierea construcțiilor adiacente

*) in cazul in care nu se poate identifica o alintfre cnerema--<e considera o retragere de 5,00 m, excepție fiind situațiile când prezentul Regulament Local de Urbanism prevede alte retrageri (in funcție de profilul străzii, funcțiunea propusa, etc).

(2)    se admit accente înalte peste 75,00 metri, cu condiția obținerii unor acorduri / avize din partea A.A.C.R., S.T.S., I.S.U. si alte instituții abilitate;

(3)    pentru clădirile foarte înalte (peste 75,00 metri) se va prezenta justificarea configurației de ansamblu prin elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, ținându-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație;

(4)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.9., Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4.

Art. 11

| Aspectul exterior al clădirilor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.10., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.ll, Art. 12, Art. 15.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.l 1., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.12., Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.8, Art.9, Art.10, Art.l 1, Art.I2, Art.l3, Art.14, Art. 15, Art.16, Art.17, Art.18.

Art. 14 împrejmuiri

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.l3., Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6.

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1) P.O.T. maxim = 70% cu posibilitatea acoperirii terenului până la 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8,00 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc. Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

J

__

(1)    C.U.T. maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren

(2)    în cazul accentelor peste 75,00 metri (propuse in alte zone decât prevăzute cu accente de inaltime), C.U.T. maxim se va justifica prin P.U.Z.;

(4) se vor respecta și prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.l4,, Art. 1, Art.2, Art.4.Qfilter Ego

1    group


mwjipiu*    iînnH u-unmtin SpioWi»*    ro

offiu«M*Kn MAZUM/70M fccMeilIHUM Baf H ItttK (, lnoatfU MMM


7. M3 - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI**

* * in care regulamentul urmărește întărirea mixităfii funcționale ca o prelungire a zonei centrale a orașului spre alte zone


de interes urban - în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizăm aciuați situarea in cadrul orașului - în teritoriile destructurate.    [ CONFORM CU ORIf


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


Art. 1

Utilizări admise


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


Art. 3

Utilizări interzise


lui necorespunzătoare cu

/'


(1) Sunt admise următoarele utilizări funcționale:

a)    sedii ale unor companii și firme^ ^ervicu pel cercetare, expertizare, consultanța~fn diferite profesionale;

b)    servicii sociale, colective și personale;

c)    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

d)    lăcașuri de cult;

e)    comerț cu amănuntul;

f)    activități manufacturiere;

g)    depozitare mic-gros;

h)    hoteluri, pensiuni, agen{ii de turism;

i)    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

j)    sport și recreere în spații acoperite;

k)    parcaje la sol și multietajate;

l)    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; mjspații plantate - scuaruri; n) locuințe cu respectarea prevederilor Art. 3 din capitolul IX - Note.


întreprinderi, proiectare, domenii și alte servicii


(I) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.I., Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7.


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.2., Art.l.


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


(1)    se acorda autorizație de construire directă în urma elaborării Documentațiilor Tehnice, aferente acesteia, parcelelor noi rezultate în urma unor dezmembrări sau lotizări, care în baza prezentului regulament îndeplineasc următoarele condiții:

o să aibă o suprafață minimă de 150,00 metri; o să aibă un front la stradă de:

minim 8,00 metri în cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale);

S minim 10,00 metri în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă

laterală);

S minim 12,00 metri în cazul construcțiilor izolate (patru fațade).

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.3., Art. 1, Art.2, Art.5, Art. 6, Art.7, Art.8.


Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament


Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Art.7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.4., Art.l,Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8,Art.9.<§^*tS”,eoQ^go

Art. 8

Circulații și accese

(1) se vor respecta prevederile specifica X.7., Art.l,Art.2, Art.3, Art.5, Art.6,

te la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

Ari 7—Art.8,Art.9, Art.10.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) se vor respecta prevederile specifica X.8., Art.l, Art.2, Art.3, Art.5, Art.6,

e la capitolul X GENERAU! 1 ÂȚIfȚiunctuL

«MWMI CU ORIGINALULI Ăi "’" '"' "

--- - 1 / .- . ' 2 3

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)    se vor respecta prevederile speciticate la capitolul a ai^JlJiALlJAȚT-punctul

X.9., Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.6.,    •- •> j-

(2)    înălțimea maximă admisibilă în planul fațăSei nn va riwpftji distanța dm(re alinieri; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii și de indicatorii urbanistici.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.10., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art. 10, Art.l 1, Art.l2,Art.l5.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.l 1., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.12., Art.l, Art. 2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.8, Art.9, Art.10, Art.l 1, Art.12, Art.13, Art.14, Art.15, Art.16, Art.17, Art.18.

țArt. 14 împrejmuiri

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.I3., Art.l,Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6.

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1)    P.O.T. maxim = 60% cu posibilitatea acoperirii terenului până la 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8,00 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc. (fără a depăși CUT maxim admis);

(2)    Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1)    C.U.T. maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren

(2)    se vor respecta și prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.l4., Art. 1,Art.2, Art.3, Art.4.

CAPITOLUL Ol - L - ZONA DE LOCUIT

tronM tai; «UlfJHU»    SpMolM(p«d«M*K **>->*>

am»«aphj* JM/IIMZHM facUSflmUM Itaf 14. Stata»


b)    Diferențieri din punct de vedere al tipologiei fondului construit existent:

-    zone rezidențiale cuprinzând locuințe individuale, cu înălțime mică, cu parcela individuală:

o parcelări tradiționale, spontane rezultat al divizării în timp a unor parcele de mari dimensiuni^ o parcelări planificate, rezultat al unei intervenții pe bază de regulament corect pus în aplican

-    zone rezidențiale cu locuințe colective în blocuri:

o locuințe de înălțime medie - blocuri cu până la P+4 niveluri; o locuințe înalte - blocuri cu înălțime de P+8-P+14 niveluri.c)    Diferențieri din punct de vedere al parcelarului - existent și propus prin viitoare operațiunftirbanîstice:

-    zone rezidențiale cu locuințe individuale și colective mici pe parcelări tradiționale, spontane;

-    zone rezidențiale cu locuințe individuale și colective mici situate în noile extinderi sau zone neconstruite - în care se aplică un sistem de parcelare propus prin prezentul regulament (adaptare după Regulamentul Local de Urbanism din 1935);

-    zone rezidențiale cu locuințe individuale micȚ|ituat’e ÎQjzonaZu parelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei - conform **’T "

-    zone rezidențiale cu cuprinde prevederi spe>
cu/sau tară rețele edilitare - în care regulamentul ructurii.---

j-.,'........

■GULAfJIbNT LOCAL. 03 Ut!ÎJAW;S

Ayiz nr.0'*§Lfs°


J4QZVZ1


EMU1


CONFORM cu originalul I


■WfelfMU it,l- LOWT

d) Strategia generală propusa prin P.U.Z. și Regulamentul Local de Urbani

!? i de locuit cuprinsă

în interiorul zonei de Sud a Sectorului 4 al Municipiului București urmărește:

-    încurajarea, protejarea și îmbunătățirea funcției rezidențiale în acest p^mettlT^cu^Merej^ieTț^appă morfogenfcză,

tipologie și grad de protecție și cu grija evitării segregării spațiale și sn6«ale\ y    ~ \

-    acceptarea în interiorul zonei rezidențiale a funcțiunilor complementare asociate locuirii - și descurajarea amplasării de

funcțiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia;    v ■-

-    protejarea spațiilor libere existente în zona rezidențială cu locuințe colective în blocuri și favorizarea atnerîâjării'de spații verzi, locuri dejoacă pentru copii, spații favorizând contactele sociale, nuclee de ambianță locală;

-    stabilirea unor indicatori urbanistici și reglementări care să permită existența unor spații plantate în interiorul loturilor în zonele cu locuințe cu parcela individuală lipsite de spații verzi publice amenajate (în mod special în zona de nord-est a perimetrului central);

-    menținerea și întărirea specificului Bucureștiului de “oraș gradină”, caracter dat atât de spațiile verzi publice existente, dar și de existența unor zone rezidențiale cu clădiri cu jront întrerupt și cu grădini vizibile din stradă',


Zona de locuit cuprinsă în zona de Sud a Sectorului 4 se compune din următoarele subzone/unități teritoriale de referință:- SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2+M NIVELURILla


- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;


- SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4E) SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIAL- locuințe colective medii cu P+3E - P+4E formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate


1. LI - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2+M NIVELURI


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2+M niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelari tradiționale, spontane: în această subzonă, regulamentul de față urmărește încurajarea comasării parcelelor pentru a se ajunge la dimensiuni convenabile realizării unor clădiri care să corespundă normelor și cerințelor actuale de igienă și hfort, dar are în același timp elasticitatea necesară pentru a permite construirea pe parcele atât de diferite ca dimensiuni

și configurație, evitând crearea de zone de abandon;


Lla

LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE ÎN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU (ÎNȘIRUIT) SAU DISCONTINUU (CUPLAT, IZOLAT) DEZVOLTATE ÎN TIMP PRIN REFACERI SUCCESIVE, ACESTEA PREZENTÂND O DIVERSITATE DE SITUAȚII DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CALITĂȚII ȘI AL VIABILITĂȚII

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

Se admit următoarele utilizări funcționale:

(1)    locuințe individuale și colective mici țjtT'jpUxifti jf^Fî+M niveluri îw regim de

construire continuu (înșiruit) sau disooritînuu (cup(at4a^. izolm), Jori' respectarea prevederilor Art. 3 din capitolul IX - NQte; /c    TA / Jy

(2)    echipamente publice specifice zonei rezidențiale;    \    uf N

(3)    scuaruri publice.    u    i    / II ' //\

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări    r,

(1) se admite mansardarea clădirilor cu c&pdiția ca aceasta ^Ș’nu^fîe^f fal^ă mansardare,

ci să se înscrie în volumul unui acoperișcu pantă până îâ ,45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria construită; c.v<^

.'Vlî'.'.-.i

GULAMLNT LOCAL Dc URciANloW 1 AVIZ NR.


Iter Ego

groqp*^


tffiwffvpJuv


W20M fei;+40n?U0Jff £^Ui

'CONFORM CU ORIGINALII)


r«,jNHnțttM00n


(2)


se admit funcțiuni comerciale, sețvjcii profesion cu condiția ca suprafața acestora să nu depășe


Art. 3

Utilizări interzise


SECȚIUNEA II - CONDI


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament(3)

(4)

(5)

(6)

(1)


(2)

(3)

(4)

(5)


mici act vități manufacturiere, să nu genereze liante, să nu liber al parcelei activitățiletransporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 aibă program prelungit peste orele 22:0ii-^r5 pentru depozitare și producție;    <2^——-—/

funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii T, _______,

manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250,00 mp se fcsot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații P.U.D.;

este admisă amplasarea următoarelor funcțiuni complementare lotuirii: dispensare,

creșe, învățământ, culte, sport - întreținere - în baza P.U.D. aprobat;

în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc

condițiile de construibilitate și sunt dotate cu rețete edilitare, autorizarea construcțiilor

se poate face direct sau în baza unor documentații P.U.D. (după caz);

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.I.,

Art.6.


funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafață de 250,00 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22:00, produc poluare;

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 3 posturi;

se vor respecta prevederile specificate Ia capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.2., Art.l.


II DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


(1) se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: dimensiuni minime:

Regimul

de

construire

Dimensiune minimă în cazul concesionării terenului

Dimensiune minimă în subzona Lla

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

150

6

Cuplat

200

12

150

9

Izolat

200

12

150

12

adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia, parcela poate fi adusă în condiții de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta;

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.3., Art.l, Art.2, Art.5, Art. 6, Art.7, Art.8.


(2)

(3)(1)    în cazul regimului de construire continuu (înșiruit) clădirile se dispun față de aliniament:

a)    banda de construibilitate a clădirilor cu regim de construire continuu nu va depăși adâncimea de 15,00 metri de la alinierea clădirilor;

b)    în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

(2)    in cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) clădirile se dispun față de aliniament:

a) ieșirile în consolă la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectivă, în CQndițiiJe-pâstrării unei distanțe verticale de minim 4,50 metri față de nivelul terenulujjam'enajâ’t^)«vizării documentației de către Direcția Generală Arhitect Șef a Primăriei Sectorului 4^\

balcoan^d1sau/^o.yin3ȘufUriî^*di fața^S?deasupra străzii, trebuie retrase cu 1,00 metri /de la licita laterală de prqpriefyte/Ele pft fi prelungite până la limită-

!--[ilrîECȚIA UMANISM ,

.GULAMuNT LOCAL De URBANI^ AVIZ ÎJR.

I "OT SPREî!E3C”,N!rî>

mtmter ol


Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


yrt.7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


Art.8

Circulații și accese


c)


MMJlpkn    imnM Mt «40»JUOJ»    JpWB    ifri »M*J

otnu0apfcia J4Q/1    hi;«40» JMOJ44 I 14. *« ' 4, «Damțli 04MTI


notarial al proprietarilor imobilului învecinat, atunci însă balcoanele trebuie să fie în aceeași linie orizontală;

pe străzile cu distanța întjre .alinierile fațadelor sub 10,00 metri se admit-b^lcoane sau esc alinierea fațadelor cu cel

A


bovindou-uri pe fațadele mult 030 metri; se vor respecta prevederi A11 • 1 > Art.2, Art.4.(1)    clădirile construite în regim înșiruit se vor parcelele învecinate pe o adâncime de care vor întoarce fațade spre ambele si

(2)    în cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri;

(3)    se va respecta aceeași prevedere și în cazul în care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publică sau cu o unitate de referință, având regim de construire discontinuu;

(4)    clădirile construite în regim cuplat se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alăturată sau se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună și sunt îndeplinite următoarele condiții:

a)    parcela alăturată este liberă de construcții;

b)    peretele realizat pe limita de proprietate atunci când rămâne vizibil din domeniul public va fi tratat cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și celelalte fațade;

c)    clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin 1/2 din inaltimea la comisa, dar nu cu mai puțin de 3,00 m;

d)    în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

(5)    în cazul loturilor puțin adânci se acceptă cuplarea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea acestui calcan, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje. De asemenea, este admisă așezarea construcțiilor pe limita posterioare a parcelelor, care la data intrării în vigoare a prezentului regulament au mai puțin de 12,00 metri adâncime;

(6)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.5., Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.8.


(1)    garajele și alte anexe se pot amplasa pe limita de proprietate cu condiția să nu depășească înălțimea gardului către parcelele învecinate (2,50 metri)

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.6., Art. 1,Art.2. Art.3 ,Art4.


(1)    locuințele înșiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim 2,50 metri;

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.7.,


Art. 9

(I) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctufX.8.,

Staționarea

Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7.    /

autovehiculelor

de maxim


înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2+M niveluri (H max = 11,01 se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în si 60% din aria construită sau etaj retras în cazul acoperirilor de tip ti (H cornișă = 15    = 17 m);

se admite un niydșțjpllfnent^la construcțiile de colț în cazul intersecțiilor în care cel pițțin una dirțțre.^trăzi este te categoria I-a și a Il-a; se admit depășiri pe 1,0031)0 frietri numai pentru alinierea la cornișa, învecinate ai cazul regimului oe con^truireînșiru^Taucuplatî-y^^
CULAMliNv LOCAL De URUAUISÎ.


clădirilor■MKspkn    M71RM M •MttmntT    trialul ktitftnilBittOh. tn-Ml

amct&athja WMM/MM (itfUrnilJII !.>US«t»t,    .JOI

(^|ALTCE^ISO -™- 0^9°

(5) se vor respecta prevederile specif Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5,

cgțe la capitolul X GENERA $$JFORM CU ORIGINALUL

LITĂȚI, punctul X.9.,

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1) Se vor respecta prevederile specificate la capitolulQLjGlțNEKA X.10., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art./ȚArys, Art. Art. 12.

LITÂȚI, punctul CTR,Ari.l>, x

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1) se vor respecta prevederile specificate lajcapitolul X    'TTĂȚI, punctul X. 1 f|.,

Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6,Art. 1, Art.8, Art.9.    \    ■. .

....."

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI,, punctul X. 12.,

Art. 1,Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6,Art.7, Art.8, Art.9,Art. 10, Art. 11, Art, 12, Art. 13, Art.14, Art.15, Art.16, Art.17, Art.18, Art.19.

Art. 14 împrejmuiri

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.13., Art.l,Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6.

SECȚIUNEA III - POSIBl

LITÂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1)    P.O.T. maxim = 45%;

(2)    în mod excepțional, în cazul construcțiilor cu funcțiune diferită de locuire care sunt delimitate pe toate laturile de domeniul public și de calcane ale unor construcții existente cu valoare de patrimoniu sau refac o construcție cu valoare de patrimoniu dispărută, P.O.T.-ul nu este limitat, putând ajunge până la 100%.

krt. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1)    C.U.T. maxim pentru înălțimi P+l = 0,9 mp. ADC/mp. teren;

(2)    C.U.T. maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren;

(3)    în cazul mansardelor sau etajelor retrase, se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din A.C.

(4)    se vor respecta și prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.14, Art. 1 ,Art2, Art.3, Art.4, Art.5.

2. L3 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4E) SITUATE ÎN ANSAMBLURI

PREPONDERENT REZIDENȚIAL

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Subzona locuințelor colective medii cu P+3E - P+4E formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate.

Pentru ansamblurile existente, noile cerințe ale locuitorilor și disfuncționalitățile cauzate de nerespectarea riectelor inițiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit și amenajat vor impune intervenții corective pentru care va fi necesar să se elaboreze P.U.D.-uri parțiale în condițiile explicitate în Regulamentul Local de Urbanism

aferent P. UZ. ZONA DE SUD A SECTORULUI 4.

Pentru noile ansambluri rezidențiale se vor realiza operațiuni urbanistice pe baza unor documentații de urbanism P.U.Z. sau P.U.D. cu următoarele recomandări:

-    operațiunile să se realizeze în parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i responsabilități privind operațiunile funciare prealabile, lucrările principale de infrastructură, echipamentele publice, locuințele sociale și amenajările plantate publice precum și garantarea calității generale a operațiunii în care intră bani publici;

-    mărimea unei operațiuni să nu depășească un număr de maxim 1.000 de locuințe;

-    locuințele sociale să fie integrate intr-o pondere de maxim 20% în orice operațiune de construire a locuințelor.

L3a

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3E - P+4E FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ    / W/

Art. 1

Utilizări admise

Se admit următoar^iJfîfi^șri ^țîhîQponale:    / A 7

fi) locuințe înȚțropnețateJirivătîl, cu respectarea prevederilor Vrt.ÂMin capitolul EX -

\ Notsf X,    -X 'ZA    \/ A

( ) țonstrucfif aferente echipării tenpico-edilitare;    / / \    \ V ,

O Alter Ego Concept S.R L
LOCAL DO Ul-.ru


ALTER E(3O mem&er of

Mf    Concepi

SlIterEgo    5ESS

i-"--TW1W Irfr    -

JWnMMM Inr.unmaiii

CONFORM CU ORIGINAL in

EtorfM. SKtwt, (ooir^I OMOIt

(3)    amenajări aferente locuințe garaje, spații plantate, locur împrejmuiri;

(4)    este admisă terminarea locui de 1989, dacă prin aceasta n

or: căi de acces carosabile ‘ Țdejoaca pentru cuiuL-auicu

nțelor colective ale căror.ym u sunt mascațtudădîri dp^țțț

i pietonale private, parcaje, ajări de sport pentru tineret,

cîuri au fost jnecputeTnainte

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1)    locuințele din clădirile colective medifpot fi de_slandard mediu s^UTidicat;

(2)    locuințele sociale nu vor depăși 2'^ o-7>Tfl o din numărul total aj locuințelor dintr-0

operațiune urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport Cu locuințele îrt proprietate privată;    \    *» ,.

(3)    se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului/portarului angajat permanent.

(4)    în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

a)    dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

b)    creșele și grădinițele să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100,00 mp pentru jocul copiilor;

(5)    conform DPG nr. 1431/2000

a) se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru


categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;

b) se permite schimbarea destinației lucrări ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună;

(6) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X. 1.,


Art. 3

Utilizări interzise


(1)

(2)


(3)

(4)


I

(5)


Art. 4    (1)

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe,    (2)

forme, dimensiuni)


Art.6._________

stații de întreținere auto peste 5 posturi;

se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective în alte funcțiuni sau construirea unor locuințe colective mixate cu alte funcțiuni cu excepția celor specificate la Art. 2;

se interzice utilizarea spațiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru: depozite, alimentație publică și alte activități de natură să incomodeze locuințele; în conformitate cu DPG nr. 1431 /2000:

(a)    se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfa, ateliere de reparații etc.;

(b)    se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor etc.;

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X2.,

Art.I.


SECȚIUNEA II ? CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X3., Art.I, Art.2, Art.5, Art. 6, Art.7, Art.8

în cazul unor repuneri în posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fi precizată numai în urma elaborării și aprobării unei documentații de urbanism P.U.D. Documentațiile vor fi supuse avizării numai în cazul in care suprafața parcelelor rezultate este de peste 300,00 mp, nu afectează rețelele, circulațiile, parcajele și localizările prevăzute în planul ansamblului pentru echipamente publice și pentru spații plantate publice.

Art. 5

Amplasarea clădirilo față de aliniament

se vor respectă prOjVețiefîU.specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X4.,

Art 1 Arl'7 XVt 4 f

lenți/ute,^ Tragerile de la aliniament vor respectaTrmauphj»    tnuw tat «M2f JHMtf    J^fafall»*j>nid«nf»l»fe JM-MJ

■muSwpK» Mt/mS/lt IvctMtl IUBIM t!q'US«rt~*. uT^l. nArt. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1)    clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15,00 metri de la aliniament, fiind retrase față de cealaltă limită laterală cu o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

(2)    clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15,00 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepția parcelelor de colț unde se va întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;

(3)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.5., Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art,5, Art.6, Art.8.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) se vor respecta prevederile sp< Art.l,Art.2, Art.3,Art. 4.

r .'fi. ni.......pit fitul Y GENE

CONFORM CU ORIGINALI^

iRALITÂȚf punctul X.6.,

■    /    . j—    \

Art. 8

Circulații și accese

(1)    se vor respecta prevederile specificate la capițfilul X GfcrCt

Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5,Art.6, Art.7, Art?8, Art.9, i

RALIȚĂȚI, punctul X.7.,

Vrt.lO. V

Art? 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.8.,

Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7.

)rt. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)    depășirea înălțimii admise este posibilă numai când prin aceasta nu se realizează un calcan spre o clădire protejată sau aflată în stare bună și menținută numai prin documentații de urbanism, cu respectarea legislației în vigoare, aprobate cu următoarele condiționări:

(2)    se admite depășirea cu maxim două niveluri numai cu condiția ca acestea să fie retrase in interiorul construcției cu minim 1/2 din inaltimea nivelului / nivelurilor retrase;

(3)    în cazul lotizărilor existente menținute, înălțimea clădirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H max = 11,00 metri).

(4)    se vor respecta prevederile specificate Ia capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.9., Art. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.10., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art 10, Art.l 1, Art.I2,Art.I5.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.l 1., Art.l, Art.2, Art. 3, Art.4, Art,5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

l

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X. 12., Art. 1,Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6,Art.7, Art.8, Art.9,Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art.I3, Art.14, Art.I5, Art.16, Art.17, Art.18, Art.19.

Art. 14

A

împrejmuiri

(1)    în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri din care soclu opac de 0,40 metri, partea superioară fiind realizată din fier sau plasă metalică și dublate de un gard viu;

(2)    se admite ca în noile grupări de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă

întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0,60 metri, dublat de un gard viu.    ___

(3)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERj^IȚĂȚȚ^piinctul

X. 13., Art.l,Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6.    z; O

SECȚIUNEA III - POSIBII

JTĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI '    xA

Art. 15    |

Procent maxim de ocupare a terenului

(I)    P.O.T. maxim P+3-4E = 40%;    f    /    J    fi

2)    P.O.T. maxim pentru lotizări existente    menținute = 45°/^.    i    •    i    /    1/

Art. 16    (

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(

1) C.U.T. maxim = 2 mp. ADC/mp. teren;    ' i(

1)    Pentru parcelele cu suprafața mai mică de 300,00 mp sau cu un raportul latițriipr măi mic de 1/5, C.U.T. se stabilește la maxim 1,50 mp. ADC/pfp. teren;

2)    C.U.T. maxim pentru lotizări existente menținută^ 13 mp. ADC/mp. teren.

[3) se„vor respecta și prevederile specificate la (îSpftoJw X GENERALITĂȚI, punctul X. 14, V Art. 1 ,Art2, Art.3, Art.4, Art.5.

ici™ t*b~umunn    mi

aHk^rkjw Ui    fasttetinsun    ajutni* tumfHOteon

CAPITOLUL IV - A - ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

| A | ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

-

■ A 1

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

CONFORM CU ORIGINALUL

1    \    f'

Preluând elementele precizate în Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiul București, zona de activități productive se compune din „ terenurile ocupate de activități productive de bunuri (producție "concretă" inducând toate categoriile de activități industriale conform C.A.E.N.) și servicii (producție "abstractă” cuprinzând activități manageriale, comerciale și tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuție, expunere și comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru saiariați și clienți etc.). Din această zonă fac parte atât unitățile existente care se mențin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în proflle industriale diferite sau în proflle de servicii pentru industrie, distribuție și comercializare, cât și terenurile rezervate pentru viitoare activități productive și servicii.

In cadrul acestei zone se află obiective protejate aparținând patrimoniului construit; pentru orice intervenții în cadrul obiectivului protejat, se va solicita avizul din partea Ministerului Culturii si Identității Naționale (Parcelarea Progresu - cod LMI: B-II-s-B-17915)._

In cadrul acestei zone se regăsesc obiective propuse pentru clasarea in Lista Monumentelor Istorice si care pana la finalizarea procedurii de clasare, imobilul propus spre clasare si zona sa de protecție se constituie ca zona construita protejata, (in cazul Fortului XII- Berceni, se recomanda, pana la clasare, o zona non aedificandi de 50 m de jur împrejurul Fortului XII, amenajata ca zona verde)._

Pentru toate U.T.R.-urile sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare ale diferitelor tipuri de unită(i; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților admise și/sau este necesară schimbarea destinației, este necesară realizarea unui P.U.Z. (pentru reparcelare/reconfigurare) elaborat și aprobat conform legislației în vigoare._

Pentru toate platformele industriale va fi necesară elaborarea unor documentații de urbanism P.U.Z. sau P.U.D.,

1 conform legislației în vigoare. Documentațiile P.U.D. vor fi aprobate după obținerea avizului D.G.D.U. - P.M.B.

Zona de activități productive cuprinsă în zona de Sud a Sectorului 4 se compune din următoarele subzone/unități teritoriale de referință:


SUBZONA ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ȘI DE SERVICIISubzona unităților predominant industrialeArt. 3

Utilizări interzise

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X 2., Art.2.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

1 (1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.3., Art.3, Art.5, Art. 6, Art.7, Art.8

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(I) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.4., Art.l, Art.2, Art.4, Art.10, Art.l I.

-2

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) se vor respecta prevederii X.5., Art J2.

O

/ A fa

specificate la capitolul XzGENE&ALITĂȚI, punctul

Art. 7

(1) se vor respecta prevedejtftc X.6., Art.5. i    ' <

specificate^ la capitolul ^/GENERALITĂȚI, punctul

-1—-—--------A- I .

I. A2 - SUBZONA ACTIVITĂȚILOR PRODUCTIVE ȘI DE SER

A2a

Subzona unităților predominant industrial


A2b_1 Subzona unităților industriale și de servicii

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂArt. 1

Utilizări admise


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


1 (1) pentru subzonele A2a și A2b seTdmit activități productive nepfi&IOîtedesfășurate

în construcții agro-îndustriale mari, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafețe mari de teren. Cuprind și zone de parcare pentru angajați, accese auto sigure și suficient spațiu pentru camioane (încărcat/descărcat și manevre). în mod obișnuit sunt permise activitățile care necesită spații mari în jurul clădirilor și care nu generează emisii poluante;

(2)    în subzona A2a se admit activități industriale productive de diferite profile (agroindustriale, industriale), în general unități de dimensiuni mari și mijlocii.

(3)    în subzona A2b se admit:

a)    activități industriale productive și de servicii, I.M.M.-uri desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren;

b)    servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare - în suprafață maximă de 3.000,00 mp ADC (1.500,00 mp suprafață de vânzare);

(4)    în subzonele A2ar și A2br se admit:

a)    parcaje la sol și multietajate;

b)    stații de întreținere și reparații auto;

c)    stații de benzină;

d)    comerț, alimentație publică și servicii personale.

(1)    în subzonele A2a și A2b unde se regăsesc zone industriale protejate, pentru orice intervenții se vor respecta prevederile legale și se va obține avizul Ministerului Culturii si Identității Naționale;

(2)    terenurile accesibile pe cale ferată industrială vor fi rezervate activităților productive și de depozitare care utilizează acest mod de transport pentru materia primă și produse;

(3)    se admite depozitarea comercială și comerțul în suprafață maximă de 3.000,00 mp ADC (1.500,00 mp suprafață de vânzare) pentru fiecare unitate și/sau amplasament;

(4)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.I., Art.8,Art.9, Art.10, Art.11, Art.l2.„(vL ?•««<? j

-'-=UL,,MuNîLOCALLEUi{îjA;v-jr

ZjA ALTER EGO

Vlflur Concept


Qi'tșîls0


Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


Art. 8

Circulații și accese


Art.9

Staționarea

autovehiculelor


Art 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor


Art. 12

Condiții de echipare edilitară


Art. 13

Spații plantate


Art. 14 împrejmuiri

SECȚIUNEA III- POSIB


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului


Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenuluiO) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X G X.7., Art.l, Art.3, Art.6, Art..l 1.


(1) se vor respecta prevederile specificate {yCapitolul

X.8., Art. 1, Art.2, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art. 10.


Pentru subzonele A2a si A2b:

(1)    nu va depăși înălțimea de H max - 20,00 metri;

(2)    Se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.9., Art.7, Art.8.


0) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.10., Art. 13.


(1) se vor respecta prevederile specificate Ia capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.l 1., Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X. 12., Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art.20, Art.21, Art .23, Art.24, Art.25.


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.13., Art.7.


LITAȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI


(1) Pentru subzonele A2a si A2b: A2a și A2b P.O.T. maxim = 75%


Pentru subzonele A2a si A2b:

(1)    C.U.T. maxim volumetric = 15 mcJmp. teren, pentru H maxim = 20,00 metri;

(2)    Se vor respecta și prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.14., Art.l, Art.2.


2. A3 - SUBZONA UNITĂȚILOR MICI SI MIJLOCII PRODUCTIVE SI DE SERVICII


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


Art. 1

Utilizări admise


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


Art. 3

Utilizări interzise


(1)    se admit activități productive desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, destinate producției, distribuției și depozitării bunurilor și materialelor, cercetării industriale și anumitor activități comerciale care nu necesită suprafețe mari de teren.

(2)    se admit:

-    parcaje la sol și multietajate;

-    stații de întreținere și reparații auto;

-    stații de benzină;

-    comerț, alimentație publică și servicii personale;

-    locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților, cu respectarea prevederilor Art. 3 din capitolul IX - Note.


(1)


se

X


; vor respecta prevederile specificate la capitolul X;(5EÎ4ERAIjTĂȚL punctul

.1., Art.8, Art.9, Art. 10, Art.l 1, Art. 12,    .<    .. j\(I) se vor respecta prevederile specificate la capitol X.2., Art.2.


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFI


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)
? EGo mțmwf D( [ iter Soo

Concept    I    grcup ®


■Muphn    IO1RH Ht tMJttfS«« SpfaMM>pa>i4iat>Mk2*ttH

fcl Lf. WMOVMM    tftiOUOtl


Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.4., Art. 1, Art.2, Art.4, Art. 10, Art. 11.


Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare


(I) se vor respecta prevederile sț X.5., Art. 12.


Ja capitolul X GENERALITĂȚI, punctul


'CONFORM CU ORIGlNAt


aie pai tciciur

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(I) se vor respecta prevederile specificate la ca^itoHtX’GEN^R.X^ (ȚÂȚl, puhctul X.6.,

Art. 8

Circulații și accese

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.7., Art.l, Art.3, Art 6, Art.l 1.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.8., Art.l, Art.2, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art. 10.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)    se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de H max = 9,0 metri;

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.9., Art.7, Art.8.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.10., Art.13.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.11., Art.l, Art.2,Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X, punctul X GENERALITĂȚI. 12., Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art. 17, Art.l8. Art. 19, Art.20, Art.21, Art.23, Art.24, Art.25.

Art. 14 împrejmuiri

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X, punctul X GENERALITĂȚI. 13., Art.7.

SECȚIUNEA III- POSIB

ILITAȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1) P.O.T. maxim = 60%, pentru H maxim (metri) - 9,0

Art. 16

Coeficient maxim de

1 utilizare a terenului

(1)    C.U.T, maxim volumetric = 9 mcJmp. teren, pentru H maxim = 9,00 metri;

(2)    se vor respecta și prevederile specificate la capitolul X, punctul X GENERALITĂȚI. 14., Art.l, Art.2.

3. A4-SERE

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

(1)    se admit sere pentru cercetare sau pentru producțiîjcu serviciile s eci oe aferente.

(2)    se admit:    /' H    /j yy

-    parcaje la sol și multietajate;    /' V    ~-n\ ~    / yi/

-    stații de întreținere și reparații auto; / 1 F’.\ V 77

-    stații de benzină;    k | ■’<    ■ ț 1 jfyA

-    comerț, alimentație publică și servicii personale; .) '<• ^177 \

-    locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților, cu respectarea prevederilor Art, 3 din eâpitolu/ JX - Note.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(I) se vor respecta prevederile specificate la câjjftț/lul-X GENERALITĂȚI, punctul

X.l , Art.8, Art.9, Art. 10, Art.l 1, Art. 12.

Art. 3

Utilizări interzise

(J) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.2., Art.2.    „ \


f.?/RECj"-t r,,j/.    I

' ; GUI-Afcî£W r LOCAL OcURB^ISk'

AVIZ HR.

O* îl iest- • t •


CAP?


sâ^c^p,*50 m”' SU^fL^0

^SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici aie parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    se vor respecta prevederile specificate H capitolul TTtfENE RĂUTĂȚI, punctul

X.3., Art.3, Art.5, Art, 6, Art.7, Art.8    CONFOOiw r>i r

(2)    se menține situația existentă.    |    FINALUL

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

fi) se vor resnecta prevederile snecificate la caDitolul<5CC£NERALITATL ounctul X.4., Art. 1, Art.2, Art,4, Art.10;Art. 11.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la<capitoluLX-4^KSJERAI/1TĂȚL punctul^

X.5., Art.12.    ț

f ■; .; . " '•

- V —

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X 6„ Art.5.

Art. 8

Circulații și accese

(1) se vor respecta prevederile specificate Ia capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.7., Art. 1, Art.3, Art.6, Art..11.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.8., Art. 1, Art.2, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art. 10.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)    se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de H max ~ 9,0 metri;

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.9., Art.7, Art.8.

Art. 11

: Aspectul exterior al clădirilor

(1) Se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X. 10,, Art. 13.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.l 1., Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.l2., Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6,Art.7, Art.8, Art.l 7, Art.l 8, Art. 19 Art.20, Art.21, Art.23, Art.24, Art.25.

Art 14 împrejmuiri

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X. 13., Art, 7.

SECȚIUNEA III- POSIB

LITAȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

l Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1)    P.O.T. maxim = 75%

(2)    H maxim (metri) - 9,0

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1)    C.U.T. maxim volumetric = 9 mc./mp, teren, pentru H maxim = 9,00 metri;

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.14., Art.l, Art.2.

-z 4    -

4


wmujdua    IMAM

rkt&nhjt WtHVH «u: *44810 MM (m'its* 1,. «M IICAPITOLUL V - V - ZONA SPATIILOR VERZI

| V 1 ZONA SPAȚIILOR VERZI\\l

v>


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes supraÂîbnicipul și municipal, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi sau contra cost, spații plantate de protecție și păduri de diferite tipuri.

Zona spațiilor verzlcupiinsă în zona de Sud a Sectorului 4 se compune din următoarele subzone/unități teritoriale de referință:    \    ^44


rQ    3ULAWENÎ LOCAL CZ URBANISM I


O Alter Ego Concepi SRL---01'UEgo


■MRMsKn    ItmiM    h£ *4021 MS tu t!    Sf>Mutlr^rp~*4vrtnHt.2n-11)

Ha&fhjt MO/12W2004    hc*U»nfe)M    Ob( U Mwf. *1unfHMOM


SPAȚII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT


Via

Subzona spatiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri, precum și plantații de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantații aferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale.;


V4_ SPAȚII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA


V5_ CULOARE DE PROTECȚIE FAȚA DE INFRASTRUCTURA TEHNICA


_V7_ PĂDURI ȘI PLANTAȚII FORESTIERE

1. VI - SPAȚII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT


l.l.Vla

Subzona spațiilor verzi publiqe cu acces nelimitat - parcuri, grădini, Scuaruri, precum și plantații de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantații aferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale.

SECȚIUNEA I UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


Art. 1

Utilizări admise

Se admit următoarele utilizări funcționale:

(1)    spații plantate;

(2)    circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și oglinzilor de apă;

(3)    drumuri de halaj din care se asigură prin dimensionare corespunzătoare - accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat;

(4)    mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;

(5)    construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț;

(6)    adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

(7)    parcaje.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

i

(1)    se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează în acest scop;

(2)    se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu condiția ca suprafața acestora însumată la suprafața construită existentă și menținută, la cea a circulațiilor de toate categoriile și a platformelor mineralizate, să nu depășească 15% din suprafața totală a parcului;

(3)    clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.

Art. 3

Utilizări interzise

(1)    orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate;

(2)    conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;

(3)    localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea spațiilor plantate adiacente trotuarelor;

(4)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.2.,

Art.3, Art.4L    /    )/

SECȚIUNEA H - CONDI]

TI DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CQtf FfGLȚM'REjA CLĂDIRILOR / rfZ

Art. 4.

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1) conform studiilor de specialitate aprobateTCon

foroytegislației în viioar^

1 u

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, cctn

Xi,; u e

’drmTeifcislatiei în vigoare.

Art. 6    [

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.    \

O Alter Ego Concepi SRL    f'

l \^/    \    -----L!,U‘    \

A    GULAbiENT LOCAL DL Ul.OANib t

....... JtZg-


...../ Is6


A ALTER EGO rambtr ol WF    Concept    1

jfftl "Șs*    hcUPAitiMH

proRMeu0R,6,M„„Ț

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) conform studiilor de specialitate aprobateȚconîorm legislației în vigoare.

Art. 8

Circulații și accese

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.7.,

Art.12.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.8.,Art,,l, Art.6.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)    cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

(2)    H max. = 11,00 metri.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X. 10.,

Art. 14.

)Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(I) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.1L, Art.8, Art.9.

Art. 13

iSnațiiplantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.12„ Art 2, Art.10, Art. 26, Art. 27, Art.28.

Art. 14 împrejmuiri

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.13., Art.8, Art.9.

SECȚIUNEA III - POSIBI

LITÂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1)    P.O.T. maxim inclusiv construcții, circulații, platforme = 15%.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1)    C.U.T. maxim ® 0,2 mp. ADC/mp. teren

2. V4 - SPAȚII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ

member ol

O’ȘLfao

■WMU^Uv    MWZM ttktMMmnn JptaWln*jwn4«nf«fte M»J

omaQepIm M.WS.WI ha: >40 nn!B]fl tto/U, Stet* am , MMtl

Amplasarea clădirilor față de aliniament

T-    n

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

^CONFORM CU ORIGINALUL j    ■ A

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, confomtdeâ^rermjqgoar^i'

Art. 8

Circulații si accese

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.7., Art. 12.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) se vor respecta prevederile specificate Ia capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.8.,Art.. 1, Art.6.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri ( H max = 11 m).

țArt 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1) se vor respecta prevederile specificate Ia capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.10., Art.14.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.ll., Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.12., Art.2, Art.10, Art. 26, Art. 27, Art.28.

Art. 14 împrejmuiri

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.13., Art.8, Art.9.

SECȚIUNEA III POSIBI

LITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1) P.O.T. maxim inclusiv construcții, circulații, platforme ■ 15%.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1) C.U.T. maxim = 0,2 mp. ADC/mp. teren.

13. VS - CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA TEHNICĂ

SECȚIUNEA 1 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

(1) conform legilor și normelor în vigoare.

Art 2

Utilizări admise cu condiționări

Art. 3

Utilizări interzise

(1)    se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice, petrolului și gazelor;

(2)    se vor respecta prevederile specificate ia capitolul X GENERALITĂȚI, punctul JCZ/

Ait.3, Art.4.    -------- /    14/

SECȚIUNEA II - CONDU

fii DE AMPLASARE, ECUIPÂRB/Șf^ONFIGURARE A CLĂDIRILOR    /    7//


Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


-owjptu*    H7J72W t»t UCMttJMM *ptofa(Jn*p««dnif»IWei»M»l

nanifttuMtintoin £MU»«t««.»m«#t»eoj,

@>**32£K> — SB'terEgo

! Art. 5

Amplasarea clădirilor fa fă de aliniament

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) conform studiilor de specialitate-aqrobate, conform legislației în vigoare.

(conform cu originalul! !    1

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, confor^^^^bțKTînTîgngrtC>

Art. 8

Circulații și accese

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.7.,

Art. 12.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.8.,Art..l, Art.6.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

(H max. = 11,00 metri)

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.10., Art. 14,

Art 12

Condiții de echipare edilitară

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.ll., Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

(1)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.12., Art 2, Art. 10, Art. 26, Art. 27, Art.28.

(2)    lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura tehnică va fi stabilită în funcție

de zonele de protecție aferente fiecărei infrastructuri tehnice în parte.

Art. 14 împrejmuiri

(I) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.13., Art. 8, Art.9.

SECȚIUNEA III - POSIBI

LITÂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1) fără obiect.

Art. 16

^Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1) conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii.

4. V7 - PĂDURI ȘI PLANTAȚII FORESTIERE

SECȚIUNEA I UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art I

Utilizări admise

(1) conform normelor specifice în vigoare.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

Art. 3

Utilizări interzise

(1)    se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, ptgfclul X.2..

Art.3,Art.4.    A    /    / Az

IUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘIGONEIOt^RE A CLĂDIRILOR    / /£7

Art. 4.

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

_

(1) nonform studiikfeide specialităf^ avîsj&r^ conform legii.    f ZV

k -un    /'

Zl/T    '’r,3.1»,K'N X )\ k k

'liiK    l/V/    DE UK3AWISm'Î^

O Alter Ego Concepi S R L

■mMpX»    W3ZIM    Sfii    Ut VIU

tmt*9^phjr MVmVMM «U.-—OJIIMUM IM«6n

ALTEP? EGO (nțmM, oi I jillter Eqo Concepi    1    gitJu.0"

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

O)

conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1)

conform studiilor de specia liULe_avi zale conform legii.

CONFORM CU ORIGINALUL |

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1)

conform studiilor de specialitate avizate conform leg^i.    !

Art. 8

(1)

conform studiilor de specialitate avizate conform legii

Circulații și accese

(2)

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.7., Art. 12.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1)

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.8.,Art..l, Art.6.

hArt 10

jnălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)

cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri (H max = 11 m).

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1)

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.10., Art.14.

Art. 12

(1)

conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare

Condiții de echipare edilitară

(2)

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.1L, Art.8, Art.9.

Art. 13

Spații plantate

(1)

(2)

lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura tehnică va fi stabilită în funcție de zonele de protecție aferente fiecărei infrastructuri tehnice în parte

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X. 12., Art.2, Art. 10, Art. 26, Art. 27, Art.28.

Art. 14 împrejmuiri

(2)

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.13., Art.8, Art.9.

SECȚIUNEA III POSIB

LITÂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

0)

conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z, avizat conform legii.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1)

conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii.

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


)Art. 1

Utilizări admise


(I) pe fâșia de protecție de 50,0 metri (30,0 metri în unele P.U.Z.-uri aprobate anterior) din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu funcțiune publică, ecologică și peisagistică, se admit următoarele: drum de halaj, alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentație publică specifice programului de parc.


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


Art. 3

Utilizări interzise


(1)    se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice, petrolului și gazelor;

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, pun

Art. 3, Art.4.    z A /VȘ    'Z


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘLCQNftOyRARE A CLĂDIRILOR


Art. 5(1) conform studiilor de spec(aiitaTe^Ș?ebî»e^conform legislației în vigoi

li ( j


studiilor d&șpecialitate âprqbăt^, conform legislației în vigoare.

>! I ; z    "EC f.‘A 'i R3Aî«.sivij 1    :

GULAMEWT LOCAL Dc URBANISM

05. 2&I8CAPITOLUL VI - T - ZONA TRANSPORTURILOR


| T | ZONA TRANSPORTURILOR"GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

X;?..

întrucât aspectul general al municipiului București este puternic inHuerițat-diflmaginile oferite căti€ principalele căi de acces rutier și feroviar, ca și de legătura dintre aeroport și centrul localității, se va acorda o atenție sporită considerentelor estetice în acordarea autorizațiilor de construire pentru subzonele de transporturi.


Aspectul oferit de obiectul unui studiu de an: traseul căilor de acces în or


spațiul aferent căii ferate, constituind o carte de vizită pentru capitala, va fi necesar să facă amblu și a Unor programe de ameliorare, în condițiile prezentului regulament, pentru întreg s între gări și linia de centură, precum și pe tottrâseiil acesteia. ■i 'j.%i

ZGULAî.lelfȚLtțCAi. CS UIW.NI5M AVÎZ îlft....Al


»' pt:-; ■ l-l ( kt-<ă?menrCe. of


l,er fs°


B«u>pfu«    mmi    m-Mtimem

affiue«pfi-ra    WWOi/JWK    lu:*J«JTJUUM    WfXW


Totodată, având în vedere poluarea fonică a locuințelor, cauzată de distanta redusă a acestora față de linia ferată, va fi necesar ca, în sectoarele în care această distanță este sub 15,00 metri, să fie realizate ziduri antifonice sau construcții cu același rol, pe baza unor studii de specialitate.


1. TI - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

1.1. Tla

SUBZONA UNITĂȚILOR DE TRANSPORTURI IZOLATE;

^SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Ărt.1

Utilizări admise

(1)    activități legate de transporturi la distanță pe căi rutiere pentru călători și mărfuri:

a) autogări și alte construcții și amenajări pentru gararea și întreținerea mijloacelor de transport rutiere cu tonaj și gabarit admis pe străzile din Municipiul București, pentru transportul de călători și mărfuri, precum și serviciile anexe aferente;

(2)    spații verzi amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătățirii calității mediului și aspectului peisagistic;

(3)    parcaje pentru salariați și călători.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1)    conform studiilor de specialitate și norme specifice;

(2)    lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie:

a)    să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen);

b)    să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluentă, siguranța);

c)    elementele căilor de comunicație în zona obiectivelor speciale să respecte legislația în vigoare.

Art. 3

Utilizări interzise

1

(1) orice construcții sau amenajări, cu excepția celor provizorii, pe terenurile rezervate pentru:

a)    Iărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgirea arterei de centură și completarea traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi (de centură și penetrațiile în municipiu);

b)    modemizarea intersecțiilor;

c)    realizarea pasajelor supra și subterane;

d)    realizarea spațiilor de parcare;

(2) în zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor și autostrăzilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:

a) constricții. intalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare impietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente

b) panouri independente de reclamă publicitarăse interzic depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, resturi de amenajări de șantier abandonateț'platfoțTne cu suprafețe deteriorate, menșinerea construcțiilor uri degradate și lipsite de vegetație,^gițfpi de .ț umulare , etc

cate la capitolul X GENERAErTĂ'JJJ^unctuI X.2.,
'?Ut AiJEN f ICyAL UkiîXi'IÎS?.-?

V.'IZ NR ...3.1

^ATSPRCfifc.Xfiî;. jalterego „ rjă||ter Eqo

Concepi    I -»T< fjioup1=7

IITOTM    5>4 ItwkpM TtriXr.MW*J

«ffluffvrhn MVttei/IOM krUtflJIlMH    Etaj U, !•«»•«. «uajftfU. MMttl

| SECȚIUNEA II - CON

DIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

' Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1) se vor respecta prevederile specificate rTăTCapitoinEX-GENERALlTÂȚI, punctul X.3.,

Art.4, Art.8.

CONFORM CU ORIGINALUL

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul    A i 11 ĂJTjțmehd X.4.,

Art.l, Art.2, Art.4, Art. 12.    ■ \

(2)    clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor di^purt^î^ilmi^telțfîn cazul în care

pe strada respectivă majoritatea clădirilor nei^șe^fljLfrraceastă situație sau se vor retrage la o distanță de minim 6,00 metri, în cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase de la stradă;

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚkflunctul X.5.,

Art.13.

Art.7

Amplasarea ^clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.6.,

Art.5.

Art. 8

Circulații și accese

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.7.,

Art.l, Art.3, Art.6.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.8., Art.l, Art.2, Art.5, Art.6, Art.7, Art.9, Art.l0.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.9., Art.9.

Art. 11

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.10.,

Aspectul exterior al clădirilor

Art.13.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară


Art.13

Spații plantate


Art. 14

A

împrejmuiri


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.l 1 Art.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7.

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.l2.,

Art. 11, Art.20, Art.21, Art.24, Art.29.

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X. 12.,Art. 10,Art. 11, Art. 12.    _____


SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

•    cu 1-3 niveluri - P.O.T. maxim = 70%

•    cu 4-6 niveluri si peste - P.O.T. maxim = 50% incinte tehnice in zone industriale - P.O.T. maxim = 75% birouri cu 1-6 niveluri si peste - P.O.T. maxim “ 70%


(1)


(2)

(3)


Procent maxim de ocupare a terenului

birourile pot fi înscrise in fronturi continue, cu condiția de a nu se'dejJăși dhdâncime de 20,00 metri fata de aliniament;


• posibilitatea de acoperire a restului terenului până la maxim 75% civclădriri J cel mult 2 niveluri (8 metri).

(1) incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

•    cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1.0 mp. ADC/mp. teren

•    cu 2 niveluri C.U.T. maxim = 1.6 mp. ADC/mp. teren

•    cu 3 niveluri C.U.T. maxim ~ 2.0 mp. ADC/mp. teren
cu 4-6 niveluri si peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren


-    • - ■ ■'    T' Wi

— ~    LG SAt Jt: UI i;AMISK 1

.....W';;'

2. T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

(1)    stafii de călători, de mărfuri și de triaj cu instalații, construcții, depozite și amenajări necesare funcționării serviciilor feroviare;

(2)    servicii publice și de interes general compatibile cu funcționarea serviciilor feroviare;

(3)    amenajări, lucrări de terasamente și infrastructură, spații necesare funcționa] și pentru asigurarea securității transportului feroviar;

(4)    lucrări de protecție împotriva poluării (ziduri antifonice etc.);

>

(5)    spații verzi amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătățirii calității mediului și aspectului peisagistic;

(6)    lucrări de terasamente și plantații necesare ameliorării aspectului peisagistic;

(7)    parcaje pentru salariați și pentru călători;

în scopul desfășurării în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de protecție a infrastructurii Căilor Ferate Române (C.F.R.). Prin zona de protecție a infrastructurii C.F.R. se înțelege terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100,00 de metri de la zona căii ferate, marcată corespunzător, precum și terenurile destinate sau servind, sub orice formă, la asigurarea funcționării infrastructurii căilor ferate române. Limitele concrete ale zonelor de protecție ale infrastructurii căilor ferate române se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor privind construcția și protecția căii ferate, prin standarde de stat și sunt aprobate prin Hotărâre a Guvernului. In zona de protecție a infrastructurii C.F.R. se pot executa lucrări numai pe baza avizului S.N.C.F.R. și cu aprobarea Ministerului Transporturilor2.

Art. 2

(1) conform studiilor de specialitate și norme specifice;

Utilizări admise cu bndiționări

(2)    construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul C.N.C.F. “CFR” și a Ministerului Transporturilor;

(3)    zona de protecție a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100,00 metri de la axa căii ferate;

(4)    depozitele și anexele C.F. vor respecta măsurile și normele admisibile de poluare și de asigurare împotriva riscurilor de incendiu și explozie.


QH'W’o


unuidk»    imnM    w^iiniuu

LM MVmtfMM    JHO3»I    £MUt«li,<,B«un0l MMM


(2)


•    Incinte tehnice in zone industriale - C.U.T. maxi

birouri:

•    cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1.0 mp. ADC/mp. tei

•    cu 2 niveluri - C.U.T. maxim = 1,6 mp. ADC/mp.


cu 3 niveluri C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren

cu 4-5 niveluri - C.U.T. maxim - 2.2 mp. ADC/mp.

cu 6 niveluri si peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp- ĂDC/mi

ALTER EGO nrnnbir ol f "âdll lt©T EOO Concept    I    grpjp5


mnmA»    W3RM trfc MSniWMW SpWulMqMld«ttlNr.l*t-JU

lu T*    fcckMMISPII    .Mtan


Art.3

Utilizări interzise


(1)

(2)


(3)

orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere;

orice construcții sau amenajări, cu excepta ^^^jovi zorii tererAirile rezervate

a)    modemizarea / realizarea traseelor de ca

b)    modemizarea / realizarea podurilor aferente căii fe în zonele de siguranță și protecție aferentă infrastructurii autorizarea următoarelor lucrări:

a)    construcții, fie și cu caracter provizoriu;*^—-    j _


esteihiferzisă

' . •A


(4)

(5)


(6)

b)    depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei

sau a semnelor feroviare;    \    /    '

c)    orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări dex teren, Surpări sau afectarea stabilității solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuști lororrextragerea de materiale de construcții) sau modificarea echilibrului freatic;

d)    depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare.

cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației feroviare;

amplasarea în incintă unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și / sau prezintă risc de incendiu / explozie.

se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.2., Art.5.


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.3., Art.4, Art.8.


Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament


(1)    se vor respecta prevederile specificate ia capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.4.,

Art.l, Art.2, Ait.4, Art. 12.;

(2)    clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care

pe strada respectivă majoritatea clădirilor noi se află în această situație sau se vor retrage la o distanță de minim 6,00 metri, in cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase de la stradă.


Art. 6

Amplasarea clădirilor față de 'mitele laterale și posterioare ale parcelelor


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.5., Art.13.


Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.6., Art.5.


Art.8

Circulații și accese


Art. 9

Staționarea

autovehiculelor


Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


Art. 11


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.7., Art.l, Art.3, Art 6.


(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, Art. 1, Art.2, Art.5, Art.6rArt.-7,.Art.9. Art. 10.


(1) se vor respecta prevederilespecificatcla capitolul X GENERALITĂ Art.9.    /;    '*

' ( >. 1(1) se vor respecta prevederile specificâteja/capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X. 10..

Art.13.0H*gLf0°

SpMndnrfapvUtA^Nx. 2fWW

Aspectul exterior al clădirilor

1----CUNI-UKM CU ORIGINALUL

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul ^r-pynctyl X.l 1., Art.l^Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7.    f \

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitoJpHf GEWp^ll r

Art.l 1, Art.20, Art.21, Art.24, Art.29.

ÎĂȚI, punctul X.l2.,

V'.. • >■

;_____

Art. 14 împrejmuiri

(1)    se vor respecta prevederile specificale la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.13.,Art.8, Art. 10, Art.ll;

(2)    terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor pe baza unor

modele standard;

(3)    oriunde distanța dintre calea ferată și locuințe este mai mică de 20,00 metri se vor realiza

în loc de garduri, ziduri de protecție antifonică de minim 4,00 metri înălțime.

SECȚIUNEA III POS

IBIL1TĂȚJ MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

)

(1)    incinte principale ale transporturilor pe cale ferată - gări P.O.T. maxim = conform studiilor de specialitate;

(2)    incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

•    cu 1-3 niveluri - P.O.T. maxim = 70%

•    cu 4-6 niveluri si peste - P.O.T. maxim = 50%

(3)    incinte tehnice in zone industriale - P.O.T. maxim = 75%

(4)    birouri cu 1-6 niveluri si peste - P.O.T. maxim = 70%

•    birourile pot fi înscrise in fronturi continue, cu condiția să nu depășească o adâncime de 20 metri fată de aliniament;

•    posibilitatea de acoperire a restului terenului până la maxim 75% cu clădiri de cel mult 2 niveluri (8 metri)

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1)    incinte principale ale transporturilor pe cale ferată gări C.U.T. maxim = conform studiilor de specialitate;

(2)    incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

•    cu I nivel - C.U.T. maxim = 1.0 mp. ADC/mp. teren

•    cu 2 niveluri - C.U.T. maxim = 1.6 mp. ADC/mp. teren

•    cu 3 niveluri - C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren

•    cu 4-6 niveluri si peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp, teren

•    Incinte tehnice in zone industriale - C.U.T. maxim, volumetric = 12 mc./mp. teren

13) birouri;

cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1.0 mp. ADC/mp. teren

cu 2 niveluri - C.U.T. maxim = 1.6 mp. ADC/mp. teren

cu 3 niveluri - C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren

cu 4-5 niveluri - C.U.T. maxim = 2.2 mp. ADC/mp, teren

cu 6 niveluri si peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC.mp. teren

■muplua    ItOBM ftt402Wi0tn SploWMp«rii»trffe»M*)

MVMWnM faz.-«M»niUM QtfHlKtar«,>KtnfttM«m

(^*t£XSiO -- 0HȘLf9°

CAPITOLUL VII - G - ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA

rftkJCOOM CI 1

1 G 1 ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ

/■■■■•■■ \ 1

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona G reunește toate funcțiunile care aparțin gospodăriei comunale și asigura servirea populațiet^cu transport în comun, piețe comerciale, echipare edilitară, cimitire și salubritate. Aflată în prezent îtuBSlmaurare. această zonă va fi și în continuare compusă din incinte specifice (G), dar va dispune și de diferite sedii/birouri și spații funcționale, inserate în interiorul altor zone (C, M, A), respectând regulamentul acestora.

Zona gospodăriei comunale cuprinsă în zona de Sud a Sectorului 4 se compune din următoarele subzone/unități teritoriale de referință:


G2a


Subzona cimitirelor din afara zonei protejate

1 1. G2 - SUBZONA CIMITIRELOR

1.1. G2ar    SUBZONA CIMITIRELOR ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

(1) sunt admise următoarele utilizări:

a)    cimitire;

b)    capelă mortuară;

c)    mausoleu - osuar;

d)    circulații carosabile;

e)    parcaje;

f)    circulații pietonale;

g)    plantații;

h)    pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1)    se va asigura, conform normelor, o zonă de protecție de 50,00 metri;

(2)    se va asigura pentru noile cimitire o densitate a locurilor de veci conform normelor în vigoare, circulații carosabile și pietonale civilizate și o pondere mai ridicată a vegetației potrivit rolului de reculegere și respectului cuvenit.

Art. 3

Utilizări interzise

(1) se interzice densifîcarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor și distrugerea vegetației din lungul acestora sau din aria perimetrală.

SECȚIUNEA II-CONI

)IȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    Nu este cazul.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1)    Nu este cazul.

Art.


Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele fața


îtTTOM tok ♦4021JM0JV
($*‘Î5’S‘O — - QilterEgo

de altele pe aceeași parcelă

“ - “ 1

Art. 8

Circulații și accese

(1) se vor asigura circulațiile carosabile și pietonale în pondere de circa 15% din suprafața totală a cimitirului.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.8., Art.l, Art.2, Art. 10.    ——-—— _

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) Nu este cazul.    CUNFORM CU ORIGINALUL    '

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1) se va ține seama de caracterul sobru al fun^iujiii-.---^

Art. 12

(1) se vor asigura puncte de apa din rețeaua publică;

Condiții de echipare

(2) se va asigura minim un punct sanitar pentru fiecare incintă;

edilitară

(3) se va asigura un spațiu de depozitare a florilor ofilite și a altor deșeuri;

(4) se va asigura colectarea și evacuarea rapida la rețeaua publică de canalizare a apelor meteorice.

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minim 5% din suprafața totală a cimitirului.

(1) împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în

Art. 14

mod discret potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2,00 metri;

împrejmuiri

(2) se va acorda atenție modului de tratare arhitecturală a accesului.

(3) se vor respecta prevederile specificate Ia capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.13, Art.6, Art.8, Art.10.

SECȚIUNEA III - POSD

3ILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art 15

(1) suprafața totală pentru un loc de veci va avea între 7,50 -10,00 mp, din care 15%

Procent maxim de ocupare a terenului

va fi rezervata circulaților carosabile și pietonale, 5% plantațiilor și 1% construcțiilor.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1)    C.U.T. maxim = 0,15 mp. ADC/mp. teren.

_1

MMuph»    rtnnM trt •uniHuti SfUuiK^^tafinti*Mn

tOft9*pltJt MO/nWMM faj.MO/1    Ehrfw. Ittfw    0*flC»1


CAPITOLUL Vin - S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

R | ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

I

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


Au fost menținute toate localizările existente în prezent ale unităților cu destinație specială.

Eliberarea autorizațiilor de construire se va face cu respectarea norm^orljpeqfftce^și cu avizele ministerelor tutelare conform legilor în vigoare pe baza documentațiilor P.U.D. sau P.U.Z? ? A n z

Subona cu destinație specială cu caracter urban este formată din: / x'

-    unități militare;    / \'

-    unități aparținând serviciilor speciale;    I I '•<

-    penitenciare;    V . \

-    unități de protecție civilă și de pază contra incendiilor;    \

-    unități de poliție.    \'t

Zona cu destinație specială cuprinsă în zona de Sud a Sectorului 4 se compune din următoârea 'subzonă/unitate teritorială de referință:

SI


SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN FORMATA DIN: UNITATI MILITARE, UNITATI APARTINAND SERVICIILOR SPECIALE, PENIȚENCIARE/UNITATI DE PROTECȚIE CIVILA SI DE PAZA^_COi INCENDIILOR, UNITATI DE POLÎTffi .. '    i--zj-.v-R .=••:=>    \

i VIZATalter ego    năillter Eao

Cflfiecpi    1 «T» group


iwiupJua    linUM M;    ^Wn(MqMiidnHMm)-M)

M/tXI/H» tacM«»raUM aSHfactartfccmtttOWM»

I. Slr - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN FORMATA DIN: UNITATI MILITARE, UNITATI APARTINAND SERVICIILOR SPECIALE, PENITENCIARE, UNITATI DE PROTECȚIE CIVILA SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR, UNITATI DE POLITIE
act , 1UINEA 1 - U 11L1Z.

Art. 1

Utilizări admise

AKcrunq.ur.ALn-CONFORM CU ORtGWALUt--

fără precizări.    /

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

fără precizări.

Art. 3

Utilizări interzise

fără precizări.    '    J

SECȚIUNEA II - COND

IȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe,

fără precizări.

Art. 5

ț Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1)    fără precizări.

(2)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.4., Art. 1, Art.2, Art.4.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

fără precizări.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

fără precizări.

Art. 8

Circulații și accese

fără precizări.

. . ....

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

fără precizări.

Art. 10

.înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

fără precizări.

___

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

fara precizări.

f *J .    t_u

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

fără precizări.    L    ’\

{

Art. 13

Spații plantate

fără precizări.    n i Ț

Art. 14 împrejmuiri

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITÂȚlrputafuI

X.13., Art. 6. Art.8.    /    /    ,

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI    / fi

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

(1)    conform normelor specifice;    /    4

(2)    se recomandă P.O.T. maxim = 50%.

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1) conform normelor specifice;    /    i

:(2) se recomandă C.U.T. maxim = 1,8 mp. ADC/mp. teren

L_i’— r    , .    . ■

■ - jbl -.'.lU. t *L

ALTER EGO nwmbff bl I jrffllltOr ECIO Concepi    L±F oloip»

CAPITOLUL IX - R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

| R | ZONA ECHIPAMENETELOR TEHNICE MAJORE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


J, -'

Zona confine construcții și instalații aferente infrastructurii tehnice majore,    național și

regional, inclusiv sediile unor regii cu arii de competență supramunicipală. 1ac parfiraifîaceasță categorie infrastructura de transporturi și nici rețelele tehnice de importantă locală care sunt-reglementate în cadrul îBwi T§i respectiv G.

Zona cu destinație echipamente tehnice majore cuprinsă în zona de Sud a Sectorului 4 se compune din următoarea subzonă/unitate teritorială de referință:

SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI INSTALAȚIILOR AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICE MAJORE

1. R - Subzona construcțiilor și instalațiilor aferente echipării tehnice majore

i SECȚIUNEA I UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

\rt. 1

Utilizări admise

(1) construcții și instalații aferente echipării tehnice majore.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1) se vor respecta normativele tehnice specifice;

Art. 3

Utilizări interzise

(1) pentru incintele situate în zone rezidențiale și mixte sau în zone în care se produc aglomerări de populație se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activități sau prin transporturile pe care le generează.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

I

(1)    se mențin incintele actuale cu condiția diminuării poluării și riscurilor tehnologice, în caz contrar se va avea în vedere relocarea acestora;

(2)    pentru noi incinte și pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor elabora documentații de urbanism, conform legislației în vigoare;

(3)    pentru noi incinte se recomandă localizări în zona A;

(4)    pentru noi birouri sunt admise localizări și în zonele noilor poli urbani;

(5)    suprafața minimă a parcelei construibile va fi de 400,00 mp și front minim 15,00 metri;

(6)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.3., Art.8.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.4.,

Art.l, Art.2, Art.4, art. 12.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.5.,

Art. 13.    :i'--

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) Se vor respecta prevederile specificate la căpitoltil X^ENERALITÂȚI ppnctul

Art. 5.    v \    •*

Art. 8

Circulații și accese

(1) se vor respecta prevederile specificate la căpitoltil X GENERALITĂȚI,jfSmltuI X.7.,

Art.l, Art.3.    X '

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) staționarea pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice, prin retragerea porții de acces;

i2) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.8.,

r* țt-jr.    F    ‘ T

ujj‘    1 •    •    *4 •    '    \ l    .

0 AlterEgo Concept S.R.L

i' CUJLA.’iuWi    u»; ui’.. >'    Vm

VîZAT    :■    " uh 1 ■    | ()

L' --    i

O’gsfso

ian»M Ut «MJf JfSUM    M<pH4n>trife>*>-?*>

jbrUaWTWM»    to|US«TKtl [t!»o«,

r Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) se vor respecta prevederile specifi    ITĂȚI, punctul X.9.,

Art.9.    1    '.f    , •

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X CENERAfcffi/fȚl? punctul

X.10., Art.13;    ‘ Z

(2)    firmele vor fi dispuse pe treimea superioară a faj^deî sau/și pe suport independenfm

spațiul incintei spre intrare.    Z..    ""

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul X.ll., Ait.l, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7.

Art. 13

Spații plantate

(1) se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.12., Art.20, Art.21, Art.24.

Art. 14 împrejmuiri

(1)    se vor respecta prevederile specificate la capitolul X GENERALITĂȚI, punctul

X.13., Art.6, Art.8, Art.10, Art.l 1.

(2)    pentru a nu incomoda circulația, se recomandă ca, pe drumurile publice cu trafic intens, porțile de intrare să fie retrase față de aliniament, pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

(1)

Arh 15

}rocent maxim de ocupare a terenului


pentru incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

a)    cu 1-3 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70%;

b)    cu 4-6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 50%;

incinte tehnice în zone industriale - P.O.T. maxim = 75%;

pentru incinte de birouri cu 1-6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70%;

a)    birourile pot fi înscrise în fronturi continue, cu condica de a nu se depăși o adâncime de 20,00 metri față de aliniament;

b)    posibilitatea de acoperire a restului terenului până Ia de maxim 75% cu clădiri de cel mult 2 niveluri (8 metri).


(2)

(3)


Arh 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului


(1)    incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

•    cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1,0 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 2 niveluri - C.U.T. maxim = 1,6 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 3 niveluri - C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 4-6 niveluri și peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren;

•    incinte tehnice în zone industriale - C.U.T. maxim volumetric = 9    mc./nip.

teren.

(2)    birouri:

•    cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1,0 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 2 niveluri - C.U.T. maxim = 1,6 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 3 niveluri - C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 4-5 niveluri - C.U.T. maxim = 2,2 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 6 niveluri și peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren.drd.arh.Virgil Sef proiect:

urb. Luiza OdetteVoinea întocmit: urb. Mihai Bal in t urb. Laura Gușatu / urb. Alina Diaconu urb. Veronica Dorilă urb. Andra-Filofteia Zamfir urb. loana-Ruxandra Prie
,ua/»j«4'3W4 fce«4S2iiiăn»f năfufetiw*

CONFORM CU ORIGINALUL

suir


ANEXA 1 - DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAȚI IN REGULAME AFERENT P.U.Z. ZONA DE SUD A SECTORULUI 4 în prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizați o serie de teffrieni în plus fjțirflecei conținuți în “Ghidul cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea regulamentului local de urbanism”, aprobat cu. Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 -, sau a fost nuanțat înțelesul unora dintre aceștia, astfel:

APROBARE - opțiunea forului deliberativ al autorităților competente de încuviințare a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor județene sau locale, după caz) se conferă documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială și dezvoltare urbanistică, precum și a autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții.

AVIZARE ~ procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administrației publice locale ori a altor organisme centrale sa teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economicj și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare

1 a teritoriului și de urbanism.

ACTIVITĂȚI TERȚIARE “= activități de servicii de toate categoriile conform Clasificării Activităților din Economia Națională - Comisia Națională de Statistică, 1992.

ALINIAMENT = linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată. Se utilizează în reglementări și aliniamentul “de fund” care stabilește linia până la care pot fi dispuse clădirile spre interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai bună posibilitate de utilizare a interiorului insulei.

ALINIEREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre stradă și care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă față de acesta, conform prevederilor regulamentului. în cazul retragerii obligatorii a clădirilor față de aliniament, interspațiul dintre aliniament și alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepția împrejmuirilor, acceselor și a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament.

ANEXE ALE LOCUINȚELOR = clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcelă independent de clădirea principală, destinate pentru gararea a 1-2 mașini sau pentru agrement (umbrare, pergole acoperite, sere); suprafața acestora nu se ia în considerare în calculul indicilor urbanistici P.O.T. și C.U.T.; nu sunt admise în Capitală anexele de tip rural pentru adăpostirea animalelor și produselor agricole pentru subzistență sau comercializare.

CARACTER DE REGLEMENTARE = însușirea unei documentații aprobate de a impune anumiți p; promovate. Caracterul de reglementare este specific documentațiilor de urbanism.


CENTRU COMERCIAL ȘI DE AFACERI = parte a zonei centrale care grupează cele mai importante servicii manageriale, tehnice și profesionale (grupate în clădiri specializate pentru birouri multietajate, dar recomandabil nu peste P+6 niveluri conform celor mai recente studii de marketing), servicii financiar-bancare, servicii profesionale pentru persoane fizice si juridice, poștă și telecomunicații, agenții diverse (imobiliare, de turism etc.), edituri, centre media, centre și galerii de artă, expoziții, hoteluri, restaurante, comerț general, specializat și de lux, servicii colective și personale, activități ale diverselor organizării politice, economice, patronale și profesionale, recreere și sport în spații acoperite, mici activități productivi qvinîiFa^Briere specializate sau necesare pentru funcționarea altor activități din tiu special, în care sunt incluse spații pentru profesiuni liberale Consultanță financiar - contabilă etc.), străzi și piațele-ptetonafe. local izatejnjcentFuHe^lâî^n^ăr. nu participă Ia ^efigireja

centrul de afaceri, deppzite mțțf-gîOs, lei (birouri de avocatură parcaje multietajate. I.....—

Qi^gLlso


affic>9^k» M! W/iMt ttctttnjU


acestuia, nici funcțional, nici ca indici urbanistici utilizați pentru di 1


CONFORM CU ORIGINALUL limitare (C.U.T. exclusiv pe


Nn MMM «. anunța MMH


pei tru comerțul servicii -


mai mare de 1,0). Centrele de afaceri constituie în prezent principala concenil,are~dqJoc^ri de muncă cU/Câlîficafe medie și superioară din localitate.    F    '


INDICATORI URBANISTICI instrumente urbanistice specifice de lucHTpentmcțyîtrolul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:    v


COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) - raportul dintre suprafața construita desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau in calculul suprafeței construite desfășurate: Suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție. în cazul mansardelor se consideră convențional o suprafață egală cu 60% din suprafața nivelului curent.


PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) - reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața l construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de

la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.


COMERȚ = structura actuală a marilor spații comerciale este următoarea: centre comerciale regionale supermagazine / hipermagazine mari magazine centre comerciale locale magazine populare comerț specializat stații - service alte spații comerciale

COMERȚ EN GROS = societăți comerciale care se ocupă cu achiziționarea, depozitarea, reambalarea și distribuirea mărfurilor către comercianții detailiști.


COMERȚ / DEPOZITE MIC-GROS = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri în ambalaje de comercializare, în cantități reduse și cu rulaj rapid pentru aprovizionarea magazinelor, care se localizează în zona centrală, în zona mixta și în centrele de cartier; astfel de depozite pot asigur ăjT^pro^izion are a la domiciliu a clienților.

I.M.M. = întreprinderi mici și mijlocii compuse din: unități micro - sub 10 angajați; unități mici - între 10 și 100 angajați; unități mijlocii - între 100 și 500 angajați.
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR = exprimă în metri și număr de rtivelttffconvenționale înălțimea maximă admisă în planul fațadei, măsurată între teren (în situația anterioară lucrărilor de terasament) și cornișe sau limita superioară a parapetului terasei.

In cazul Municipiului București, sunt caracteristice pentru țesutul urban constituit și în special pentru marile bulevarde - conform regulamentelor interioare - o limitare a înălțimii în funcție de distanța dintre aliniamente, la care se pot adăuga cel mult două niveluri retrase in interiorul construcției cu minim 1/2 din inaltimea nivelului / ntwlm-iinr r^ipcpaitimea nivelului / nivginn i™- rețtpg

___-    .J’-i!,


AV

•’ZAT S ;

- 0Hș(S9°


mmM ttfc «untHutr    i» u-i«

affkt&phjt JM/net/tOM    firMJÎIWWH i    aarttt um


PLATFORME LOGISTICE = grupări funcționale de importantă regională / internațională, cuprinzând servicii, distribuție și producție, situate în exteriorul localităților în punctele de conexiune a măi multdf șipuri de transporturi (rutiere, feroviare, navale) pe rute internaționale.    CONFORM CU ORIGINALUL

POLI URBANI / TERȚIARI = grupări complexe de activități predominant^m secto;dezvoltarea localității, se situează în locuri privilegiate ca sit și ca accesibilitate, atât din ext^ioruUoeîrfirîpT cât; zona centrală și compensează lipsa spațiilor din centrul de afaceri. Activitățile specifie^p ilortjfj^^priricTpali sunt servicii manageriale, tehnice, profesionale (specializate pentru îpffeprinjlcri)r'Servicii financiar-bancare, societăți de asigurări care sunt dispuse în clădiri specializate de birouri, în general înalte dar, recomandat prin studii recente de marketing, a nu depăși P+6 niveluri;

servicii și instituții publice sau care nu au legături directe cu publicul dar care fac parte din “industria terțiarului” de culegere, prelucrare, stocare și difuzare a informației prin mijloace modeme de telecomunicații (birouri teritoriale pentru impozite etc.);

servicii profesionale (pentru persoane fizice și juridice), recomandabil a fi amplasate peste spații comerciale sau în clădiri de maxim P+3 niveluri; centre de conferințe;

edituri, centre media;

centre și galerii de artă, expoziții;

unități de cercetare-dezvoltare și învățământ superior;

centre de formare și perfecționare;

unități productive cu tehnologii de vârf, nepoluante și fără transporturi grele;

unități productive mici manufacturiere pentru produse necesare altor unități și persoanelor care se află în cuprinsul polului terțiar;

cometț (mari magazine, comerț specializat atât de lux cât și de proximitate pentru locuitorii din zonă); servicii diverse - personale colective și sociale; restaurante de toate tipurile;

recreere în spatii acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino etc.); hoteluri pentru afaceri;

locuințe cu partiu special, închiriate de către firme pe termen lung sau care includ spatii pentru profesiuni liberale;

mari parcaje multietajate și la sol, stații service; diverse alte activități compatibile.

1 POLI / ZONE DE TRANSFER = concentrări de activități legate de articularea dintre marile fluxuri de mărfuri de pe rute internaționale cu cele locale, destinate transferului mărfurilor de pe mijloacele grele de transport pe cele admise pe străzile localității; astfel de activități includ: depozitarea în spații acoperite și descoperite (cu vânzare numai pentru mărfuri aflate în campanii promoționale și mărfuri care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul personal), producție, montaj, facilități pentru transportatori, vamă, telecomunicații etc.)PROTECȚIA MEDIULUI = ansamblu de acțiuni și măsu'rtprivin^p/o^tjea fondului natural și în teritoriul înconjurător.

REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR = totalitatea prevederilor legale p’4n care se definesc și obligați ile^egate de de(inerea sau exploatarea terenurilor.

SERVICII ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE - serviciile publice.Vale sunt finanțate de la buget, se stabilesc prin norme și sunt destinate tuturorilocuitorilor; în mod special termenul de echipamente publice se refera la serviciile publice structurate în rețea Ia niyel de zona rezidențială și de cartier - creșe, dispensare, grădinițe, școli, licee, bibliotecile cartier etc.

......- < i 05- 2diii

1    *    t

(0

1-------“

l73j


/ *■ -iV {- '■

SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) “ societăți, companii, firme, asociații care asigură, contra cost sau în sistem non-profit, o largă gamă de : personale.


- STRATEGIE DE DEZVOLTARE = direcționarea globală sau pe a acțiunilor menite sa determine dezvoltarea umană.

TERITORIU ADMINISTRATIV = suprafața delimitată de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: național, județean și al unităților administrativ-teritoriale (municipiu, oraș, comună).

TERITORIUL ADMINISTRATIV AL LOCALITĂȚII = suprafața constituită din suprafața agricolă (teren arabil, pășuni, fânețe, vii și livezi), suprafața fondului forestier, suprafața ocupată de construcții și amenajări de infrastructură (căi de comunicație, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), bălți și suprafața aferentă intravilanului (construcții și amenajări), a căror carte funciară sau alte evidențe funciare au aparținut localității respective la data intrării in vigoare a Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;

ZONĂ FUNCȚIONALĂ = parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determina funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe

, părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi, etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

ZONĂ PROTEJATĂ = zonă naturală ori construită, delimitată grafic și/sau topografic, determinată de existența unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public și declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații și este stabilit prin documentații de urbanism specifice aprobate.
merober ol


B»"^0


■MHMalua    immt t<fc •JinJflUW

JWnWMM fecM«2tIHMM UafU.ltt±it,lmnșttM00t1

ANEXA 2 - RETRAGERI RECOMANDATE DE LA ALINIAMENT ÎN FUNCȚIE DE PROFILUL STRADAL

EXISTENT SAU PROPUS

DENUMIRE STRADA

PROFIL EXISTENT

PROFIL PROP

US

r

RETRAGERE

RECOMANDATA

BULEVARDE

Splaiul UNIRII

parte de Sud - 12,00 m partea de Nord -16,50 m

se menține cel e>

istentru

IW UU ORIGINALUL

Bulevardul

METALURGIEI (str. Tumu Măgurele- Drumul Gilăului)

23,10 m

39,00 m

u...

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Bulevardul

METALURGIEI (Drumul Gilăului - Drumul Binelui)

25,00 m

39,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Bulevardul

' METALURGIEI (Drumul | Binelui - Drumul Jilavei)

29,80 m

39,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Bulevardul

METALURGIEI (Drumul Jilavei - Drumul Dealul Bradului)

29,80 m

39,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m, pe partea stanga (vest);

Bulevardul

METALURGIEI (Drumul Dealul Bradului - str. Propusa 118)

21,30 m

28,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Bulevardul

METALURGIEI    (str.

Propusa    118    - str.

Brumărescu Dumitru)

I8,50m

37,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Bulevardul

METALURGIEI    (str.

Arumărescu Dumitru Șoseaua Berceni)

22,20 m

46,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

ȘOSELE

31,00 m
retragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 9 m; retragere recomandata de minim 14 m de la aliniamentul propus pe termen scurt (respectiv 5 m de la aliniamentul propus pe termen lung);


r.lll feMblȘl    H1- ..........-

•’.;ATSPRE    ___i


3H‘?Lg9°


Șoseaua BERCENI (str. 24,00 m Propusa 63    - Drumul

National Centura București,

Str, Propusa 28, str. Propusa 137)

VI-Profil propus termen scurtunnu ut-«nnjaiw ipMofMpmdaittfiteMMu '1/5004 fac«4«n»iaj» EMHSKtarțbcunțtlMOGM


ORIGINAL j[4raSere

obligatorie a clădirilor de

aliniamentul propus pe termen urt de 4,50 m pe partea dreapta (est) si 12,00 m pe partea stanga (vest); retragere recomandata a • de minim 9,50 m (dreapta) si de 17,00 m (stanga) Tata de aliniamentul pe termen scurt;

retragere recomandata a clădirilor


Șoseaua BERCENI (str. 24,00 m Propusa 63    - Drumul

National Centura București, Str. Propusa 28, str. Propusa 137)

V2-Profîl propus termen mediu si lung

termen lung de 5 m;

Șoseaua BERCENI (str. Propusa 28 - str. Propusa 137)

VI-Profil propus termen scurt

24,00 m

24,00 m

retragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 4,50 m pe partea dreapta (est) si 12,00 m pe partea stanga (vest); retragere recomandata a clădirilor de minim 9,50 m (dreapta) si de 17,00m (stanga) fata de aliniamentul propus pe termen scurt;

Șoseaua BERCENI (str. Propusa 28 - str. Propusa 137)

VI-Profil propus termen mediu si lung

24,00 m

49,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m;

Șoseaua    BERCENI

1 (Intersecție DNCB - pasaj

1 nropus)

24,00 m

32,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 10 m;

șoseaua GIURGIULUI

37,00 m

42,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Șoseaua OLTENIȚEI

38,00 m

42,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Șoseaua    VTTAN-

BĂRZEȘTI    (Șoseaua

Olteniței -    str. luliu

Ha(eganu)V 1 -Profil propus teimen scurt

2.,Mm

A ' \> fr ‘    \

Jl.OOrn

retragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 10,00 m pe partea dreapta (est); retragere recomandata a clădirilor de minim 15,00 m (dreapta) si de 5,00 m (stanga) fata de aliniamentul pe termen scurt;

Șoseaua    VITAN-

BÂRZEȘTI    (Șoseaua

Olteniței - str. Iuliu Ha(eganu) V2-Profil propus termen mediu si lung

21,00m    ’ A/j 'A

33,00 tn^flA

(2a

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m;

UJII-.--1.. .0-    ■

!—-<-in -uji-MT 1 nr..Ui

URbANtSM 1- 0P‘Ștf9°


HMupk»    MnnM tafc «40nraoiff

•ma^rhj* M/ixvnu kctuninuu    BăfuiKterțswHfiiMMm


Șoseaua    VITAN-

BĂRZEȘTI (str. luliu Hațeganu - Splaiul Unirii) VI-Profil propus termen scurt

Șoseaua    VITAN-

BĂRZEȘTI (str. Iuliu Hațeganu - Splaiul Unirii) V2-Profil propus termen mediu si lung

DRUMURI


Drumul BERCENARULUI


Drumul BINELUI (str. Propusa 2    - Bdul.

Metalurgiei)


Srumul BINELUI (Bdul. etalurgiei - str. Moșoaia)


Drumul BINELUI (Drumul Gilăului - Drumul Binelui)


Drumul CÂMPENI


Drumul CHEILE TURZII


Drumul CREȚEȘTILOR


Drumul DEALUL ALUNIȘ (Strada Perșu Aurel Drumul Poștalionului)


prumul DEALUL ALUNIȘ (Drumul Poștalionului - Str. Propusă 1)


Drumul DEALUL BABII


21,00 m


21,00 m


12,15 m


12,40m


12,40m


8,45 m


7,30 m


9,70 m


10,50m


9,00 m


10,70m


5,4


Drumul    DEALUL 10,00 m

BRADULUI

Drumul    DEALUL

CUCULUI_

Drumul GILÂULUl (intre

Str. Aurel Persu si Str.

Turnu Măgurele)

Drumul GILĂULUI (intre Str. Turnu Măgurele si Drumul Binelui)

Drumul JILAVEI


O Alter £go Concept S R L


24,00 mretragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 5,50 m pe ambele parii; retragere recomandata a clădirilor dg^ja.^aliniamentul propus pe efmen scurt de 10,50 m;


retragere recomandata a clădirilor aliniamentul propus pe


24,00 m


12,00 m


20,00 m


8,45m


7,30 m


12,00m


12,00 m


9,00 m


9,00 m


9,00 mse va respecta caracterul zonei;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


se va respecta alimiamentul existent pe latura de N; se recomanda retragerea clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m pe latura de S;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

retragere recomandata a clădirilor >île la a iniamentul propus de 5 m;VIZAT SPRE ru-SCHÎMlV7’-uwuphj.    imm    trt

offiueap*-» MWtOlMM    taKtWttntUU    thjHtKto't.ImtrU.OiOOtt

Drumul    NATIONAL

CENTURA BUCUREȘTI (profil    pasaj    DNCB-

Soseaua Berceni)

35,90 m

COI

„76,09 m

fOR* cu ORIGINALUL 1

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 10 m;

Drumul    NATIONAL

CENTURA BUCUREȘTI (profil curent)

35,90 m

76,09 <6^

t

//*—'■

r /    *

retragere' recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 10 m;

Drumul.

POȘTALIONULUI

8,00 m    <

V " •    ' y

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

STRĂZI

F.N. 1

9,00 m

9,00 m

se va respecta caracterul zonei;

F.N. 2

10,80 m

12,00m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

F.N. 3

9,70 m

12,00m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

F.N. 4

6,00 m

6,00 m

se va respecta caracterul zonei;

Str. ACȚIUNII (Șoseaua Giurgiului - Strada Tudor Gociu / Intrarea Ulmeni -Strada Pogoanele)

10,60m

10,60 m

se va respecta caracterul zonei;

Str. ACȚIUNII (Intrarea

10,60 m

10,60 m

se va respecta caracterul zonei;

Ulmeni

Gociu)

Strada Tudor


Str. ADIERII


10,20 m


10,00 m


Str. ALUVIUNn


9,70 m


9,70 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str.    ANGHEL

MOLDOVEANU (Strada Anghel Moldovan nr.19 -Șoseaua Giurgiului)

Str.    ANGHEL

MOLDOVEANU (Strada Tudor Gociu - Strada Anghel Moldovan nr.19)

Str.    ANGHEL

MOLDOVEANU (Strada Roșiori - Strada Tudor Gociu)

Str.    ANGHEL

MOLDOVEANU (Strada Boitei - Strada Roșiori)

Str.    ANGHEL

MOLDOVEANU (Strada Pogoanele - Strada Boitei) Str. ARCADEI

Str. BALEA

14,30 m


14,30 m


se va respecta caracterul zonei;


12,45 m


12,45 m


se va respecta caracterul zonei;


13,80 m


ll,00m


se va respecta caracterul zonei;


___S - Ă—

10,80 m'

,/’O


se va respecta caracterul zonei;se va respecta caracterul zonei;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilorde la armamentul propus de 3 m;


r..-l, J.-.G ’pij/f -.■ AILAMLNi LOCAL" Uc ul&iÂniB


ori •. - PJF-r'Jvxi ei.


■' 0'fȘE.f9°


wMph»    MnnM

otoa&tphj* M/fm/ltM tantvnmwn ClliHSKtttt.taam^HMMU1


Str. BELERCIU NICOLAE


9,00 m


9,00 m


se va respecta caracterul zonei;


Str. BLANDESTI


9,50 m


Str. BOIAN


10,20 m


Str. BOLTEI

Str. BORDESTI

Str? BRUMARESCU

DUMITRU


8,15 m 9,60 m


13,30 mStr. BUCOVAȚ


13,60 m


14,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


Str. CAPORAL MARIN GRIGORE


10,90m


12,00 m


Str. CATRUNEȘTI


10,90m


10,90 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


Ștr. CETATEA POIENARI

I


8,90 m


8,90 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


Str. CIOCĂNEȘTI


10,00m


10,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


Str. CIUBĂRULUI


10,70 m


10,70 m


se va respecta caracterul zonei;


Str. COMIȘANI


11,00 m


ll,00m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


Str. CORNEȘTI


10,30m


10,30m


se va respecta caracterul zonei;


Str. Cpt. EREM1A 9,00 m POPESCUretragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădiri lo de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; se va respecta caracterul zonei; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor

de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


7 șe. ya lespocta caracterul zonei;

AL CE LAi AWS’.l 1


ESCH:;"'rrambffi qf


BH»ȘEJ0°


Str. ÎNVĂȚĂTORULUI

Str. ION ENACHE

Str. SERGENT ION IRICEANU (Șoseaua Berceni - Strada Călțunași) VI-Profil propus termen scurt


10,50 m


10,20m


35,00 m


OMGrm cu

•Alugwpfc.» MO/nWHOi hi:tttn


10,50 m


nun

MUMScaiul MiprariufOfe MMU SMwlkxmH


îgere recomandata a clădirilor la aliniamentul propus de 3 m;

_ ragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


Retragere obligatorie a clădirilor de lă aliniamentul propus pe termen 'scurt de 7,00 m pe partea stanga '(vest); retragere recomandata a „clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 12,00 m pe partea stanga (vest), iar de 5,00 m pe partea dreapta (est);


Str. SERGENT ION IRICEANU (Șoseaua Berceni - Strada Călțunași) V2-Profil propus termen mediu si lung


itr. SERGENT ION

IRICEANU    (Strada

Călțunași - Șoseaua Olteniței) VI-Profil propus termen scurt


Str. SERGENT ION IRICEANU    (Strada

Călțunași - Șoseaua Olteniței) V2-Profil propus termen mediu si lung


Str. IULIU HAȚEGANU ( Șoseaua Vitan-Bârzești -Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane) VI-Profil propus termen scurt


Str. IULIU HAȚEGANU ( Șoseaua Vitan-Bârzești -Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane) V2-Profil propus termen mediu și lung

Str. IULIUHAȚEGANU ( Intrarea Serelor - Splaiul Unirii)    VI-

Profil propus termen scurt


35,00 m


36,50 m


36,50 m


9,00 m


42,00 m


52,00 m


55,00 m


49,50 mretragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m;


retragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 9,50 m pe partea stanga (sud); retragere recomandata a clădirilor de Ia aliniamentul propus pe termen scurt de 5 m pe partea dreapta (nord) si de 14,50 pe partea stanga (sud);


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m;


retragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 3,50 m pe partea stanga (est) si de 11,00 m pe partea dreapta; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 8,50 m pe .partea stanga si de 16,00 m pe


fțartea dreapta;«MMphj*    tmmt trt «Mitmej»

amutfhi* Ma/mWWM ka:MI1tiSilHStr. IULIU HAȚEGANU (Intrarea Serelor - Splaiul Unirii)    V2-

Profil propus termen mediu si lung

Str. IULIU HAȚEGANU ( (Pasaj Vitan-Barzesti Intrarea    Serelori)

VI-Profil propus termen scurt


Str. IULIU HAȚEGANU (Pasaj Vitan-Barzesti Intrarea    Serelor)

V2-Profil propus termen liediu si lung Str. JOIȚA

Str. LAZARESCU MARIA

Str. LUICA (Șoseaua Giurgiului - Intrarea Zlătunoaia)

VI-Profil propus termen scurt


Str. LUICA (Șoseaua Giurgiului - Intrarea Zlătunoaia)

^2-ProfiI propus mediu si lung Str. LUICA (Intrarea Zlătunoaia - Strada Roșiori) Vl-Proflil propus termen scurt


Str. LUICA (Intrarea Zlătunoaia - Strada Roșiori) V2-Proflil propus termen mediu si lung


O Alter Ego


bligatorie a clădirilor de a^liniamentul propus pe termen scurt de 3,50 m pe partea stanga si de 3,50 m pe partea dreapta; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 8,50 m pe ambele parti;

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m se va respecta caracterul zonei; retragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 12,75 m pe ambele parti; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m pe latura de Sud;_

se va respecta caracterul zonei; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m pe latura de Sud;_

se va respecta caracterul zonei; retragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 18,50 pe partea stanga (nord) si de 9,00 pe partea dreapta (sud); retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m pe latura de Sud;

se va respecta caracterul zonei; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m pe latura de[^"erEgo

Str. LUICA (Strada Roșiori Strada Propusă 1)

Vl-Proflil propus termen scurt

18,50m

24,00 m

r^^y-oRiGWA,,,

se va respecta caracterul zonei; retragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen

““scurt de 22,00 pe partea stanga t Bnord) si de 12,00 pe partea dreapta - -/su3); retragere a clădirilor de la “ “aliniamentul propus pe termen

lung de 5 m pe latura de Sud;

Str. LUICA (Strada Roșiori Strada Propusă 1)

V2-Proflil propus termen mediu si lung

18,50m

1    '    c

\ » *

\    ,r.T- /

se va respecta caracterul zonei; retragere a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m pe latura de Sud;

Str. MĂCEȘULUI

8,90 m

8,90 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str. MERIDIANULUI

9,90 m

9,90 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str. MERIȘAN NICOLAE

9,40 m

9,40 m

se va respecta caracterul zonei;

jtr. MOȘOAIA

; lI,10m

20,00 m

retragere recomandata a clădirilor | de la aliniamentul propus de 3 m;

0

Str. MUNTELE LUNG

9,70 m

9,70 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str. MUNTELE MARE

10,80 m

10,80 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str. NICOLAE FLORESCU

10,60 m

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str.    ODEI    (Șoseaua

Giurgiului    -    Strada

Pogoanele)

ll,50m

ll,50m

se va respecta caracterul zonei;

Str. ODEI (Strada propusa 80 - Strada Perșu Aurel)

drum pietruit

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de Ia aliniamentul propus de 3 m;

Str. ORÂȘTIE (Șoseaua Giurgiului - Strada Roșiori)

16,00 m

16,00 m

se va respecta caracterul zonei;

)tr. ORÂȘTIE (Strada | Roșiori - Strada Pogoanele)

9,80 m

9,80 m

se va respecta caracterul zonei;

Str. ORA VIȚA

ll,00m

ll,00m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str. PERȘAN1

14,40 m

14,40 m

se va respecta caracterul zonei;

Str. PERȘU AUREL

13,00m

13,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PETRE COSTESCU

12,40 m

12,40m

retragere recomandata a clădirilor 'de la aliniamentul propus de 3 m;

Str. PETRILOVA

9,80 m

980m //zz

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str. PLAIUL FOII

10,00 m

10,00 m / ZT

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str. POGOANELE (Drumul Bercenarului - Strada Acțiunii)

9,60 m

34X^2^^^/-

se va respecta caracterul zonei;

TI

O Aller Ejn Conrepl SRL

&, ?$i AvElls.

f f 82

uium »nhj»    unnM    SpWnlliid*p«dn|>< NtMMU

sffiuevphjv UMIM/XM tacMfttnsun OqfHSKterfcaiicanfttMMn


âs^° — 3'tș^soStr, POGOANELE (Strada Acfiunii - Strada Orăștie)


Str. POGOANELE (Strada Orăștie - Strada Luică)

Str. POIENI


Str. RÂUL VEDEA


Str. REDIU


Str. R1STEA ION


Str. ROȘIORI


Str. RUNCU


ir. SACAȘEL


itr. SCUMPIEI


Str. SCROPOASA


Str. Serg. DUMITRU LĂTĂREȚU


Str. Serg. FLORESCU NICOLAE


Str. Serg. ION PECHIU


Str. SISTEMATIZĂRII


Str. ȘOLDANULUI


Str. TANASE ORGU


Str. TEAȘCULUI


Str. TEMPEA RADU


Str. TREI BRAZI

Stn TUDOR GOCIU (Strada Ilie Oprea - Strada Luică)

StT TUDOR GOCIU

(Strada Oraștie * Strada Ilie Oprea)


8,80 m


9,60 m


ll,70mlaMiifMnaiduMIfcirHU


CONFORM CU ORIGINALUL


se va respecta caracterul zonei;


8,40 m


8,70 m


9,60 m


10,40 m


8,80 m


10,00 m


10,30 m


9,80 m


10,00 m


10,60 m


10,50 m


9,80 m


ll,70m


10,30 m


7,10 m


9,30 m


9,10 m


Str. TUDOR GOCIU (Strada Anghel Moldovan -Strada Oraștie)

Sh7 TUDOR GOCIU 14,95 m

(Strada Acțiunii - Strada Anghel Moldovan)


O Aher Eeo Concept SRL


8,40 m


8,70 m


9,60 m


10,40 m


8,80 m


10,00 m


10,30 m


9,80 m


10,00 m


10,60 m


10,50 m


9,80 m


ll,70m


10,30 m


7,10 m


9,30 mretragere recomandata a clădirilor

de la aliniamentul propus de 3 m;


"retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


se va respecta caracterul zonei;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m la sud si de 5 m la nord;


se va respecta caracterul zonei;


se va respecta caracterul zonei;


se va respecta caracterul zonei;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m la est si de 5 m la vest;


se va respecta caracterul zonei;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;wwupk»    MnOH t»fc JI5OJ»7 SpMirfMipai4attfWc.i*M«)

•fflttOwpfc» J«/»JOVJOM fac*4«J1JHIU»l OalU,fKttrt,tmtfHMtOn


Str. TURNU MĂGURELE (Bulevardul Constantin Brâncoveanu - Strada Emil Racoviță)

VI-Profil propus termen scurtretragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt, de 20,00 pe partea stanga (nord) si de 11,00 pe partea dreapta (sud);

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 25,00 m pe partea stanga (respectiv 5,00 m fata de aliniamentul propus pe termen lung);


Str. TURNU MĂGURELE (Bulevardul Constantin Brâncoveanu - Strada Emil Racoviță)

V2-Profil propus termen mediu si lung


20,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m pe partea stanga;


itr. TURNU MĂGURELE

(Strada Emil Racoviță -Șoseaua    Berceni)

VI-Profil propus termen scurt


16,00 m


24,00 m


retragere obligatorie a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 20,00 pe partea stanga (nord) si de 11,00 pe partea dreapta (sud); retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen scurt de 25,00 m pe partea stanga (respectiv 5,00 m fata de aliniamentul propus pe termen lung);


Str. TURNU MĂGURELE (Strada Emil Racoviță -Șoseaua    Berceni)

V2-Profil propus termen mediu si lung


Str. ULEEȘTI (Drumul Cheile Turzii - Strada Bordești)


Str. ULIEȘTI (Strada Bordești - Strada Teascului)


Str. VARCIOROVA


Str. VASILE PĂIUȘ Str. ZĂNOAGA Str. ZĂRNEȘTI16,00 m


55,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus pe termen lung de 5 m pe partea stanga;


9,90 m


9,90 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


ll,30m


ll,30m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m la nord si 5 m la sud;


8,10 m


8,10 mretragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; se va respecta caracterul zonei; se va respecta caracterul zonei;nnupkn    MnnM (rt4«nmu« Jptofatln*,

sffkffXfrfu* WTJtM*» hE«M2iniMM    £MH Lttl-», «MuvrwU 04OOJI

^AL'S5^,GO — Sh*gtj9°

Str. PROPUSĂ 1 ( Str.

Propusa 109 - Pasaj)

-

26,00 m    1

- IC

INFORM ryoQiri/j-, ... /

Str. PROPUSĂ 1 ( Pasaj

subteran peste Inel Median -Str. Luica, respectiv Str. Tumu Măgurele)

\

Str. PROPUSĂ 2 (Șoseaua Giurgiului - Strada Propusă 1, Str. Propusa 86 - Bd. Metalurgiei)

SO^Om

V    f

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 2 (Strada Propusă 71 - Str. Propusa 86)

32,50 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 3

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus 3 m;

Str. PROPUSĂ 4

1

*

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus 3 m;

1 hr. PROPUSĂ 5

10,00m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m (nord) si 3 m (sud) ;

Str. PROPUSĂ 6

»

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 7

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 8

-

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 9

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5,0 m pe partea stanga (nord) si 10,0 m pe partea dreapta (sud);

Str. PROPUSĂ 10

-

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Ștr. PROPUSĂ 11

-

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 12

10,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 13

- A' ,v

,13,00m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 ra;

Str. PROPUSĂ 14

"r'a

’ ! ' \

V    ■

t    f    .    -

V- .

â / ■    ! ’

24,y m

retragere recomandata a clădirilor ae la aliniamentul propus de 5,0 m pe partea stanga (nord) si 10,0 m pe partea dreapta (sud);

Str. PROPUSĂ 15

-    I    f ■’    ’

30,00 m /    L

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 16

1

28,00 m 7 A

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 17

26,00 m yy

retragere recomandata a clădirilor

r ———**

/ x:,-—

ipe la aliniamentul propus de 5 in;AVIZ NR. Sft./

"ZAT SPE^ i'OCyWIBArr

membtr of


□«"ȘEfa0


mnL«pJu*    MTIAM f»fc *462TttSOJ*7 SpfafatJntfipmdufriJfcJtfrlftl

•ffic*9«pA-» MO/MO/SW fac+40IUH OJ *« £MU Sertar t,«tfcimțtțM0OJ1


Str. PROPUSĂ 19


Str. PROPUSA 20


Str. PROPUSA 21


Str. PROPUSĂ 22


Str. PROPUSĂ 23


Str. PROPUSA 24recomandata a clădirilor aliniamentul propus de 10 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


Str. PROPUSA 25


24,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5,0 m pe partea stanga (nord) si 10,0 m pe partea dreapta (sud)


Str. PROPUSA 27


24,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5,0 m;


Str. PROPUSA 28


24,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 ra;


Str. PROPUSA 29


13,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


Str. PROPUSA 30


13,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


Str. PROPUSA 31


13,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


Str. PROPUSA 32


13,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


Str. PROPUSA 33


13,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


Itr. PROPUSA 34


13,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


Str. PROPUSA 35


Str. PROPUSĂ 36


Str. PROPUSĂ 37


Str. PROPUSĂ 38


Str. PROPUSĂ 39


Str. PROPUSĂ 40


Str. PROPUSĂ 41retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


O Alter Ego Concept SRL


A'!Z MR......

;''7AT3p;;v;’^sc,JijaAr;-'-;
Str. PROPUSĂ 42


Str. PROPUSA 43


Str. PROPUSĂ 44


Str. PROPUSA 45


Str. PROPUSĂ 46


Str. PROPUSA 47


Str. PROPUSA 48


PROPUSA 49


Str. PROPUSA 50


Str. PROPUSA 51


Str. PROPUSA 52


Str. PROPUSA 53


Str. PROPUSA 54


Str. PROPUSA 55


)tr. PROPUSA 56


Str. PROPUSA 57


Spfabf Mtsmdorttf Mr 2*f-M CMHSKfertJ    MM3117,00 m


15,00 m


13,00 m


13,00 m


15,00 m


13,00 m


13,00 m


13,00 m


24,00 m


17,00 metragere recomandata a clădirilor le la aliniamentul propus de 5 m;

e recomandata a clădirilor deja^liniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m pe partea stanga (sud -vest ) si 10 m pe partea dreapta (nord -est);


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m pe partea stanga (sud-vest);


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de Ia aliniamentul propus de 5 m pe partea stanga (nord);


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


;.j K. .. p

"G'JLAt.'.LHT LuCAL £îc 'JR8AM15M

”ZAT SPJiK    1


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor -de-ța aliniamentul propus de 5 m;
H§E.|9°


waW'tipjMV    ________

cofWisktdWHJRL®


M»RM tat 4«J1J«(U»7 SpMa(M'p«4«|riJlfcm-l«I ItlUUM a^HCactw*. (■cwafllMMlf- retragere recomandata a clădirilor

sdSlaaîiniamentulpropus de 10 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 10 m; ^retragere recomandata a clădirilor

de la aliniamentul propus de 10 m; retragere recomandata a clădirilor ,de la aliniamentul propus de 10 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 10 m;

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 10 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m (sud) si 5 m (nord);_

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor


vide la aliniamentul propus de 5 m;


c URBAKiij.1


' 7AT SPRii NESCHIMBAC


Str. PROPUSA 90


Str. PROPUSA 91


Str. PROPUSA 92


Str. PROPUSĂ 93


Str. PROPUSĂ 94


Str. PROPUSA 95


Str. PROPUSA 96


Str. PROPUSA 97


PROPUSA 98


Str. PROPUSA 99


Str. PROPUSA 100


Str. PROPUSA 101


Str. PROPUSA 102


Str. PROPUSA 103


Str. PROPUSA 104


Str. PROPUSA 106


îtr. PROPUSA 107


Str. PROPUSA 108


Str. PROPUSA 109


Str. PROPUSA 110


Str. PROPUSA 111


»i.i»tih.»    ftnnw t«t «W21JHM M SplaMM^mAnMHcMMn

•fflnăapfu» JM/UMOMt factttXflMUM th^U. Wrtw A lutanfH. 0*00It


[CONFORM CU ORIGINALUL-xle-la


12,00m


10,00 m


12,00 m


10,00 m


12,00 m


12,00m


12,00 m


12,00 m


12,00 m


12,00m


12,00 m


12,00 m


Xt/ 'V .__

''i \


12,00m


12,00 m


II
retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor .dfiJa^liniamentul propus de 5 m;


LOpAL JJc. URBANiJ?.' i


'5ZATSH    ‘


WKWI upfcm    rfZOTftf t«fc+402121501*7 SpWallrwfrillh. 2*M*J

«ffluflwptun J4Q/MH/20M #w.+4CZ1 JH0J *1 ttnfH S«twi. Bucure^ 040CJ1

Str. PROPUSĂ 115

12,00 m

retragere recomandata a clădirilor ^eUa aliniamentul propus de 3 m;

Str. PROPUSĂ 116

~    1 COWFORta CU OR1G

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 117

-

z-Kf,00 rM/

__/ .•

/ ;

, retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;

Str. PROPUSĂ 118

ll,50m | ?    ?

\ J-’    . i l-

.. v- . '

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 119

12,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m (către UTR M3 si Via) si 10 m (către UTR CB 1);

Str. PROPUSĂ 120

-

12,00m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 121

-

12,00 m

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSĂ 122

12,00m

retragere recomandata a clădirilor

Str. PROPUSA 123

12,00 m


Str. PROPUSA 124

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


Str. PROPUSA 125

12,00m


12,00m


12,00 m


12,00m


12,00 m


12,00 m


ll.OOrn


13,00mretragere recomandata a clădirilor de Ia aliniamentul propus de 5 m;


Str. PROPUSA 126


Str. PROPUSA 127


Str. PROPUSA 128


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

Str. PROPUSA 129

Str. PROPUSA 130

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


Str. PROPUSA 131
retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de Ia aliniamentul propus de 5 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

-GIJL.AMuftȚ local L J URBANlSÎ.

AVIZ HR.    .^,. 2 O/ /

) '^ATSPi^L    ...


AtSSS3° — 01'tȘLEs0


WMUipk»    nnnM M •4O2TIUSJ»; SpMrfM'pan4»|riW£l»MU

•ffiu«aphj> JM/tMliMM hc*»»ltfOI» EMHSKt*r*.*«>Mțtl MWH


Str. PROPUSA 138


13,00 m


INTRĂRI

Intr. ACȚIUNII    7,10m


TOTretragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;

alinierea, clădirilor conform aracterului zonei;


Intr. Aviator ȚURCAȘ 4,90 m


Intr. BĂLĂCI    6,30 m


Intr. BĂLTIȘOARA    4,60 m


Intr. BINELUI    10,70 m


Intr. BRĂDICENI    4,40 m


,/itr. CĂSCIOARELOR 8,60 ra


Intr. CAVALULUI


Intr. CIURULEASA


Intr. CIURULUI


Intr. FABULEI


Intr. FÂGEȚELU


4,90:


6,30 m'


4,60 m


4,30 m


6,50 m


8,90 m


5,90 m


8,00 m


Intr. GĂRII PROGRESUL 11,30 m


Intr. GILAULUI


Intr. LACUL POTELU


Intr. LUNCA NOUĂ


Intr. MOȘ NICOLAE


Intr. NARUJA


Intr. ODEI


Intr. ORÂȘTIE


10,00m


6,10 ra


7,80 mll,00m


4,40 m


8,60 m


4,30 m


5,00 m


10,00 m


5,90 m


8,00 m


ll,30m


10,00 m_[_ii

i'6,90m:


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m; alinierea clădirilor conform caracterului zonei;

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m;


alinierea    clădirilor    conform

caracterului zonei; alinierea    clădirilor    conform

caracterului zonei; alinierea    clădirilor    conform

caracterului zonei; alinierea    clădirilor    conform

caracterului zonei; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m; alinierea clădirilor conform caracterului zonei; retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m pe frontul de V, retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 5 m pe frontul de E;

retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


retragere recomandata a clădirilor de Ia aliniamentul propus de 3 m; alinierea clădirilor conform caracterului zonei;


alinierea clădirilor caracterului zonei;


conform


alinierea clădirilor conform ■t caracterului zonei;

alinierea    clădirilor    conform

caracterului zonei; alinierea    clădirilor    conform

caracterului zonei;


alinierea clădirilor -caracterului zonei;


3ULAMLNT LUJAL Oc LTrtîiANISL > < v nr.

TAT SPRE    ’


alterego mrmw, ol i J|i||er Ecjo

CțjnzL’|3[    EJtO.ip^


«w«piu»    U7M1M Ht4JI!n!Ui; l^eUMapu>^a>t>JMr.2*l-»J

ut M0/HU/39M fci:ut:,mu,l £t<,'U,    3.T WS1


Intr. PLAIULUI


Intr. POGĂNEȘTI


Intr. POIANA MĂRULUI


Intr. ROLEI


Intr. ROȘIORI


Intr. SERELOR


Intr. SISEȘTI


4,50 m


8,80 m


5,60 m


3,30 m


5,40 m


8,00 m


9,40 m


Intr. SOROCULUI (Strada 6,30 m Roșiori - Intrarea Sorocului)


Jitr. SOROCULUI (Intrarea

Sorocului - Intrarea Lacul Potelu)


Intr. STOICANI


Intr. STRUNELOR


Intr. TECȘESTI


Intr, TEMPEA RADU


Intr. TREI BRAZI


Intr. TUNETULUI


atr. ULMENI


Intr VULTURULUI


Intr. ZGUREI


Intr. ZLATNA


Intr. ZLATUNOAIA


Intr. ZMEICA


Intr. Zorleasca


ALEI


Aleea METROLOGIEI


O Altei Ego Concept s R.L


3,00 m


4,50 m


6,20 m


8,80 m


4,00 m


7,60 m


7,90 m


7,20 m


7,00 m


6,00 m


7,70 m


3,50 m


8,10 m


3,30 malinierea    clădirilor    conform

.caracterului zonei;

al nierea    clădirilor    conform

fc< racterului zonei;


alinierea clădirilor caracterului zonei;


conform


' ' .r. alinierea    clădirilor    conform

? caracterului zonei;


8,00 m


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m fata de latura din N;


9,40 m


6,30 m


3,00 m


4,50 m


6,20 m


8,80 m


4,00 m


7,60 m


7,90 m


7,20 m


alinierea clădirilor conform caracterului zonei;


alinierea clădirilor conform caracterului zonei;


alinierea clădirilor conform caracterului zonei;


alinierea clădirilor conform caracterului zonei;


alinierea clădirilor conform caracterului zonei;


alinierea clădirilor conform caracterului zonei;


alinierea clădirilor conform caracterului zonei;


retragere recomandata a clădirilor de la aliniamentul propus de 3 m;


alinierea clădirilor conform caracterului zonei;


alinierea clădirilor conform caracterului zonei;Ediijfqrea clădirilor conform carterului zonei;_

•alinierea    clădirilor    conform

-4 caracterului zonei;


8,00 m JrK/

8,00 m

retragere recomandata a clădirilor

Lii-iEC; -U'SRU'iî.

^de la Aliniamentul propus de 5 m;


/ATSPREU£SCH1?J5Ak. j1

în care regulamentul urmărește întărirea mixității funcționale ca o prelungire a zonei centrale a orașului spre alte zone de interes urban - în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizării actuale a terenului necorespunzătoare cu situarea în cadrul orașului - în teritoriile destructurate

2

| L I ZONA PE LOCUIT

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

a) Diferențieri din punct de vedere al gradului de protecție ai acestora:

3

zone rezidențiale situate în afara perimetrului zonelor construite protejate și în care intervenția este menită să contribuie la ridicarea valorii arhitectural ambientale a zonei, la constituirea unui caracter, a unei particularități a acesteia.