Hotărârea nr. 442/2018

HOTARAREnr. 442 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA "AGENTIA ADVENTISTA PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE SI AJUTOR" - ADRA ROMANIA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND SUSTINEREA "CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE - CASA ADRA"Consiliul General al Municipiului București


jV. : :

România

?Dlb $AaoMC«iM . rU.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Asociere dintre Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația "Agenția

Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor" - ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind susținerea "Centrului de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa ADRA"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1225/10.07.2018 și Direcției Generale de Asistență Socială nr. 3609/02.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru sănătate și protecție socială nr. 45/25.07.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 39/25.07.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 8/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 444/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 136 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ârt. 13 alin. (3), art. 16 alin (3), alin. (6) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

-    Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 privind Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art, 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul "Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa ADRA" prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă acordul


diptre-Municipiul-București, prin. Direcția

uăibțpiului București și Asociația Agenția România; tel.: 021305 55 00; wțyyjimb.roAdventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor -/ AORA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind susținerea Centrului de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa ADRA, prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură finanțarea proiectului "Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa ADRA" conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

B-duF Regina Etisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1
1 la H.C.G.M.B...kfe^*£.4fCentral de Primire-in Regim de Urgenta pentru

Victimele Violentei in Familie^

iulie-decembrie 2Q18'

TITLUL

PROIECTULUI

Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei in Familie, Casa ADRA

NUMELE

INSTITUȚIEI

APLICANTE

Agenția Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor, ADRA

Romania

DATE DE CONTACT

Bd. Pache Protopopescu, nr. 85, Sector 2, București, cod postai 021408

NUMĂR DE TELEFON

021 25 25 117

ADRESA WEB

SITE

www.adra.ro

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI

231 268 lei

VALOAREA

FINANȚĂRII

SOLICITATE

231 268 lei

FORMA LEGALA DE

ÎNREGISTRARE

Persoana juridica fara scop patrimonial/ONG

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Iulie - decembrie 2018

MANAGER

PROIECT

Valentina Sturzu-Cozorici

EMAIL

valentina.cozorici@adra.ro

NUMĂR TELEFON

0746 081 315

DATA FONDĂRII

12.11.2001

REPREZENTANT

LEGAL

Georgescu Marius-Georgescu

NUMĂR DE ANGAJAȚI

17

r NUMĂR DE

VOLUNTARI

100

II. INFORMAȚII DESPRE PROIECT

INSTITUȚIA APLICANTA:


ADRA este o organizație neguvemamentala internaționala prezenta in peste 139 de tari. ADRA Romania a fost înființata in anul 2001 avand misiunea de sprijini comunitatea în mod activ.

Misiunea ADRA este de a lucra în favoapea persoanelor care se

coeramet&sale specifice, AUKA <p-e&&9^Qtb^&-minarea unor
beneficiari, rezultate pentru fiecare program.


ac(iuni responsabile, în vederea atingerii scopului propus.

ADRA are în atenție omul aflat in dificultate, răspunzând nevoilor sale fundamentale. Din acest motiv, cele cinci portofolii de interes ADRA confirmă prezența membrilor ei acolo unde este semnalată o nevoie.

Astfel, angajamentul social al organizației vizeaza susținerea categoriilor defavorizate prin cinci portofolii de activitate:

1.Dezvoltare economica ca modalitate de combatere a sărăciei prin valorificarea resurselor materiale de care dispun familiile defavorizate si prin imbunatatirea abilităților in vederea dezvoltării de activitati generatoare de venituri.

2. Lupta importiva violentei in familie prin intervenție complexa in vederea reintegrării sociale a victimelor, activitate dezvoltata in ultimii Tani.


ucație si sanatate de bază cu accent pe prevenirea abandonului școlar pentru copiii cu rezultate bune la invatatura, dar care provin din familii defavorizate.

4.Asistarea victimelor dezastrelor naturale si intervenția in regim de urgenta prin consiliere psihologica si ajutor umanitar, succedat de susținerea in reconstrucția locuințelor.

5 .Asistarea categoriilor sociale defavorizate in vederea integrării sociale

Principalele programe si proiecte din ultimii ani

Titlul proiectului: Step-by-step in business, Antreprenoriat pentru tinerii din Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Iifov

Obiectivul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc sa inițieze o activitate independenta, in special persoane intre 18-25 de ani, înmatriculate in sistemul de invatamant superior, prin consiliere, orientare, formare profesionala, asistenta pre si post înființare a 40 de firme in regiunile Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov si crearea a minim 80 de noi locuri de munca.

Rezultate: 446 persoane consiliate/401 persoane formate/40 de firme nou înființate/89 de locuri de muncă nou create/3 centre de sprijin pentru inițierea afacerilor înființate;

Număr beneficiari: 500

Buget: 8 536 825,25 lei

Numele instituției finanțatoare: OIR POSDRU

Titlul proiectului: Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei in Familie, Casa ADRA

Obiectivul proiectului: Reintegrarea socială a victimelor violenței în familie prin asigurarea de servicii complexe specializate Rezultate: Începând cu anul 2009, ADRA Romania implementează proiectul Casa ADRA, prin care anual 84 de victime ale violentei in familie sunt asistate si susținute in procesul de reintegrare socială, astfel:

• cel puțin 84 dintre beneficiari se afla în afara riscului de expunere la violenta in familie;


• cel puțin 84 victime ale violenței în familie sunt susținute în identificarea unui loc de muncă, a unei locuințe, a unui centru de zi/gradiniță/școală pentru copiii aflati în grijă;

Număr beneficiari: 84 beneficiari anual

Numele instituției finanțatoare: Direcția Generala de Asistenta Sociala a Municipiului București, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, United Way

Titlul proiectului: Vreau la școala


Obiectivul proiectului: Prevenirea abandonului școlar pentru 460 de copii aflati in situație de risc, prin sprijin material, prin consiliere parentala cu scopul corectării atitudinii părinților vizavi de educația instituționala si prin meditatii/activitati socio-recreative desfășurate cu jutorul voluntarilor. Acești copii evita abandonul școlar ca urmare a consilierii, a stimulării materiale si a participării la activitatile desfășurate de voluntarii ADRA

Rezultate: In urma implementării, 460 de copii aflati in pragul

abandonului școlar vor finaliza anul școlar 2016-2017.

1.460 de copii vor evita abandonul datorita sprijinului material primit

2.    Parintii a 460 de copii vor fi consiliati privind importanta educației

3.    Meditatii si activitati socio-recreative pentru cei 460 de copii prin implicarea unui grup de voluntari.

Număr beneficiari: 460 in anul școlar 2016-2017

Buget: 300 000 lei/an

Numele instituției finanțatoare: ASI Romania, Raiffeisen Bank, donatori privați, etc.

Titlul proiectului: Grădini roditoare

Obiectivul proiectului: Imbunatatirea nivelului de trai pentru 15 familii defavorizate din zonele rurale ale județelor Iași si Vaslui prin instruirea/asigurarea sprijinului material necesar, in vederea desfășurării unor activitati generatoare de venituri in agricultura si demararea unor mici afaceri de familie.

Rezultate:

1. 15 familii au fost instruite in legumicultura de solar

2.15    amilii au fost instruite in antreprenoriat

3.15    familii au primit cu titlu de donație materialele necesare construirii unui solar

4.15    solarii au fost construite/plantate/ingrijite/recoltate cu-implicarea activa a beneficiarilor

5.15    familii primesc consultanta permanenta privind dezvoltarea de mici afaceri

6.10    certificate de producător au fost obținute de către beneficiari

7.15    familii au cunoscut o îmbunătățire a situației financiare in urma comercializării produselor Număr beneficiari: 75 beneficiari Buget: 17 100 euro

Numele instituției finanțatoare: Petrom Romania


Titlul proiectului: Campania de informare si conștientizare asup fenomenului violentei in familie „E treaba ta!”

Obiectivul ^Proiectului: Facilitarea accesului la servicii soecializate


violenței în familie, dar și a consecințelor abuzului.

Rezultate:

1. 10.000 flyere și 20.000 pliante distribuite populației pentru informare și conștientizare a fenomenului violenței în familie

2.1    clip difuzat pe postul local de televiziune 3.3 articole tematice publicate în presa locală

4.2    comunicate de presă

5.    18 de parteneriate publice și private semnate (primăriile locale, rASPC Vrancea, Asociația Anais)

6.    80 reprezentanți ai instituțiilor locale (din 16 localități) instruițî 500 de ghiduri distribuite în sesiunile de training

8. 30 victime ale violenței în familie consiliate 9.10 certificate medico-legale decontate victimelor Număr beneficiari: minim 500 persoane Buget: 7000 euro

Numele instituției finanțatoare: Telekom Romania

TRANSPARENTA:

Descrieți pe scurt instrumentele care asigura transparenta organizației in relație cu audientele (donatori, beneficiari, public larg) si modul in care acestea asigura transparenta in utilizarea fondurilor.


PARTENERI:

Numiți si descrieți rolul partenerilor in proiect (daca exista)


Transparenta organizației si a administrării fondurilor este asigurata prin instrumente precum: auditare anuala externa, prin auditare per proiect când acest lucru este solicitat de către finanțator, prin raportare financiara si narativa periodica specifica fiecărui finanțator in parte si prin raport anual care cumulează toata activitatea, raport care este pus la indemana publicului larg si fiecărui donator in parte.

De asemenea, se realizează un update saptamanal al proiectelor prin intermediul emisiunilor radio, TV, al comunicatelor de presa, pe pagina web a organizației www.adra.ro si prin intermediul rețelelor de socializare.

Parteneri relevanți (instituții si organizații neguvemamentale):

1.    DGASMB ca finanțator si partener din 2013 pana in prezent

2.    Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din sectoarele 6,4 si Ilfov - recomandare de cazuri

3.    Inspectoratul de Politie al Județului Ilfov - recomandare de cazuri, schimb de bune practici si colaborare in campanii de conștientizare privind violenta in familie

4.    Direcția Generala de Politie a Municipiului București - recomandare de cazuri, schimb de bune practici si colaborare in campanii de conștientizare privind violenta in familie

5.    Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon, etc.

Organizații neguvemamentale:

7.    Necuvinte- asigura consiliere juridica in regim pro bono pentru victimele din cadrul centrului

8.    Solwodi- recomandare beneficiari si colaborare in vederea soluționării cazurilor

9.    Casa Ioana- acțiuni comune de combatere si prevenire a violentei in familie

10.    Diaconia- informare victime cu privire la organizațiile si instituțiile care asigura servicii/forme de asistenta si protecție a victimelor 1 l.Sensiblu- recomandare beneficiari si colaborare in vederea soluționării cazurilor

12. Ateliere fara Frontiere- sprijin in Rfosea-Nasiasescu Carmen1 . -

I-

ia'


ACOPERIRE GEOGRAFICA: Numiți localitatea sau localitățile in care se va desfasura proiectul.


NEVOIE:

Descrieți nevoia identificata in comunitate. Va rugam sa menționați si grupurile afectate, soluția identificata si impactul pe termen lung.


Activitățile proiectului se desfasoara in București și Ilfov, iar beneficiarii sunt femei si copii, victime ale violentei in familie, de pe raza Municipiului București.


In urma studiului făcut de Organizația Mondială a Sănătății și partenerii săi în 2013 {Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence), aproximativ 35% din femei vor experimenta ;ul din partea unui partener intim sau nonpartener. Studiul a subliniat ‘aptul că violența provocată de partenerul este cea mai comună formă de îolență împotriva femeii, afectând un procent de 30% la nivel mondial. Efectele sunt atât de natură fizică, cât și psihică, devenind o problemă mondială: omoruri și rănire, depresie, probleme de dependență de substanțe (femeile cu istoric de abuz sunt de aproape 2 ori mai vulnerabile decât alte femei să aibă probleme cu folosirea alcoolului), contactarea de boli cu transmitere sexuală (femeile care experimentează violența fizică și/sau sexuală a partenerului sunt de 1,5 mai vulnerabile la a contacta sifilis, clamidia sau gonoreea), sarcini nedorite si avorturi, nașteri de bebeluși subponderali.

Violenta domestica constituie o problema sociala majora in Romania, iar strategiile guvernamentale nu sunt dezvoltate suficient incat sa faca fata numărului crescut de cazuri.

Astfel, doar in primul semestru din 2016, conform ANES, s-au înregistrat un număr de 798 victime. De asemenea, potrivit aceleiași surse, in perioada 2010-2015, numărul deceselor anuale cauzate de violenta in familie a fost intre 138 si 186 victime. Sociologii explica violenta prin modelul tradițional al familiei in care bărbatul are inclusiv dreptul de a-si abuza fizic partenera, iar victimele accepta aceasta situație, deoarece nu cunosc o alta alternativa sau din cauza rușinii si a excluderii sociale. De multe ori, violenta in familie este asociata cu alcoolismul si saracia ridicata, dar totuși prezenta acestora nu reprezintă un tipar, fiind un fenomen din spatele ușilor închise

Sistemul public de asistenta sociala face pași mici in abordarea si identificarea soluțiilor la aceasta problema. Organizațiile neguvemamentale au, de multe ori, o abordare complexa si eficienta, dar infima, raportat la cazuistica. In România, in Raportul Violența domestică împotriva Femeilor, doar 68% dintre respondenți considera că violența este inacceptabilă si trebuie sa fie pedepsita de lege. Astfel, in tara exista cca 55 de centre care se ocupa de integrarea sociala a victimelor violentei in familie si care asigura găzduire si consiliere, cu o capacitate de cca 700 de locuri. Doar in perioada 2010-2012, secțiile de politie au înregistrat peste 65 000 de cazuri de violenta conjugala, dar avand in vedere ca dparx 1 victima din 40 ajunge sa beneficieze de intervenție complexa in vederea integrării sociale, situația devine îngrijorătoare.


Evaluarea nevoilor a fost făcută pe baza experienței acumulare in ulti1 ani jje ^implementare. ADRA Romania .ddtheslice din anul 2009. iar pana in <


securizant pentru victime, asistenta medicala de urgenta, consiliere psihologica si sociala atat pentru mame cat si pentru copiii care le însoțesc, in vederea protejării victimelor si a integrării in societate.

In acest moment, cea mai buna intervenție pentru cazurile disperate in care femeile sunt amenințate permanent de partener este asigurarea unui mediu securizant si apoi consilierea lor sociala, psihologica si juridical in vederea scăderii gradului de excludere sociala. De asemenea, gradul de nstientizare a problemei de către populație face necesara desfasurarea de campanii de sensibilizare a opiniei publice si educare sociala.


In urma implementării acestui proiect din anul 2009, ADRA Romania a devenit unul din liderii importanți din domeniu, acumulând experiența si imbunatatindu-si metodele si tehnicile de intervenție in fiecare an. De asemenea, echipa de lucru are o componenta constanta, iar membrii ei au avut cadrul necesar sa isi dezvolte abilitățile necesare in abordarea cazuisticii.

SCOP:

Descrieți schimbarea urmărită prin implementarea proiectului.


Scopul proiectului consta in reintegrarea sociala a victimelor violentei in familie, femei si copii.

Prin oferirea serviciilor precum consiliere psihologica și consiliere socială, îndrumare către jurist pentru consiliere și reprezentare gratuită în instanță, adăpost și hrană, asistență medicală de urgență si sprijin in obținerea unui serviciu sau a unui nou nivel de calificare, se urmărește scoaterea din circuitul violenței a persoanelor care doresc și solicită acest sprijin. Indirect, țintim schimbarea mentalităților și percepțiilor sociale existente în ceea ce privește violența în cadrul intim al familiei.

Strategia programului este una simpla si vizeaza in primul rând scoaterea victimei din mediul abuziv si izolarea impusa de agresor. Prin asumarea păstrării confidențialității, victimelor le este asigurat un adapost in care sa locuiască si in care sa isi inceapa o noua viata. Pe langa acoperirea nevoilor bazale de locuire, victimele sunt incluse in programe de consiliere in vederea redobândirii demnității si a drepturilor legale oferite de lege. Pe parcursul celor 60 de zile de găzduire in centru, femeile sunt ajutate sa isi continue viata si sa se reintegreze pe piața muncii; după aceea sunt susținute sa gaseasca o noua locuita cu chirie. De multe ori, lipsa de neinformare cu privire la drepturile pe care le au victimele constitue principala cauza pentru care beneficiarele prefera sa ramana in relații abuzive, cu prețul vieții. De asemenea, copiii sunt incluși in programe de consiliere. In majoritatea situațiilor, victimele reusesc sa parcurgă acest program de intervenție, dar sunt si ocazii in care, din varii motive (criza economica, grad de instruire scăzut, etc) este necesara prelungirea celor 60 de zile pana la soluționarea situațiilor financiare sau locative.

Din 2009 pana in prezent, peste 766 de femei si copii au beneficiat de serviciile organizației. Adăpostul numit Casa ADRA este situat la o distanta de 15 kilometri, langa București si are o capacitate de 14 locui camera de cate doua persoane.


Obiective;,-

1. Asigurară


urtuiyrtediu securizant (adanost hrapaf-ș^msii mețhcperioada iulie-decembrie 2018


BENEFICIARI: Menționați numărul (aproximativ) de beneficiari, varsta, alte caracteristici relevante pentru proiect. Daca


2. Consiliere sociala si juridica in vederea inserției sociale/profesionale

pentru cca 30 victime ale violentei domestice din adapost in perioada iulie-decembrie 2018 gradului de independenta si a capacitatii decizionale individuale prin terapie si consiliere psihologica.

- jl 3. Asistarea a cca 30 victime in procesul de creștere a autonomiei, a


Grupul țintă este constituit din persoanele victime ale violenței în familie (femei si copii) din București. Cazurile raportate au in special un nivel socio-economic scăzut, deși fenomenul de violență este manifestat în toate

păturile sociale. Se observă prevalența cazurilor cu pattemuri comportamentale și emoționale preluate din familia de bază, de gestionare a conflictelor disfuncțional. Victimele de sex feminin preiau cu precădere ‘ mentalitatea și comportamentul de victimă ale mamei, iar agresorii sau băieții agresorilor sunt orientați inconștient asupra modelului pattem observat în familia de bază. Abilitățile de negociere a conflictelor, de


susținere asertivă a drepturilor, de încredere în propria viziune sunt elemente slab dezvoltate în ceea ce privește victimele. De asemenea, sistemul de percepții asupra rolului femeii în familie și societate influențează acceptarea șî rămânerea într-o relație abuzivă. De regulă aceste victime fac parte din familii destrămate sau dezorganizate, ai căror membri prezintă diverse traume emoționale. Aceste persoane abuzate chiar de către factorii centrali de încredere se află în permanent pericol. Abuzul poate Fi fizic (violență ce le pune în pericol viața), sexual (violuri repetate), psihic (amenințări) și chiar economic (furt și tâlhărie). De cele mai multe ori nu au puterea să părăsească acest mediu ostil întrucît nu au alternativă chiar dacă le este amenințată viața. încrederea în capacitățile proprii este inexistentă. Cunoașterea drepturilor juridice și sociale este limitată, având în vederea trăirea în izolare informațională, emoțională (efect al abuzului). De asemenea, de cele mai multe ori, persoanele abuzate, nu au un loc de muncă și nici un venit propriu. Datorită acestui complex de factori victimele depind de agresor și nu au puterea de a rupe acest tip de relație.

Criterii de selecție a beneficiarilor:

-persoana să fie victimă a violenței în familie

-situația de abuz să prezinte caracter urgent

-victima poate fi însotițâ de copii

-să nu prezinte tulburări de comportament sau psihiatrice

-sa fie apta pentru încadrarea in munca

Anual, Casa ADRA oferă servicii specializate in adapost pentru 84 de victime (mame si copii) și cca 40 de beneficiari în monitorizarea post-găzduire. Acest număr de 84 de beneficiari este alcătuit pe baza unei medii lunare de 7 beneficiari găzduiri in centru. Dificultățile cu care se


CALENDAR SI ACTIVITATI

Includeți activitatile legate de fiecare obiectiv in parte. Descrieți activitatile pentru a oferi o imagine clara despre pașii necesari pentru implementarea proiectului, resurse necesare si timp.


1.    Asigurarea unui mediu securizant (adapost, hrana, servicii medicale) pentru 42 de victime ale violentei in familie (femei si copii) in perioada iulîe-decembrie 2018

2.    Consiliere sociala si juridica in vederea inserției sociale/profesionale pentru cca 30 victime ale violentei domestice din adapost in perioada iulie-decembrie 2018

3.    Asistarea a cca 30 victime in procesul de creștere a autonomiei, a gradului de independenta si a capacitatii decizionale individuale prin terapie si consiliere psihologica.

Activitatile de baza oferite de către centru sunt:

-găzduire pe o perioadă cuprinsă între 1-60 zile, sau până în momentul în care victima dobândește autonomie proprie


-asigurarea hranei,

-asigurarea unui mediu securizant,

-asigurarea condițiilor de igiena personală;

jstență medicală de urgență - asigurată de un medic de familie cu care s-a încheiat un protocol de colaborare (control medical, oferire și administrare de tratament, monitorizarea stării de sănătate)

-activitati educativ-recreative pentru copiii aflati în cadrul centrului

Evaluarea cazului și întocmirea unui plan de intervenție - la primirea în centru se întocmește pentru fiecare caz o evaluare inițială, urmată de către o evaluare complexă, și un plan de asistență și îngrijire potrivit nevoilor specifice, implementat de către echipa multidisciplinară (asistent social, psiholog, jurist, asistent medical).

Consiliere psihologica individuală și/sau de cuplu in vederea descoperirii resurselor individuale și de cuplu care poate conduce la îmbunătățirea climatului afectiv-relațional al cuplului, identificarea pattem-urilor comportamentale preluate din familia de origine și evidențierea funcționalității sau disfuncționalității acestora) și de familie (evaluarea relației părinte-copil și detensionare afectivă), întâlniri de grup pe diverse teme (parenting, responsabilizare, reducerea sentimentului de neputință) si activități educative cu copiii.

Consiliere juridica-îndrumare către un jurist pentru consiliere/reprezentare în instanță. Beneficiarul este consiliat de către juriști aparținând asociației ANA1S in vederea informării privind drepturile legale, iar în unele cazuri, reprezentare în instanță. în cadrul consilierii juridice, beneficiarii se familiarizează cu informații despre modul în care își pot exercita drepturile si cu procedurile juridice aplicabile.

Asistenta sociala - asistență/mediere socială in vederea reintegrării sociale - fiecărui caz i se acordă servicii de asistență/îndrumare socială pentru găsirea unui loc de muncă, susținere în identificarea unei locuințe, ajutor în actualizarea documentelor personale, medierea relațiilor dintre beneficiari și diferitele instituții - centre de zi, grădinițe, școli; informarea privind drepturile sociale și activități de monitorizare după părăsirea centrului pe o perioadă de un an, a unui loc cu chirie, a unui cen matemal, centru de zi pentru copii; intermediere cu diverse inst publice ori private etc, în funcție de nevoile specifice. Servici asistenta socială sunt prestate de către un angajat ADRA, specia asistență socială.    ,


-MonitoYizare post-găzduire: aceștiatintră în pcrjpad<rde--giqnit'

independenței este un proces îndelung, nefinalizat la plecarea din adăpost. Monitorizarea post-găzduire se realizează prin vizite la domiciliul beneficiarului, convorbiri telefonice și întâlniri de grup.

Activități specifice din punct de vedere social:

-    Sesizări la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului locale privind situația copiilor găzduiți în centru;

-    Sesizări/solicitări privind diverse probleme/aspecte sociale ale beneficiarilor centrului, adresate Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului locale;

-    Evaluarea situației sociale a beneficiarilor. Identificarea nevoilor sociale și conceperea unor direcții de acțiune privind soluționarea lor. în funcție de caz, aceastea au constat în:

-Consiliere privind găsirea unui loc de muncă;


idrumare privind găsirea unui spațiu locativ pentru perioada post-găzduire;

-îndrumare pentru obținerea actelor de identitate/stare civilă;

-îndrumare spre unități de învățământ;

-Identificarea/direcționarea spre centre de zi pentru copii preșcolari și școlari;

-Intermedierea interinstituțională (poliție, instanțe de judecată, instituții de asistență socială, de învățământ s.a.).

Activități specifice din punct de vedere psihologic:

-    Psihoterapie individuală pentru beneficiarii aflați în adăpost, pe termen scurt și lung - demers pentru autocunoaștere și autodezvăluîre; evidențierea unor mecanisme de coping funcționale pentru situațiile de criză viitoare (demers pe termen lung - prin programul de monitorizare post-găzduire);

-    Psihoterapie de cuplu pentru persoanele ce solicită acest demers pentru înțelegerea situației de violență și diminuarea acesteia;

-    Psihoterapie de familie atât pentru beneficiarii aflați în Centru, cât și pentru cei din perioada de monitorizare post-găzduire (consiliere pentru diada pârinte-copil, cu sau fără consiliere de cuplu);

-    Formularea unor strategii pentru găsirea metodelor de a ieși dintr-o situație de criză după părăsirea adăpostului (plan de siguranță și de evaluare a riscurilor)


-    Grup parenting: întâlnire de 2 ore, în care mamele aleg activități ludice pe care să le realizeze împreună cu copiii. La sfârșit, urmează o discuție împreună cu psihologul Centrului cu privire la activitățile realizate, care au fost punctele tari/slabe ale întâlnirii, cum/de cine au fost luate inițiativele, care au fost lucrurile învățate.

ECHIPA

PROIECTULUI

Descrieți expertiza, dezvoltarea profesionala si rolul in proiect al fiecărui membru al echipei.


SUSTEN ABILITATE.

Descrieți modul in care organizația va asigura sustenabilitatea financiara a proiectului după ce finanțarea Avon va înceta.


EVALl'ARF

Descrieți metodele de evaluare prin care veți inregistra schimbările produse in viata beneficiarilor si a comunităților. Creați o lista de indicatori specifici (calitativi si cantitativi) pe care ii veți folosi.


Manager proiect - norma parțiala de 2 ore, asistent social cu studii postuniversitare in asistenta sociala si sociologie (masterat in managementul serviciilor sociale si dezvoltare comunitara), experiența in sistemul public de asistenta sociala (3,5 ani) si ca manager proiect (peste 6 ani). Coordonează activitatile de la Casa ADRA începând cu anul 2012. Psiholog - norma întreaga, studii universitare si postuniversitare in psihologie (masterat in Psihodiagnoză Cognitivă și Consiliere Psihologică), la care se adauga xperienta in lucrul cu victimele violentei in familie si voluntariat in domeniu, atat in tara cat si in stainatate.

Asistent social - norma întreaga, asistent social cu studii universitare in asistenta sociala, experiența de peste 1 an in asistenta sociala. Administrator- norma întreaga, studii in curs de desfășurare in asistenta sociala si experiența in administrare.

Nucleul echipei de implementare este stabil, iar experiența este acumulata in cei șapte ani de existenta si desfășurare a proiectului.

>istent manager - norma parțiala, studii superioare, activitati de


secretariat

Contabila - norma parțiala, studii superioare, activitati de contabilitate Colaboratori pentru servicii în proiect sunt: avocat, medic

Avocat - studii superioare, activitati juridice

-J

Medic - studii superioare, activitati medicale

Voluntari - aproximativ 20 de persoane, in general studenti.


De-a lungul celor opt ani de implementare, organizația si-a dezvoltat diferite instrumente prin care asigura sustenabilitatea proiectului. In primul rând, baza o constituie parteneriatele pe termen lung cu diverși finanțatori, urmate de alte forme specifice de fiindraising.

ADRA acceseaza începând cu anul 2012 fonduri publice prin Legea 34/1998. De asemenea, DGASMB este unul din finanțatorii de baza din ultimii ani, vizând costurile directe pentru beneficiari (hrana, transport, servicii medicale, etc)

Proiectul este gândit astfel încât, daca nu vor fi acoperite integral costurile, sa poata fi adaptat si reajustat. __

Evaluarea indicatorilor cantitativi este una din metodele prin care este

apreciat gradul de îndeplinire a obiectivelor si scopului proiectului si vizeaza numărul de persoane care primesc servicii sociale precum cele bazice (adapost, hrana, asistenta medicala, etc) si continua cu serviciile specializate de consiliere si forme de sprijin in procesul de reintegrare sociala.

De asemenea, utilizam si forme de evaluare calitativa care urmăresc schimbările pe termen scurt si lung in viata beneficiarelor noastre (persoanele care isi găsesc un loc de munca si care il pastreaza după plecarea din centru, persoanele care reusesc sa evite noile relații abuzive, persoanele care isi găsesc chirie si se implica activ in educația copiilor lor, persoane care reusesc sa de dezlege de trecut si sa inceapa alta viata, etc)

O alta forma de evaluare a serviciilor pe care le oferim este chestionarul de măsurare a satisfacției care este completat de beneficiare la finalul perioadei de găzduire in centru.


In ceea ce privește progresele din punct de vedere social si psihologic, acesțeasunt măsurate individual, râiin instrumente specifice celor de doifieițiîi precum, teste, interviuri inițiale siiinafeieuaJDari, fise de

economisire, etc.

REZULTATE (PE TERMEN SCURT).

Descrieți rezultatele estimate la finalul proiectului. Rezultatele trebuie sa indice schimbarea generata in rândul beneficiarilor.

Nu va limitați la indicatori de proces (ex: număr de participând la întâlniri). Identificați schimbările generate ca rezultat al activitadlor.

Rezultate de proces sau pe termen scurt:    -

Cel puțin 42 de victime ale violentei in familie vor fi asistate si susținute in procesul de reintegrare socială, astfel:

•    cel puțin 42 de beneficiari vor beneficia de asistență medicală de urgență;

•    cel puțin 42 de victime ale violenței în familie vor beneficia de adapost/hrana/igiena intr-un mediu securizant si departe de situațiile de abuz;

•    cel puțin 30 de victime ale violenței în familie vor beneficia de terapie individuală/de cuplu/de grup;

•    cel puțin 20 de beneficiari vor primi consiliere sociala si juridică;

•    cel puțin 42 victime ale violenței în familie vor fi susținute în identificarea unui loc de muncă, a unei locuințe, a unui centru de zi/gradiniță/școală pentru copiii aflati în grijă;

•    cel puțin 30 de persoane vor fi monitorizate după plecarea din centru

Schimbările incepute in cadrul centrului continua si victimele temătoare si neîncrezătoare in forțele proprii devin persoane responsabile si echilibrate emoțional, persoane care știu sa se respecte pe ele insele, persoane care si-au găsit valoarea proprie, persoane care reusesc sa de dezlege de trecut si sa inceapa alta viata, persoane care reusesc sa evite noile relații abuzive, persoane care isi pastreaza locul de munca după plecarea din centru, persoane care reusesc sa isi câștige independenta financiara si care se implica activ in educația copiilor lor, persoane care incearca sa stearga efectele violentei din comportamentul copiilor, persoane care invata sa isi gestioneze intelept veniturile, persoane care continua sa isi

imbunatateasca condițiile de viata si sa creasca in fiecare domeniu din viata lor, persoane care isi deschid noi orizonturi si lista poate continua.

PROMOVARE

PROIECT.

Descrieți modul in care veți promova proiectul - canale si metode de comunicare, grupuri dnta.

Activitățile de promovare a proiectului si cele de informare asupra

activitatilor vor avea ca obiective generale:

1.    asigurarea unei bune vizibilități a proiectului și a unei comunicări eficiente cu factorii interesați;

2.    comunicarea eficientă cu toți actorii implicați, de la grupul tinta format din victimele violentei in familie, pana la partenerii si finanțatorii din etapa de implementare.

Pentru acest proiect vom utiliza următoarele canale de promovare:

1.    Emisiuni radio si TV in care sa fie descris concret proiectul si noile imbunatatiri realizate cu ocazia noii finanțări

2.    Rețelele de socializare - cu min 50 000/an vizualizări unice

3.    Pagina web www.adra.ro care va fi actualizata permanent cu informații privind implementarea proiectului (știri, articole, comunicate de presă) -cu minim 8 000 de vizualizari/an unice.

4.    Raport anual - cca 5 000 exemplare tipărite

BUGETUL

PROIECTULUI

Bugetul total al proiectului: 231 268 lei

Suma solicitata: 231 268 lei

1.    Aceasta suma a fost propusa pentru a acoperi cheltuieli cu resursele

umane implicate in proiect, cu cheltuielile indirecte si cu cheltuielile administrative, conform bugetului atașat.    Zj

2.    Bugetul este solicitat pentru un număr de 7 beneficiari/luna.    /    /III.Buget proiect


BUGET Casa ADRA

4.66

Line Items

Units

Unit Rate RON

ff of persons

ttof

Units

Total RON

Total EUR

Personal

salariu brut + taxe angajator

109 008.00

23 392.27

Manager proiect

luna

4 026.00

1

6

24 156.00

Psiholog

luna

3 757.00

1

6

22 542.00

Asistent social

luna

4 294.00

1

6

25 764.00

Administrator

luna

3 113.00

1

6

18 678.00

Secretar asistent director 50%

luna

1610.00

1

6

9 660.00

Contabil 35%

luna

1 368.00

1

6

8 208.00

Costuri directe

80 100.00

17 188.84

Servicii - hrana beneficiari

per luna

3 000.00

6

18 000.00

Servicii medicale/igiena

per luna

600.00

6

3 600.00

Transport beneficiari

per luna

400.00

6

2 400.00

Afterschool/gradinita copii

per luna

500.00

6

3 000.00

Cursuri reorientare profesionala beneficiari

per luna

600.00

6

3 600.00

Activitati socio-cultural-recreative

per proiect

5 000.00

2

10000.00

Campanie sensibilizare privind VD

per proiect

8 000.00

1

8 000.00

Materiale didactice

per luna

250.00

6

1500.00

Uti lîtati adapost

per proiect

30 000.00

1

30 000.00

Costuri Indirecte

35 100.00

7 532.19

Consumabile office

per luna

200.00

6

1200.00

Produse curățenie

per luna

400.00

6

2 400.00

Echipamente securitate

per proiect

3 000.00

1

3 000.00

Cheltuieli protocol

per proiect

4 500.00

1

4 500.00

Mici reparații adapost

per proiect

24 000.00

1

24000.00

alte servicii

7 060.00

1515.02

Telefonie fixa/fax

luna

100.00

2

6

1200.00

Telefonie mobila

item

40.00

6

6

1 440.00

Servicii mentenanta IT

per proiect

2 500.00

1

2 500.00

Servicii internet

luna

100.00

2

6

1 200.00

Servicii paza

luna

120.00

6

720.00

TOTAL

231 268.00

49 628.33

RON

231268.00

EUR

49 628.33Costuri de personal

Costuri directe

■    34.64%

Costuri administrative

15.18%
ACORDUL DE ASOCIERE (r:

încheiat între:

1.    Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bueureșfo^cu sediul în municipiul București, strada Constantin Miile nr. 10, sector 1, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana S1MIEAN NICOLESCU,

2.    Asociația „Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor” - ADRA România, cu sediul în București, b-dul Pache Protopopescu, nr. 85, Sector 2, București, cod fiscal 14355291 înscris în Registrul Asociaților și Fundațiilor de la Judecătoria sectorului 2 București cu nr. 92/2001, reprezentată prin Director Executiv, Marius Robert GEORGESCU,

denumite în continuare “părți” au convenit in vederea implementării în comun a proiectului au convenit

C asupra susținerii „Centrului de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa Adra”.

Cap. 1. Obiectul acordului

Art. 1. Obiectul acordului îl constituie susținerea financiară a „Centrului de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa Adra”, destinat exclusiv persoanelor cu domiciliul în municipiul București.

Obiectivul general al proiectului este punerea in practica a prevederilor Legii nr. 217/2003 republicata pentru prevenirea si combaterea violentei in familie fata de grupul tinta, precum si dezvoltarea colaborării dintre organizațiile neguvemamentale si instituțiile de stat/autoritatile publice locale responsabile pentru asigurarea masurilor speciale de protecție, in vederea realizării interesului superior al familiei, in special al femeii si al copilului din grupul tinta.

Cap. 2. Durata acordului

Q\rt. 3. Acordul de asociere își produce efectele de la data semnării acestuia de către părți și este valabil pe toată durata de implementare a proiectului „Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa Adra”.

Art. 4. Municipalitatea București, prin Direcția Generală de Asistență Socială se obligă să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare.

Cap. 3. Contribuția părților la realizarea obiectului acordului

Art. 5. Municipalitatea București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiul București, se obligă:


b. Să asigure finanțarea necesară implementării în comun a proiectului „Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie - Casa Adra”, conform proiectului și bugetului anexat.

Art. 6. „Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor” - ADRA Români^ se obligă. >.

b.

c.

Să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării proiectului,

Să pună la dispoziție, în vederea realizării obiectului acordului personal speciali Să pună la dispoziție mijloace logistice necesare realizării obiachiziționeze, conform legislației achizițiilor publice și a celorlalte prevederi legale în materie;

d.    Să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București rapoarte asupra activității desfășurate în cadrul proiectului;

e.    Să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București deconturile justificative;

f.    Să respecte termenul de predare al deconturilor justificative, și anume, până la data de 15 a lunii în curs (pentru luna anterioară).

g.    Să respecte termenele de derulare a Proiectului conform prevederilor art. 3 al prezentrului Acord.

h.    Să furnizeze la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București orice informație, date, documente în legătură cu proiectul pe toată durata de implementare a acestuia;

i.    Să îndosarieze și să păstreze în bune condiții toate documentele aferente proiectului.

Cap. 4. Dispoziții finale

Art. 7. Părțile vor fi deplin responsabile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul acord.

Art, 8. Părțile se vor informa reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse pentru derularea proiectului și își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării proiectului care face obiectul prezentului acord de asociere.

Art. 9. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

^Art. 10. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților contractante.

Art. 11. Forța majoră, astfel, cum este definită de lege, apără părțile de răspundere.


Direcția Generală de Asistență Socială    Agenția Adventistă pentru Dezvoltare,    e


Anexa 3 la H.C.G.M.B....XI*


Buget

Centrul de primire în regim de urgență a victimelor viole țiței în faniî

BUGET Casa ADRA

4.66

Line Items

Units

Unit Rate RON

#of

persons

# of Units

Total RON

Total EUR

Personal

salariu brut +

109 008.00

23 392.27

taxe angajator

Manager proiect

luna

4 026.00

1

6

24156.00

Psiholog

luna

3 757.00

1

6

22 542.00

Asistent social

luna

4 294.00

1

6

25 764.00

Administrator

luna

3 113.00

1

6

18 678.00

Secretar asistent director 50%

luna

1610.00

1

6

9 660.00

Contabil 35%

luna

1 368.00

1

6

8 208.00

Costuri directe

80100.00

17 188.84

Servicii - hrana beneficiari

per luna

3 000.00

6

18 000.00

Servicii medicale/igiena

per luna

600.00

6

3 600.00

Transport beneficiari

per luna

400.00

6

2 400.00

Afterschool/gradrnita copii

per luna

500.00

6

3 000.00

Cursuri reorientare profesionala beneficiari

per luna

600.00

6

3 600.00

Activitati socio-cultural-recreative

per proiect

5 000.00

2

10 000.00

Campanie sensibilizare privind VD

per proiect

8 000.00

1

8 000.00

Materiale didactice

per luna

250.00

6

1 500.00

Utilitati adapost

per proiect

30 000.00

1

30 000.00

Costuri indirecte

35 100.00

7 532.19

Consumabile Office

per luna

200.00

6

1200.00

Produse curățenie

per luna

400.00

6

2 400.00

Echipamente securitate

per proiect

3 000.00

1

3 000.00

Cheltuieli protocol

per proiect

4 500.00

1

4500.00

Mici reparații adapost

per proiect

24 000.00

1

24 000.00

alte servicii

7 060.00

1 515.02

Telefonie fixa/fax

luna

100.00

2

6

1 200.00

Telefonie mobila

item

40.00

6

6

1440.00

Servicii mentenanta IT

per proiect

2 500.00

1

2 500.00

Servicii internet

luna

100.00

2

el

1200.00

Servicii paza

luna

120.00

6

720.00

TOTAL

_

231268.00

49 628.33

RON

231268.00

EUR

49 628.33

--

■ ppryrfrin r-Qoțnri

Costuri de personal

47.13%

Costuri directe

34.64%

Costuri administrative

15.18%