Hotărârea nr. 441/2018

HOTARAREnr. 441 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA ANAIS, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI "STOP VIOLENTEI IN FAMILIE! SERVICII COMPLEXE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE"


.... W'

ROMÂNIAprivind aprobarea Acordului de Asociere dintre Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația ÂNAIS, în

vederea implementării în comun a proiectului" Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială nr. 1227/10.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru sănătate și protecție socială nr. 44/25.07.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 38/25.07.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 7/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 443/25.07.2018 din cadru! Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 13 alin. (3), art. 16 alin (3), alin. (6) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

-    Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 privind Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă proiectul "Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie” prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Acordul de Asogiere-dintre Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Mut cypiMur Bppurești și Asociația ANAIS, în vederea implementării în comun a proieQfutaiz’^Stppvioteqței în familie! Servicii complexe

•y\\

ânlas tel.: 021305!>5 00; www.pmb.ro


B-dul Regina Elisabeta-nL 47, cod poștal 050pl3,s~>

pentru victimele violenței în familie", prevăzut în anexa 2 care face parte, integrantă din prezenta hotărâre.    -

Art.3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură finanțarea proiectului "Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie” conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel,: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Anexa 1 la

Proi££RJFORM CU ORfGj^

tei în familie?’


”Stop violenței în familie. Servicii complexcjumtru victimei

Având în vedere că scopul și obiectivele Asociației sunt în concordanță cu prevederile Legir nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familîe-republicatâ. dar și cu Hotararea de Guvern 365/2018 privind Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și anume acelea de a înlesni accesul \ictimei violenței în familie Ia servicii adecvate de informare si îndrumare socială, consiliere psihologică, consiliere juridicăși asistență juridică în fața instanței de judecatăîn vederea obținerii unui ordin de protecție, servicii ce lipsesc momentan din cercul serviciilor sociale oferite de municipalitate.'autorităfi publice locale, victimelor violențe iîn familie, Asociația își propune să dezvolte și să implementeze proiectul “STOP violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie" după cum urinează:

1, Descriere proiect

Scopul proiectului este acela de a participa activ prin diferite acțiuni la conștientizarea drepturilor victimelor violențeîîn familie - în special a măsurilor de protecție aplicabile din 15.05.2012 prin modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violențeîîn familie. Durata de implementare a proiectului este de 6 luni.

Asociația va facilita accesul victimelor violențeîîn familie la servicii specializate și complexe de consiliere și îndrumare socială, consiliere psihologică, informare cu privire la drepturile sale procesuale, sprijin logistic, informațional, consiliere juridicăși asistare în fața instanței de judecată ăn vederea obținerii unui ordin de protective. acestea se completează cu servicii de găzduire în regim de urgență cu preluare 24/24h. găzduire pentru o perioadă determinată. Toate serviciile vor fi oferite gratuit victimelor.

De asemenea, ne propunem să contribuim Ia implemantarea unui sistem de raportare și management al cazurilor de violențăîn familie și să participăm alături de alte ONG-uri ce activeazăîn domeniu, la acțiuni și proiecte ce vin în beneficiul victimelor violenței în familie.

Serviciile integrate urmează a fi furnizate de către Asociație prin două servicii sociale distincte și anume: ..Centru! de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie" și ..Centrul de primire in regim de urgență destinat victimelor violenței domestice "Casa INVICTA". Cele două servicii funcționează cu respectarea legislației în vigoare și standardele minime de calitate.

Cele două centre răspund nevoilor identificate la nivelul cetățenilor din Municipiul Bucureștiși

funcționează pe principiul complementarității serviciilor. PerspBatahpare deservește.cele două centre

A 'V>..    ‘
îpfirti


Centru, este organizat și funcționează cu respectarea principiilor generale ale sistemului național de asistență socială, a principiilor specifice care stau Ia baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică-nationalâ și internațională- precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

Serviciile sunt acordate cu respectarea programului de lucru al centrului, respectiv de luni până vineri între orele 9°° - 17°°.

ii) Obiective

Obiectivul general al proiectului, în cadrul căruia a fost înființat centrul, este punerea în practică a prevederilor Legii nr. 217/2003 republicata pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, față de grupul tintă, precum și dezvoltarea colaborării dintre organizațiile neguvemamentale și instituțiile de stat/autoritatile publice locale responsabile pentru asigurarea măsurilor speciale de protecție, în vederea realizării interesului superior al familiei, în special al femeii și al copilului din grupul țintă.

iii) Acțiuni și activități specifice desfășurate în cadrul centrului

•    Consiliere și îndrumare socială;

•    Consiliere psihologică/psihoterapie individuală și de grup;

•    Consiliere juridică;

•    Redactarea cererii privind emiterea ordinului de protecție;

•    întocmirea dosarului pentru instanța de judecată;

•    Asistarea victimei în fața instanței de judecată în vederea obținerii ordinului de protecție;

•    Asistarea victimei în fața organelor de poliție, în caz de necesitate;

•    Redactarea de plângeri penale și alte documente juridice;

•    Redactarea de adrese/solicitari către institutii/organizatii conexe, cum ar fi autoritatea publica locală cu

atribuții privind protecția copilului;

•    Informarea victimei cu privire la alte drepturi ale acesteia sau ale copiilor minori, altele decât cele ce reies din Legea 217/2003 republicată;

•    Inițierea și participarea la dezbateri, campanii de informare în scopul promovării și cunoașterii


eu grad


•    Colectarea de informații privind situația victimelor violenței în familie asa cum este descrisă violența prin Legea 217/2003 Republicata;

•    Identificarea și analizarea situațiilor cu care se confruntă vicimele violenței în familie. Stimularea comunicării și colaborării dintre ONG-uri și instituțiile de stat/autoritățile publice administrative și persoanele din grupul țintă care se confruntă cu cazuri de violență domestică. Cum pot ele solicita ajutorul acestora;


•    Consiliere vocațională si sprijin în integrarea pe piața muncii;

iv) Condițiile pentru accesarea serviciilor oferite

•    femei cu vârsta de peste 18 ani;

•    copiii indiferent de vârstă și numai însoțiți de tutore/reprezentant

•    persoane vârstnice indiferent de sex;

•    telefonic informațiile despre serviciile oferite și problematica violenței în familie se oferă și fără a se ține cont de alineatele de mai sus;

•    nu constituie criterii de discriminare următoarele:

o neacordarea serviciilor pentru persoane cu handicap locomotor (locația nu ne permite monatarea unei rampe de acces)

o neacordarea serviciilor pentru persoane cu deficiențe de auz și de vorbire o neacordarea serviciilor pentru persoane cu dizabilități psihice severe o neacordarea serviciilor pentru persoane puse sub interdicție

•    serviciile Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie pot fi oferite telefonic, email, cu sprijinul specialiștilor în domeniu, cu sprijinul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, reprezentantului legal/tutore/insoțitor;

A

•    In situația în care categoriile de persoane menționate nu pot fi sprijinite de către Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie acestea vor fi referite către servicii publice sau private competente;

•    acestor categorii de persoane sau aparținătorilor li se vor acorda servicii de consiliere și informare prin telefon/e-mail;

Serviciile sociale se acordă la solicitarea scrisă, verbală în cazul consilierii prin telefon a beneficiarului

II. Centrul de primire în regim de urgență destinat victimelor violenței domestice — Casa INVICTA

i) Serviciile furnizate

Centrul pentru primire în regim de urgență destinat victimelpc, yiplenței domesticeCasa INVICTA este un serviciu social al Asociația ANAIS. L    -r-H

Centrul răspunde nevoilor victimelor violenței în familie prin furnizarea- de srg^^sp^ciâljzate de primire și găzduire temporară pe o perioadă determinată, asistență rncdieală^î îngrijire înTtîgim_de urgență, consiliere psihologică/Psihoterapie, informare, îndrumare și asistență socială. Beneficiarii pot fi femei victime ale violenței domestice cu vârsta de peste 18 ani, copiii cu vârsta de până la 18 ani aflați în îngrijirea femeilor victime ale violenței domestice.

Centrul funcționează în București, spațiul fiind pus la dispoziție gratuit de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în baza convenției de colaborare încheiate între Asociația ANAIS și instituție si are o capacitate de 16 locuri (8 femei si 8 copii). ANES aduce un aport important pentru funcționarea centrului prin asigurarea, în afară de spațiul necesar, a cheltuielilor cu întreținerea spațiului. Centrul a fost înființat în cadrului proiectului "START- O viata de calitate in siguranta’TinanțatprinProgramul Operațional Sectorial pentruDezvoltareaResurselorUmane 2007-2013. proiectprin care a fostînființatșicallcenter-ul național cu numărunic, 0800500333. care răspune la problemele legate de \ iolențaînlamilie.

Centrul este organizat și funcționează cu respectarea principiilor generale ale sistemului național de asistență socială, a principiilor specifice care stau Ia baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică -naționala si internaționala- precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

Programul de funcționare al Centrului este de Non Stop. Programul personalului de specialitate este de Luni până Vineri între orele 9°°- 17°° .

ii)    Obiective

Obiectivul general al proiectului in cadrul caruia a fost infiintat centrul este punerea in practica a prevederilor Legii nr. 217/2003 republicata pentru prevenirea si combaterea violenței în familie față de grupul tinta, precum și dezvoltarea colaborării dintre organizațiile neguvemamentale și instituțiile de stat/autoritatile publice locale responsabile pentru asigurarea măsurilor speciale de protecție, în vederea realizării interesului superior al familiei, în special al femeii și al copilului din gniîpubfintL. ț\.

iii)    Acțiuni și activități specifice desfășurate în cadrul centrului « s i

•    Sprijinirea grupurilor țintă;

•    Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor;

•    Protecția și asistența victimelor violenței domestice, inclusiv protecția minorului in-fațâ violei domestice și oferirea de s<
protecție^ifldj^re, îngrijire șPwWliere


(consiliere și îndrumare socială, consiliere psihilogică/psihoterapie, consiliere juridică și după caz consiliere vocațională);

•    asigurarea protecției victimelor violenței domestice și a copiilor aflați în îngrijirea lor prin găzduirea acestora în adăpostul de urgență, pe o perioadă de timp cuprinsă între 1 și 7 zile cu posibilitatea prelungirii perioadei, o singură dată, cu o durata egală în funcție 4e complexitatea sît

•    asigurarea hranei si a produselor de igiena si îngrijire personala; - C'J ORIGINALUL j

•    colaborează cu polițiștii și alte instituții ale statului pentru inițiereâ^eiig^imoneg^ victimelor;

•    sesizează de îndată ce constată, prin personalul său, violentsc'flomestice tmpotrida rfiinorilor, serviciul de asistență socială competent și acordă, nemijlocit asistența necesară, potrivit le^> v /

•    asigură protejarea victimelor violenței domestice, cu acordul acestora sau al repreztSttanțiîor legali, prin izolarea de agresori;

•    asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor și a standardelor ocupaționale ale personalului angajat;

•    colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul adăpostului.

•    îmbunătățirea calității vieții femeilor și copiilor, victime ale violenței domestice.

iv) Condiții pentru accesarea serviciilor oferite

•    victime ale violenței domestice cu vârsta de peste 18 ani;

•    copiii cu vârsta de până Ia 18 ani aflați în îngrijirea femeilor victime ale violenței domestice;

•    în situația în care categoriile de persoane menționate nu pot fi sprijinite de către Centrul pentru primire în regim de urgență destinat victimelor violenței domestice- Casa INVICTA acestea vor Fi referite către servicii publice sau private competente;

3. Buget

Proiectul include un buget general dar și begete separate pentru fiecare serviciu în parte dat fiind faptul că activitățile desășurate sunt distincte și complementare.

Pentru buna funcționarea a centrelor bugetul necesar este ;

Serviciul


Buget/ 6 luni de implementare

Cheltuieli comune pentru proiect

114380 lei


174900 lei


Centrul de consiliere pentru prevenirea ți combaterea violenței în familie


4. Structura orientativa a personalului/serviciilor


I.    Personal/ proiect

1.    Manager proiect50%

2.    Personal administrativ 100%

3.    Personal curățenie 100%

4.    Servicii de contabilitate

II.    Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

1.    Coordonator centru 100%

2.    Asistent social 100%

3.    Asistent social 100%

4.    Servicii psihologice - prestări servicii

5.    Servicii juridice-prestări servicii

III.    Centrul pentru primire în regim de urgență destinat victimelor violenței domestice - Casa INVICTA

1.    Coordonator centru 100%

2.    Asistenta sociala - pentru permanență necesarul este de 6 minim angajați

3.    Servicii psihologice - prestări servicii

Serviciile juridice (consiliere juridică, întocmire documente juridice, întocmire dosare, pregătire dosar pentru obținerea unui ordin de protecție, asistare in fata instanței de judecata in vederea obținerii ordinului de protecție și altele) sunt asigurate prin Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violenței in familie.
încheiat între:


1. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Buc

strada Constantin Miile nr. 10, sector 1, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana SfMÎEAN

NICOLESCU.

2. Asociația ANAIS cu sediul în București. Sector 2. Str. Calea Moșilor nr. 256. bl. 2. sc. A. el. 1. ap. 1. Cod fiscal 29523440 si cont IBAN R002ROIN910400I08985R002 deschis la Idea Bank sucursala Moșilor, acreditata ca furnizor de servicii sociale, reprezentată de Mihaela Mangu in calitate de președinte denumite în continuare "părți" au convenit în vederea implementării în comun a proiectului "Stop violentei in familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie" pe raza Municipiului București

Cap. 1. Obiectul acordului

Art. I. Obiectul acordului îl constituie implementarea în comun a proiectului "Stop violentei in familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie" pe raza Municipiului București Obiectivul general al proiectului este punerea in practica a prevederilor Legii nr. 217 2003 republicata pentru prevenirea si combaterea violentei in familie fata de grupul tinta. precum si dezvoltarea colaborării dintre organizațiile neguvemamentale si instituțiile de stat/autoritatile publice locale responsabile pentru asigurarea masurilor speciale de protecție, in vederea realizării interesului superior al familiei, in special al femeii si al copilului din grupul tinta.

Cap. 2. Durata acordului

Art. 3. Acordul de asociere își produce efectele de la data semnării acestuia de către părți și este valabil pe toată durata de implementare a proiectului "’Stop violenței în familie.Servicii complexe pentru victimele violenței în familie’’

Art. 4. Municipalitatea București, prin Direcția Generală de Asistență Socială se obligă să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare.

Cap. 3. Contribuția părților la realizarea obiectului acordului

Art. 5. Municipalitatea București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiul București, se obligă:

a. Să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare;Art. 6. Asociația ANAIS se obligă:

a.    Să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării proiectufrri;

b.    Să pună la dispoziție, în vederea realizării obiectului acordului persoriaLspecialia

c.    Să pună la dispoziție mijloace logistice necesare realizării obiectului acordului ^precum și să achiziționeze, conform legislației achizițiilor publice și a celorlalte prevederi legale în materie;

d.


c. 1


II


Să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Bucurbștj rapoarte asupra activității desfășurate în cadrul proiectului;

e.    Să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București deconturile justificative;

f.    Să respecte termenul de predare al deconturilor justificative, și anume, până la data de 15 a lunii în curs (pentru luna anterioară).

g.    Să respecte termenele de derulare a Proiectului conform prevederilor art. 3 al prezentrului Acord.

h.    Să furnizeze la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București orice informație, date, documente în legătură cu proiectul pe toată durata de implementare a acestuia;

i.    Să îndosarieze și să păstreze în bune condiții toate documentele aferente proiectului.

Cap. 4. Dispoziții finale

Art. 7. Părțile vor fi deplin responsabile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul acord.

Art. 8. Părțile se vor informa reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse pentru derularea proiectului și își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării proiectului care face obiectul prezentului acord de asociere.

Art. 9. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

Art. 10. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților contractante.

Art. 11. Forța majoră, astfel, cum este definită de lege, apără părțile de răspundere.

Art. 12. Prezentul acord a fost redactat în 2 exemplare originale. în limba română, câte unul pentru fiecare parte.


Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Cosmina Ioana SIMIEAN NIC

DIRECTOR GENERA

~>


Anex


ixa 3 Ia


's.

n


BugetuCONFORM CU ORIGlUAtTTL?' J    LT ( ■    * 'J

Proiectului ”Stop violentei în familie. Servicii coittfrtexe-pentFU <ictinieU-vt6 lentei în familie” n y

\ î.-S    '

Linie

Buget

Itemi

Unitate

Cost/Unitate

Unități/

Procente

Total

RON

A. Cheltuieli per proiect

A.l

Personal

6888f

Manager proiect 50%

luna

4900

6

2940C

Funcționar administrativ 100%

luna

3780

6

2268C

Persoanl curățenie

luna

2800

6

1680C

A.2

Alte servicii

1950C

Mententanta IT

proiect

2500

1

250C

Servicii contabilitate si resurse umane

luna

1500

1

150C

Costuri promovare/informare proiect

proiect

5000

1

500C

Servicii de paza

luna

150

6

90C

Servicii de medicina muncii

luna

600

6

360C

Servicii comunicații (telefonie, internet, cablu, corespondență etc)

proiect

6000

1

6000

A.3

Alte costuri

26000

Taxe bancare

proiect

4000

1

4000

Cheltuieli neprevăzute

proiect

22000

1

22000

TOTAL (A.1+A.2+A.3)

114380

I

B. Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

B.1

Personal

100800

Coordonator centru 100%

luna

7200

6

43200

Asistent social 100%

luna

5300

6

31800

Asistent social 100%

4300

6

25800

B.2

Servicii

59600

Servicii psihologice

luna

3600

6

21600

Servicii juridice

luna

3000

6

18000

Servicii juridice - asistare în instanță în vederea obținerii ordinului de protecție

fază

procesuală

400

50

20000

B.3

Cheltuieli directe

6900

Transport

luna

300

6

1800

Material^didacti e/materiale terapie___

ocupâttonală >

proiect

A

300

1

300

LL

/ 800

4800


ii'L

8.4

- ..

ț/£.......

W>

Cheltuieli indirecte

Consumabile oftice

CONFORM CI

(P.r«ÎM!JL

j • i    2500Î

ți 1

2500

Protocol

proioegiy=

f 1

1600

Produse curățenie/igienîzare

proiect L-

1

1000

Logistică echipamente

proiect

2500

1

2500

TOTAL

- - ----■    -------...    .„-r=r    .

. . 1

■■

r. ■

174900

. ....    - ... ... ■■    z

C. Centrul de primire în regim de urgență destinat victimelor violenței domestice - Casa 1NVICTA

C.1

Personal

297000

______

Coordonator centru

(una

7200

6

43200

Asistenți sociali - permanență

luna

42300

6

253800

C2

Servicii

79800

Servicii psihologice

luna

1600

6

9600

L .

Servicii medicale - medicina generală

luna

1

1200

6

7200

Servicii si investigații medicale urgente și intrare în colectivitate

proiect

8000

6

48000

i

Servicii de curățătorie

proiect

2500

6

15000

C.3

Chettuleii directe

- '■

76296

Transport (adulți+copii)

proiect

6000

1

6000

Hrană beneficiari

zile

312

183

57096

|

Kit igienă beneficiari (adulți+copii)

proiect

4500

1

4500

Articole îmbrăcăminte

proiect

6000

1

6000

Obiecte cazarmament

proiect

1500

1

1500

Materiale didactice/materiale terapii ocupaționale

proiect

200

1

200

Activități socio-culturale

proiect

1000

1

1000

C.4

Cheltuieli indirecte

/■

13100

Echipamente de securitate și supraveghere

proiect

2500

1

2500

|

Administrare/Reparații/întreți nere spații/lgieniza re

proiect

3000

1

3000

Produse curățenie și igienă

proiect

2000

1

2000

Consumabile oftice

proiect

1800

1

1800

Protocol

proiect

1800

1

1800

_

Logistică echipamente (TV, Imprimantă etc)

proiect

3000

1

2000

TOTAL (C.1+C.2+C.3+C4)

466196

TOTAL GENERAL PROIECT (A+B+C|

/

.. L-/

755476