Hotărârea nr. 440/2018

HOTARAREnr. 440 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "DELIMITAREA AMPRIZEI LINIEI DE TRAMVAI 32 FATA DE TRAFICUL AUTO GENERAL"


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr, 13053/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 166/25.07.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 62/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 442/25.07,2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 56/12.07.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) iit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Delimitarea amprizei liniei de tramvai 32 față de traficul auto general”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai obiectivului

„Delimitarea amprizei liniei de tramvai 32 fata de traficul auto general,,

-    Valoarea totala a investiției este de 204.698 lei, inclusiv T.V.A., din care valoarea de constructii-montaj este de 142.027 lei inclusiv T.V.A.

-    Capacitate    550 ml

Durata de execuție    10 zile