Hotărârea nr. 439/2018

HOTARAREnr. 439 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LUCRARI DE CONSOLIDARE/REABILITARE POD STRAULESTI PESTE LACUL GRIVITA LA IESIREA DIN BD. BUCURESTII NOI PE DN1A (SOS. BUCURESTI - TARGOVISTE)HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Lucrări de consolidare/reabilitare pod Străulești peste lacul Grivița la ieșirea

din bd. Bucureștii Noi pe DN1A (șos. București -Târgoviște)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 13054/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 165/25.07.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 63/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 441/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 63/19.07.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de consolidare / reabilitare pod Străulești peste lacul Grivița la ieșirea din bd. Bucureștii Noi pe DN1A (șos. București - Târgoviște), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


\n

Anexa 1I


“Lucrări de consolidare/reabilitare pod Străulești peste lacul Grivița la ieșirea din Bucureștii Noi pe DN1A (șos. București-Târgoviște) “


1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

din care

Lucrări de construcții montaj: {inclusiv cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților)

Studii

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații


Expertizare Tehnica

Proiectare

Asistenta tehnica

Alte cheltuieli

2. Eșalonarea investiției:

Anull


3.000.271,22 lei

2.506.448,00 lei

1.785,00 lei

1.606,50 lei

13.685,00 lei

52.360,00 lei

26.184,53 lei

398.202,19 lei


3. Durata de realizare a investi.total inv:

C+M:


3.000.271,22 lei

2.506.448,00 lei