Hotărârea nr. 438/2018

HOTARAREnr. 438 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA SEMNEZE, IN CONDITIILE LEGII, PROTOCOLUL DE COLABORARE INTRE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE C.F.R. S.A. SI MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII CE VOR FI DEZVOLTATE DE CELE DOUA INSTITUTIIConsiliul General al Municipiului București


ROMANIAprivind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să semneze, în condițiile legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S A. și Municipiul București, în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de cele doua instituții

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură - Direcția de Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură nr. 951/18.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 37/25.07.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 65/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 440/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

- Adresa Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A nr. 16/1/a/2072,2094,2197,18.05.2018 - solicitare completări Protocol de colaborare;

; Adresa Direcției Juridic din cadrul Primăriei Municipiului București nr. 13261/15.06.2018; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2), din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Protocolul de cooperare între Compania Națională de Căi Ferate C.F.R S.A. și Municipiul București în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de cele două instituții, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, în condițiile legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. și Municipiul București.

Art.3 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 276/17,05.2018.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 26.07.2018 Nr. 438’n,


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectar 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1COMPANIA NAȚIONALA DE CĂI FERATE C.F.R. S.A.


COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A., cu sediul în B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, cod poștal 010873, Cod Unic de înregistrare RO 11054529, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9774/1998, reprezentată legal prin domnul Ion GAVRILĂ, în calitate de Director General, denumită în cele ce urmează “CFR S.A."

Și

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediuljn B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5, București cod poștal 050013, Cod Unic de înregistrare RO 10210948, reprezentată legal prin doamna Gabriela FIREA, în calitate de Primar General, denumită în cele ce urmează “MB,”

CFR S.A. și MB. fiind denumite în continuare în mod individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile”

Având în vedere:

•    Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•    HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi ferate “C.F.R." S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române;

•    HG nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Mașter Planul General de Transport al României;

• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare;

•    Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;planului urbanistic general (P.U.G teritorială prin care este corelatăîîffORM CU ORIGINALUL

erjitul de planificare strategică

LsțzVuJtai ea spațială a localităților și a zonei


periurbane/metropolitane a acestora Cu-nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor;

• Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

•    O.U.G. NR. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată;

•    Ord. MT nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor ministerului Transporturilor la documentațiile tehnico-economice ale investițiilor sau la documentațiile tehnice de sistematizare pentru terți;

•    Ord. MT nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul feroviar și cu metroul;

•    HG nr. 117/17.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România;

•    HG nr. 203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată;

•    Legea nr. 289/2005, privind unele măsuri pentru prevenirea ți combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată;

•    Norme tehnice, normative, standarde etc.

•    Avizul CFR și/sau autorizația de (a CNFR "CFR’’-S.A. solicitate prin Certificatul de urbanism se va emite conform Ordinului MT nr. 158/1996, în baza unei documentații tehnice întocmite în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, de un proiectant de specialitate autorizat AFER.

și luând în considerare

Interferența căilor de comunicații aflate în administrarea MB și CFR S.A., cât si necesitatea colaborării între cele două instituții, în scopul demarării unor obiective de investiție comune, cuprinse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă;

Situația actuală a unor obiecte de investiții care necesită intervenție urgentă și interesul manifestat de către ambele instituții referitor la executarea lucrărilor de reparare și reabilitare a obiectivelor;

Propunerile formulate de către ambele instituții referitoare la posibilitatea lărgirii cadrului de colaborare, atât sub aspect teoretic, cât și sub aspect practic, concretizat în desfășurarea unorîntâjrîiri de lucru între specialiști,

XTaPărțile au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare/ăstfeb——

Art. 1 Obiectul colaborării    \

Prin prezentul protocol părțile convin să coopereze în vederea reaftesrii obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de către cele două instituții, care presupun intețlerențe și/sau orice suprapunere intre proiectele ce sunt dezvoltate și/sau administrate de pricare dintre"; instituții.

Art. 2 - Scopul colaborării este de a accelera și facilita obținerea avizelor din partea celor două instituții și executarea lucrărilor de intervenție, reabilitare, modernizare.

Art. 3 - Modalități de colaborare

Colaborarea dintre CFR S.A. și MB se va realiza prin:

-    constituirea de grupuri de lucru, ateliere de lucru cu participarea specialiștilor de la nivelul celor două instituții, schimburi de experiența, schimb de informații, identificare obstrucționări și demersuri de urmat.

Art. 4 - Obligațiile părților

în scopul atingerii obiectivelor colaborării, CFR S.A. și MB își asumă următoarele obligații reciproce:

-    Consultarea reciprocă în ceea ce privește stabilirea și organizarea activităților comune derulate în temeiul prezentului protocol.

-    Punerea la dispoziție a materialelor și spațiilor necesare pentru realizarea obiectului protocolului colaborării în termen de 30 zile lucrătoare către grupurile constituite conform art 3.

-    Finanțarea, în măsura identificării resurselor bugetare, de către fiecare parte a cheltuielilor necesare realizării obiectului protocolului în funcție de evaluarea realizată în cadrul activităților comune.

k.


Art.5 - Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Art.6 - Protocolul are valabilitatea de 4 (patru) ani, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi perioade de câte 4 (patru) ani, dacă nici una din părți nu notifică celeilalte părți, cererea de încetare a valabilității sale, înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Art.7 - încetarea protocolului

Prezentul protocol poate înceta:


j CONFORM CU ORIGINALUL

“---—...    —1

zprezShful^


-    prin reziliere, în cazul neexecutării sau executăriLnecon de către una dintre părți a obligațiilor pu^văzute protocol;

-    schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfășurarea activității prevăzută în protocol;

-    forja majoră, dacă este invocată.

Dispoziții finale

Art. 8-a) Eventualele divergențe ivite între Părți în legătură cu prezentul Protocol (incluzând, fără limitare, cele privitoare la încheierea, executarea, interpretarea lui, precum și la orice consecințe ce pot decurge din acesta) vor fi soluționate pe cale amiabilă.

b) încetarea acestui protocol de colaborare va fi făcută sub forma unui solicitări scrise, cu 20 zile lucrătoare înainte de încetarea cooperării.

c) Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Acest Protocol va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația română în vigoare.

Art. 9 - După încheierea prezentului protocol, părțile vor nominaliza, în concret, obiectivele care fac obiectul prezentului protocol, ori de câte ori este necesar.

Prezentul Protocol a fost încheiat la București, astăzi ....................., în 2 (două)

exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE C.F.R. S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Ion GAVRILĂ

MUN1CPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL, Gabriela FIREA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,


DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Adrian IORDACHE

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURA p. DIRECTOR GENERAL