Hotărârea nr. 436/2018

HOTARAREnr. 436 din 2018-07-26 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului______T..
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8243/13.06.2017;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 116/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 438/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luînd în considerare avizul nr. 7/18.06.2018 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Nomenclatorul stradal al Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se aduce ia cunoștință publică și se comunică persoanelor și instituțiilor publice interesate

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndelinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


București, 26.07.2018 Nr. 436

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1semnificație


istoric


ziua Naționala a Românie» Unirea

zilei I ntornațronalâ a Munca


ffmi!i4v;miiM cu Românii»____ ziua luliitnaționala a Munca

/nuri Hiltmuiționa a a Muncii

1945 încheierea culm i le ai doilea razboifui mondial în Europa 2 ua Europei

începutul rovotuțioi pașoptiste țifriB) in BucutoșH

Ziua luptei pompierior dm Dealul Spitii cu armata turcă in timpul revoluției de ta 1U4H

Greva muncitorilor CFR-iști de la Atelierele Gnwțajjin 1933


începutul luptelor do la Ruhova (Buhjuna) din Ra/boiul tiu independentă \ 1876)

tiua începerii revoluției din București


fabricant on vânzător de aba {țesătură groasa de lâna}


lemn din specii du copac» exotici, greu, tarii, toarte durabil. de culoare neagra

oraș. județul Alba


slr. Goorgoscti -1


sat. județul Mureș


denumire de la clădirea Academiei/ Untverstlații (construită tn 18571Q64)

1+3


oîaș-for tare ață in Uacry {romana)

sat, puiuțul Sibiu


Pasam rapiloare de ii


inlr F.N


Pasare răpitoare de ii


Slr, Acvila (1871)


lângă răul Olt insula pe Dunăre (mundula pentru lacul rin acumulare Porțile de Fier) str losif Alhu, col. (secțiune), str Macaralei

sat. pidcful Sala)fd. F.N. din bd 1 Mai


piața Filantropia (1931)

slr. ton Mihaloche. str Compozitorilor. slr Poligonului

str. Zeco Mm; slr 10 Mai


sfr Nouă, str Frlaretul


str Regele Carol II. str Aeroportului (MC nr. 37/1940)


drumul Craiovec ulița / calea Spire» (până în 1877). șos. Casarmei (MC nr 33/1882}, preț 13 Septembrie intr F.N. (din str Angliei Nulu nr 17) inlr Ariciului; mir F.N. * III (din slr Zidim înlre Vii)

slr dobrogenilor; str Lupilor


str Mușat serg. (1941)


str Dr. Ai’igatoscu; Str. Dimilrio Cantomir (1941}


intr F N intr Ștefan Popa


str F N str Popa Ștefan


slr Marații


slr Ciment; str Porumbilor, str Islazului; slr Depresiunii str F N (din cale Piscului), str Noua. str Abatorului-Văcărești str Abatorului ulița Școale», ulița Colegiului, str Academiei, str Raimond Poincară (1919); str Academiei (1960) slr Trifoiului (1940), str Trifotu/ui-Șerban Vodă str George Coșbuc, str Aron Pumnul (MC nr 30/1941} slr. Poțjuiiarului; intr Deliiiîuhn; slr. Dafinului; mir Acvartiilni


„M

1036

mirare

Adierii

4

iinir fw.,mir Miunuiui

jilavei «rum

7674

alpo-—_

Adjud

municipiu, județul Vr.incea

3

Liviu Rebreanu slr

.57

1039    /

stradă X

Adrian

(Hadnan) împărat «oman 117-133 d Hr

5

s/r Popa Ntcu/ae (MC nr 3B/1Q88); slr Popa J'Jicotee-DeatiiI Sprei

Sabinelor slr

Gheorghieni slr

94 5

\    0329 /

aleoX^

Adrian Carstea sublocotenent

(1969-1989) sublucoienunl muu

3

aleea Răcan; alee Adrian Cnstea

Racari sir

Râmnrcu Vâlcea bd

URI

I \    3830 l

stnidâ

Adrian Patru, subloi;olenent post-mortem

(1970-1989). sublocotenent post-mortem. erou

1

str lolei slr Nicolae Balcescu, slr Carmen

Syîva

Chitită sos

Vălenii de Munte str

JJ

*_l_ y «no

stradă

Ady Endre

(1877-1919). poc) maghiar

1

aleea O - parcul Delavrancea; slr. Clucerului -A

Clucerului str

Barbu Delavrancea st»

——

39

Rl041

bulevard

Aerogării

1

str. F IM - parc Monlesquinu; str Robert (1937). slr cpt. av Puii Popescu (MC nr 36(1941). bd. Robert de Fleurs

București - Ploiești sos

CF București - Constanta

40

\Jp42

strada

Aoromodolului

1

1

str Tudor Vladimirescu (1941)

Laminorului bd.

16 Februarie str

41

i,043

Intrare

Aeronavei

1

fundătură U - Dobrogeanu-Gherea, «ntr

Olleanu sold

Constantin Dobrogeanu - Gherea str

L    1044

slradă

Aeroportului

1

slr Regele Carol 11 (MC nr 0/1932); șoseaua Aeroportului

Cbililei sos

București - Târgovișln sos

rț048

stradă

Afânata

sal, județul Vâlcea

1

înfrățim str

Adalin slr

- i-î>3

f104J\

intrare

Afirmării

2

alee Riului (neol)

Râul Cotenhna str

limila de proprietale

’4r>

1049 \

stradă

Afluentului

1

str Belizarie; str Luther Belizarie (1941)

Plevnei cale

Fluviului slr

JG

'• rlt>,50’-;,\

stradă

Agapia

comuna, judelui Neamț

1

Marmurei slr

Razelor slr

47

. fc , ..—

-'11062

• -■

slradă

Agattla Bărsescu

{1657-1939) actrița

3

slr F.N. -parc. Radonn; str Agatha Bârsescu unificata cu șir C - parc. Benndei

Viad Județu str

Mihai Bravu sos

1- .JJ1<J53

drum

Agatului

piatra semipielioa a

1

alee Aga | ului

Odăi sos

Stegarului drum

_>■ 1054

stradă

Aghireș

sat |ude|ul Sălaj

2

str. Gaelano Donrzelti; str 1 - parc. SNIC, intr Aqhireș

Piotr Urci Ceaikovski slr.

Georges Bizet slr

r^°

*S?J9ă6

alee

Agigea

comuna, judelui Constanta

6

Cupolei slr

Timonierului drum

c

A-

1055

strada

Agnita

oraș. județul Sibiu

6

slr Anton Tamara (MC nr. 36/1941); str David Tica

Giulesh cale

r\ 52

1057

stradă

Agregatelor

2

mir Progresului, str Progresului

Gberghgei slr

--

7 j

1058

stradă

Agricultori

2+3

Pactie Protopopescu bd

Theodor Speranția slr

s-t

xxxx

bulevard

Agronomiei

1

Horticultorilor piața

Aurel Popovici piața

1061

intrare

Agudului

(dud) specie du foioase care creste in regiunile temperate

6

intr Apelor

Dezrobirii str.

6

1002

stradă

Aiud

mur «pui. județul Alba

1

slr Volga

București - Târgoviste sos

Nades slr

1063

stradă

Ajustorului

6

Orșova str

Uverturii bd

9

1060

piața

Alba lulia

municipiu, reședința județului Alba

3

Unim bd Decebal bd

Bure bis la bd

\ <

1891

stradă

Albac

comună, judelui Alba

1

str Piața Floreasca, str Pravilei (MC nr 1211942), str Bunătatea Samariteana (MC nr 4611943)

Axmle Uricariu str

Cronicarilor

tr \

1

L-LJ. -

X

1067

stradă

Albatrosului

e

2

Ir N lae Neagu. sold 1941 slr, Dumitru

Cliivu. sold.

Colenltna sos

Andronacbe

1068

stradă

Albă

4

slr Gramonl

Regina /.laba piața

Gazelot-slr

10 0

Intrare

Albăstriței

plantă erbacee anuala

3

Fundătura Dreptăți» - 1

Nicolae Gngorescu bd

/    ‘ut-.

J

3

8011

Stradă

Albent

comuna, ju e ul Gor|

5

Alexandrin sos    /

Luptătorilor Anlifasqrst\dl

1 1 i;

()5

2347

stradă

Albești

comună județul Botoșani

2

Slr Episcopul Clement |MC nr. 29/1935); slr

Arhiereul Colisl (MC nr 15/1929)

Arhiereul Căliși str

I '

daucflustr

b(>

1072

Intrare

Ălbilița

4

Ir FN slr Sultzer fd Fluturilor mir

Fluturi i'neoficratl

Avalanșei slr

O.

h7

1073

stradă

Albinan

sat. județul Prahova

2

mtr Crivinci; intr Gheorgho Penciulescu: intr.

Constantin Penciulescu

lancului șos alee spate bloc

Cimitirul lancu Ncu’</

3

1074

stradă

Albinelor

nsecte zburătoare drn suoedamrtia Apoidea

4

Constantin Radule seu-Mo tru str

ViorelS'Tițr—-

-u;

1076

slradă

Albișoarei

pesle de lake mica. ioblei)

2

slr D - pare Ostrov / Imper (1936)

Ciocârliei str.

Obie(iior str

—y

107

stradă

Atbiței

ifera flori

6

Mărgelelor str

ci

1

0

stradă

Albotești

* kî t udelu

5

Alexandria sos

Luptătorilor Antifascist dn

FP ‘1

1

72

1084

stradă

Aldoni    ] sat. județul Buzău

1

slr H - cailier Larotnet; slr Anton Cehov

Redea str

Pietioșița slr

73

3659

stradă

Alecu Mateevici

8-1917) pruot, poet

2

slr E - parc Vatra Lumin    slr Argintari

str Lazâr Gtinberg l1 aza.— jmberg (MC nr 24(1948).

Calm Oilor slr

S<ca Alexandrescu slr

74

1086

stradă

Alecu Russo

(1019-1659), scriitor

2

slr Căruțași

Icoanei str

Mihai Eminescu str

75

1088

alee

Alcșd

oraș, județul Bihor

6

intr Libertății (Decizie SPC nr 3035/1957). intr Aieșd str Aleșd

slr Estacadei

Ghirlandei slr

78

1361

.    1«75J_

stradă

Alexander von Humboldt

(17G9-1B59). iiniuralist german

3

aleea 1 - Laborator slr Răsăritului, slr

Cao inului slr Andrașeșli

Breaza str

Agallia Bârsescu sti

79

1092

șosea

Alexandria

municipiu. reședința județului

Teleorman

5

prelungirea Rptiova. cafea Alexandriei, calea Alexandria, sos Alexandria

Rnhova r.afa

limita administrativa oraș

Braqadiru

uo

1094

stradă

Alexandrina

școala creștina din Alexandria (Lgipl suc tl-lV)

1

roae Cantacuzinu slr

Constantin Prezan IkI

HI

1095

strada

Alexandru

(1052 1916) Alexandiu FibpU5i;m Vutjiache, jiropriolar nl luroniiliu tiîirruîiit

1

parc. FiliposLii. aleea Alexandru (19121

Avialfwrior hd

Avialuntor bd

105

1490

stradă

A/exandru A. Philippide

(IWKI-ttl7‘J) IXXll

2

str OXja Bancic (MC nr 24(1948). slr Pin Brauanu

Polona slr

Aurel Vlaicu str

103

1096

stradă

Alexandru Angliei

urou primul război mondial

5

slr llie Oprea

Giurgiului sos

ZelanJor str

17!)

1097

stradă

Alexandru Antoniu

director general CFR

5

slr Akîxo Anton

Constanlrn Manescu str

Nicolae Galea str

2752

3742

bulevard

Alexandru Averescu, mareșal

(I859-I93B) mareșal comandant de armată in primul război mondial. om IlOWlC

1

str Salcia; sos P S Aurelian (MC pr

2BH912), str Mareșal Averescu 11939). bd

I.V Miciutin (1949); bd Mareșal Averescu 132221

Ion Mihalache bd.

P D Kiselell sos

Lt 11

82

1098

stradă

Alexandru Bălașanu

filai ilruj)

4

slr Balrimlor str Alexandru Balasescir. II

Cuza Vodă slr

1099

stradă

Alexandru Beldiman

11(1.12 11197). /muși

5

str Noua (sec XX)

Regina Elisabeta bd.

Eforie str    ””

113

6481

strada

Alexandru Bocanci

f J944-J977/. rvquor de UihiWitHHt șt Mm

5

intr Danielei -1

Danielei slr

1387

1100

stradă

Alexandru Boicescu. doctor

((«53-1893). medic pmliiilru, protusix

5

fd Dr Capșa. slr Dr Boicescu

Ana Davila str

Alanasle Demostone slr

•1153

1101

strada

Alexandru Borneanu, sublocotenent

sublocotenent erou primul război mondial

6

Str Spiro u (MC nr 30(1914)

Economu Cezatescu str

Corvimlor str

84

6635

stradă

Alexandru Bralu

(1918- 7) doctoriii drept. membru PNICD

1

Gheorqhe lonescu Sisești sos

Vârful Beruvoml Mare diurn /

Nadeș slr

2^U

1965

strada

Alexandru Candiano-Poposcu

general

(tti4t 190t). rjtttlerut pwUctpnnt kt rât boiul de independenții. om politic

4

Șerban Vodă cale

Mârășești bd

2703

*4—L

intrare

Alexandru Cămpeanu. maior

(1804-1916) maior, erou primul război mondial

1

alee Localei» 1d Impacarei fd F N din slr Maior Cârgpeanu

Alexandro Cămpeanu slr

Y~) 2704

JsSku

stradă

<A

Alexandru Cămpeanu. maior

(1BH4-191G), maior, erou primul război mondial

1

slt impacarei (MC nr 28(1939)

Iun Milialacbu txi    1

Birrbu Vladoianu str

«S

A

stradă<'/\

Ă A

Alexandru cel Bun

Domnilor al Moldovei ( 1<1(KM<I32)

2

slr Sfîntul Șlefan - Tei; slr Alexandru cel Bun Tm

Maica Domnului slr    .

Ctiilea M'iteescu

str

Qî 4309

!

i    itîo2

I *    H • '*

R    i

1    1 5

yraya    ț

Alexandru Cernat. general

(1H24-1B93). general, comandant al armatei române do operații, Război ul du Independenta (1077-1878)

1

Alexandru loan Cuza hd

Mron Cosbn sfr

■ m

O

s

-n

07

l ■--/

■    2319

■/(4421(----

-Xg.

stradă'"'

\

Alexandru Constantinescu

(1H5H 1926J jurist, om politic

1

slr. B - parc. Mmist Domenii; str. 1.

Miielenescu (1929-MC or. 18(1931); str. 1. Muetcnescu pil. av„ slr. Cimpioa. slr Mănăstirea Cașin (MC nr 9(1929)

ton Mtbatache btl.

ÎÎSjl.clflzăi,

1J

/ \

sel

Ircuftffi* Tmnn

O

r

t

isu

1T41-_■

stradă

Alexandru D. Xenopat

(1047 1920). istoric, litosol

1

slr Columb; str Xenopol

Arlhur Vuroria slr

GlXigllî 1

a

Inc

rirw ^iji|a

Jm

-*■ xxxx

intrare

Alexandru David

'(1934-190/) operator imagine

1

Iulian Mihu bd,    -

2

. 98

1112

stradă

Alexandru Depărățeanu

(1834-1884). pout

1

str Deparâțeanu (1910|

Gttvița cale

Aloj^țiSStvi 1

ian Ci

za bt£-?

/    76

1113

stradă

Alexandru Donlei

(1805 1855). latiufcsl

2

str Lipcanului, slr L ipanului unificata cu str Gomei (fosta str Popa Chițu (MC nr 28/1909)

Logofăt l.uca Slioici ^Ir-, -J*1

1    ; r

“    f ■» ă

lt:dăn.tf&i;.|țk

»/ jh

' > c

2ș^_

>-

X1114

stradă

Alexandru Făclie

(? *    erou nrih/ascrsi, puibctpimț

le războiul ctvtl din Spania

1

sli T rtu Maiorescu

Maica Teofana str

* j

Baia Spne Jir

3L    /

9/

xx\x

bulevard

Alexandru Furtunescu

(1912-1988). pfolesur zootehnie

1

Paul Rieyler bd    j

Mihai’ Ls^jonle str

HJ

stradă

Alexandru Giugaru

11007-1906). ador

2

str S - paie Vatra Luminoasă, str Lupeni (MC nr 24/1940).

Dumitru Tbeodor Neniifbii^str

Abla>Kizoscu slr

2 IM

1116

stradă

Alexandru Hrisoverglii

(1011-1037), JKiul

6

slf Alecu Hrisoverglii

Murelor slr.

r~

•1034

1110

islradă

Alexandru 1. Culieru, sergent

(1919-1945), sergent, cran ai doilea război mondial. Cehoslovacia

6

I su t - carter r urate

incinta industriala

Constantin Moise str.

consumi,n Moise str Sihstraru slr

94

1117

stradă

Alexandru lacobescu

(1874-1945). senilor

6

str lacobescu - Grozăvești

manii mduslnală

Ntcolae Cesârescu economu tfr

’lî»

3746

stradă

Alexandru lacovache

inginer

5

ssf lacovache

Verigei str.

Constantin Vodă Slr

06

1118

bulevard y

Alexandru loan Cuza

(1820-1073) Principe nf Principalelor Unite, României (1059*1866

1

str bd. Dreptului (MC nr 47/1889)

Buzești slr

Nîcotae Tilulescu șos

97

1W9    /

slrațla^j»-’''*

Alexandru Ipsilanti

(1725-1807) domnitor în Tara Romaneasca (1774-1782. T79G-1797) si în Moldova (1786-17801

2

str D parc Materiale de ConsfruclM

Armasul Marcu str

Vergutui sos

7*052

slrat^â

Alexandru Ivasiuc

(1933-1977) scriitor

6

bd Nou, bd. Proiectai str VasrleTudose [19»)

George Mihai Zamfirescu str

<w

/

Aii’. l\ *.>

piața

Alexandru Lahovari

(1841-1897). jurisl. om public

1

piață Dorobanților (1878-1910). piața

Alexandru Lahovary (MC nr 33/1910) piala V Kuibtșev piața Cosmenauțrlor piața Alex lal'ov.in (19901

Dionisie Lupu str - George Enescu str - Dorobanți cale -Eromia Gngorescu slr

. . A '

- ••; -iEpr\

stradă

Alexandru Lâpușneanu

domnilor ai MokJovei (1552 1561. 1564-1560)

1

Sfr ur /6 parc Bucureștii Noi/Bazitescu str Lâpușneanu Vodă. str Lâpușneanu

Chilila sos

Oilenier str

V/31ÎC3

Stradă

\

l

Alexandru Locustennu

, 1H48-1922). doctor veterinar organizator al serviciului sanitar veterinar

5

str FN parc Silviu lonescu

Rahova cale

Tulunari slr

J    11.22,'

Sl‘^

Intrare

i

!

Alexandru Macedonski

(1854-1920). poel

1

aleea A din Calea Dorobanți (MC nr 1/1928, slr Macedonski Alexandru, slr Alexandru

Macodonschi

Slanislav Cilioschi str

stradă

Alexandru Magatti. soldai

soldat erou al doilea război mondial

3

str E parc Hirsch Str Alexandru Magatlr

Mihai Bravu sos

Gheorghe Petrașcu slr

«kpI

1

<- -l126

stradă

Alexandru Moga. sublocotenent

sublocotenent erou primul război mondial

3

str Scurtă (MC nr 35/1930|i

Vasrfe Lucaciu slr

Labirint slr

101

1

1127

atee

Alexandru Mor uzi Voievod

Domnitor al Țam Românești; 1793-1796 1799-1801)

3

Alexandru Moruzi Voievod str

V/ărCn Vodă slr - alee spale bloc

192

1126

strada

Alexandru Moruzi Voievod

Domn tor ai Țarii Românești (1793-1796 1799-10011

3

str Campoduci 11925), prel. Campoduci slr prof ionescu-Gion (1928) slr Barba Rasa

Nerva Traian str

Viran calo

i ”

xxxx

bulevard

Alexandru Nasta

profesor topoijrat Facultalea de Agricultura

1

Viorel Ciurea slr

Privighetorilor alee

-“-

3257

3774

stradă

Alexandru Papiu llariarr

(1028-1077), țunst islonc om politic academician

" 3

str Pa/u'ur și fd Vasului

Drislor str • spale bloc

Ion Țuculescu str - spate bloc

jfr 25'»

1130

stradă

Alexandru Paulescu, locotenent

(7-1917) locotenent erou primul război mondial

2

str Hi ramului

Deiea veche slr

Teleajen str

’    2591

1131

stradă

Alexandru Popescu. locotenent

focolenenl

3

Poștașului slr

Bra(am slr

1010

1405

stradă

Alexandru Popișteanu,

comandor aviator

(1903-1941) căpitan aviator erou al doilea război mondial comandor post mortem

1

str Penteleu unificată cu str H - parc Ministerului de Domenii și Agricultură II și cu sir i - parc Ministerului de Domenii și Agricultura N str Eugenia Flore seu str

Zelrru ui-Gnvita slr Zefirului

Ion Mihalache bd

Sovep slr

V'

iod

1132

stradă

Alexandru Postolache. sergent

(7-1944) sergent erou al doilea razbo< mondial

6

Ghencea bd

1 Mai bd I \

3414

5056

stradă

Alexandru Romano

(1887-1916), picior

2

str Dimineței unificată cu slr Picior Romano str Grulro Romano, str Mântuleasa țseclrune) (1921)

Mânluleasa slr

Sfântul Șteipn str\

’Ă

rH—1

“■ț

107

1137

stradă

Alexandru Săvulescu

(1847 1904) arhitect

2

- .

slr F - parc Calaraș, / Mihai Eiravu. str

Arhitect Săvulescu

Mihai Bravo sos

Dimilrie HageiVȚSt^

1

.1515

k_ '

113B

stradă

Alexandru Sihleanu

(1834-1057). poel

3

str Noua-parc Clădirea Româneasca din Calea Călărașilor

Călărași cale

Z 1    V, 1

49B4

XXXX

piața

Alexandru Safran

[1910-2006) doctor ir» filosofic, wtonc si scriitor sef rabin România 11940-1947)

3

Vasile Adamache str ■ platou    •

Sinagoga Mare

- " . uiULA

r-

1142

- 4

2370

stradă

Alexandru Șerbănescu capilari aviator

(1912-1944). căpitan aviator ei ou at doilea război mondial

1

str Maior Cocovic,- uftrticalâ cu o secțiune din slr Aviației: str Bujorula.

Pipera sos

FicuSuiui bd-.    !    7

■    *■    * r'Jn

3

1W

6703

alee

Alexandru Tzigara-Samurcaș

[1072 1952). istouc de oria muzeograf fondaior al Muzeului National

2

Orz au str

--    Al

\    ■    r '/

<4^

’j

'"l _J

7830

(4606)

---I

stradă

Alexandru Vitzu, doclOr

1

J902), rnocTjc. nmtome/a/ fâman/uf fiziologic

5

i

-l

Slr C parc Panduri slr    "hdr. sk

3ergwitEmil dr. (1920),. ș    ioni, slr

PdrcufeH

JZW SW

Francisc losif Ramer slr

I

-r

no

i

1140

strada

Alexandru Vlahuța

{,050-1010). senăirf

3

slr Radulescu. str talropol dr (MC nr

28/1909)

Miicea Vodă bd

Nor va Traian slr

111

1142

stradă

Alexandru Zagoritz

Jl-1916). arhitect. urtw (Mimul război rnondiai

2

str E - parc Calarați

Nicolae Slamceanu str

Alexandru Savulescu str

113

1144

intrare

AIoxq Marin

(1,114-1805) piolusnr dăruie

1

aleea Alexe Marin

lulia Hașdeu intr

3711

1133

stradă

Alexsandr Sergheevict Pușkin

(1790-1037), pori, rus

1

slr H - parc. Jianu {Marmoiosch Blanc)

Juni, Monnul str

Mircna Eliade Iul

xx4972

1145

intrare

Alfabetului

lolaklatea Merelor unei limbi

6

fd Grozăvești, mir Gfozaveșb-I

Vasile Mitea bd.

49H3

xxxx

pia(a

Alger

capitala Ahiuriut

1

Rabat str - Errnl Panqrali slr -

A/exandru afee

114

«013

stradă

Aliman

sat |udc!|ul Constant

5

Alexandrin sos

limita de proprietate

115

1149

Stradă

Alton

vâri (316 tu) în munții Mehedinți

Cnipiițîi Meridionali

1

str Telegralului unificata cu str AÎion. str G-

rnl Prnporqescu

Haltei slr

lria| CFR

Arc

1150

alea

Aliorului

planlo cam conțin in tulpina si frunze

un suc otrăvitor

4

Aliorului str

''C?țr

7676

stradă

Aliorului

plante caro conțin in tulpina si frunze un suc otrăvitor

4

aleea Aliorului

Alexandru Ohrugta tul.

Emil Racovița slr

5246

piatetă

Allama Igbal

(1077 1030) poet pakislaiMiz

1

Barbu Delavranr.ua str - Ion

Mitiru str

..—------ .4.

1153

strada

Almaș

sat, |uduțul Amd

1

slr Nr. 21 - parc. Bucureștii Noui / Bazilescu: str. Mațjda Bazilescu; slr. Magtlalonn

Bazitescu. slr Bucovinei (1941).

Pintii str

Laminorului bd.

13-t

7841

stradă

Almașu Mare

sat. iudutul Alt»

4

str Razachiei (0 secțiune)

Giurgiului sos

Stră|a str

122

8041

stradă

Almașu Mic

sat. județul Bihor

4

Grădiștea str

Moklovem str

123

1154

stradă

Alpincști

4

str Barbu Știrbei, str Știrbei Vodă - comuna Ser ban Vodă (MC nr 30/1941)

împăratul Traian str

_

l~1155'%s

Intrare

Alpinîștilor

1

ld. Eroilor: intr Eroilor

Elie Carafoli slr

“7^3

.--1157 jA

stradă

Altoiului

5

slr Etiaclm Spiracho II

Zețarilor slr

Pășunilor slr

■ '•120

■ y

81 B7\

^trada

Alunelului

Dans iMjpulnr romanesc

3

Vi,ari cale

Mureșana str

127

1100

Strada

Alunișului

4

str Olteni, str Borzești (fasta slr Bucureasa).

Str Dumitru Fugaciu (zisa și str Paulma Stanovici) (MC nr. 30/1941); str mg. Vernuscn • toate unificate str Ion Alexandru, str Ștefan cel Mare, str Carpinișuliu.

Giurgiului șos - spate bloc

Ottem(a sos

fl61\

stradă

Alunului

1

slr Petro Angliei

Matei Corvm slr.

Mimozei str

y nu

.1162

strada

Aluviunii

H 4

slr Margine, -1: slr. Jiului: slr Aliviunn

Grigole Marin str

Chelie Turzii slr

r

-1

1164

strada

Amara

oraș balnear județul Ialomița

4

str Onești slr Logofătul Tautu (MC nr 30/1941); str Srnaranda Murgâșanu zisa $i slr. Gheorghc Ion

Farului str

Șoim

ÎS Str

rjj un

- +

1165

stradă

Amaradiei

afumi, nl răului Jiu

5

Iii. Calinca Grocescu

Gitortiilui slr

132

1166

intrare

Amazoanei

personaj dm tribul togundiir al tcinuilur războinice

3

ld □rislnrului

Drislor str.

a

J-

o

T

/

6691

piața

America Latină

continentul Aincnca de Sud

1

Primăverii bd - Lev Totstoi str Maxim Gorki str - Jean Monne, str Heleșteului str

i

t-©—

\

f “H

O

i9*

1169

stradă

Ametistului

varietate ile ci rari violel-albasirui

6

Inlr Mărgelelor, intr Greerului. intr

Ametistului

lultu Maniu bd - spate static carburanți

MargelelKsIr'

S

135

J

[ 1170

stradă

Amforei

vas antic grecesc pentru pastrat și

Kansporinl lichirfu si cjrnnn

1

slr Banul Maracino (Buletin SPC nr 1/1949), str Ștefan Lapiaru

Razelor str.

Vestei sltf 1

—O—

c

1171

stradă

Amiciției

1

inirâhru slr    /'

Marpiuroi ^tL^^

--G)~-

.XI

1172

strada

Amidonului

2

str. F.N. din slr. Glucozei; slr F.N din slr Ștefan cel Mare

Gheorgho Țițeica str - spat0    ~

proprietate

Caroteni stn U

l. r    i ■» V

l

Q

7235

stradă

Amilcar C. Sândulescu

elev militar, uriun, emu a desemnat Eroul Necunoscut al Românim

6

Dâmboviței str

1

■*

F

>

rz

___

\1173

stradă

Amintirii

1

slr Constantin Dumbrava

Chilila șos

Mnrgmui s,r<7 '.

/

r~

1

«*

k

4495

stradă

Aminnn

capitala letilainei

1

ld. Petoș, slr Peleș (1931): str Mierlei (1935)

Dorobanți cale

Jtej.

Al 78

stradă

Amnarului

bucata do oțel caic sa loto sen in vnctiimn ta aprinderea focului

6

slr F.N. - cari, CER Grantl

Țibles alee

ATînaTrFâtga str

145

1180

stradă

Amurgului

5

Drumul Serei. slr. L • parc. Rnhovn

Rahova cate

Salaj șos

Mb

5413

strada

Amza Peltea

ț lyjviyaj). acior    5

j$tr Hoenaru. sir Kevoiuvej

uaniOKM str.

147

1102

intrare

Amzei

Vistiernicului Amia Măresc» i’-IS3IJ ctitor al bisericii Amici jtt)05-78)0.1898)

1"

intr Amzei (1923)

j

Pata Amzei str

I4fl

1183

stradă

Ana Dnvila

(1834-1874), filantrop, solia dr Carol

Da vila

5

str Ana Davila (secțiune)

Carol Davtla sir

Atannsie Demostene str

14'1

1185

. c

intrare

planta medicinală

1

mir toanGh Duca (MC nr 29/1935); str ’BPiduIuk intr Cometă (MC nr 51/1940), intr non G duca (revine la vechea denumire MC nr 23/1945)

Căderea Bashirei sir

150

stradă

Anastase Siinu

(1854-/935/ cotecftonar de arta. creator al Muzeului $umt donat statului

1

str Eldorado, str Mitropolitul Șaguna (MC nr 44/1907)

Gheorghe Magliero bd,

Nicolae Golescu str

/VJSt

fîfc

stradă

Anastasie Panu

(1010-1867) 0111 politic

3

str 11 Iunie (WC nr 7/1887)

Oclavian Goga bd.

dumitru Papazogiu str

/A8?

stradă

Anastasievici Leonte doctor

f)B5f-/9/4/, medic cliirtnr)

5

str Nouă

Independentei splai

Ghoorgtie Marinescu bd.

s\

stradă

Ancu|a Bănoasa

solia banului Antonache Caliarht proprietari ai terenului, sec. XVIII

2

str 5 - parc. SNIC / Negroponlos

Fkxoasca cate

Serghei Vasiliovici Rahmaninov sir

^Js3

''-*^SJ2i<i\

intrare

Anda Călugăroanu

(1946-1992) actnta cânlareata

1

mir F W , inlr Antrenorilor

Clucerului sir

M'1

-^==^41

intrare

Andrei Bârsennu

(1050-1922)* profesor, director al Societaiir Aslra (1911 -19221

3

intr F.N. pare. Eisemberg

Andrei Bârseanu str

V-"'

■b

120eW\,

stradă

Andrei Murcșeanu

(1816-1863). poci

1

aleea A - Gherghef

Gheorghe Demelnade str.

Dorobanți piața

■tt/H

ijC^Y <?

stradă

V-.

Andrei Neagu, soldat

(    - 1877). soldai erou in luptele de ta

Grivita, Războiul de Independentă

3

Vâlsănețb str

Industriilor str.

3070

777o\

stradă

L t

I

Andrei Popovici. general aviator

(1883'IVG?) a participat la primul război mondial, s-a ocupa/ de aviația civilă

1

fd Frații Berce ni B sir Frații Berceni 0 . str Frații Serceni II str Berceni 0 D str Qclav Oculeanu.lt av (MC nr. 24/1934). sir Asbrfor

(Radu Belfer sir.

Banul Anionache sir

f

j*a

s

0419

'

te

Intrare

Andronache

denumre de la losh    r nor -es t

Bucureștilor de pe sie banului AndronachețFlore    0a

2

rtr 7 Noiembrie (Decizie SPC nr. 2000/1957)* aleea Jupan Alexandru; intr Regina Maria

Andronache sos.

Al

4 ’

-6418

șosea

Andronache

denumre de la I 1 il d    l-esli

Bucureștilor de pe mo

Amlrono loIFIori.    K

2

sir 7 Noiembrie sos Regina Maria. sir

Regina Mana

Colentinn sos

fimita administrativa

< ■ • -1

1210

intrare

Anestmelor

3

fd ropilor Id. Anestmelor

Anesline r str

1209

stradă

Anestinelor

3

td Gr    Id Gropile Raionului sir

Anostii

Delea Nouă sir

heodor Speranția sir

1211

intrare

Angelinei

6

mir Rindunetetor

Cetatea de Balia sir

1212

stradă

Angliei Cara. sergent major

6

str N Vama. str Cultul Patriei str Săgeții sir ara Anghel unificata cu str Bursucam

Ghencea bd

Vladea

a\tr

o

1214

strada

Angliei Dogaru

5

Imasului str

Suri am]

aiee\

2

1216

stradă

Angliei Ghete

3

m abncei Inginer Șlelamu', drum ab icei de Cărămidă Inginer Ștefanul*, drum Fab cer. str Ștefan tu, mg.

incinta    Republica . A

le ren ac

ric \

(

\ o ) &

1217

intrare

Angliei Ghetu.

3

Anghel Ghetu str

r

n

1219

stradă

Angliei Moldoveanu

4

str TudorGocu

Giurgiului sos

Pogoaneter sțfcî i

T-

--c

1220

stradă

Anghel Nuțu

5

!r Anghel Alexandru

Giurgiului șos

Cnslea lonesoCSun

—o

70

1221

strada

Angliei Saligny

, CCS

5

str arlainenlului (MC ur 51/1913)

Independenței splai

Regina _fcki^Li±Vi_ brrt

O

1225

strada

Angrenajului

2

Horlensrei str.

^■ppttnfuhdtr ■ -i y

>

1226

stradă

Anibal Theohari d t

5

str B parc Banca Comerciala

Panduri sos

Al£jiăndruA/itzu ■) r <

G

r"

1227

strada

Anina

jn

1

Ir. Anina, mir. Constantin Godeanu. șold (Doc zie SPC nr 3035/1957)

Aviației str.

hicoIaeCbculescJ stt,-

*    A ,*■

1

-----J

1228

strada

Aninoasa

w.a

1

str Nr 33 - parc. Bucureștii Noui / Bazilescu

Slânitesti str

Fabrica de Cârâmitfâ-s /

",    y

1229

strada

Aninului

1

sr Dr Rațiu

Butiiceni sir

LaMțjUjui sir

230

intrare

Aniversam

3

(d. F N,

Sudesti cale

t-    —

23

strada

Ankara

intiui

1

aleea Modrogan.aleea Vu,r ha aleea

D    hrna str D G Cbi

Alena sir

Dorobanți preta

rz-i

1234

Intrare

Antenei

3

ulița Grădinarilor aleea Grădinari intr

Zmeului

Ștefan Constantin str

175

1235

stradâ

Antiaeriană

5

drumul Margmei. str D -»    Comunala r.p

Cbtțtnau unificata cu str Antiaeriană

Ghencea bd.

Alexandria șos

17C

8123

strada

Anton Bacalbașa

(1066-1099), publicist, scriitor

4

str Oțelarilor și str Runcu (secțiune): str Oțelanlor (Dec CPMB nr 48511979)

Pnrincea slr

Ion Iriceanu slr.

3670

1241

strada

Anton Colorian

(1858-1931), chimist, prulnsix. propnetar al parcelam Deliu

4

slr T ei u 5 ui ui (fosta slr Colorian) (MC nr 29/1935)

Padesu slr

Peron! slr

4987

xxxx

stradă

Anton Golopentia

(1904 - 1951) sociolog Șl filosof

1

Fabrica de Cărămidă str

Hunii H. Stahl slr

177

xxxx

stradă

Anton Holban

(1902-1037) scriitor

2

Fabrica de Glucoza sos

Ionel Tendoreanu str,

2592

1242

stradă

Anton lonescu. locotenent

locotenent erou primul război mondial

2

str B - pate Locuințe ieftine din șos tancului

Viclnr Manii slr

Lourențiu Claudran str

178

1244

stradă

Anton Pann

(1796-11154) scruîor, folctensl. cnrnpozilor

3

slr Taurului (MC nr 12/1B81 și 52/1894)

Mircea Vodă bd

Unim bd. - spale bloc

820

1240

stradă

Anton Pavlovici Coliov

(UIR0-I994), scriitor rus

1

slr 1 ■ parc. Jianu 7 Mnrnrorosdi Blanc

Jean Mumiei slr

S? G\ 180

1 tnL\

6430

stradă

Anul 1B21

anul mișcării revoluționare condusa de Tudor Vladirriitescu

5

str Aslan Geta. Str Vamn

Tudor Vladimirnscu txf.

Raliovei cale

0432

bulevard

Anul 1864

anul reformelor economico, struale, fxrîitice iile principului României Alexandrii loan Ctiza

6

Piscul Crasani str

ll 102

•X O6G5

alee

Apahida

comuna, județul Cluj

3

cale Văcărești (secțiune) (WC nr 25/1882)

Panail Cerna slr

Mircea Vodă bd spate bloc

1 1B3

1249

cale

Apeductului

dontiiuiru de la apeductul dintre rezervoarele Brngadiru si Colroceni

6

CI toile Orzei str / Fabricii str

limită ailmmislrativa

104

1252

strada

Apele Vii

comuna, județul Dolj

6

fuliu Mnniu Ixf,- spate bloc

Fiolei intr

105

1253

bulevard

Apicultorilor

1

bri Mărâșeștr

Gheorgho lonescu Sisoști bd

Pădurii str

1HG

-^—^-4254

U J    ....

intrare

Apold

sat, |i idolul Mureș

2

slr Grtgoro Poncrutescu; aleea Purtau te seu din șos tancului 24-28 (1937)

lancului șos - spate bloc

Cimitirul lancu Nou

’•«    125Ș\

,- -'.2^.,.

stradă

Apolodor

AjHiknlor din Damasc (<: lid -e. 126)

arinii set roman

5

str Brancovoanu (MC nr. 50/1081): slr Apolodor

Puenaru Bnrdea slr. t Operetei slr

Unirii txl. - spale bloc

180

'' /

Î25B' A

_^.. .Z o\

alee

Apostol Mărgărit

(1034-1903), piolesni aromân rim

Macedonia

3

fd Mihai Gravu unificata cu slr Cocoșului, str

Apostol Mărgărit

Mitral Bravii - spale bloc

Decehal bd - spate bloc

1119

1259

stradă

Apostol Nicolac

2

Colentrnn șos

1

VJO

1260 —

strada

Aprodul Purice

personaj legendar du» lirnpul ilomnioi lui Ștefan cel Mare

2

slr Călușeilor (MC nr 30/1912)

Călușei slr

Vasului slr    v

-----Aa

191

71263 - -

stradă

Apusului

6

luliu Mamu txl.

Uverturii țrtJ

192

1266-

stradă

Arad

municipiu, reședința județului Arad

1

Str Florilor

Ciivija cale spate bloc

lriă| CF

X-W3

-<    1267

strada

Aragonilului

mineral folosit ca piatra pi apoasa

6

inlr. Mistriei, inlr. Aragnmlulut

Estacadei slr

Apusului slr

194

1269

stradă

Arămcști

sal, judelui Neamț

5

intr A - Măgurele, intr Arameștr

Nâsaud str

Spătarul Preda str - spate bloc

r\

1270

Stradă

Arbănași

sal, judelui Buzău

5

intr D - Măgurele, intr Arbanași

Năsaud str spate bloc

Si

alaiul Preda str spate btoe

z -

1274

stradă

Arbustului

o planta lemnoasa care ari* mat multe tulpini

2

Momeui slr.

!    <    198

L 1273

stradă

Arcadiei

regiunea din Grecia unlicti

4

Jilavei diurn

Cr

ițejbldr drum

l\    1277

stradă

Arcașilor

1

str. Soarelui (1941); str Arcadiei

Navigației str

1

1

S- 2

751280

stradă

Arcului

2

str. Arcului (1871)

Armând Câlmescu slr

Arr^eneasDp slr

ii 5?

]M    1

' ■ ~ i

V 1281

strada

Arcușului

3

Slr Cireșoaei (1930-MC nr 18/1931}, str

Dealul Cireșoaei, str Obadata

Anaslnse Pariu slr.    ---

J

î ‘‘TJ’

/

I|-^I2B2

strada

Ardealului

regiunea istorica și geografica din Inlefiurul altului carpatic - Transilvania

1

slr Nr 54 - pare. Bucureștii Noui / Baziîescu

slr, Lidia Baziîescu

Ciieșoaia str    z    v

EpisțmmTVur.a

- ■-» -------

slr

; o

1283

strada

Ardeleni

2

str Ungureni, str Liei unificata cu slr noua și str Ardeleni: str Lirei

Moșilor cale

Viilnrm rjtr \

î O

1

ff 1284

stradă

Ardezioi

roca argiloasa taie care se poate deslacn în fnî

1

slr E - Școaler, fd Tudor Enache

Nicolno Cărarufil str' 3

Misqtart. ții    "

2

----ș

X\1285

stradă

Arefu

comuna, judelui Argeș (cit Cetatea Porniri Km: XIV XV)

5

str Partizanului

Glridigeni slr    __

Cttăfferaqvei dri

ii xZ

țz

740

S. ’iw

intrare

Argeaua

rSzbot de fesul (formă arhaica)

2

intr F N din slr Sfintui Șletnn

Sfântul Slefan str

m—    r

alee

Argednva

așezare gelo-daoca pe valea

Argeșului, județul Giurgiu

2

Sucidava alun

limita Lac Funriuni

1^68

strada

Argentina

republica federala din America de Sud

1

aleea Blank B

lancu rl<» Hunedoara bd.

Paris slr

,JSJM

77'Je

strada

Argeșelu

sat. ionului Mrqe$

4

aieea noieneșn unincata cu aieea btraja (denumiri alei prin Dec CPMBnr 8G3/1972)

L>azaruiui orum

waja w

zio

strada

Argetoaia

sal, tudețul Doi,

2

fd Sfîntul Ștefan, mtr F M. dm str Sfântul Ștefan

Pristolului tntr.

Sfântul Ștefan slr

Ș30tf

stradă

Argilei

6

prtjl Oclavian August

Valea Viitor slr

^12

*^C--«9f-*îr

Intrare

Argintului

metal preț os alb strălucitei

3

mtr Zimbrului; fd. Istriei - Ifl

Istriei str spate bloc

Schilului slr

/xxxx

stradă

Argonului

gaz nobil

3

Intre Tarlale drum

limita SC Titan Transport SA

2,5

/ 1296

alee

Arheologilor

6

inlr Căprioarei intr Arheologilor

Veteranilor slr

Apeductului cale

216

i. 1297

stradă

Arhiereul Calist

Arhiereul CalisI Stratonichras ; 1800 18851 ctitorul biserici Dulea Noua 11872-18751

2

str Cariagdr unificata cu st» Arhierul CalisI

Calarasi cale

Orzan slr

22,

\l311

stradă

Ariei

1

intr Anei (secțiune) unificată cu str Anei str ,Cred nței

Chililer sos

222

/    ^67<Ji

drum

Arieș

allueni al răului Mumit

1

Cavmc drum

Lacul Strâulești

1    223

---pB78

alee

Arieșul Mare

afJuent ai râului Ancs

6

Ariesul Mare str

Ariesul Mare str

>A\    224

\7ț77

strada

Arieșul Mare

al'ueni ai râului Anes

6

intr Elanulu

Fabricii str

Bara de Aneț str

■Vț\A 225

iO

alee

Arinii Dornet

sat. județul Suceava

6

----

Poli lei micii slr

Tfcî?e

f1

alee

Artniș

comuna, județul Maramureș

6

Valea lalomiței str

Dealul Măcmului alee

i vL

4

stradă

Arionoata

soția boierului Ar ion (sec <1X,

5

Str. ArioilOăra (MC ne. 44/19,5)

Uranus slr

Lalee acces Academia Romană

atee acces Academia Romana Animi Ivi rea nu slr

7\

stradă

Aristide Demetriade

(1871 10301, actor

1

slr. Zorilor- str. Anslide Demelrrade

George Vraca str

Ion Brezeanu str

'1319"' \

stradă

Aristizza Romanescu

(1854-1918) aciuia

4

str A parc Tâbâcari

Avalanșei str

Verzișon str

7 £33

. . .

r

SJ

stradă

Aristotel

(384-322 i Hr j fcir^sof grec

2

aleea A din str. Pelrache Poenaru; Inlr

Anslote)

'Ricinului slr.

Tămâioarei slr.

*'>34

596

stradă

Aristotel Pappia, aviator militar

(1897-1917}. aviator militar If.we* primul război mondial

1

str Semaforului slr. B - cartier CFR Steaua; slr. Kiev

Ion Milinlachc bd.

Johannos Honleriis str

235

72493 '

stradă

Armând Câlinescu

(1893-1939). om po‘U

2

Carul I bd

Vasile Lascar slr

. •< ;■ -"w Lft ■>'

•-" 13^3 /

■ îV'

intrare

Armașului

dregător domnesc rnsarc -al Cu paza temnițelor

1

aleea Armanului, ateea F N - parc Calimacbe

Erernia Grrgorescu slr

- - - ----

'J    ' 237

A

-_^    ;1325

stradă

Armeneasca

denumire de la biseuca Armeneasca (sec. XVII 1011,

2

str Armeneasca 11871 £

Moșilor cale

Toamnei str    Ij

f    238

.fi

7873

stradă

Armeniș

Sal. județul Caras Soverin

3

str Noua; slr Maior Porumbaru (cunoscuta ți ca ton Porumbarii intre 193G-19G4); str

Becaiei,secțiune intre 1964-1973)

1 Decembrie Î918 bd.

Jean A. Sleriadi slr    '

<2> 239

1327

stradă

Armindenului

petrecere populara de t Mai

1

slr S - parc Jianu 1 Marniorosch Blanc

Aviatorilor bd.

Jean Monnet slr

240

1328

stradă

Armistițiului

5

Ferenlan cate

Salvier str

241

5275

stradă

Armoniei

2

slr Proteluîur 1192G)

Salcâmilor Str

Toamnei str

2421

1331

stradă

Arome,

2

sfr Pnmăvent < 1935). str Pnmăveret-Tet

Zambilelor slr

Ram un

ePțlF

1, 14

6518

stradă

Aron Cotruș

(1891 1961Î poet

1

Grigore Ga le ucu slr

L —y--

243

1332

stradă

Aron Pumnul

(1U1H-18G6) hnyvisi filolog, profesor (Cernăuți. Bucovina)

5

str Găttănan ■ Beția, str Gâttănan-Șerban

Vodă str Găttănan. str Aron Pummtt

Giurgiului sos

Parase

nvescA str

L o

. 44'

1334

intrare

Arpa?

aținerii nl răului Olt

2

mtr FN. dmslr Tratau

Tratai, slr

n 2

24!)

6474

|

alee

Arrubium

cositul roman situat pe tornuninl orașului Macin |tide!ul tmteea

2

Porolissum alee

jbao&iya Jr \

Od

_^_l

745

1

6673

(5622)

pi a ta

Arsenalului

tocat unde a fost A» sona/p# Ar/nafâr

5

preța Puișor p-ta 13 Septembrie

13 Septembrie cale lzvo«4tr

-

(T    >*--

rj

24(>

1335

intrare

Arsura

sat. ludețut Vaslui

3 ’

Fundâlura Cațelu -1 Fundătura Arsura

Vâslei mir - spale bloc r ■“

’* i

Constantin Tmlit str

»3 \ s

pate CC

O

247,

3484

strada

Arthur Gorovei

(1804-1951) etnograf acactemicon

5

fd Ferenlan -1 str Gheorghe Patoș

Ferentari preț

Gâlâulaț țfr - /

ȚO-1

3404

1340

stradă

Arthur Verona

;i868 1946). pjclor

1+2

str Memoriei; str Mercur (MC nr. 36/1FHO); str Slurza Dinnlrie (1914); str Pictor Verona umficală cu slr Chiiu Gh

Nicc-lae Golescu slr

Sa

J. L Caklerjinsir 1

--2

<

> i ir”

2C97

1341

stradă

Artur Vârtejeanu maior

(fflfîC-1918), locotenent cotCHNfll xrost modem, erou pamat războ* jwncfra/

1

str Rasboeni (MC nr 28/1912) Id Basarab

Scârlalescu str

Constantinache Carac

slr

248

—„-

1342

strada

Arțarului

arbore rezistent, cu lentrul ,Tb si laie

1

Slr TanaseTamara

GuAbiti cale

Lămâiului str

250

7682

alee

Arutela

castrul roman situat intre tocaMațde Pansa si Caciulata

6

CaSalis alee

Polaissa alee

-- - u    in- r - J

251

-

6539

strada

Asăll    wna judelui Qacau

6

J,

Constantin Tite* Peirescu slr. • .pate totoc

_ -1

202

1347

stradă

Asistentei

5

nl< Corintul

Munții Cai pat i slr

Sala) sos

253

1340

stradă

Astronomului

1

slr. Zahana Pelrescu (lir    Ir. Astronomului

11913)

Puțul cu Plopi slr

Luigi Cazznvilan slr

2708

1353

strada

Atannse lonoscu, moiot

(7-1917). maior erou prunul rnzboi mondial

2

stradela tancului

tancului sos

Valra Luminoasa slr

283 î

1351

stradă

Atanasie N. Demostlien. general doctor

(1045-1925) gtMWiit ruvr/rr; chf uy. /wofesor

5

str Dr G-ral Demosthene unificata cu slr Dr Rommceanu (1928). slr Ana Davtla (secțiune)

Alexandru Boicascti slr

Nicolae Paulescu slr.

254

1356

strada

Atașamentului

3

inii Moților (1942)

Molilor slr

255

1357

strada

Atelierele Noi

Atelierele CFK

1

bd Atelierelor Nor (secțiune)

Giulești cale

Lămâiului str

25b

1358

stradă

Atelierului

stradă câbe prunele alebeto dc rCfjțjrntit CFH

1

Slr Atelierului (1 B‘J3)

Cameliei str

Griviței cale

25?

6408

stradă

Atena

cîipiUtbi Gritcitîi

1

alena Zoo (1935)

Alexandru alee

Ankara slr

2511

4884

stradă

Athanasie Enescu. general aviator

yu/iotal «ivra/ur, «r participat (a primul război mondial

1

str PalazulMare str Ptaeșului (193VMC nr 29/1935); slr. Ecaterinn Teodoroiu; str Dinu Cuțanda zisa și slr C A Rosetli

Grivița cale

Hermnn Oberlh str

Aj537

1350

stradă

Athanasie Stoicescu

Economii

{1îl&î-1014) preot paroh ientiom    ~1

stavrofor nl btsvncu $/ lt«; Gortjiuit 11077-1914)

6

slr Macovei

1ti(li!)K*ndnii|ei splai

□ra|na str

\    1359

stradă

Atlasului

1

slr Alexandru Salna, str J - parc Valra noua

Apicultorilor Ixl.

Gheorghe Ștefan str

lob

1360

stradă

Atleților

2

str Racii

propriei,ița privata

Valea Jiului slr

w’

^>362

stradă

Atmosferei

6

str A - parc Enco Și Froda Rotemberg. slr Albăstrelelor

Cosim Nenilescu str

Cupolei str

2/5

1304

piața

August Trcboniu Laurian

(IMCMMtl) lingvist, istorii:, piotcsnr

3

piața A T Laurian (1922)

Malei Basarab str -Logofal

SJdnște slr

4035

.. -    _1365

Intrare

Augustul Dan se/ge/tf

). swyvnt ohmi iitttoihM război mondial. Unțjana

1

intr. Suvaslo|jok aleea Sevaslopot

Seva stopul str

-Aă

X^d

<VY

3257-v

'•?    4*\

strada

Aura Buzescu

(1094-199?) ncln(a

2

slr N - parc Valra Luminoasa, str Leonlc Filiposco (MC nr 24/1948); str Breslei

Valra Luminoasa slr

Ion Coravu slr

'. :iub

... . -    7

1306 C.'\

stradă

Aurel Baeșu

(1H!II>.1!J21I). pirltu

1

str nr. 45 parc. Bucureștii Noui / Baziiescu str C lonescu preot (1941)

Bucureștii Noi bd

Slamleșd slr

t - ztf’8

1367 x

stradă

Aurel Boțea, locotenent

(?- 1916) facoterien/ erou. pomul război motiriwf

3

str Didițel

Drislor slr.

CalQian Județn str

7V'<

1308

intrare

Aurel Ciuren

pomul farmacist român in Bucuroșii

5

td. Sebaslian

Mihnil Sebastiao slr

Samuil Vulcan str

2Q5

V‘    / ’

1369

strada

Aurel Florescu

(191)7 ?ț funcționar membru PCR

VMÎÎ

5

str fiac/ius

Topoloyuli» slr

SalvAstr.

. . /266

j<xx?t 7

intrare

Aurel Giurumia

(1II31-2DU4|. uclni

1

Franc isc Munlennu str.

“7 '6496

stradă

Aurel Perșu

(1H9U,11177), ingtuur

4

piei. Constantin Brancoveanu

Țurnu Măgurele str

BinJlui stk

2GII

f    xxxx

plata

Aurel Popoviciu

[jtolusiH epidemiologie zoologie

1

Agronomiei bd - Ghernsim ConslantiiiRSCu Ixl - Nicolae FiJrp bd - Lascar Buruiana str - Vast le Ghebe slr.

1675

/ I 1370

stradă

Aurel Țipeiu

(1fl7(M917)* ftlUIKIMSl, bKXllUtHîlU, erou pomul război mondral

5

Str Noua dm str Carol Davifa nr 36

Carol Davila str    __

EautjiKfhofLl«

ir

[ 2

-371

stradă

Aurel Vlaicu

(16B2-W13) inventator ctmslrudor do

avioane, pilo!

2

slr Țăranilor (MC nr 23/1909), slr Țăranilor (1571)

Icoanei slr.    / . '

Ștolan iei Mrbe

V A

50

Y    270

277

intrare

Aurora

1

aicea Progresului (1023)

Ionel Perlea str.    „ a ?

' '    \ l

7^f1 yh . .X-

-Jta74

stradă

Aurului

mulai prețios galben strălucitor

2

ințr Alexandru Nicolae sold.: inlr. Aurului

Panlelirnon sos

* '7 II

O

J? iri

(ip75

stradă

Austrului

vânt secetos

2

str. Austrului (1893)

Pacliu Priilopopeseii bd

Țepeș Vodb^tr

n

273

j

H377

stradă

Automatizării

1

slr Elena Pavei slr H parc Vatra noua

Vormceni str,

(jheoTgiiă^lelan j

' 2

'    270

1B78

strada

Avalanșei

4

txl Tabacari (secțiune) (MC nr 25/1882). slr Sultîer (MC nr 18/1031)

Unirii splai

Gfieorghe Șincai b

1 P

277

4011    \

. -------

stradă

Avântul

1

slr A ■ cari Strauleșli - Finanțe

Acelilcnei slr

1

2«2

r

y

bulevard

Aviatorilor

1

bd. Son Anlonescu mareșal, bd. Gheorghe Buzdugan (MG nr S1/1929). șos Jianu (1895/1099) (secțiune), bd Generahssimul Slahn (MC nr 45/1946 și MC nr 41/1948)

Vicleniei piață

Mircen Eliade tul./

îeipnffrt

2K3

6702

piața

Aviatorilor

1

piața Eroii Aviatori

Aviatorilor bd, - fon Mineri slr. -Gh, Demolriade slr

40J

IbUb

OHtft

Barajul lezeru

oara/ natural pe lecui le/eru-igiuu (Miititu Trotus)

3

Lucie,iu Pâlrățcanu slr

1 Decembrie 1916 bd

354

7687

--

alee

Barajul Lotru

barai pe lacul de acumulare Vidra, răul Lolru

3

Nicofcic Gngorescu bfl

Barajul Sadului alee

355

. y* ~

a>6

rf-

Barajul Rovinari

baraj pe tactil tto acumulate da pe răul Jiu

3

aleea Baraiul Dunării

Barajul Dunam alee

1 Decembrie ,918 bd

356

îiâă—*

Barajul Sadului

bara/ pe lacul t/c acumulai e de pe râul Sadu. af/uanf al Oltului

3

Liviu Rctjreanu slr

Conslanbn Brâncuși str

357

' 1510 /

alee

Barajul Uzului

tiara/ pe lacul de acumulata de pe răul U7. aținem al Trotusutui

3

1

Barajul Sadutur atee

Saraiu Bicaz alee

350

1511

stradă

Barajului

5

str Dumitru Avram, str Corabia

București - Măgurele sos

........

Teiuș slr

359

3512

stradă

Baraolt

oraș, județul Covasna

5

str Gbeorghe Șmcai slr Radu Slaieu

Spulber slr

360

T515

stradă

Barbu Brădescu

( ? - Ifiăfl) mare Ban, Tara Româneasca

2

s1r Petre Secâreanu

Ghmea Brălăsanu slr

Secâreanu Dumitru mir - spate imobil

361

11516

stradă

Barbu Delavrancen

Barbu SteFanescu Delavrancea (1858-,918). senilor. avocal. om politic, primar (1899-19011

h 1

str Avedic. alee barbu Delavtancea

Ion Mihalache bd

rit. ■54m

/ 1W> n»

stradă

Barbu Iscovescu

(181G»1654). picior

1

sli Vt ■ paie. Jianu (Marmoioscli Blanci

Teheran slr.

Primavem bd

^■>^\ 362

stradă

ÎBarbu Lâutaru

f / 780-18581 cântăreț. cobzat violonist

1

S1r Țiganilor (1099). slr Gherase; str

Câmpului; slr Târgoviștea Veche (1923). str Barbu lautaru 1(1934}

Gnvița cate

Turda str

z m—

stradă

Barbu Lăzâreanu

(1861» 1957) «slane lilcrnr., publicist academician

3

fd Luncii Dudețli, Id Luncii

Nitolao Pasc slr

Danobiu slr

fr

-1JJHÎ

^1S<V"

stradă

Barbu Paris Mumuleanu

(170ă-1837). porii

2

slr Marginei <1893. MC nr. 30/1912); slr B. P

Mumuleanu {1934)

Ghiocei slr

Tunau slr - spate bloc

Uj

* Hj

152^ ”

strada

Barbu Urlaanu

capii an de panduri din oastea lut Tudor Vladimirescu (1821 j

5

Slr 0 cartier Panduri; (d. Brănzescu: slr

Barbu Urteanu

Panduri șos

a S

11525^’

strada

Barbu Văcărescu

(1700-1756) mart h.

1752 175a)

2

str H parc locuințe ieftine ș> o secțiune din Drumul Lacul Toiului

Șlefan cel Mare sos

Pipera sos

345<T'

stradă

Barbu Vlădoianu. general

(1812 1876 generat

186    4)

1

str Vladoranu IV str G-ral B Vladâianu

1193 MCnr 16/1931)

Banul Mania bd

Ne e slr

î

Jf.

J1528

stradă

Barcarolei

t

3

sli Ana Ipalescu

Gara ale sos

alsaneșli str

1530

strada

Bardului

4

erban da

O mpu i slr

3

1532

strada

Barierei

1

V l__

153

intrare

Baritonului

-1

L

O j

1535

strada

Barometrului

1

536

strada

Bartok Bcla

;(    ) ori po . or si prams

ipq

- pai

te    rw f

360

53

strada

Baru Mare

;;    >ri fa

oqc

;stl 3

154

strada

Basarabilor

dor cart! - i

1 ■ - 1) ..

tec

38

stradă

Bascov

365

strada

Basmului

c

386

strada

Batiște

1 J

< d .    )

»( 1

fi

1

307

strada

Bauxitei

1 uimi» os r n

IW b ;

- "ll\ ■

188

stradă

Bazaltului

si toca

-9;

_ Q<    . _________ ,

î |!(ț

^3

1 s

380

strada

Bă bem

or s j    V'lcea

r

■- 11

190

I

strada

Băbești

si    5

r

< L‘ i

o

391

stradă

Băcani

0F1

vu    t    t    1

ns    ‘u,.

j/ P

2

392

j

stradă

Băcânau

i    ’    VV

--T2—'

193

strada

Băcia

. 1

W 1

lua

r-

3îM

tr

Bâdeni

O

- -——_ —

r-

396

Bâiculești

F

397

Bâiculești    »

_____ !

ucu

•<] s uti

_1

399

1567

strada

-----------..    -j.a_..-, ,,    —    i    iii---_■

Băilcști    Iniiinicipiu. județul Do'.i

4

slr Palrașeu Vodă (MC nr 30/1941); str

S loc no seu Paraschivn

Giurgiului sos - spale bloc

Nicolae Tirpuș slr

400

7689

aleo

Bâiuț

, județul Muiainuies.

6

Pnrva atee

Parva alee

401

15G9

stradă

Băjoști

sat, |ude(ul Argeș

5

pred, Qachus

Grapur slr

Bachus slr.

402

1471

Inlraro

Bălăci

comuna, țudețul Teleorman

4

(d. Jilavei • 1

Jilavei drum

404

1575

stradă

Bălăncști

comuna, județul Gog

5

str Balaneșii unilicata cu slr Rimmcu Viicca

Garoafei slr

Tărgu Cnrbunesli str

1    405

4013

stradă

Bălăria

sat. |uduțul Giurgiu (azi Valea Plopilor) loc a1 unei lupte din Primiri Război Mnndinl 1916

1

Bucureștii Noi bd

pT\oti

5634

Stradă

Bălcoști

oraș, județul Vâlcea

3

str Știutul Muta (1924)

Comeliu Coposu bd.

Stelea Spălatul str

1675

stradă

Bâlciului

târțj niaru, periodic si cu petreceri populam

2

Fd Matasan(MCnr 7/1927), mir Malasan

Mâlasau str

Agricultori slr.

X    1670

stradă

Băldana

sal, ludului Dârnbovița

4

str Dumbrava Roșie (1940). slr Steluța

Alunisulm slr

Melirteșli str

Ii 328

1677

stradă

Bâlea

lac glaciar in Munții Fngainș

4

mir I parc Chiriașilor , slr J- parc

China$>lor; Intr Râfea

Moșoaia slr

Petrikivn str.

1 ’<U)T

1579

Stradă

Băleni

sal, județul Gntoh

5

aleea Popa ștefan

Suliței slr

Popa Ștefan slr

4«0

1580

stradă

Bălinești

sal, nulului Suceava

5

aleea Elena Teodoresco

Giurgiului sos

limita tle propnetale

400

1581

stradă

Băltărețului

vânt călduț, umed

5

s/r lancu Biltirelu, alee Pucioasa (secțiune)

FucioaSfi atee

Dorneuscu str

<110

stradă

Băltcni

sub județul Ilfov

2

slr Sânicoara (MC nr 29/1935). str Sfinții Voievozi (MC nr 2V191G)

Crislua Mnteuscu str

Teiul Doamnei str

■IU

1563 s

intrare

Bâltișoara

sal. județul Gog

4

slr F.N.

Acliunn slr

h

. 4tî

4584 r ;\

■ -> \

stradă

Băltită

sat. |udoțul Prahova

4

str Heliade Radulescu (1940). str nr 1 -din str. C-lin Brâncnveanu

Constantin Brâncnveanu bd.

Huși str

413

strada

Băneasa

(soția banului), fosta comuna

suburban,i

1

str Apokxtor (MC nr 36/1941)

Marinarilor str.

Ficusului bd

414

5629

_

stradă

Băniei

rusudmtn hanului (in principal orașul

Craiuva)

3

slr Slinlul GIieorgliB Nou (MC nr 12/1907)

1 C Bratianu bd

Caval» Vecin slr

41Ș

1686.

stradă

Bânișor

sat. județul Salaj

4

aleea A din slr Viilor

Stoian Mililaru str

Luminișului slr

410

44^9

alee

Băraganti

sat, |udu|ul Constanța

6

Slr Melcului

Cupolei slr

Timonierului drum

^417

’ 1569

stradă

Bărâțioi

deiiEtniuc du ta biserica mmnnci-

catolica (soc XVII. ifMB. 1928)

3

str Baralia(l05G) str Baraliei (1B71)

1 C Bralianu bd

Cornelul Coposu bd.

410

1590

stradă

Bărbat Voievod

doiiuiHur la sud du Crwpnți, sec XIII

2

str B - caitier Coleiitma

Cotenlina șos - spate bloc

Ipsiluiiti Voievod slr.

419

1591

stradă

Bârbâlcscu Vechi

rieritwrp dc fa hisunca St Nicuttiti of

FilareUtiătbăfesa/ Vecii» f!764 1937}

5

Raliu va cate

Na

>aud slr

42

l

8044

aleo

Bărbătești

sat. puiuțul Argeș

5

Pe Im Ispirescti slr

3f>7

X

1679

stradă

Barca

comuna, județul Dolj

5

slr Hehade Radulescu slr Marin Oprea

Ratiova cale

Ma

geabului slr

422

■ /T"x---

1594

stradă

Bărdașului

dulgher, fucreaza cu bai da

5

Satei șos

LQ”

4\

1680

stradă

Bârgăului

grupa muntoasa a Carpaților Maramureșului si Bucovinei

1

str M - parc. Damaroaia. slr Pacei (1941)

Li(a Str

Jiu

ui slr \

1 <->

J o

c 7

4~

1681

stradă

Bârlad

municipiu, juduțul Vaslui

5

slr. Elena Nudcfcu

Teiuș str

Gri

roiUfc slr

1)

A    'TT

L

j 1602

stradă

Bărlea

sal, județul Chiț

5

fd. Ursului, slr Ursului, fd. Joița. slr Zotla. slr Bârtei

Rahova cate

NasaN^?^,

P-o—

!    53

r

1Î5B3

stradă

Bârlogeni

sat, județul Mehedinți

1

s/rrwâ., sfz.rîr. 50 parc. Bucureșf»

NoVSazJoscu (f939); str Regina Marfa (f 94 f}; sfr fO Mai (Zece Mai): slr 6 Mar fie. sfr Meotoe Dorobanfu sfr NjQer

Ctrcsoaia slr

CfwWrM&î \ i'f    \\1

°l    \    V

O

c

O

375

■ - -

^1685

stradă

Bărnova

comuna, județul lași

5

str Moțifor (1940); sfr Berfhefof. sfr Dumitru Țone. str G-raf Beritiefo!; str Fthpescu

Mărgeanului slr    /

Bnrnova slr    i •

Focșani ib,'' 1

jMaddrarii EPe

’U i

O

spalntțtoc

4H5

T1691T\

intrare

Bărsa

comuna, ludetul Arad

3

Lucrețiu Palrâscanu str

r-

377

V

intrare

Bârsanei

comrrnă, județul Marannueș

6

ld FN din str Mionlei

Miorița slr

— g———

r2

37b

XW<LJ

alee

Bârsânești

comuna, județul Uacau

6

Batsanesu str

tr

484

stradă

Bârsănești

comuna, judelui Bacau

6

str Apusului (secțiune)

luftu Maniu Iul

3H1

1693

stradă

Barza

sat. județul OU

4

slr Buciumului zisa și str Aurel Vlaicu devine slr Avialor Aurel Vlnicu (194(1)

Anlou Bar.albasa str

Frumușam str

■îflti

1694

stradă

Bârzava

comuna, județul Arad

2

slr I.C Frimu. txl Libertății

Saltului slr«*»/

1695

strana

Uâsca Mare

curs ne apa. cu izvo t < ti ii uzau ui

! 2

sir mamitoi (MC nr. 811911)

NHa Ene str

Codâlbiței str

•188

1696____

strada

Basca Mică

curs de apa. cu izvor in Munții Buzăului

2

str Primăverii

Nițâ Ene str

Păsâram str

423

z'15O8

intrare

Bătășani

sat* județul Vâlcea

5

inlr București - Măgurele * II

București ’ Măgurele $os

•12-1

sltfdă

Becaței

pasări calatoare cu ciocui lung

3

str Nouă: sir loan Porumbaru (cunoscuta ca sir Maior Porumbaru • 1949J

1 Decembrie 1918 bd.

Stelian Mihale str.

1602/

strada

Boolean

oraș județuli Bistrița-Nasaud

1 5

str Dumitru Ghiță. Str Vișinilor, str SalcâmiSor

(1940)

Trompetului Sir

Radu Chirițescu str

.1604

intrare

Bega

a fluent al râului Tisa

5

Bugn str

f\1603

strada

Bega

a fluent ai râului Tisa

5

str C A. Roselti. sir Ionică Pul

Munții Carpâți str

Pucheni str

/ \s05

stradâ

Begonici

planta perena originară din Jndra

6

Anul 1064 bd

/ ip06

Intrare

Beica

sat* județul Mureș

5

fri F N din str. $uha<a

Suliaia sir

-l

/ 3

Axx

bulevard

Beijing

capilala Republicii Populate Clwteze

b 1

sir Glteorglte Buzdugan, regent; bd.

Gheoighe Buzdugan șos Jianu. bd. Ion Anloneseu. mareșal bd Generalisimul Slalin bd Aviatonlor (secțiune)

Mircea Eliade bd

Nicolae Caramfil str

L-

Intrare

Belciugatele

comuna județul Calarasi

4

itr F N sir Belciugalele

Poveslei str

1

i

A . .

stradă

Belgrad

capitala Serbiei

1

sir Arsa Ivanovici (1952); sir. Belgrad (1926): sir C - parc Bonapade

Prag a Ir

1 undra str

■137

- ' /

~._r.1£te

t \

stradâ

Belizarie

(504-565), Flavius Schzarius. general in imperiul Bizantin

1

Elena acarescu str

Aerogării bd.

■ua

653Ț

drum

Belșugului

6

uliu Mari u bd.

•139

3321

strada

Benjamin Franklin

1706    90 fr/ies om poli ic

mcncan

1

str Franklin 1 7 )

Victoriei cale

Glieotghe MagheruM.

■H

6565

stradâ

Berea

comuna judetu Buzău

1

sir. Cantonului

Pechea sir.

Cantonului sir.

1620

drum

Bercenarului

k>cu lor al ni me B cern

4

Giurgiului sos

■ 1

■5

1622

intrare

Berceni

comuna ude lui tfav și cartier al Bucureștilor

Berceni sos

L

1621

șosea

Borcom

comuna, judetu Ifov și cart er îl Bucureștilor

4

/jro/ Berceni

Oltenița sos

limita administrativă    A

â-

1623

strada

Berea

sal udețu n Mar

5

aleea Lorentz. sir F N str Gruia

P    No tr

Gruia str    __lp

1624

Stradă

Berechet

belșug

2

Alezai dru e Bun str

Lacul Tei bd.

8327

alee

Berevoiești

omuna, județu Arge

3

- - 4

tulului str

Țăndarei alee

1628

intrare

Berbeci

afluentnlr.it iiBtilail

1

Ir arierei -

Bucureștii Noi bd

1629

strada

Berna

Dilata tveti

1

ir - parc. Bona parte

onrira str

Roma str

1630

stradă

Berveni

sal ude Un atu Ma

Ir Nr 43 parc Bucureștii Nouț Bazilescu str n reanga str Corăbiei (1936) str

udia

Bucureștii Noi bd

Fab

nea de Cărămidă str

1631

stradă

Berzei

denumire rfe    t    t it Ștefan

Cmbut ubarz'~t

1 ~'

sir Berzei 1856

H ara Ui ni bi e Botescu piața

Ple

na i oale

1632

stradă

Berzovia

j    u aras- evenn

5

sIf Romană, sir Berzova unificată cu str

Mizif sir Ghîlâ Po;:escu

Pucheni str

Tei

. ț    -    —r

ș str \

1634

stradă

Betonierei

1

str Cnșan, sir Dumitrache Constanlmescu

Slănțul Gheorghe str

Act

itenei s|r. IF ț

..

1635

stradâ

Betonului

2

sir Altar, sir. Caiacti

Gurem str.

fc^aJeUsțait-

J 2

1636

stradâ

Bibanului

peste răpitor de apa dulce

2

str. F parc. Ostrov) Imperf 1936)

Cropului sir.

Știucnțf l

1

1637

stradâ

Bibescu Vodă

Gheorqhe Bibe i 1004-1873}, Domnitor al ar Romanești (1042-1048|

4

sir Bibescu Vodă <1868)

Regina Maria bd.

'c,i

Dimii n^feanlism

i bd

1642

strada

Biborteni

sat Lidețul ovasna

1

sir Aninoasa (MC nr 30/1941)

- •- ■    j r

Berea str.    i*;£

#+ a    •    -

Elibere^sJ 1

C

1643

intrare

.....

Bicaz

el N

2

10 II Ștefan cel Maie

Pamfil Năstase str* ’ ■

i\| |

■;—cr—

6564

strada

-——

Biharia

1

str Zapada Mieilor

Aerogării bd

lulianjvlihi/ str ț

o

1645

strada

Bihor

omâniei

1

str Văcârescu 1

Vespasian str

Barterei./tr

1647

strada

Bilciurești

vița

1

str Reforma Agrară (mtr Reforma Agiatâ)

Piontoroaca str    ' ■ -)> _ 31

Byrf'Sibiului sir

F-

■1

1648

drum

Binelui

4

drum F N.

Mosoaia str

Ztealu Frumos dr

ni J=

1649

intrare

Bine)

4

Binelui drun

Gilâulur drum

1

1650

intrare

Binoc ului

1

6

Ir afrnu

11    aloe a spală b

’464

1653

strada

Biruinței

---r-,    ,

1

Ion Mihalilcho tul - spate bloc

Popișteanu str.

460

1654

intrare

Biserica Alba

urnire de fa biserica * Alba'cu hi .muri Sf termh NicoIîiu (W7.1873j

1

mir Livezem. inb B,seric    a (MC nr

29/1935); slr FN - paie Veion Gbcorqhiu

George EnusctJ slr.

Piața Amzei str -

spate bloc

41,(i

1655

strada

Biserica Alexe

deiiumiru do la bisericii (1799,1097) având clilor pe Alexe Arnautu

4

Str Abilelor

Șerban Vodă cale

Valerian Proscuren str.

467

1656

strada

Biserica Amzei

i/onurriăe du la lunatica IIHOH-IHIO IBHB-1901), având CMt» fiu Anua Mescu

1

str. Gladioletar; str, Biserica Amzei (1930-MC nr. 10/1931). str Lascar Catargiu

Victoriei cuta

Gheorghe Magheru txf

•îmi

1657

strada

Biserica Doamnei

denumire de la biserica < 145B3>, având clilor pu Doamna Mana. soția Domnitorului Șerban Cantacuzino

3

stradela Biserica Doamnei (1923)

Doamne, str

Victorie» cale

4ti9

1658

strada

Biserica Enoi

r/erirrrriie r/e Iu Innunr.n (/ti/ /, 1720. demolau 1977) având Mor pe (ana solie de Ifirrtovel

1

str. Afliileclurii; slr. Bisericii Enoi (MC nr 51/1940), slr Lotus Barthou (MC llf 29/1935); slr. Biserica lonei (1B50I

Etlgar Qumct str

Academiei slr.

47(1

1659

strada

Biserica Floreasca

dmtiitnito du la tnst.*nca SI. mia Sofia Fioroase» (1926 1943)

2

str 4 - parc SNIC f Negroponte, str, Bisericii

Floreasca raite

Serghei Vasilievia Rnchiuaiunnv. cumixizitor str

471

1660

intrare

Biserica Ghencea

denumire de Iii biserica Sfânta Trtamo-Glmncc» f 1927-1934)

5

13 Septembrie cale

472

1661

strada

Biserica Marcuța

denumite de fa biserica Micuța (1506. 1639. 1770)

2

str Gențianei. slr Biserica Marcuța

Pnnlelrmon sos

473

1662

stradă

Biserica Pantolimon

thuiumatt de In Inserăm "Sfanțul Piinlelutton" (1752.17901

2

str Betuș, slr Biserica Panleiimon (1923)

T raia» slr

lancu Capilanu str

ft 4/4

1G64

strada

Biserica Rozvan

denumire do /a biserica 'Razvar»'

(cca. 1635-16-17. 1701)

3

ulicioara Biserica Razvan. stradela Biserica Razvan (1923)

Cnvafii Vechi slr

Moșilor cale

L

x/1 \i75

1667

aloo

Bislra

altui irit al râului fmuș

6

Sibiu slr.

—---

zi

1068

strada

Bistroțu

sal. iiidct'ri Mehodinli

5

slr Leon Mthalovici (secțiune)

Cozieni str.

—V

8405

alee

Bislricioara

afluunl al râului Bistrița

2

Doamna Gliica str.

U 4711

V,

1670

stradă

Bistrița

muiucipm. reședința județului Bișnița-Nasaud

1

slr. Ilio Pinbbe (1948); slr, Ruqele Alexandru

Cbitria sos

Vatenu de Munte slr

}    479

Intrare

Bitolia

oraș dm Republica Macedonia

1

slr Noua • parc Pmard

Dorobanț» piața

4B0

s’ l )

1672%

strada

Bitumului

5

str FN

Neplun str

Alexandria șos

^489

—«IM

intrare

Blaj

municipiu, jucfcțul Alba

1

mtr Pietății

Constantin Coanda str

491

170<J\

stradă

L

Blandiana

comuna ,udețul Albii

6 d

Slectui slr

Ghirlandei str

,    493

1701

șt rad a

î

Blaoduzici

numele poeziei 'Fântâna Blandu/iui*

(Ode Xill) » lui Huiațiu, poet latin (Gb-H i Hr)

2

Nicola» Filipescu slr

Tiidor Argliezi slr

493

1703 '    _

alee

Blâjel

sal* județul Sibiu

3

aleea Vila» din str Vitan nr 127 (MC nr 45/1087). mir Blajel

Mihai Brav» sos

Breaza slr

4»4

. _j.--

----1704 -

stradă

Blănari

membri breslei blanaulor

3

str Blana» (1856)

1 C Bralianu bd

Doamne» slr.

Xțjo

.W

strada

Blândeții

comuna, județul Botoșani

4

slr A - parc Nitofciscu: slr Pfuruirti (194(1)

Er,linia Popescu slr    /

495

—1707

intrare

Blejoi

sili. puiuțul Piafiova

6

luliu Maniu twt

' rrv^S'

1708

intrare

Blidari

sul, județul Uneau

5

mir Mircoa

Livezilor str

i£?r?

1714

strada

Bobâlna

loc de unde a început rascoaln din Transilvania, 1437-1438

5

str Aurel Haijiiinol; slr Troian Vum

Pieptanan bd

Ion HamlesL

u slr.

n

Q

5    497

1711

inlrare

Bobeica

sat. județul Suceava

2

fd F N - Ștefan Mibaileanu, mtr Sfeclei; mtr Propagandei

Ștefan Mihatleanu str

TT

O

4^ 4îK*

1716

stradă

Bobului

5

str dr Victor Babeș

Antiaeriana str

;pafe bfpc

p    501

1718

-,-

strada

Bocșa

sal. județul Saiaj

2

slr Serei (1878); str Fiquel Renee.

Popa Rusu str

țoȚ^Sț^l Li

c» Si

OICl SlH,

502

| 1719

intrare

Bod

sat, județul Brașov

4

inlr F.N. - Bogza

Bngzii nilr    v “ ’

5b 3

•    1720

stradă

Bodești

comuna, județul Neamț

2

slr Mihari Kogalmceanu

Verpului sos    > -

fipritA ArâiF

șui st

--

504

1721

stradă

Bodoc

sal, județul Cuvnsna

4

slr O - parc Col Gngortu. slr Tabla Buțir (1940)

Alunisulm sfl' "*3    . ■? *

»U    4 ; r

ți

S

297

.    1729    >

stradă

ț

Bogdan Petriceicu Hașdeu

{1038-1997) senilor, lingvist. isterie, academician

5

Str Rozelor (MC nr 25/18B2 str BP Hașdeu

(1930)

Mihail Kogalmceanu bd

\ r->

TJaț.Znitl U

te bt

J*

1-3

4274

strada

Bogdan Șerban Stan

(1968-1909) erou

6

slr Valea Alba

Apusului su \v    ,r k

Mărgelelor

r

H

r.fK>

.—1730%%

strada

Bogdan Vodă

jwwrrrri domnilor ni Mnidtivtn (cca. Î3G3-

1367)

1

slr, Bogdan Voievod

Barierei str

Domnița Ancuța str

507

1732

frifrare

Bogdan ița

siii. județul Vaslui

1

ld. II Polona, mtr Polona II

Polona slr

508

s--—

xxxx

stradă

Bogota

capitala Columbiei

1

Guatemala str

Managua slr

509

1735

intrare

Bogza

sat. județul Vrancea

4

fd. Poveste», fd. Luncii. inlr F.N, - Povestei

Povoslei str

Glăditei str

alu

1736

strada

Boiart

sat. |uaeiui inciu

4

, sîr conouciet

Jilavei tiruni

Crețeștuor afum

512

_

6085

strada

Boișoara

comuna, judelui Vâlcea

6

str A - parc. C.F.R. Grand; str. Tutunului

Cristian Pascal slr

Giulești cale

ST3

-173îr~>

Stradă

Boja

moșie dala la împroprietărirea după războiul de independenta (1877’1B78)

6

sk Ștefan cel Mare str Boja

Orșova slr

Lacul Morii alee

-i

l

1740-

Intrare

Boiboci

lac din munții Bucegi

5

1(1, F N.

Livezilor 5tr

y

stradă

Boldești

oraș, judelui Prahova

5

str Valter Oichiu unificata cu str Petre

Vasalopol. str Mircea Vodă (MC nr 30/5941)

Plopeni slr

Toporași str

516

1 /

1742

stradă

Boldului

4

fd, F.N din str Câmpului III; str Hotarului

Iarbă Câmpului slr

Ghemului str

517

1745

stradă

Bolidului

6

str D - paie Ertco și Frida Rolemberg

Atmosferei slr

518

1748

intrare

Bolobocului

(formă populară pentru poloboc / butoi)

6

mtr Sirenei

Orșova str

519

F l

1749

Intrare

Bologa

sat. judelui Cluj

4

aleea Piscului: mtr F.N. - Colectorului

V V Stanciu str

\    520

1750

stradă

Boitei

4

Acțiunii str

Orâșlie sli

-4S51

intrare

Bondarului

insectă mare din familia apide

3

fd IV - Pap iu Ilari an, fd. IV - Părului

Alexandru Papiu Marian str..

1755

stradă

Borangicului

pânza transparenta, fina camasi 51 acoperit capul

2

fo Duzilor unificată cu fd Țepeș Vodă str Duzilor, str Frunzei, str Ciobănașului

Duzilor str

Tepeș Vodă str

z T

1757

alee

Borcea

braț al Dunării

4

fd Umanei (MC fn/1933), str Borcea

Gheorghe Șrncai bd

.

<1759

intrare

Borccag

planta agatăloare cu flonîe aibgălbui sau purpuriu

3

Nucului str.

52G

4-763

stradă

Bordești

sal, județul Vrancea

4

Ollenita sos.

Ultești str

1

1

1765

stradă

Borodești

sal, judelui Vaslui

4

intr Lînânei

Lânăriei str

Lânănei str

.? ■

;■ i

' ~ -„-i

1766

i •J*‘ î f

strada

Borroczyn, maior

baron Rudolf von Borroczyn. maior topogrnf, a reafrzat puntul plan cadastral al Bucuiestmlui (1047 1852)

4

bd Tabacari

Gheorghe Sinea, bd

"IX

f ;

1767

stradă

Borsec

oraș, județul Harghiia

5

str Canalului, str Alexandru Via hula

Danielei str

>7*

•4 V«9

« ,-<•'''

stradă

Borșa

oros. nidețui Maramureș

1

str Pieței (1935); str Pieței« Herăstrău, str Badea Stoica

Nicotae Caraniiil str

Alexandru Setbanescu av str

2    - -^

1770

Stradă

Borzești

cartier al municipiului Onești. județul

Bacău

2

Str Podul înalt. slr Noua - parc Oeflulescu

Viespanlor str

Vasile cascâr str

-n -A

1772

stradă

Bostanilor

plantă erbacee cu tulpina târâtoare

6

Leaota slr

tatra Roșie str

1773

stradă

Boteanu

denwnre rto la Boteanu. veche familie boiereasca, care a dat numele mahalalei (17641

1

slr.Boteanu (1856); str Biserica Boteanu; slr. Gh. Boteanu colonel <PV Fn./1952)

Dem 1. Dobrescu slr

A Rosetti str

5

1779

alee

Botorani

sat. județul Vâlcea

5

fd. II - ton Dobrescu. fd Dobrescu. str

Botorani

8008

intrare

Botorca

sat în Județul Muies

5

.TU

1780

stradă

Botorca

sat in Județul Mureș

5

str Liea Gheorghiu. slr Filimoii Sirbu

Alexandria sos

1781

stradă

Botoșani

municipiu, reședința județului Botoșani

5

aleea 1 - Vîrlei; str. Ilie Pintilie

Neplun str

'a

1 .

1727

strada

Bozieni

sat, județul Botoșani

6

1 Mai bd.

1782

stradă

Boziilor

plantă cu rol în medicina populara

6

Caramrdariei str

iCărâm

dânflTțW

1

1783

stradă

Bozioru

comuna, județul Buzău

2

sir D • parc. lancului, str ton Bâjenaru

George Folescu str

-Uran A

m, iașii slQ

î —--—n

6658

drum

Bragadiru

oraș, județul Ilfov

5

Vârtejului sos

sțM

1

833G

alee

Bran

comuna, județul Brașov țcaslet 1377

sec. XX)

4

V V Stanciu str

s

Plugar

or Srt

i

1

--

6697

drum

Braniștea

sat. județul Giurgiu

5

București - Măgurele sos

Perfek

udjjn,

1856

Stradă

Brașov

municipiu, rosedmta județului Brașov

6

str Bucșeneșli, str Alexandru Moghioroș

(1970)

Timișoara bd

Ghelic

a bit

11 O

t

827

alee

Brașoveni

negustori chn Brașov

2

Brașoveni str

NadMF

oriljr Str

1

1787

stradă

Brașoveni

negustori din Brașov

2

Teiul Doamnei slr

RipiCtV

S4 Z

1790

intrare

Brateș

sat, județul Covasna

3

alee F N. - parc G. loanid; alee loanid: înlr

Foișorului, intr II -Foișorului

Foișorul,n str

“f

1

791

stradă

Bratocea

pas în muiiln Carpahi de Curbura, pe

valea râului Teleajân

1

slr Aurora; s,r Aurora - Gnvita

Caramian str

Șirei str |    r-

1 •

179

strada

Brațului

Ghiocei str

1 9-1

ntrarg

Bravurii

1

Polona slr


Mea federativă a Braziliei de Stiti)


sal. juiloțul Alba


comuna. județul Dolj


pădure de brazi


sal. județul Gog


sul dosliiuțat, județul Ialomița

Cârme, poleca în prejuru unui munte


labniuwi!, negustor du brâno (brom forma yuclm)


flori perene tle primăvara


comuna, județul Ilfov


sat, județul Giurgiu


sat, județul Giurgiu


sat, județul Prahova


sal, județul Bacau


rfens popu/nr, ut cate dansatorii se ți» dn talie

oraș, judelui Prahova


ptantâ erbacee eu fiori diferit cotarato caro infim ește pnmăvata


comuna, judelui Prahova


asociație de meștușuyan sau negustori din acrwașr branșa


oraș. județul Vâlcea


vânt care bale pe coastele mâni


comuna, în județul Suceava


oraș județul Suceava


capitula Uoigioi

masiv munlos ru Caipații Meridionali


sal, județul Uâmbovilu


sat, județul Timiș

dunuriwu data Moldovei de Nord sub stăpânirea Imperiului Habsbutg/c (J777-titrtiț


sat. județul Argeș

văii muntos in Munții Uucuyi


dununuro do la biserica Bucur Ciobanu (1705)


ulicioarea Maițișar aleea Zamfir Petre seu slr J - parc. Bou a parte s iziligi


str Pe I re Si ane iu


slr F.N.


str Assan Popescu (1935)


4 str, Sabina Nicuiescu


mir 11 - Șlefan Popa


fd Bradisutui, slr Bradișului


slr. F.N. - sos Vitan. prel Unim. slr Ururei slr Unității: str C F Rohescu

str Gheonjhu lonescu, sold.


str. Nr 56 - parc. Bucureștii Noui f Bazilescu, str G refoniculor ( 1941)


str Foișorului, slr Brăndușilor


str Glieorghc Asachi


hi. M Doninișteanu; str Dommșteanu. slr Naum Rommceanu, slr Bralașanca umlicala cu slr Ploiești


slr Calafal


str F.N , &1r C Bușe


str Laborator (o secțiune) (MC nr 33/1687)


str Maria N Duntitrescu - II


mtr Brebu. fd Șerbanescu Tei (MC nr 21/1916)


slr Troițelor


slr Marin Craiovuanu; fd. Marin Craioveanu


mir Bostanilor fd. I - Gradman. fd IU Gradmnri


Str, Gropilor


str Bibescu Vodă (MC nr 3G/1941). slr Primăverii


ințr Soldai Croitorii


slr N - parc. Bortiiparle

slr Principesa Maria: slr. Regina Mana

unificata cu str Butegi


str Nița Radulescu


inir V - Polona


slr Galitem (1941)


str Marașeșli


mir I O R atena I O R


aleea A - piei Borzești. str Ghulandei (1948)


Mărțișor slr


fancu de Hunedoara bd.


Trompetului str.


Pocheni str


Kahneu slr


Giurgiului sos


Acțiunii str


Atesd alee


Vitan cale


Olanelor slr


Cireș oaia slr


Vitan cale


Basarabia btf


Bramslan slr


Toporași str


Garoafei str.


București - Măgurele sos


Livio Rebreanu slr


Garoafei slr


Vitan cale


Trompetului slr


Olesam str


Stogu pico


Ferentari cate


Nucului str


Futiriooi sosBruxelles Slr


Buturugilor slr.


Garoafei str


Aragouihilui slr


Dudești cale


Episcopul Vulcan slr


Foișorulur str


Alexandru Angliei slr


București - Măgurele sos


Târgu Carbuneșli str


Teiuș slr


Mihai Bravii sos


Baci ins strCusfea Mateescu slr.


Sunanu alee


Semănătorului str


Banul Uriren alee


Gârlei str
Î)’IJ

1B59

Strada

Bucur

oenumire ne ia biserica nticur uiooanu (1705)

4

sir aucur j mr i j

jUuza voaa srr

marașeșu oo

1

o 59 4

xxxx

piața

Bucur Obor

denumire de ta tosțu! Tatg Obor/Târgut Moșilor (17021

2

Moșilor cale; Ștefan cei Mare sos Jolentina sos

595

8339 )

intrare

Bucureasa

sat, județul Gog

5

Trompetului str.

r.ufi:

intrare

București - Măgurele

orașul din județul Ilfov

5

Bucuroșii - Măgurele sos.

Neptun str

197

^^■fss2

șosea

București - Măgurele

drum spre orașul din județul Ilfov

5

Sos Măgurele (SecțiuneKMC nr 38(1913)

Alexandria șos

limita administrativa

598

186G

șosea

București - Ploiești

drum spre reședința județului Prahova

1

șos Regina Mana (MC nr 36/1941), șos București - Ploiești (MC nr 47/1930), șos Baneosa (1935)

Presa Libera piaia

Oda, sos

599

1807

șosea

București -Târgoviște

drum spre reședința județului

Dâmbovtta

1

Bucureștii Noi bd

Odăi sos

600

1864

bulevard

Bucure1

știr Noi

denumire a parcelăm Baztlescu (t89Q-1940)

1

șos JVaffona/â București-Tărgowșfe (MC nr f 8/1940} Sos. Jude/eană flucureș/f-Tărgovis/e sos flucures//-Târpowste

Gnvr/a cale

București • Târgoviște sos

r\s. 601

7691

alee

Budaci

vârf în Munții Bișniței

3

Nicoiae Grigpioscu t>d

Bârsa intr

" < \h03

1869

intrare

Budeas

1 \

comuna. (udoțul Argeș

3

(d. Filip. aleea Filip

Câmpia Libertății str

1871

strada

Budioni

sal.județul Gor)

6

fd. Btdulescut; slr Macului

Răsăritului str

..'țF®5

*ipW2

stradă

Budila

sat. județul Brașov

2

intr Delea Veche (MC nr 29(1935)

Oelea Veche str

Țepeș Vodă str

'.. r2-

'9874

strada

Buestrglut\\ \

mers special al calului

2

slr E - parc. Doamna Qîtea Teu slr

Bueslrulul; slr Bcirul

Eugen Botez str

Eugen Botez str

z GOG

1876

strada

'Buga j

taur (termen din hmba turca)

3

Baba Novac slr spale bloc

Baba Novac str -

spate bloc

i    1    607

825V

alee

Buhuși

oraș. județul Bacau

3

Buhuși str

Gura lalomiței str

sț    608

, 1,877

stradă

Buhuși

oraș, județul Bacau

3

Slr 1 C. Frimu

Felești atee

Brățării str

610

J 1881

alee

Bujoreni    1 1

comuna, lurtejul Vâlcea

6

Timișoara bd

b| ,■

1882

stradă

Bujorul Alb ț

2

str Baltic

Suiam alee • spale bloc

X *112

*0488

stradă

Bujorului    i

1

Tripol» alee

—7

^l;-1884

stradă

Bulboacă    \

sal. iudclul Vaslui

5

str Florilor (MC nr 30/1941), str Costache Nicoiau * II

Tutelor str

Fluluhlor sir.

/

jL 614

1886

stradă

Buigăruș

sal. (udatul Titms

5

slr Salcimilor slr Semănătoarei, str Buigăruș

Ghencea pre,

Ghidigcni slr

1 7    615

1889

stradă

Bumbăcari

sal. |udatul Braila

3

Industriilor str

6î6

1890

strada

Bumbești

oraș, județul Gog

1

str B - parc. Dâmăroaia

Neatârnării str

Fektioara slr

bl 7

1893

stradă

Bunești

sat. ludețul Vâlcea

1

str Anastasie Anlonescu. slr Barbu Calargiu (1942), slr VladMasepa (1951)

Chitila șos

Vălenii de Munte str

618

1894

stradă

Bunicuței

6

mir Sâbârenilor

Sâbâreni drum

Cărâmtdâriei str

o 19

1896

stradă

Burdujeni

cartier £il municipiului Suceava

3

Nicolae Grigorescu bd.

Prisaca Dornei slr

t»20

8434

bulevard

Burebista

r ege ge/o-dac (WJ/7/M4 î Hr J a/

Rega/uJui Dac

3

Alba lulia piața

Ljdfksli cale

n    •

021

6468

alee

Buridava

localitate geto-dacă (astăzi orașul Ocnele Mari, tudetut Vâtcea)

2

S ucid ava alee

A rubium alee

o

33

622

1901

stradă

Buriuși

sal, județul Argeș

3

Industriilor slr

v âlsanetti str

. -r

! C

623

1902

stradă

Burniței

3 *f

slr Cîmpului

Vihoara sir

z\

624

1905

strada

Burzuc

Sat, județul Bihor

5

str Ciubotari: slr. Ioanei, slr Alexandru

VJahuța (1940-MC nr 30/1941)

Spiralei str

T ogujehJlui slr

1 o

625

1906

stradă

Busolei

2

str lorceanu (secțiune), str lorceanu.ing str Biriarii Noi

Vasile Lascăr str

Viespa&rxlsjr

' O

o

626

1908

stradă

Busuiocului

planta ierboasa tropicală

5

fd Mușat

Cârhbaba str

Luceriflji stț

C

027

1909

stradă

Bușteni

oraș, județul Prahova

2

slr Becliet; slr Nicolescu Ritz

Silvia str    js" ,, fii

Oojvnhnjlțtțca

slr

spale bloc

b29

1913

intrare

Buliei

vas mare de lemn cu doua funduri și cu

doage legale cu cercuri de hor

2

fd. F N. - Groapa Ziduri

Ziduri intre Vii str    ,1    *'*'

■*n;/* \|

r-

a

630

1914

stradă

Bulimanu

comuna, județul Dâmbovila

5

fd Bradului, str Vmtilă Vodă (1940-MC nr

30/1941)

Dumitru Tablan slr    f J

'•a    4 e

Jcfirwașți 1

3    = -W

—»-

(>32

1916

stradă

Sutuceni

sal, raionul OrJiui. Republica Moldova

1

Slr Ulmului (MC nr. 36/1941); str. Banerii

înainte de 1941)

Ciulești cale    ■,,    - ' •

LgmâiuhJ «5/II

__

1917

intrare

Buturugem

5

fd. Brînzescu; intr. A - Barbu Urleanu: intr fi, -Barbu Urleanu; str Barbu Urleanu (MC nr 12/1942), rntr Barbu Urle?

Barbu Urleanu intr.municipiu. reședința județului Buzău


denumire du ta familia du marț txnuu din Oltenia > susținători ni tui Mihai Vileazul


denumiri! do ta familia ile mau Ikhpu din Ollunin. susținători ai tui Mihm Vilon/ul


denumire du la familia du mari tupeu dm Oltenia, susținători ai Iui Mihm Vileazul

oraș județul Timiș


sat. județul Ialomița


{IBHelBBhj urii politie, putrU.isl. ai.adumH.Mii


(1BKMBBG) urii politic. publicist. îcatleinitiau__


plante suculente si spinoase din (țnntiiKîhthJ Armuftui


Mănunchi de lâna sau cânepa do lors


dunumiiu du Li biserica Caimatei (1730, demolata 1B91)


(.wc V/ i.Hr) țjenetul taman


fsei; VI i.Hf } genera/ roman


municipiu, (udului Dolj


roca sedimentara


ca/â - p/anfa erbacee cu aspect de

floare-pkmtâ decorativă


(t IW2-1919), nmdtc A condus fi/rmul

agitat de ttoti curifagroi Lse.

(184H-191Y), scriitor


colonie a cetății grecești Heradea Pontica, (astăzi Mangalia, județul Constanța)


fanutie de hoittti c/uts a d«jf patru

r/ot»nrfari in Moldava sr?c. XVIII XIX


cdiivcdeiilul piiinarulin Bucureștilor

ir»no


echivalentul primarului Bucureștilor -

1580

sat. luduțul Argeș


planta din legiunile tropicale și subtropicale din Asia de Sudfsl


(1 «94-1957). scriitor

PBH0-/9G2J, prefac profesor, tjcar/rmwrau


canatul (le nducțiurie Cuuinu (Argeș)

București

mica pasare căutătoare cu perie gathene


1+2


fd România Mare, str Ion Creanga (MC nr 30/1941). slr frații Buluc Str Buturugilor unificata cu str Rasovița


slr CA. Petroscu


Id. Buzești (1923)


ulița Zidarilor, strada Buzestilor


str, A - parc. Lnromet; slr Danie Atiglieu


str Domnița Flortca; str Ion Tecu


sfr demenței (1871). str Karl Lueger (MC nr 44/1907). str C A Roșetti (1911)


intr. MiJcov


fd. III - Pipera. mtr C ’ Pipera


str Guntrr.il Flotisscu


str. Cormlan (1H71)


str. Maior Ene


str G - parc Damaroaia. str Razboem


str C*tm Coandă general, mtr Mihțtet


mtr. Norilor


aleea Spital Colentina; alee dr Grozovici


mir. Salonta; mtr. Republicii


str Munteanu * II


Codrului slr


Toiuș str


Buzoști slr


Gheorgho Pnlizu slr. - latob Felix slr Buzești str - Occidentului șk


str D - paie. Dudești; str Caloian Județul (MC nr 51/1940); str, Laptelui (1950); str. Cornul Caprei


slr Vnljan


slr Francmasona (secțiune) (MC nr 51/1895)


intr (aleea) Gnillac


tx). Inșip Broz Tito (Dixziet 148/1982), bd. Ion Șutea; șos Dudești - Pulberărie (1937-1949)


fd. Canat


fd. F.N, din slr Vulturilor nr 2B


inlr Cnliaaa (1950)


Imașutui str


Garoafei slr


Grrv/fa cate


București Ploiești sos


Rahovei calo


Tudor Arghezi str - Radu Cristian str - Vasile Lascar str * Lacul Gorgovn str - Hnslo Botev bd. Cnrof I Bd.


Victoriei calo


Straulesti sos


Cermsoara str


Pipera sos - spate slație metrou


Radu Cristian str


împăratul Traian str


Calus Marcius Cotidian str


Tudor Vladimuescu bd.


Pastorului str spate bloc


Naiadei slr


Orșova str


Orșova slr


Stetan cel Mare sos


Liviu Rubruanu slr


Colentina șos


Valea Argeșului str


Cotenlina sos


Caloian Județul Str


Dude ști cale


Culmea Veche str


Dintcu Galo seu bit. //


Omobanli cale


M hm B avu s


Drenajului str


Vulturilor str


Cronienița str


Vtcloiim piața


Lunea str


Mărgeanului str


I.L. Car agi a Io str


Cnrol L, bd


Salwiulor slr.


Ramuri Tei str.


Coralilor slr


Pârgarikir str
ftâ32*f88<ty dlCf/jc frtiflfiar. 1'iWi1 JfiM activ in Bncureș/i. -4 orgarvzaf servcitd sanitar mrfifar șt public. Academician

1839-1914} principe <1866-1 880} și rege (1881-1914} al României

negustor șr tneșier german de tâmpi A introdus în Bucuroșii iluminatul cu ulei _ demp-'ă (tas4.<

negustor ș» meșter german Pe tâmpi 4 introdus in București iluminatul cu ulei


2+3


Berea str


Valea Lungă sir


Funde ni sos


r.1r Oll*b- :!i


Dunării siin


București - Măgurele sos


$w Ti ai an (MC nr 21/1608). Str. Traian-Grivița. str Pârvu I i slr < Părvutescu


slr Ecoului (MC nr. *14/1915); slr Ecoului-Grivița


ld. OHo: mir Oltului ț 1941)


slr Pompiliu Ștefu, fd F N - paie. 7 Np 1 em brio


str Călărași


■ntr Plopului mtr Romaniței. intr Sălciei (MC nr 36/1941)    _


str Notagiu


bd. Academiei + bd. Carol (1890); Bd Carol I (MC nr 10/1931). Republicii (secțiune) (MC

___|2L W8); Bd Carol IJ1990)_

1


Gnvitei cale


Gnviiei cale


Dobroesti sos


Păcii bd - spate btoc


Chismâu bd - spate bloc


București Măgurele sos


Ciulești cale


Giulești cale


Colrocem sos


Nicolae Bălcescu bd


lordache Gole seu slr


Salubrității slr

--


Arrubium alee


Podarului str


Teiuș str


Ion Mihalache bd


Scalarului drum


Basarabia bd - spate b<x;


Nefliufui drum


Joseph Lisler doctor str


Paclie Prolopopescu piața


str Carol Knappe (1911)

Carol Knappo mir

Ion Mihalache t

da rauitS < 1854)

3419

5057

strada

r

Carol Popp de Szalhmary

(1813-1887). picior, gravor. fotograf

1

fd Banu Manta (secțiune)

Banu Manta bd spale bloc

Save Henția’sîr    k

737

2031

strada

Caroteni

2

str Barbutescu Tei

Ramuri Tei str

Olletolui str

73fl

2033

stradă

Carpați

lanț muntos

1

Str Gituz unificată cu str Carpați

linie CF

Parcului str

739

2035

stradă

Carpenului

specie du foioase

1

slr General Lahovari

Giulești cale

Lămâiului str

7.10

2037

intrare

Cartojanca

5

Brămstan str

7.11

8332

strada

Carlojani

sat. ludcțul Giurgiu

5

Sălaj sos

Fjfrintari C. Intr

742

2038

strada

Carul Mare

constelația situata m emisfera nordica a cerului

5

Luptătorilor Antilascisli drum

743

2039

stradă

Carul Mic

constelație siluata m emisfera nordica a cerului

5

Luptătorilor Antifasciști drum

__

744

2040

strada

Cascadei

5 fdîlf II - PaIIinilor

Paltinilor str.

ptȣurq.\e Vi

Jtr

7.15

2043

stradă

Castanului

arbore din sudul Europei si ai Asiei

Wttri

1

slr Doaga

Atelierele Noi slr

Ofimj^Atobi

Str

740

2045

strada

Castranova

castru roman dm judetuA Etatffy

6

Ser ban Bogdan Stan slr    “

.r . aT< 1 '

1

747

2046

strada

Cașin

comuna, județul flăcău

1

str Cogalniceanu

Ion Milialache bd    ■ . ou.

* V

!    fl

*    1/

710

A,—

2047

intrare

Cașului

1

1

fd Nița Laplaiu: slr Nița Spâtaru. str Spâlaru str Hițâ i.aplarui

Petru Masor slr    4    _

Jj *'    * £ *

)

749

2050

intrare

Catedrei

1

str Mustea, str 1 Școalei slr G - Școalei-Herastrau

Nicolae Cararofil slr * t C. *■ X

’ 14

--35---

2 I

751

2051

strada

Catrințci

fusta de lâna parte a costumului popas ar fentaresr.

2

j    *

Latcerului str    »

SporțijbătA

l

; 1.    f

7H2|

2052

strada

Cavafii Vechi

parKOlar. cizmar; negustoi de incăltaminie de calitate inferioara

3

-

ion Florescu. g-ral str 'țvJ ' 3

fylsj^ii slr F

r—    Ț

CZ    |

753

8001

intrare

Cavalului

fluier mare ciobănesc făcut din lemn de pălim sau do alun

4

intr Lambru lanescu X sntr Vînatonlor

Orâstie str

754

G680

drum

7- ..    -    *

Cavnic

> mm ie? judelui Maramureș

—- 1

1

Anes drum


7f4>

2059

slradâ

Cazangiilor

3

slr Ruxandra, slr 23 Augn**

Industriilor str

Gara Cațeiu sos.

75/

2066

intrare

Căderea Bastiliei

ireala închisoare din Pans-Franța țjîuc. XIV). Revoluția din 1709 începe cu cucerirea ei la 14 iulie 1709

1

hi. I G. Duca; Id, Cornuta    Cometă

Caderea Bastiliei str

798

2065

stradă

Căderea Bastiliei

forlareala închisoare din Pans-Franța (snc. XIV). Revoluția din 1709 începe cu cucerirea ei la 14 iulie 1799

1

slr Cometa (MC nr. 51/1095); slr Lord Thomson; slr. I.G. Duca (MC nr. 10/1934); slr. Bastiliei

Romana piața

lancu de Hunedoara bd.

1549

2309

stradă

Câineni

comuna județul Vâlcea

1

str L parc Damaroaia, slr L' parc □amaroora

Luptătorului bd

Neaitovutui str.

759 \

2067

strada

Câiuti

sal. județul Gucau

1

slr D - parc Damaroaia

Piatra Mor» str

Izbiceni str

/fio

20GB

stradă

Călău

oraș. județul Hunedoara

3

slr. Filimon Sirbu

Gara Calelu sos

Vișeul de Sus str

calo

Călărași

corp militar de oslasi calan in 1 arde Române

— - ■ ■

3

șos Vergu ui unificată cu calea Călărașilor calea Călărași (MC nr 36/1889 Șl 11/1894). sos Vergului calea Vergulur (MC nr 8/1910)

Cornelia Coposu piața

Mihai Bravo sos

,<762

l^TOX

stradă

Călăreților

- ■

5

str Cârciumori

Codrului str

Zăvoiului sti

T’zw

20\\ „

intrare

Călătorului

2

W F.N. din slr Dumitru Slut,ere

Slugeru Dumitiu str

•    ‘7C4 .

4----

2073

strada

Caldă rari

mesleșiigar ca«e foco «a?a lepniifi căldări 51 alîe vase de arama

3

Halelor slr

Franceza slr

' ,.    A>5

-    1.    - , i---

4422

" ‘ /

stradă

Căldârușani

lac format ta întâlnirea râului Vlasia cu râul Cnnovalislca

1

Id împăcăm, slr împacarei (MC nr 18/1915).

str Mănăstirea Caldâiușani

Alexandru Câmpeanu slr

Vâsile Mironiuc str

700

1047

stradă

Călifarului

5

str Căprioarei

Ghencea |)rel.

707'T

7097

Stradă

Călimani

munți din Carpații Orientali

2

Invalid Suliga slr

Nicolae Cănea str

x 1449

,    2077

1 *s

strada

Călin Ottoi. doctor

jjmh/îc ebrurg, «derrirs/. Deceda/ /a datorie in pnnmt război tnatKlinl. mi politic

2

str D ’ parc Vatra Luminoasa slr Muncit

Dumitru Marines&i str.

Aura Buzescu Slr.

7oa

M    7B47

alee

Călincști

sal, județul Vâlcea

4

Almasu Mare slr

-

769

/ V 2078

stradă

Călinului

arbust cu Iructe de culoare roșit* sub

forma de ciorchini

2

slr. Baruch Berea {MC nr, 24/1940); slr. L -parc Vatra Luminoasa, slr Dulgheri

Ion Paun-Pincio str

Călin Ottoi str

770/

1    2079

stradă

Călmățui

alluent ai D un ani

2

str. Liniei

Cumpenei str

Escalei slr.

664

1    6526

alee

Căinau

alluent al râului Buzău

3

llioara str.

im

ț.^310

stradă

Câlnic

comuna, județul Alba

6

slr Demn - II;, slr Veseliei

Ghirlandei slr

Floarea Roșie str nr 14 -bloc Floarea Roșie str nr fl -bloc

Floarea Roșie slr nr 14 -bloc Floarea Roșie str nr 8 -bloc Floarea Roșie slr nr 6 -bloc

665

2311

stradă

Călniștea

alluent al râului Neajlovui

5

str Gogii Zilintuescu

Pieptănari bd

Tulceni slr

771

2080

intrară

Călțuna

comuna, județul Buzău

4

aleea Băicoianu g-ral (MC nr 10/1915), >nlr

Gaicoianu g-ral

Conslanltn Istmii str

/\

772

1 2081

stradă

Călțunași

planta decorativa calnraloarc, cu Mori

portocalii

4

slr Regina Mana (MC tir. 30/1941)

Glieorghn lonescu slr    1

773

2082

stradă

Călugâreni

comuna in județul Giurgiu; locui

victonui lui Mii iui Viteazul de fa 23 nurjusl 1595.

3

slr Calugareni-Lemaîlre

Unirii splai

foișorului slr

ZGlr

8188

stradă

Călușarilor

parlicijKHiții la dansul Călușului dans tradițional românesc

3

Vitan oale

Rathn str

--

O

Y    775}

2086

intrare

Călușei

2

Călușei slr

1

J    770

20B5

stradă

Călușei

2

str Călușari

Traianstr.

JlJ^ii\Rra

V țIo

(• spațe bloc

-

-Xl".

2090

stradă

Căminului

2

slr NicuJaeTâlarascu, str A-parc Ferdinand (Obor)

Pnnlulsmon sos

T v

ate life

O

-£L.n

f 23Î4\    1

intrare

Câmpenești

sul. județul Cluj

5

Id F.N. - Cimpeneșli

Câmpenești str

q^mșțar

tri

■—™e;-

673

2313 \

strada

Câmpenești

sal, județul Cluj

5

str. Poradim (1940)

Toporași str

; i ini

’    (.7.1

x\j315    \

drum

Cămponi

oraș. județul Alba

4

Id. Jilavei - II, intr. Cimpeui

Jilavei drum    jț^ £ *

Cr^ștȘr

rldrun

o

--—»

«134

-

strada

Câmpia Burnaz

câmpia situata inlre râul Olt la în veăl și

râul Argus la est

5

str Sibiu, slr Marașești

Tenis str    .    t * 5 ;

GarJaftU

>

4307

1 — ---

214b\. 1

strada

Câmpia Libertății

nunii: dai Câmpiei Filaiohdw unde a avut loc adunarea populam în 15/27 iuniu 1040 țîncepulul revoluției in Țara Româneasca)

3

șos. Cățelului (MC nr 8/1910)

Basarabia bd.    ' 4    r? 5

'ZjJpțfl.

fu i i nu

str

<135

1

2317

stradă

Câmpia Mierlei

locul bătălie, dintie Serbia și Imperiul Oturri;iil{ 1309). A pîitlrcipnl cu oiislo. Domnul Mircea cel Bătrân

5

str Huși, str Petroșani str Canteirur Vodă

Garoalei str

c-*


«13

tibUli

a rum

Camptrta

municipiu. JULIUtUi r-ttftllfVcf

b

viuimrt su

Luptătorii ^nuiascsțe uwr

îttf

2320

stradă

Cămpineanca

comuna, județul Vraoeea

1 3

str Marin Oeciu; slr Rtndunicer

losif Hodos str

Crucea str

937

2322

strada

Cârnpinița

aținerii al răului Prahova

r 1

str C - Vatra Nouă. str Filimon Sirbu

Gheorghe lonescu Sisesti șos

Pâdum str

938

x^-'fzoi J

aloc

Câmpul cu Flori

6

Annis alee

Lunca Comei alee

9J9

y    2325'''

Intrare

Câmpul cu Maci

1

str Poiana; intr, Predeal

Câmpul eu Maci slr

Poiana Mierlei drum

9-yî

-<2xpr*^ "

strada

Câmpul cu Maci

1

Slr Predeal (1991)

Poiana Horei drum

q

H    ^328

strada

Câmpul cu Narcise

2

slr Ciocirliei

Fundem sos

Sportului str.

~i

676

^326

stradă

Câmpul Mare

sal.,udatul Goii

5

str Câmpul Sebastian

Novaci slr.

Petre Ispirescu slr

\677

4042

alae

Câmpul Moșilor

denumire de la Târgul Moșilor de vară (sec. XIX)

2

str Câmpul Moșilor

Colenlina sos

"i

V YHO

717^

stradă

Câmpului

2

Constantin Mensescu str

Pasaram str

V'%

stradă

Câmpulung

municipiu. Judelui Argeș

6

str Draga! na g rai slr Gr-gore Preoteasa (secțiune), str Cerna<MCnr 12/1928)

Pâdurem str

Vinhlă Mihăilescu str țiftâfce «jStsc 1

683

2332

intrare

Cândești

comuna, județul Dămbovrta

2

tfd F N ■ Heirade intre Vir. Id III D

Heltade itilre Vii str

1

68-1

\ 23J4

stradă

Cânepei

2

str florilor

Fatticem sir

Existentei str

pTrUpii

stradă

Cântarului

1

Id Trilan, mir Tnfan: str Diaconu Coiessi

Petru Maior str

' S 687

A

stradă

Cântării

6

fd Ivanescu 1 fd. Mureșanu str Gheorghe

FoJescu

Ion Nonna Otescu str

Montana slr

R"

-    84,tj8

strada

Câpâlna

loc legat de rascofaln din 1437 az» comuna, județul Grhor

1

str Marașescu.av str Aviației-Herastrau. str Avrațier (Secțiune) (1941)

Alexandru Serbanescu str

Sinului str

793

^2A\

stradă

Căprenl

sat, tudotul Gorj

2

slr Vântului

Fundemsos

J., ”4

2l27l\\

stradă

Căpriorilor

animal rumegător satoatre. mai mtc riecâl cerbul

1

str Apicultori

Ruguleț intr

Pfomoroacă str

J

795

2130. l\\

stradă

Cărăbușului

insecta coleoplera

6

Mohorului str

Valea Lungă slr

£

1    T

2131 \ V

ft    \ y

stradă

Cărămidarii de Jos

denumirea împrumutata de a n me e malta

4

Piscului str

Balade slr

V.

1

2134

intrare

Cârâmidâriei

6

Giulestr cale

Bozilorstr

V <

2133

stradă

Cărămidă nei

6

Sâbâreni drum

G ulești cale

9J

2136

stradă

Cărăruia

-

4

fd Gl Rotaru

Mărțișor str

2137

stradă

Cărăușilor

2

slr Baiculm - II (MC nr 9711926): Slr

Vomescu

Baur.dsSoi slr

Fantamca slr

1

2138

stradă

Cărbunarilor

1

Brecn slr

B harta str

. 1

2338

strada

Cărlibaba

otnuna udețu    e

5

si Gir ei    Ir Fencrr (Buletin SP nr

I 95 >    .......

Sala| sos

Saivie str

M

2340

stradă

Carstea Logofătul

J 703} fjo/ât w !6fi2 itl (impui

antncww tn&p    tț i 5-

2

Ștefan Pasca e str

Râul otentina str

8165

stradă

Caru(ei

5 ’

li »iu(e

N D <Vit: ir

803

2142

strada

Cărvunarilor

6

Ciubzuitetei str

8

6761

intrare

Căscioarele

1 o

805

2143

intrare

Căscioarelor

4

806

2144

stradă

Catânoaia

3

807

2145

strada

Cătinel

. £

6

* ’ Au-* t****4*

„frX ,

\ 1

750

1-— - —---

650

intrare

Câtlăbuga

s    r

j 45

6

o ff \    ] 1

:    C-l

O

808

stradă

Catrunești

4

\ * vj

o

809

alee

Cauzași

ca

’ 2? 1

’>

r—

810

strada

Cauzași

t l R IV    t ie

c

I    I

CZ

1^

811

strad

azano

oraș i1    ul ialomița

" ■

8n|

trad

h I

nsiv muntos din Carpati» Or    h

. ' _ . ’ .... _ _J

—JCetâțuia

Colinei


Jloc de


pășune


chiorul bisericii Ceauș Radu (sec XVII)


Chiorul bisericii Ceauș Radu (sec XVII)


(1679-1969), artist plastic - pictura mur aii șt (te șevalet A donat cofecțta sa de a/țăorașuhti Bucure ști


Crinilor exotic gigantic. cu lemnul laie


comuna, județul Timiș


personal dintr-un basm gumian


comuna, judelui Prahova


comuna, județul Prahova


planla de mlurier


ntluunl al râului Priit-Bumvina de Nord,

iî?i Ucraina


sal. judelui Hunedoara


ii fluent al Dunam oraș, județul Constanta


sal, judelui Got,


oraș «> Moldova de Notd (sec, XV ). din IBZf capr/afaBucovinei (as/âz/m Ucraina)


sal, județul Maramureș


comuna, județul Vâlcea


comuna, județul Vâlcea


roitareața in Transilvania (sec Xlt-XIV).

j/i ludtițul Bistnța-Nasaud


comuna, județul Alba (cetate sec XII-

XIV)


cetate inlcmciata do coloniștii greci (secolului VII. î.Hr.} pe malul Pontului Euxin {marea Neagra)


calate medievala din Moldova (sec XIV XVIII)


cutate secolul XIV-XV, reședința secundara a lui Vfeid Tepes


sat, județul Calarași


sat. județul Calarași


incinta baslionara, sec XVI-XVIJI, Brașov


incinta baslionara, sec XVI-XVIII,

Brașov


(1813-1861). poul. jHiblicist


(1813-1861), poul. jmblicist


Armenis slr


Fetești slr


parc. Rațoi. str Niculae F jscu; slr Bisencii'Herastrau. slr Bisencei {MC nr 36/1941)


slr înfundala FN* parc Teodorescu Hnrezonmi


slr. Cecilia Slorck


slr Baibu ș» Sloian (MC nr 5/1944)


str Spiru Harel. str Petre Pana. str Cenlurei


mir Cenușeresei, aleea F N Moșilor


fd. F.N - str Cep,ura


slr, F.N. Ziduri Intre Vii


intr A Pipera, mir Parașutei; mtr Cerceilor


Str Leova (MC nr 46/1943), str Cerceluș, prel. Cerceluș .


str Anton Gîsca, str Vasife Sebe sold str toari Vasilicai str lnn Vasilica; slr. Cicoare!


slr Dragoș Vodă - Guvița str Dragoș Vodă


mir Lamiilor


slr Petre Cernea, slr I C. Frirnu


mtr. Policcori


str A - parc Vatra Noua. str 1 Mai


Slr Conductei (MC nr 30/1941)


slr. Mnisn Dumilruscu


alee 0 -Mărțișor, slr A din slr Dâmbului


str. Inginerilor


Nordului sos


Ceauș Radu slr


Romulus slr


Bucuresli - Târgovisle sos


Sabinelor str


Sabinelor slr.


lulru Maniu bd.


Moșilor cale


Coptura slr


Doamna Ghica slr


Pipera sos


Rodiei str.


Lunca Bârfești slr


Corbem str


Mureș slr


Uverturii Ixl


Opanez slr - spalo bloc


Dantelei str


Cârnptna drum


Nicolne Caramfil str


Parhimului slr


Tudor Vladimirescu bd


Gheorghiem str


Azurulijii' slr


Ion Maiorescu str


Ziduri intrn Vii slr


Dtligenței str


Savinesti slr - spate bloc


Spătarului slr


Soveja str


Ramuri Tei str


Luptătorilor Anbfascișh drumCezar Bulliac Slr,


Matei Basnrnb slr


Theodor Speranția str


itu 1

I42U

piața

cnaries ae uautic

ț iovu- iinuj. (jftîiKîfiii. om pontic francez

1

p ața mo ou t-iwer piața Jiânu ț l9Jy 194b) piața Generalisimul Stalm (MC nr 41/1948} pia|a Aviatorilor

Aviatorilor bo Dorobanți cale -Primăverii bd - Constantin

Prezan bd

052

2200

intrare

Chefalului

specie de pește mauri

2

inlr Pipera

Fabnca de Glucoza sos

HM

2201

stradă

Cheia

stațiune climaterica, județul Prahova

5

str teului

Zețarilor str

Frruța str

854

stradă

Cheile Orzei

Chei de pe Valea falomtțe». județul Dâmbovitâ

6

str Austrului

Cetațuia str

855

/'    2203

drum

Cheile Turtii

chei de pe valea Hasdate iudei ul Cluj

4

drum Ciocirlior

Berceni sos

Oltenița șos

856

ț    22fl^^°

stradă

Chemării

6

slr F.N. - parc Izlaz; slr Spicului; str

Chemam

Carului drum

Vi    ?WT

22pa

stradă

Chezășiei

3

str. AM. Cijza; slr, Telegrafului

Gara Câlelu șos

NicoJae Roșu str

2212

stradă

Chibzuințci

6

slr F • cartier C.A.M. Regie; slr Gbeorghe Doja

Cristian Pascal slr

Cărvunarilor str

2213

stradă

Chiciurei

3

inlr Chiciura; slr Chiciura (BulelinSPC nr. 4/1958}

Stiubei str

Un:ni splai

kL a&i

\ 2215

stradă

Chihlimbarului

piatra prețioasa de culoare galbena, transparenta, translucida sau opaca

5

mtr Dascălului. intr Comșeșb. slr Comșeșh

Trompetului intr

Livezilor intr

”«(iz

r.^ 45166

stradă

Chite

republica situata in America de Sud

1

str Dejugatoarei (1930) slr Poiana Stampei

Albac str

Floreasca cale

./O3

Vooo

stradă

Chilia Veche

sat in județul Tuicea

6

Taberei drum

Taberei drum

.. ~ -.064

stradă

Chilioara

sal. |ude(ul Salai

3

mtr Roșu Nicolae - II

Gara Cațelu sos

Nicolae Roșu str

.    ' *-*Ș6ș

+22Ă7

stradă

Chimiei

3

str Busuiocului

Nicolae Roșu str

I - 1 ,806

22\B    >

stradă

Chimirului

brâu lat de piele, ornamentat si cu buzunare. parte a costumului popular bărbătesc

5

slr Șiretului

Muillii Carpali slr

Humulești str

Ci '

"221A

stradă

Chindiei

dans popular asemanator cu sârba

4

Regina Maha bd.

Poiana Florilor str.

V-. 8Ga

7—'2220 V

Intrare

Chintalului

unitate de măsura pentru greutăți

2

mir F N. - Groapa Ziduri

Marian Crisloscu slr

fifiy

A- ■ -

stradă

Chiparosului

arbore rasinos corriler cu trunze persistente si cu lemnul rezistent șr parfumat

3

slr Oihei

Decebal trd - spale bloc

1

Ui

2222

stradă

Chipereșli

sal. judelui iași

4

slr Cimpulw ~ I slr Clâcașului

Penelului slr

871

4344

stradă

Chiriac Bidoianu

preot la biserica Sfântul Silvestru (1B53* 1929)

2

str Zidaiutui str Malnaș

Dacia bd.

Silvestru str    Vj

xx43B1

xxxx

piață.

Chirigiu

persoana care se ocupa cu transportul mărfii șt oamenilor cu că iuta ffe/men VGC/W'J

5

Georqe Cosbuc bd - Odoatei str * Vistierilor str Ratiova cate. -Tudor Vladinurescu bd

-

072

2227

strada

Chiristigiilor

negustor de toiww penlru couswocfn

2

slr Chirishgirlor (1898)

Mihai Bravu sos

Panlelimon sos

B74

7903

intrare

Clilrnogi

sat, judelui Cataiași

5

Intr. Chirnogi

Neptun str

Herculane str

875

2230

stradă

Chișcani

comun, |udcțul Braila

1

slr I Mincu; slr Mănăstirea Curtea de Argeș (MCnr 10/1928)

Gnvifa cate

r\

H7C

5713

(2088)

bulevard

Chișinău

fsec. XIX) Sec. XX. capitole Republicii Moldova

2

str Socului (MC nr 5/1948), slr Domnița

Ileana (1936). str Petrescu-Vf, str Cămilei.

Dobrina atee

\

n

2231

stradă

Chitarei

3

Id. Cațavei. str Ca|avet

Caloian Judelui Str

\    A

2234

șosoa

Chitila

oraș. județul Ilfov

1

șos Națională - Chitila

Bucureștii Noi bd

. -J

soisa d

em

xxxx

drum.

Chitila Rudeni

O

879

2233

intrare

Chitila Triaj

stape de cale (erata tehnica dm

cartierul Chitila

6

fd Chiltla T nai

Chitila Triaj str

o

S

"60

|    ... —-J

2232

stradă

Chitila Triaj

stație de cale ferala tehnica din

cartierul Chinta

1+6

drum Chitila-Thaj; str Triaj Chitită;

Sâbâreni diurn .A <■»

W.    t".

Qămiiil

c »M

CI su\q

l

1005

2631

intrare

Chrislian Teii. general

{ I fiO 7- f 384). genera/. om potire

pașoptist, primar (1870)

1

mir Cristian Teii g rai

Chrislian TeVăiTr^ ;    «    *

<?* =

c \ | 1

i O

18G6

2630

stradă

Christian Toii, general

(1807-1884), general, om politic

pasppttst. primar 0870)

1

Id Cristian Teii g-ral slr Luininei; Slr

Fălcoianu o-ral (MC nr 28/1912)

Pia(a Amzelfețr    « 2

fcafla tț

-ti-’ '

O

012

2236

stradă

Ciacova

oraș. județul Timiș

1

slr L-parc Dăm droaia, slr Vânători (1936),

str 7 Noiembrie

Li|a str    *;

Jjfilui Sil1

r

o

883

2237

stradă

Ciberneticii

2

Str ftîțnovultii

Ghertjhițet str    -

Mențiunii slr

884

2238

stradă

Cibinului

ăfluent al Oltului

5

str Dan Popovici

Fiorea Blcjan str

Ferentari calc

r;

—-i

086

2240

alee

Ciceu

sat. județul Harghita

4

Luica str

1

a«7

2241

intrare

Cicliștilor

6

---- A

fd. Micescu. intr. Bradului    Salcâmului

(MCnr 36/1941)

Giutesb cale

_I

1    2341

strada

Cladova

sat. judelui urms

5

str f udor Alexandru (MC nr 30/1941»; șir q    • i    ,

1 Pieptănari bd.

Toporași str

stradă

Clattdiu

2

lumllru1

2344

sltadu^.

Clăbucet

grupa muntoasa a Carpaiilor Orientai'

5C lei-Gr

<ita cale

2345'

intrare )

Clăilor

3

- II. fd

xiluî slr,

V

346

-W

strarja-

sal. județul Giurgiu

Ispteseu: str. Adain MAndrcscu. str Dem Dobrescu. sfr Mitropolit Șaguna. str Andrei Șagtma; str. Dinu Gh.Dobrescu; str Cle/an

2350    /

stradă

Clopotarii Vecin

s Cto    v t    j

L

ii ic    bd

2351

strada

Clopoliva

sal. judelui Hunedoara

Surei str

'5

stradă

Clopotului

2

iFundeni

f    953

£353

intrare

Clopoțeilor

intr, 1 Iu

1 -A3

=^=^3)54

stradă

Cloșani

sal, itiduțu! Gotj

2

slr G ’ parc lancului și str H - parc lancului 'str Ion Fonaghi (1952». piața Ion Fonaghi; str Dimitne Burculescu; piața D G Butculescu

1

-, :r.

235^/, ‘

stradă

Clucereasa Elena

1

slr Clucereasa Elena (1923)

1

«T

; \ -

intrare

Clucereasa Maria

soția Clucerului Udncam chior ai bisericii Udncam (1735»

C

; T'.W

! -A\V

1

~y

(?-    0)    Oucș

clucer, ispravnic iii spitalului SI Panlcliinon (1740). tare s oluic (1 60)

Genstiucți

i Sic

23'B1/-'

stradă

Clucerul Udrican

c torul sene Ut icnnt 117J'j|i

slr.

V vpi

asch

!5fil

Ci

-~j--    —

s    cu

iz;    en    d mnest

bd

ji

stradă

jud uiu» C u<

Turda str

nian In margini

(iad

A H2

drum

Cerbului

j

-6 -

965

sat, ludetul Alba

A

9Gli

județul laș*

<.

\.

sa , jude ui Cons anta

-----vy

v-

< B

sa . județul Cons an a

OG.

fernn cu cu cârlige care serv spo il qi' dor cu a a

2

îchlsi»

‘ 70

lj s

3 migrt oare

072

odâlbi i

pasăre rnsecâuorâ cu pe

11 4

i A

073

municipiu, iudele! Braso

p n i • ’ ’

\țj O

974

Codrii Cosmlnuluî

— -

toc a! bătăliei victonoase domnitortihti Ștefan cel Ma potortă (1497) ttt nordul Mo

Ucraina}

1

/    &Lr***-<5 ’

. *-*    ** 5    •

•«£ • M <> S

I.iY 1

Tu o

i 2.

Iii

075

L

4 1046)

Cod " leamțulu'

păduri in subcarpati Neami

(Moldova»

nMUijjFj .    5 "

\ <

V /    1 i

U

E=

O

07G

Codrii Neamțului

dur* în    mțultn

o oval

3

»on, slr    Brîn2oî.

5 --    t 1

■jZll!    IirU

977

..

padut    e    noa

ornan/ei f, nnrrîwaJ

T    i    "---■■

ST

978

intrare

Codrului

r~

r—    j

979

Codrului

uq

1

n r=

980

2386

1

de forma cilindrica făcut    j

nrad

-1

SHll

2387

stradă

Cognlnlc

râu din sudul tînsarabiui

3

Dîtstor slr

Caloian Județul str

•J»2

2388

strada

Coifului

2

str A - Dfaguțin Deleanu

Dragușm Deleanu str

Ciorchinilor slr.

90-1

0308

Intrare

Cojești

sal, juduțui Catarași

1

mir II - Basarnb, intr. II - Nicolae Titutoscu

Nicolae Titutoscu sos

\    989

2302

intrare

Colaborăm

6

inir. Pmnilor

Dreptății str

\ 990

2395

stradă

Colecției

1

str Grădinii, str Cringului

Marmurei str

Razelor str.

2396

r

$o&ea

Colentina

comuna Btdusa iii municipiul București (lupa 1950

2

str Colenlma(1871). slr Colentina ți Șos Colentina (1898), Șos Colentina(1911). Bd General Lamtiru (MC nr.3G/193B). Calea Colentina ți Șos Regele Ferdinand (unificata cu slr 1 G Duca) (19-tl). Ca) Colentina ți Șos 30 Oecembne (194a,, țos Armalei Sovietice Șos Colentina bd Salonta unificat cu țos Colentina.

Mihai Bravii sos

lima CFR Bucureșh-Constanla

992

2398

intrare

Colibași

sat. județul Argeș

5

Intr. F.N. din str. Cânepei

Toporașr intr

993

2399

intrare

Colierului

1

intr Cringului

Razelor slr.

!MM

2400

stradă

Colindelor

cântucu Irndiționute pentru soi balurile

de iarna

5

str Moț Ajun Ml str Câmpul Sebastian, str Vasile Chiaburii

Novaci str

Solului slr

ÎHHi

2401

strada

Colinei

5

slr Ani|hol Apostol; slr Ghliorqhe 1 Popuscu

Kumuloșli str

Ciuboțica Cucului str

996

2403

stradă

Colnicului

4

slr Barzitai (neoficial)

Mărțișor str

997

xxxx

alee

Coloana Infinitului

opera sculptorului Constantin Brâncuși

6

Valea Oltului str

1002

A    2411

strada

Coloniei

2

Viitorului str

Toamnei str.

1003

\i    2412

strada

Cultei

denumite rin la Colțea Doicescu frate cu Udrea ctitor uf bisericii Colțca (1641-1642) Pe focul ut biserica {1695-t698) și spitalul (1714-1715) ctitoria

Spătarului Mihail Caetacunno

3

slr Sfinților (secțiune) (MC nr 15/1908}

1 C Brâtianu bd

Htistn Boluv Ixi

V

1004

fc^2413

intrare

Colții Brezei

creasta In munții Fagaraș

2

Fundeni șos

.A J

10J5

2414

intrare

Colții Morarului

creasta in munții Quceg»

2

Funduri! sos

——

1W)$'

)    UÎ435

Intrare

Coifului

3

intr Carpenilor

Grădinarilor str

Fumanței intr

-—■—

' 1008

U 241-XV

strada

Columbelor

porumbițe (larma arhaica}

3

1d. Columbelor (MC nr. 15/1929}; ld. loimscu Gion

touescu Gion str

Mircea Vodă bd

1000

ț 2420 C- '

stradă

Comana

comuna, județul Giulgiu

1

slr Petre Ounntrescu. slr Calmi (MC nr 2811912 ți 1511929,

Cnstaclto Mannnșru str

Nicolae Tilulescu sos

1013

\

1~242( rt

stradă

Comarnic

oraș județul Prahova

2

str Sandi tgnațiu-parc; Manotiu Teșeam, str iganatz Bandi, str Ignațiu. str Barbu Duimtrescu; str Bandi; str. Constantin Bandi

Ghtnea Brâtasanu str

Doamna Ghica str

iț>t-T

2422

intrare

Comănești

oraș, județul Prahova

5

intr F N - slr Policiori, slr Comaneșli

Sâni drum - spate bloc

1019

,;24>3-

strada

Comănița

sat. jixh-țul Ou

2

str. Diclriu (MC iu 34/1931)

Vasile Lascar str

Ier

idte slr

oi fi

-----2424

pasaj

Comedia

denumim rlu ki sala Comedia a

Teatrului Național (azi Teatrul Odeon}

1

pasa/ Comedia A. (1911). pasaj G MLaliovan

Victorie cale

Ai

ademiei str

Cy"’"

2425

pasa|

Comercial

3

pasajul Comercial (f 095). pasaj Mascottn

Gabroveni str

Li

scani țlr

1927

_

stradă

Comisul Buztnca

(? - 1641) mate comis (botei ut ce avua fu grijă ca» și grajdurile domnești)

2

ld. Vasilache: str Vasifnche

Heliade intre V» slr - spate bloc

SI

Vnicul tlasito

Aspaictbloc

1

J TI

jZ—019

\x242°

strada

Comișani

saț. județul Dâmbovița

4

Jilavei drum    PI """*

■ **-*

A 1020

stradă

Compasului

6

sli B - parc Enco ți Frosa Rolemberg. str Albinelor

Tunisoara bd    /    * Gt ’** h.

r OA

TWbi slr A

’ 1021

stradă

Competiției

2

slr Gheoigbe Poposcu mr. slr A cartier iDcumle ieftine

Victor Mânu slr,'//**    £ 7 £ -

j •    7 ? * £

La

fcsrțli Cli.di

Î.J 1

in

r- -g—

•> 1022

2430

stradă

Complexului

3

Dnstoruhji slr ’    3

Pajhlâiyritr    .

gT    i

1023

2432

alee

Compozitorilor

6

Sibiu str    \    ?

** c*//    li

^7 /    \

102-1

2433

stradă

Comșești

sal. județul Cluj

5

slr Dascălului (1940}. sțr. Ion Stoeneseu

Tminpeliilui inir \>r;

îxfunța slr

r"

1025

xxxx

stradă

Conacului

dunumiru de la conacul fainitioi

bnirjmsli Dudescu (sec XVilFXIX}

3

Sfr Afară C.Brânm slr Ecatcnua Teoriauiu:

slr Cotim Neamlmn. str Ticus

Nicolae Griyorescu bd

Mioara slr.

r2

1020

L..

2438

piața

Concordiei

4

piața Concordiei (1871}

loan Bud.li Deleanu slr Potru Cercel slr Concordiei str ■ Seiban Vodă cale


24 if

siraaa

Concordiei

4

Concordiei pială

2439

intraro

Concursului

3

inir Privighetoare»

Conacului str

9

2440

intrare

Condeiului

1

fa Ioana, intr D - Școalei

Nicolao Carnmfil str

-X

strada

Condorului

pasare răpitoare, specie de vullun

5

slr Petre Pogonaru. str Cerbului

Gliencea prelungire

oopera

tive drum

jhețu slr

1031

S''™

strada

Confederației

3

slr C - parc. Malaxa; Prelungirea

Confederației

Indus, rntor str

Angbel

1033

ȘTCidă

Consecvenței

5

slr Dealul Mare slr Olâneșli

1 eius str

ucurești M

’°v ’

'—"Î19Q

stradă

Constantin Anastasiu

(1862- 19101 mecanic conducător (te

locomotivă. căzut Io datorie

5

str Angliei Saligny

Constantin Mânescu str

Scarlat Otulescu slr

—Z? 1570

stradă

Constantin Bălan, caporal

caporal, erou al doilea război mondial

5

slr Broscăriei

Humutest» slr

Pontonienlor str

14Q

-^J17‘>

stradă

Constantin Bălescu. amiral

(1864-1929). amiral

1

str O - parc. Jianu I Marmoroscb Blanc -Bordei (MC nr. 1811933)

□orobaiitt cale

an Monnel str

. 7'1O0J9\

Intrare

Constantin Baiu

ucis fa manifeslația dm 08 11 1945

2

Constantin flew sti

.;/' - ZȚJM

"    1607,? '

stradă

Constantin Beiu

ucis la manifestația din 08 11 1945

2

slr Alexandru Lahovan

Paroseni str

Petricni str.

«09

\\ 1702" '

stradă

Constantin Blarenberțj. colonel

(1838-1886). colonel, prefaci at poliției capitaleil ,873-1875)

1

slr £ - parc. Mornand

Muzeul Zambaccian str

•1031

X 1733

stradă

Constantin Boghiu, sergent

(1914 - 1944) sergent erou al doilea

război mondra!

1

«aleea General Cucuteanu; inir Constantin

Boghiu serg.

Sinului slr

--

n n

\\\t734

stradă

Constantin Bogontt

erou

2

Gherghitei str

F ru,a slr    r.

—/—'VVI752

stradă

Constantin Bănea

5

Zâbrauțului str

Ferentari a

A _..

stradă

Constantin Bosianu

(1815-1082). jurist, profesor om poMic

4

Str C. Bosianu (1898)

Regina Maria piala

Mitropolit Filare, slr

r

W2G

bulevard

Constantin Brăncoveanu

Domnitor at Jar» Românești 1638-1713). canonizat (2008)

4

str Cornelia Grigore Giorssan: str Constantin Brăncoveanu. bd. Conslantin Brâncoveanu-Serban Vodă

Ollenița sos

a str

1828

stradă

Constantin Brăncuși

(1876-1967). sculptor

3

slr. Horbotei

Bucovina str.

rețiu

palrașcan str

Isan str. pa

67G2

atee

Constantin Brâtcscu

(1882 - 1945). yeograL pedagog, scriitor

6

Nicotae Oncescu slr

eorgo

1

1873

strada

Constantin Budișteanu

general

(1838-19/1) general, paiticipant la războiul de independentă (18T7-t878t

1

str. Manea Brutarii. (MC nr. 12/1881)

Henri Matliias Bertlielot. g-ral slr

Gnvița cate

1920

stradă

Constantin Buzdugan

(1870- 1930) poet

1

str. F.N. din str. Șiretului

Herman Oberth slr

Măgura Slâlioarei str

1531

stradă

Constantin C. Arion

(1856-1923). |urist. oni poîilic

1

slr Arieșului (1964). str CC Anon. str Nouă parc. Minist. Cullelor

Gh Duca bd

Constantin Disosco str,

2010

stradă

Constantin Caracaș d l r

(1773-1828). imitlic. n a ocupat du organizarea practicii medicale in Tara Românească si in București

1

slr Câmpul Cucoanei: slr Verde (MC nr. 38/1928). slr Conslantinache Caracaș

lacob Feîtx slr

Nicotae Tuulescii sos b

2091

stradă

Constantin Căpitanul

(1655-16961. cronicar muntean

1

str Dănciulescu - II

Petru Maior slr

Samuri Micu Clam str

50G4

strada

Constantin Coanda. general

(1857-1932), general, tnii politic

1

str Pictatei (MC nr 15/1921), str Vnșoarei

Clopotari' Vecin slr

Vasile Alecsandri slr.

2450

strada

Constantin Conțescu

5

str Constantin Cotescu

Bucuroșii Măgurele sos

2451

stradă

Constantin Cristescu, general

{1866-1923), (jonerot pitr frapant la pomul râzbot mondial. operă teoretică despre tactica militară

1

slr Nouă pe lângă Corpul II Armata

Grigore Ca bate eseu str

știrbei Vodă str

1

1309

stradă

Constantin 0. Aricescu

(1823-1C8G). istoric, senilor

1

slr Popescu (Floreasca)

George Călmescu slr

SaȚ

2459

strada

Constantin D. Georgian

(1850 - 1904) profesor. specialist

cultura faima si orientala

2

str Scuarul Brăiloiu. str £ - parc Ferdmand Obor

Miresmei slr    >

V1    &

V ra

n

2806

stradă

Constantin D. Gorgona

erou. primul război mondial

5

str Tanase Constantin (zisă și str Dobncă

Consimțim)    !

Codrului str    --r ™

PRC

(KeSîBr

T

058

stradă

Constantin D Stahi

(1844-1920). picior

1

str Esculap (MC nr. 40/1912): str Luegerdr

(MC nr. 9/1929,

Senilii Magure^pț^ti''

<• J    \

Hțl Bec V\ \

ujlol slr>3

1

3 54

stradă

nslanti Daniel

7)    ici

1

slr utan str Badogl mareșal (MC nr

7 19 7 slr arbu Filtmon (1947)

ascar ai^dgCuxl

.». -■    *" f - /

I.JI I

); stibei Str

c

- 333

stradă

Constantin Dănescu,

sublocotenent

su locoten ml,    lup cu

di

6

tr H cartie A M Regie

Za ir    '-0.    '

Că funii

H ț '* /l    l

* jr 1    »

K r str O

•irosi

Constantin Deliu, sergent

'1919-1944) sergent, erou «al doilea război monoiat

5

slr D - parc. Rahova

Mihai Stan

asile Cr

oi oru strA. bloc

1457

doclo

(18 (hi. 30). methc chir ut

5

str A - parc Banca Comercială

P«indur» sos

Atexandr

i Vilzu str £

MM3

l

_

*’55-1920S. cnut litera» om mii ic

1

tr    ge e m    l1

te re t 'Pioiest. sos

<H1 ‘on seu (!k 7FB.,)l',l L“ 1


1045

2974

stradâ

Constantin Drldu Gcorgescu,

«lev

e*“v erou pumni război mondial

2

Intr CrivitMniî

Sachulariu Vi&won slr

tancului sos

2457

stradă

Constantin Esnrcu

(,ii(’J(i-1B!)H). naluratisl diplomat., fondator al Societa|u Ateneul Roman (1865)

1

slr Noua lănga Ateneu, str Constanlin fcxarcu (1929)

Episcopiei slr

Nicolaa Golesco slr

644

1934

stradă

Constantin F. Robescu

(1W39-t 920), inginer ugtunom, profesor, primar    1901)

3

slr. Unirei: str Mitropolitul Oaniil (1930): slr Vladimiroscu Tudor

Radu Conslanliriescu str.

Dunărea Albastră str

1042

4490

stradă

Constantin G, Dissescu

(1054-1932), |diisl, om jKilitic

1

str A - parc. Muncii CFR, slr Midia

Gnvița cale

Alexandru Ionii Cuza bd.

40

7

1257

Intrare

Constantin Gh. Apostol.

sergent

(1915-1345), sergenl. erou ai doilea război mondial

6

Constantin Apostol slr

Liniei slr

401

1256

L.    .

strada    i

Constantin Glt. Apostol.

sergent

p9f5J945Jr serr/eid, evouut doilea război mondial, Cehoslovacia

6

str. F.Nslr August Treboniu Launan; prel August Treboniu Launaii; str Eroilor: slr

Sorti. A[K)slnl Constantin

Lujerului slr

incinta proprietate

10'

7

2462

stradă

Constantin Gheață

2

Paris str

Fălticeni str

403

9

2460

stradă

Constantin Ghercu, scrgen,

(1913-1945) borqoul, erou al doilea război mondial

6

str Ciurel

Orbideulor sos

complex studențesc

4010

"’V —■ 2461

intrare

Constantin Ghercu, sergent

(1913*1945) sergent, urnii al doilea război mondial

6

intr Ciurel

Constantin Ghercu str

*954

U    2463

stradă

Constantin Godeanu sublocotenent

(19111-1945). sublocotenent, erou al doilea război mondial

1

sîr Averescu mareșal

Chitila sos

Bucureștii Noi bd

h;

2

2465

stradă

Constantin 1. Islrnti. doctor

tntitiic, academician. it participat ta războiul de independența (1B77-1B78), a condus lucrările de realizare a parcului Carul, primar{1813)

4 + 5

(șos din Nou. str tt lume (secțiune)

Mitropoli Nilnn slr

Progresul str

A

10'

i^U\ 2470

stradă

Constantin 1. Nottarn

(1f!51l-1935). actor

3

slr A - parc Berindei unificata cu str G - parc Benndei

DutJesb cale

Vericescu str

420

fcțgti

stradă

Constantin lonescu Baican. locotenent

locotenent. erou primul război mondial

2

aleea A -1 ogolalul tordan

lanciilui sos

valra Luminoasa slr

10411

_

stradă

Constantin Kiritescu

(Iti/li 1965). istoric, /oului). pedagog

2

str Stupinei (192H)

Zefirului str

Plantelor str

5410

/

2567

« *

stradă

Constantin Lecca

(11)10-18117), picior

5 H

slr, Geoigoscu II. str Necjulici picfor (MC nr 29/1935,'

Tolila str

Malcpci str

spate bioL

‘    1043

7242

drum

Constantin Malamucennu.

general

goiimal

1

Jandarmeriei str

1050

2408    <

stradă

Constantin Marin

5

str Gcorgescu Ion zisa str Manus unificata cu str. Ioanei

Andrei hir.ob slr

Gheorghe Halmageanu str

2000

• z

, / ■

2469    /

stradă

Constantin Marinoscu,

locotenent

P9KMSM5J. focoterterd ■!». emu ut

doilea război mandat

5+6

str Mureșanu, str Ion Norma Otescu (secțiune) (Buletin SPC nr 8/1950), slr Constantin Marinescu unificat cu str. Ion Dobrescu

Wibail Sebaslian str

1 11» IM

1051

' 2472

strada

Constantin Mânescu

set serviciu iiitroțineie CFR

5

slr. Gheorgbo Duca (rioohti.il,

Pieptănari bd

Ion Baiulescu str

1144

2109

stradă

Constantin Merișescu, căpitan

(1842-1B90), capi lan a luptat în

războiul de independența

2

Moroieni slr

CC

1052

£    1053

3867

stradă

Constantin Miculoscu

(1863-1937). Ii/iciim

5

sîr 0 - parc. Fabrica do Chibrituri. slr Ion Scorțăru (MC nr 35/1948)

0 Teodorii. mg str

Fdbricilde Chibrih

i slr

2473

strada

Constantin Miile, ziarist

(1861-1927), ziarist. seriilor

1

slr Sărindar (MC nr 12/1912), Slr Constantin Miile (MC nr 5/1948)

Victoriei cale

iZjLflrRzoiai

ru str

‘— A--

s

\ț^2474

strada

Constantin Moise sergent

(1919-1944) smgeut. unui al doilea război mondral

6

intr E din str Sorg. Cutieru; str Sorg. Cuibării

Ion unificata cu str Moise Constantin, mir Cuibam ton sorg.

Aoghel Alexandru str

Tinerei ankh

d r

o

cz

O

4001

stradă

Constantin Mușat, sergent

(1890-1917). sergenl erou primul război iuo< ulmi

5

slr Mircea Euslatm

Doina str    X* '

/ O: c?    *+

Fpwllari ca

le '

G3

1035

247^X^

stradă

Constantin Nacu

(1044-1920), jtmsL nm politic

2

slr Fortunei

Caroll. bd,    c*

ar slr

1054

6514

stradă

Constantin Noica

(1909-19871, filosof

6

str G-ral AngeSescu, str Ștefan Furtună (secțiune)

Pkîvnni cale ii- ’ v

'*-'o    -■ • j

(nJjțjeHrten

îvA

spii

4178

2454

strada

Constantin P. Drăgan. soldat

so/dat. erou piiniuf război mondial

3

slr B - cartier Malaxa

Am,hol Ghe(u fiii    j    "

jrtjțuyiiikțr

7

-A r

1850

*>-—-

2479

strada

Constantin Pavel

(11104-1945) tenor Primul director ni Oporoi Naționale din Cluj-Napoca (192/J- ? 934J și director al Operei din București (1940-19451

5

str Paunica

Forenlari prolunriKk . ,J tr a ■ .

țjrjjislnnlm'

fadu sli

lu&f

6016

bulevard

Constantin Prezan mareșal

(1861-1943), mareșal a ttnovs armata română în prunul război mondial

1

iGătea Dorobanților bd Voroșr/ov mareșal, aleea Trandafirilor; sos Herăstrău prel.Dorobanți, bd. Presan Mareșal, bd

Prezan Mareșal. bd A A Jdanov

Ion 1 C Brălianu - Arcul de

Triumi piață

Charles de Gaulle piața

1

1058

jrX3O<

Intrare

Constantin Rautclii

11934-1904). actor

1

Nisipoasa drum

1059

5633    ~7

stradă

Constantin Rădulescu-Motru

{1868-1957). filosot, psiholog, președintele Academiei Române (1930-1941)

4

slr Gheorgne Smcai. str Bucur slr Elena Cura slr Piscului slr Broștem bd Colectorului slr Cura Vodă (secțiune)

Gbeorgtie Sincai bd

Piscului cale

3415

fer

stradă

Constantin Rosentiial

(1B2O-1051 >. picior

1

str X - parc Jianu (Marmorosch Blanc)

Teheran str

Barbu Iscovescu str

1060

7^75

alee

Constantin Sandu-Aldea

(1074-1925). agronom, senilor

1

Conslanlin Sandu-Aldea str

1061

1il62

,    1083

stradă

Constantin Sandu-Aldea

(1074-1925), agronom, senilor

1

str noua - pate Domenii II unificata cu o secțiune din str Nicolae Drossu av str £ -parc, l.a Min.Domenii;

Ion Mihalacbe bd.

Mârăști bd

)t\    3266

stradă

Constantin Silvestn

(1913*1969). dirijor. compozitor

4

str Sfinții Apostoli {secțiune)

George Georgescu slr

George Coșbuc bd

/ \\ xxxx

intrare

Constantin Simionescu

(1926 - 2004) arhitect. scenograf de film

1

Francisc Munteanu slr.

>^W^464

stradă

Constantin Stan, fruntaș

Irunlas. erou ol doilea război mondial

3

Brățării str

2485

intrare

Constantin Staniloiu. sublocotenent

(1923*1945). sublocotenent. erou ot doilea război mondial

2

intr Matasan (MC nr 51/1940)

Mâlasan slr

,/Al064

\\\3486

stradă

Constantin Stere

(1865-1936). scriitor, om poiîlic

1

str Băncii, sir Petre Ghearghe (1952)

Rucar str

Ion Mihalacha str

y    lOGf-

\ ¥486 /

Stradă

Constantin Șerban

erou prunul război mondial

4

Str Gheorghe Statovici

Mixandre» slr.

Petre Țuțea str

- z-1071

i

1.2487

stradă

Constantin Șomoiog. sergent

sergent major erou al doilea război mondial

2

slr F N. ■ parc. Negroponles - IV

Ftareasco cale

14179

' B4Q8

stradă

Constantin Ștefan, soldat

( J922 /944J soldat erou al doilea război mondial (25 oct Cărei)

3

Vitiopra slr

i: oara at?

1(HiG

—-""/93^ /

-A /'

stradă

Constantin Tănase

(1080-1945), actor, creator în genul revuistic

2

slr H - parc Valra Luminoasă, slr Alexandru Gidea: str Pavel Tcacenco (MC nr. 24/1948)

Vatra Luminoasă str

Stea Aiexandrescu slr

, 0

Ză    41110

* . .

2459

stradă

Constantin Teodorescu, soldat

soldai

3

intr Vitan

Eterului str

JL

Z    I0U7

X- -

2004

stradă

Constantin Titel Petrescu

(1888-1957), avocat, om public

6

str Nița Țingiriu str Vînatonkx str

Vladufescu Cristea cap

l Mai bd

Ghencea bd. '    '    \7\

f }    1615

2491

stradă

Constantin Toma

orou

5

slr Catinca Grecescu

Ferentari prel

Fragmentului slr

2492

alee

Constantin Tudor, fruntaș

fruntaș, erou al doilea război mondial

3

intr F N . intr Fruntaș Constantin Tudor

Câmpia Libertății str

Basarabia bd

2003

Stradă

Constantin Vasiloscu. caporal

(1922-1944), caporal, erou al doilea război mondral

4

slr Ecatenna Teodoroiu

Gbeorgtie fonescu slr

Ion Iriceanu slr

j

2494

stradă

Constantin Vodă

Srâucoveanu douiorfor ni Tăm

Românești (1688-1714) canonizai (20081

5 *1

fd Abator ului-Șerban Vodă (1936); str Abator

Maguret str

J

2496

stradă

Constantin Zlatescu. locotenent

doctor

locotenent medic eioi pnmui război tnondta

2

str Sârbeasca

Agricultori slr

M/tai Bravu sos

2500

stradă

Constanta

municipiu, reședința a județului Constanta

2

Doamna Gliica slr

Pâncțta slr

co

"ST

2501

intrare

Constelatei

6

Giulesti cale    l

vij

tr-Z;---

1

6543

plata

Constituției

5

Libertății bd - Unim bd

r

2503

bulevard

Constructorilor

6

str Ftămînda

Crângași tale    1 1

(iulikștiicaU

s

2504

stradă

Consumului

5

slr Radițet

Ghencuapre.

o

2507 .    (2448)

stradă

Contești

comună, județul Dămbovita

5 1

fd Frații Bogdan, atee Frații Bogdan mir Sâlcuța.intr Confirmării

13 Septembrie C.itț>y <

l'-.’

sV

V V. \ 1 ’ -11

O

S

2509

drum

Cooperativei

5

drum Satulur. drum Republicii; drum Colectivei

Ghencea prel.H; .    * r ^4

’;*• o •> • * 7

A '    ''p

5 ‘ 9 1

î‘if II

OJ

2:

2510

intrare

Cooperativei

5

mir Colectivei

Cooperativei di^i

** "/ “

r-

2508

strada

Cooperației

5

slr. Calinca Grecescu

Ghencea prel.    1*    >

r-

2511

stradă

Copacului

6

Moinești str    *•*

0112

stradă

Copăceni

3

slr Gheorghe Mâlmâgeanu str Constantin

Nîculescu

Mutgen Ir ■ spate b

2513

stradă

Copilului

1

Constantin Buzdugan slr.

2516

strada

Copșa Mică    d !

1

str Zoe C t    iif

r

lOHJ

2517

strada

Corabia

»*• «5 dm județul OU

2

str 0 Negream), slr Bech**'

Lilnvni Voievod slr

Gheraso sos

1084

2518

stradă

Coralilor

lai manii cu schelet uilcaros, caru

1

str B - Domaioaia, slr Ol, .lavele (1941)

S bau Iești sos

Nata)tei slr

uaieste in colonii

101(5

2520

stradă

Corâbeasca

joc popular românesc

2

slr F N - parc. PCA. str Noua (MC nr

tancului șos

Viclur Mânu str

4671943)

1006

2521

stradă

Corbeni

comuna, judelui Argeș

2

slr. Aureliu (MC nr. 3071094); str, Julieia

Armeneasca str

Moșilor cale

Anin ne seu (MC nr. 4/1942)

10(17

2522

strada

Corbilor

comuna, județul Argeș

6

Apusului Str. - spale bloc

luliu Mălini bd. spale bloc

luliu Maniu bd. - spale hloc

luliu Mânu bd. - spale bloc

10BB

2523

stradă

Corbi(a

comuna, județul Vmncca

5

slr Vasile Lupți (1940). $lr Mana Țane

Mărgeanului slr

Antiaeriana slr

10111

2524

strada

Corcodușului

6

Moineșli str

1

2529

stradă

Cornătel

sat, judelui bacau

1

slr S - parc Damaroaia. str Corbului

Izbiceili str

Jiului str

10!»

2531

stradă

Cornelia

fih;n lui Pubthis Cornafius Scipki

4

aleea Cornelia

11 lume str

Gtieorghe Preoțescu slr

Afti&tuul. generat roman (235-163

L

r Hr.)

top

h Î776

stradă

Cornel iu Botez

{1H7IM928). magistrat. scriitor

2

str. Nordului

Icoanei slr

Aurol Vlaicu slr

1(J94

\l    0675

bulevard

Cornelie Coposu

(1916*1995), jurist. mii public

3

bd Mana. bd Regina Maria. bd Mareșal Tito

1 C Bratiann bd

Câlarași cale

1

(MC ni 5(1948), bd George Coșbuc, Calea

Călărașilor (secțiune)

1095

,K— «74

plata

Cornoliu Coposu

(1919-1995). jurist, om (Kiiilu:

3

CurneLu Coposu bd • Călarasr

t.r

1 ' "X~--

cale - Mârilutaasa str

.1090

l'ț 2408>j\

stradă

Corneliu Popeea, colonel

(1977-1917). colonel, erou prunul

5

str F.N. - parc. Mayor din Calea Ralrovei; slr

Tudor Vbdimirescu bd.

Ralrovei calo    j/ \

V

raz ho» mondial

Bucura Dumbrava

V\„

1090

1 1 xxxx O \

stradă

Cornoliu Roman

(105.9- (919) iiijnxiom, tfivcltr (rf

1

Lascar Buruiana str

Agronomiei tul.

1 ''

Școlii de Agricultură de la Herăstrău

1007

1    2532 )

stradă

Cornescu

lamiliu du boieri din Țara Româneasca.

1

str Cornescu umlicala cu str noua dtn

Tudor Vianu slr

-u

*

mm: XVIII

prelungirea ei. str Corueasca

.    ,0Hf*

-    <2513/.-.

strada

Cernești

sal, judelui tasi

4

Orașlie str

Acțiunii intr

. 'F

2534

stradă

Cornelului

pacJore du corni (arbust cu Han

4

alee* A-pnrc Nilun-Btîlu; aleun A diri cartier

Giurgiului sos

Laloșu str

-----

galbmM?)

Bcllu

iy'

25j35\

strada

Cornișei

2

slr. Murg ii mm (1941)

Mențiunii str

Cumpenei slr

11Ț

^53S

stradă

Cornișor

mica planta erbacee de munte

2

slr Unim

Androundie sos

Colcnln ra sos

11I&

\    0568

stradă

Cornu Luncii

comuna, județul Suceava

3

Enurgultcionilor bd

Unirii splar

1țM

Sv 2538

stradă

Cornul Caprei

numele popular al constelației

3

Alba luliu piața • spate bloc

Calo ian Județu str

Capricornul

ii!w

®Sb\ 2539

stradă

Cornului

arbust cu lloole galbene si lemnul

6

str Alexandru Lahovari

Giutesli cale

vârtos

1105

stradă

Corod

sal, judelui Galați

5

Gardeniei str

Luptătorilor Anlilasciștr drum

11 OG

M. 2541

Intrare

Cortinei

3

Id. Laborator - V

Breaza str

A

1107

*Ț 2545

stradă

Corvinilor

Huniady, familie nobila româna din

6

slr Noua - Gradina Botanica

Independenței splai

Ala lastASIoicescu Economu sb

Transilvania suc. XV

110

“Ț 2547

Intrare

Cosașului

4

inlr Cobașuiui, fd 8 din slr Cîmpului - III

Ghemului str

\

1109

V 2548

strada

Cositelor

planta cu flou mici, albc-albastru

3

str F N * din str Levanțicai

Levanlica str

Au ul Botqt slr

1110

2550

[stradă

Cosmești

comuna, județul Galați

1

str Regele Carol; slr 16 Septembrie; slr

Giulesti cale

La naiului str

-~

1111

intrare

Cozmești

z\ i .Ha

r. 277.X,Cit,^tc/rr

y 1112,

"S    2552 \

stradă

Cosminului

Corfrw Cosminufur toc ni bălălux

2

Badea Cârlan str

\tn:ttitinu?nf a (tomnfforuf Șfutou cei

$ O ;

'■ X-

Mare cu armato potonâ ( 1497/ m

»    O

-X

y

ttnrdul Moldovei (ari Ucraina)

i (.    Jr t

«■«    2 > * t

* ’ 1 1

’-drf'

^229

= 131K\k

stradă

Costache Aristia

(1000-1999) actor, seriilor

1

str Gropile Anslido

Ptevneicnle '(j.",    ; /    ?

Vifejij Jian str 1

1113

2571 %

stradă

Costache Bălăcescu

(1HOO-1HHUX publicist

1

str Julieia Anhmescu {MC nr 9/1929); str

WHirKIsk    \' '    1 'F

stan si , |    îr

£î

Carofaia (1HR5)

\\ J»-.

V    1114

2436

stradă

Costache Conachi

(1777-1049), poel. carlurnr

2

fd Fântănica unificata cu fd. Baicului

Baiculurslr

A#rf>lâ nea slr /

x... •

1115

2557

stradă

Costache Mari născu

1

Grivița cale

Petru Maior sn

1110

2559

intrare

Costache Negri

(1IU2-1B76), om pohlic. diplomat.

5

alee. Rignauii; inlr. Retjnaoll (1935)

Costache Nege slr

—W

senilor

1117

2558

stradă

Costache Negri

{18I2-1H76), om pulihc, diplomat.

5

slr Costache Negri (1911)

Operei piftia

Lotus Pasleur str

senilor

11

2560

strada

Costacho Sibiceanu

1

slr FN. (1911)

Cluj slr,

Clucereasa Elena str.mu

2561

strada

Costacho Stamati

fj/0b-ftfb9/ poet. rfcăflww in mjw funcționar în Basarabia

4

Istr Loslache Stamatr (1923)

L—..,

Văcărești care

Pridvorului str

1121

drum

Costești

comună, ludețui Vâlcea

1

-—-

Lenea slr

Sarmaș drum

1122

3024    >

/

stradă

Costin Nenițescu

■! 1902-19701. chimist academician

6

slr. F N : str Augusi Treboniu Laurian. str

Jf'i oilor; tir serg Apostol Constantin (secțiune)

Munților str.

Timișoara bd.

1123

alee

Costinești

comuna, județul Constanta

5

ț-    -    -    ■

Alexandria șos

Puchcni sk.

1124

Z570

stradă

Costișa

comună, județul Neamț

6

Gliencea prel.

Valea Furcii drum

1125

/ 2571

intrare

Coșarului

3

fd. F N. * Drisiorului

Dnsloruîui slr

ț^-^.2574

stradă

Coșoveni

sal, județul Doi)

5

str Ion Vodă

Pucheni str

Garoalei slr

Z? 1,27

J "-V 2575

stradă

Coșiila

vârf în Munți» Buccg». Carpahi Meridionali

4

prel Carpați 1 str Dealul Cernei (secțiune!

Reșița str

Ucea str

." i-r2n

K ? 2576

stradă

Coșuleni

sal, județul Botoșani

5

str Vișinilor (1940). str Dumitra (Dumitru)

Voiculescu

Trompetului intr

Năvalnicului str

■ ■ !

\ y>^2577 ~

stradă

Cotcști

comuna, judetu) Vrancea

1

slr Alexandru loan Cuza; str Cuza Vodă (1941)

Bucureștii Noi bd

Oașului str

H30

\\ '2 $78

stradă

Cotiturii

1

fd. Virgiliu: stradela Bucovinei

Virgiliu str

1.131

2579

stradă

Cotmeana

comuna, județul Argeș

2

Invalid Suliga str

Nicolae Canea slr

1132

—q

\ 2580

stradă

Cotnari

comună, importanta zona viticola

I ude tul las»

1

slr. C • parc. Stanger. slr. Ion Cindoa sold

București. Tărgoviște sos

\-Xj3

p581

șosea

Cotroconi

denumire de ta mănăstirea ctitoria domnitorului Șerban Cantacvtmo (1679) demolată (1964). refăcută oarliaf

6

Independenței splai

Grozăvești sos

h

1TO

2582

stradă

Cotul Șiretului

saț. județul Bacau

6

Drumul Gării (secțiune)

Ciulești cale

Sadinei slr    V

1136

2583

stradă

Covaci

breasla fierarilor

3

str OituzrMCnr 13/1925) str Noua<1900)

Șelari str

Sepcari slr    /A a

1137

2585

*l«»

Covasna

oraș balneoclimateric, județul Covasna

4

Covasna str

Covasna str

M    Î138

i - -

2584

stradă

Covasna

oraș balneoclimateric județul Covasna

4

Alexandru Obregia bd - spate bloc

-ConștanKn Brăncovoann bd

X>,    1139

K......

2588

alea

Cozia

deiH/mrrt? de ta mănăstirea ctitoria

Donwitorufui Mircea cel Bătrân ( ?3âG-1390f situată pe Valea Olîului

2

mtr. Cozia

DmiuIuo Grozdea str

str Râșnov

I Gl^

2589

strada

Cozieni

comună, județul Buzău

5

str Elena lonescu; str Frații Brâlulescu

Giurgiului șos

2590

stradă

Cozia

sal. (utloțul Caras-Severin

3

Burduiem slr

Liviu Rebreanu sk.

1157

2591

intrare

Crainicului

6

intr. Cin,purul

Mohorului slr

Momești slr

1150

2593

strada

Cratova

municipiu, reședința județului Dolj

1

str. Petre Carp

Ciulești cale

6 jtucuni slr.

1159

2594

intrare

Craiova

municipiu, reședința județului Dolj

6

Intr Petre Carp

Giulesli cale

"A

î 160

8553

alea

Craiovița

cartier al Craiovei

5

mir Petrescu. mir Craiovița

Mihail Sobashan str

F lataruVfui atee

1163

2597

stradă

Crapului

pește dtn famîha Cypnnidae

2

slr A - parc. Ostrov/lmper (1936)

Lmulu, slr

n

110-1

2598

stradă

Crasna

sal. județul Saiaj

5

str Deva

Teiuș str

F icficn, Lti i

o

1165

2599

stradă

Crăciun

sărbâloare creștina, nașterea lui Isus

Hristos

1

fd Nisipanlor fd Crăciun intr Crăciun

Dorobanți cale

“TT

Q

1167

7705

alee

Crăiești

sat. județul Mureș

6

Câmpul cu Fior, Str^i^,'

1*

5

1160]

2602

stradă

Crâișorului

nume atribuit lui Avram Jancu.

conducătorul revoluției din Transilvania, 10-18

5

mtr Oiluz intr Crâișorului

Mărgeanului sțr    ,

OufncrHva foc

n \

a

s

n

1169

6700

drum

Crăițelor

planta ornamentala

5

Gladiotetor slr *oAis Braș&țtfu

Qjdltylpi Sliț

îl(il

2643

cale

Crângași

cătun încorporat orașului București

6

slr Dămboviței zisă si șos. Cringași devine Drumul Crângași șos Crângași (MC nr 36/1941)

Giulesli cale    ,    <>

C+ifî-./idixț sk |

X    1

1202

2644

strada

Crângul cu Arțari

1

str Părvu • 11.. str Constanlir, Istrate. sold,

Clucercasa Elena slr ~

Trotușului str

cz

1162

2645

stradă

Crângului

1

slr P - parc. Jianu (Marmorosch Blanc)

Armindenului slr

Vlircea Eliade bd

’-—---

1170

2605

stradă

Creața

sat. județul Ilfov

5

str Alexandru Petrescu; str Mărâșești

Mărgeanului str

Antiaeriană str

1171

2607

strada

Credinței

3 4

Uh(a Credinței

Conacului slr

lioara str

Î172

8007

ntraro

Cremenci

varietate de roca sedimentara sdicioasă

5

Cremene» str    !

4 D Cocea str

(171

2608

strada

Cremcnoi    hf»netate de roca sedimentara sifrcroaso

5

Etermtalii slr

Crumenei in4r

117-1

2609

strada

Cremenița

râie caic delimitează parcul național CJinilo Nurca, Munții Apuseni județul Caras Scvenn

2

str Cavarna

Cotentina șos

1175

2610

intrare

Crenguței

6

inlr. Pnvighelortkir

Cetatea de Balta slr

1170

2611

strada

Crestei

3

str. Elbrus - II

Gara Cațelu sos

Indusluilor str

1177

2612

stradă

Cretei

1

inlr Creier (1950)

Nrcolae Caramfil str

117f

8337

drum

Crețeștilor

sal. iiidețui ilfov

4

dnun Jilavei II.; drum Crestelor; str, Grigorp Marin cap.

Berceni sos

Poștalionului slr

117 ?

l    7708

a1e«j

Crovodia

comuna, judelui Dâmbovița

4

Liiuiotesti alee

11IW

l    7706

alee

Cricovul Dulce

nlluonl al râului I.iUiii nl.i

4

Couslanlin Brancoveanu tx).

Mioara luiza Mirea alee

1 yu

l    7707

aleo

Cricovul Sărat

aflu unt al râului Prahova

4

Vasile Nițu, serg Str

Mioara Luiza Mirea atee

yii7

2616

stradă

Cricovului

atluuiii al râului Ialomița

1

Bucureșln Noi bd

Oașului str

Zrfia

2617

strada

Crinul de Grădina

Moaie alba si miros puternic

3

șir li Martin str Badea Cristadw

Brațaui str

Poștașului str

11(1-1

ll 2618

stradă

Crinul De Pădure

planta salbatica. (mintia, naiu inllorustu iu limite mai - iunie

H 6

Taberei drum

Brașov str

1 185

Zțfc=-2G19

'LII    '''X

stradă

Crinului

Planta ornamentala cu Hori albe și imrns puturrw:

1

slr Nr. 6 parc. Bucureștii Nnui IBahlescu. slr Nr 52 - parc Bucureslii Nour / Bazilescu.

slr Siom

Ardealului str

Delta Dunăm str

1186

.1- 2fi22'l'

intrare

Cristea lonescu

5

Cristea lonescu slr

I

■ 11H7

2621',

stradă

Cristea lonescu

5

Alexandru Angliei slr

Giurgiului șos ,V.

MBfl

2205

stradă

i

Cristea Matooscu

(1884-1979), inginer hidraulica, academician

2

slr Cheile 2anoagei. str Șerbanescu Tei (1924)

Petre Atiloncscii str

Lacul Tei bd.

705

1997 '

———LIX—l

strada

Cristea Răducanu. caporal

caporal, erou primul război mondial

5

Giurgiului sos

lonescu Cnslea str

*

K    IflVB    /

stradă

Cristea Ștefan Buicliu, doctor

(1857 1916), metili:- om (Mjlilii:

5

fii Doclor Asachi fit. General Fkiruscu

Leonto Anaslasinvici sîr

Cotrnceni șos

111)0

âV 72x

drum

Cristești

sal. județul Mureș

1

Lunea str

Movitem drum

55S)

UV\56i7

stradă

Cristian Pascal

(1858-11)621, ingiuei

6

slr £ - parc Locuințe Clime - cartier Gtand unificați cu str loaclnmescu mp

Regiei bd

Atfceului slr

1191

stradă

Cristian Popișteanu

(11132-19*1*1). istoric, ziiirist

1

str Dumitru Brabanu (192B-MC nr 9/1929) fd. Vienei; str Excelsior; str, Junii Guorgescu: slr Ministerului (cunoscuta și ca intrare)

Academiei slr

Nicolae Băltesc u bd

111)2

L—---

2632

strada

Cristianul Mare

vârful muntelui Postavarufui, Curpahi

Orientali

1

slr Toodoiescu Conslaiilin

Chitită Triaj str.

1007

2416

stradă

Cristofor Columb

(1451~15U6). navigator gunuvuz.

duscnppriturui Americă

1

slr Vasde Păun (MC nr 44/1915)

Alexandru Xenopol slr    z

trerma Grigorescu str

11*13

1*)-l

2730

piața

Cristofor Columb

(1451*1506). navigator geneve/,

descoperitorul Arnencn

1

Piață Karl Marx - Fnednch Engels

Bucureștii Noi bd Bârlogem str/

Nuvnkii slr    f

263G

strada

Crișana

regiune istorica situata mire râul lisa râul Mureș Munți» Apuseni si râul

Someș

1

slr Ciclopilor (MPM nr -1111878)

Bordei str    1

Popa Talu si

111)5

2637

mirare

Crișul Alb

ulluunl -)l râului Crișul Dublu

4

mir Independentei mii Sânger (Singer)

Șoimuș str    Jz

11 OG

stradă

Crișul Negru

aținerii al râului Tisa

2

(irel. Doamna Ghicii

Doamna Ghicii slr

H3țu£Sm|ife

1107

C 2G3Bx-

stradă

Crișul Repede

alluunl al râului Tisa

6

str Soarelui (1*137)

Cnmișoara str    .X' ■ r "’*♦

aujksfr

-r---p-

1    l,r

X^2§39    \

stradă

Crișului

alluenl al râului Tisa

4

Radu Vodă slr    $ *

v

- \ \

ț

V) 1100

j—țț--

2646>-^z

stradă

Crivățului

vani puternic și rece care sufla iarna dinspre pontași

3

Răcari str    , Z_.    ^j7*:s

î \ i \

1*

?

2641 ^^

stradă

Crivcști

sat. ludului Vaslui

1

str Miliai Vileaiu

Conslanhn DobrogĂauurGtjfcyfa

sîr    ' ,    ‘ A

(

Șrtțy^

i    1

1    O    1

X 1 1

4017

stradă

Crizantemelor

floare adusa din China in secolul al XVII lua

5

Mărgeanului str

Xki irtfi i

ĂriihXenarra

lf ;2 i

p

2648

stradă

Cromului

element chimic lucios de culoare alb cenușie

3

str Cnșan 1

Roșii Nicolae slr

Industriilor st

!■ s 1

1

1

2649

strada

Cronicarilor

poveslitur ai isloiiei in fcvul Mediu

1

str Noua - parc Mocea și Angelescu din

Calea Dorobanți

Ftorenscii cale

1

r—.    I

2651

stradă

Crușovaț

sat, județul Caras -Scvenn

1

str g-ral raian Moș u str lejaru i 194B

Chitila sos

Mimozei str    J

■p

2055

intrare

Cucuruzului

în Transilvania denumirea populara a

porumbului

6

Cararmdauei str

i-iU*

Zbbb

‘aifjtja

Cucutoni

cultura neolitica cnnue transuvama si Nipru remarcabil pun ceramica

5

str Mmnea vodă    str Gheorghe

Popovifj cpt str Liliacului (MC nr 29/1935): str Tuberozelor unificata cu str Cuculen;

Munții Carpati str

Temâ r.ir

1208

2658

stradă

Cugir

oraș. judelui Alba

3

str vasrte Roaita

Roșu Nicolae slr

Industriilor slr.

1309

-'-7660

stradă

Cuișoarci

condiment din mugurii unui arbore

originar din Insulele Mofuce (Indonezia)

2

ăiteea Margareta

Horiens ei str

Sportului str

stradă

Cuiului

2

prel Cuza Vodă

Gheorqhe Rovenja slr

A\ A

——pG64

stradă

Culesului

3

Munții Mehedinți slr

Vâtsanesti slr

Gara Câțelu sos

Industriilor sos

r A 1217

■*■    / 2665

stradă

Culmea Făgărașului

spinarea munților Fagaras Carpatu Meridionali

2

str Săvutescii

Ricinului slr

Tamatoarei sir

2666

stradă

Culmea Veche

3

Zborului slr

Negustori slr

• ’î?4

"A ,-2667

\

strada

Cultul Patriei

asociație pentru cinstirea eroilor din Primul Război Mondial

3

str Maidanul Dudeștitor

Oudesli cale

Calo ian Județu str

’W

2668'

stradă

Culturii

S

aleea Ștefan Mihăsleanu

Dantelei str

Cooperativei drum

ÎZW

6467

alee

Cumidavă

caslru roman sec II -III. azi Râșnov

2

Sueidava alee

Arrubrunr alee

A’

4$k

\    XXXX

atee

Cumințenia Pământului

opera a sculpiorului onstant

Brjncusi

6

Valea Doflanei drum

’?17

\Y"    2671

intrare

Cumpenei

2

mir Gloriei

Cumpenei slr

......

wifl

\\X 2670

stradă

Cumpenei

2

str Gloriei

Țesătoarelor str

Călmâțui str

j

12/19

A\ ^673

stradă

Cunești

sat, | ude tui Calârasi

3

î 7 Noiembrie

Gara Cațelu sos

Industriilor Slr.    ( 1

1&2

jC"2675

stradă

Cununita

arbust înalt din fim i flori albe

5

Ir N r ne r

Spiralei slr

T rompelului inlr

I _

\    2677

stradă

Cupidon

zeul lub ni in mitologia g

5

aleea Vrrtej roit Cupidon

Alexandria sos

Neplun str

1

2678

stradă

Cupolei

6

ir    G/wca Str Bohiittneariu M. Cupoiet

uh Man bd. spate b

iei slr

(L '

2679

stradă

Cuprului

moiâl de utoaru roșcata

2

II    tulul

Fundeni sos

X '4

2680

intrare

Cupșani

comuna Cupșem in jude    «.

1

Ir Ra un

amp 1 Ma tr,

oiana Mierlei drum

2685

strada

Curtea de Argeș

municipiu, județul Argeș

5

București - Măgurele șos

Nelliului drum

*    b

ti

2687

stradă

Curtișoara

comuna, judelui t

1 .

tr,    ari Laromet Ir. Feodor M

t v k

Redea str.

P etroșița str

p-

5077

strada

Cutezătorilor

3

tr. P

P ten tr.

Intre en slr

2690

stradă

Cuțitul de Argint

4

erban    â ale

nstanbn Istrati slr

\

2693

stradă

Cuza Vodă

-

4

str roșteni unificată cu str Cuza Vodă

_

Oilelo; str    F

3808

stradă

D. Toodoru

5

str Ghoorqlw Popesctt. str mg. Teodoru-parc

R M ew iar

Viilor sos

-4

380G

stradă

D. Tăcu

5

fi

ț    1

2-

2695

(3371; 4850}

bulevard

Dacia

i omului locui de

ZT p«"* >    Gt

«//• o A c

1 ' »    /

»U    *

w

‘VA

J?    2r    I

u|    “n    I

V    o

1    ~    1

f    s    1

o 1

s

-U I

[ ă

1237

2696

intrare

Dacilor

locuitori ai ei oriuMiouni Oua,

1238

2697

strada

Dădu

!’!

1239

2699

stradă

Dagața

d t ii lași

Sil

1240

2700

intrare

□ aia

in

1241

xxxx

stradă

Dakar

8006

intrare

Daliei

— . - - - - _ *

1

4GR7

5589

aice

Dan Adrian Urucu    Ifoiif! • itiitii) uruu

4

aleea Secuilor A

Secuilor slr.

Cric ovul Dulce str

3407

2704

stradă

Dan Mihail

12-1086). pictor

5

str Guorqescu I.. str Dai «ui

Telița slr

Maleoci slr

1240

xxxx

aice

Danaide

opera a sculptorului Constantin

Brânctisi

6

Fântâna tui Narcis alee

1249

1529

alrădâ

□antal Barcianu

Damul Bnrrkuiu-Pupovici (1H47 1903) hiohtt). bot.insst

3

slr A parc Clădi rea Româneasca din str Valeriu Braniște

Valeriu Braniște slr

Motse Nicoara str

1247

2434

stradă

Daniel Ciugurennu

(1805-19511), (Joilor om poJilic român din Basarabia

1

str C ■ cartier Steaua str. Comuna din Paris

Gnvița cale

Slepliao Ludwiy Rotii str

Î24R

G516

slradâ

Daniel Danielopolii

(16B4-1956). dnr.tnr tondutur ni Societat» Silințelor Medicale

1

Nicolao Căramlil slr

■ nia CF Buciireșli-Cons1an|a

1250

XXXX

piața

Danny Huwc

(1943-19091. jurnalist belgian împușcat iu uvunimontuki din docuriihiin 19H9

6

Timișoara bd. - Răzoare str -Drum Sarn - Progresul slr

— ---------

1251

1148

stradă

Danto Alighicri

(1265 1321}. seriilor iUiluiu

1

slr F - parc Jianu (Marmoroscb Stane)

Sorghoevici (van Turgheniev str

1252

2708

slradâ

Dantelei

5

str Ștefan Miharieanu str Nscolae Sălcescu

Ghidigeni slr

1253

8163

stradă

Danubius

denumirea lainici -romana a fluviului Ounnica

3

Râmiucu Vâlcea str

Tandarei slr - 5 pale bloc

Țândârei slr - spate bloc

Țândârei slr

1254

IV    2710

strada

Darabani

oraș, județul Botoșani

3

mtr Roșu Miculaie - III

Gara Catelu slr

Nicolae Roșu slr

1255)

y 2711

strada

Dnracului

utilaj mecanic de prelucrat lan» in industria casnic.a

4

iulr Oarncului

Oltenița sos

Marbșor str

125(4

m 2715

strada

Dascălului

învățător

2

str Ch ran Ștefan

Zamfir Aibore slr

1230

y    2716

stradă

Datinclor

ubicui

5

str Paulescu dr, (1940)

Sine» str

cimitir ortodox -Progrusu"

;uîbâ

1 ^ 4531

stradă

David Emnianuol

(1954*1941), rn<ilunintii-&nn pmlusur

1

Id Polona, fd Dorobanților slr Ion Grigore col j 1930 MC nr 1B/1931). str Mirtului

Dorobanți cale

Polona slr

-

1 ț 1989-

intrare

David Ion eseu. caporal

caporal, erou al doilea război rnond al

.. 1

lil F N - Sevaslopoi

Sovaslopoi str

L/l1. >

H ™ >

stradă

David Praporgescu, general

(1665*1916), gunoral. umni prunul război mondial

2

str Chițu Georgtie (MC nr 44N9D7J. slr Crinului

Baliste str

G A Roselli sțr

' 1251

/ j

-    1 I

J \J 27.19    '' «\

.    I 77

strada

Davideșli

comuna, judelui Aiyes

5

str Dospinn Doamna, slr Angliei slr

Gheorghe Angliei str Tamaioarei unificata cu str Davidețli

Munții Carpați str

Ganualm slr

■ , H

2J2Q    I

strada

Dâeni

comuna judelui 1 ulcea

1

str H parc Damaroara str Calugarem

119411

Neatârnării slr

Izb cern str

Ț\ 2721

stradă

□ăicăreanu

5

Sadului slr.

Paunașul Codrilor str

■■.,7iwS

Z\ <

Sh£?72?

strada

□ăișoara

sal. județul Brașov

5

slr D - parc Fabrica de Cliibiiltin, str Hnlmașeanu Gh (MC nr Î5'1948|

D 1 Teoiloru str

Silexului slr.

12S1

strada

Oălhâtiți

sat. ludului Vrancua

4

Groteștilor diurn

Bercnm sos

r:

r\i

!

q    2b5K

stradă

Dâmbovicioara

comuna mdelul Argeș

2

slr Alexandru Vtahuța-Tei. slr Vlahuțâ Alexandru

Gheorrjhe Țițeica slr

13C0

fT    2839

stradă

Dâmbovița

ailueot al răidn Argeș

6

slr Pom iposa Elena

Virtuții sos

Zi\i str

1367

6755

intrare

Dâmbovița

alluenl al râului Argus

6

Dâmbovița slr

\

1244

2840

strada

Dămbovnicului

alluenl ai Nc'ijlnviikii

4

Istr Tăiem i 1934ii

Văcărești cale - Universitate N Tiluloscu spate imobil

Unirii splai - snnlo imobil

V. VASlpnciu

Uniriițplai (n

slr.

11 11 O

A.

1245

strada

Dâmbului

4

piei. Mâțișor

Mărțișor str

“S:

O-*

/    2725\

strada

Dănulești

sal. judelui buzău

2

Str Albinei

Muroeni slr    r

[

țj \>2O7

vJL72G \

intrare

Dărăști

comuna, judelui llîov

5

Bronislan slr    z

T7 1260

-    -J

stradă

Dărmanești

oraș. jude(ul Bacau

1

slr F Vatra Noua, slr Bancic Olga

Gheorghe Ipnftssu.Sțjejti șos A ,

ț.ilțftnrtițuoi

> r    O

stradă

Dărniciei

5

slr Crinului

Margeanulfri stP C Z * ș

5rll]ipri^.lV«

r !(    0

< 1257

-ra

2842 X

strada

Dârstc

- -.

car Hor din nuiiucipi ul Brașov

5

str Noua - parc Comunității Israelite din str Pieptănari

Pieptănau bțf    .* p    *

'■    j-    4^*-

EjlJilXiati t

'i    =2

!    0

£5    1250

6532

drum

Dârvari

sat. (Urletul llluv

5

Ghidigooi su^x    Si    '

iZintekii :ii

1    1300

2843

stradă

Dârza

1

str B - cart Sbaulești Finanțe str âalcaniu'.ji

Oasuuistr

Acetileinji slr

r-

cz

1270

G59G

drum

Dealu Aluniș

sul. județul vâlcea

4

Aurel Porsu slr

t

1271

6605

drum

Doalu Armanului

sul. i'.idețol Harghita

4

Poqoaoele str

1272

6597

drum

Dealu Gabii

sal, județul Hiinedoara

4

Odei str

Dealu Aluniș drum

120

j-

6598

drum

Dealu Bisericii

sat, juriului Valcea

4

Dealu Grisului drum    ”1

Metalurgiei bd

4'    12741

6656

drum

Dealu Bistrii

sul. județul Alba

. 4 ..

Griqore Marin slr

Cheile Turzii drum

v    1275

6599

drum

Dealu Bradului

sat. ludului Aiges

4

Metalurgiei bd

jX_^,27C

GGOO

drum

Dealti Caselor

sal, ludețul Alba

4

Dealu Bisericii drum

. 6601

drum

Dealu Corbului

sat județul Maramureș

4

Drumul Bercenarului (secțiune)

Poștalionului sir

\ 6602

drum

Dealu Crișului

sat (urletul Alba

4

Binelui drum

Dealu Crucii drum

jjfdm

Dealu Crucii

sal. județul Botoșani

4

incinln IMGB

Dealu Pădurii drum

^603-^

Sffbm

Dealu Cucului

sat. judelui Vrancea

4

str Popa Ștefan, str Acțiunii (o secțiune)

Poștalionului str

1^1

6604 /

drum

Dealu Ferului

sal. tudcțul Alba

4

Dealu Geoagiului drum

Dealu Frumos drum

12(12

6713/

drum

Dealu Floreni

sat județul Suceava

4

Surconi sos

Enie CF uzinala

12&J

6720’

drum

Dealu Frumos

sat județul Sibiu

4

Poștalionului sir

Dealu Scherului drum

1281

6606

drum

Dealu Geoagiului

sat. ludelul Alba

4

Metalurgiei bd

Binelui drum

!2Hjț

6711

drum

Dealu Istrifa

subdiviziune îi Subcarpatilor de Curbura

4

Bercem șos

linie CF uzinală

laie

\ ^6550

drum

Dealu Leului

sal, județul Gor|

4

....

Poștationu’ui str

H\>6657

drum

Dealu Pădurii

sat. |udețui Argeș

4

-

incintă industriala

Dealu Scl,oiului drum

.'-) 1208

A 6712,

drum

Dealu Sclieiului

sat județul Vâlcea

4

Drum leofdeni

Bercem șos

Oealu Pădurii drum

JF .'1280

-ft,672t, \

drum

Dealu Viei

sat. judelui Buzău

4

Oealu Crucii drum

Dealu Sclieiului drum

' 1240

V731    \

stradă

Dealul Colmeana

forma de relief tn județul Argeș

5

str F.N.

Luptătorilor Antifasciști drum

Prundeni str

1291

32734''

stradă

Dealul Mare

sat. ludețul Dâmbovița

4

aleea Ceparu, str Argeșului

Berceni sos

Grigore Marin str

1292

Vi 2 ;

aloe

Dealul Măcinului

munhi aplalrzați din Oobrogea, cei mai vechi relief dm tara

6

..

Valea lalonnței str

Timișoara bd

1293

1

-4Îț66-.

r 1

aloc

Dealul Mitropoliei

denumire do la catedra Mi!ropctfre«

U ng ro via 1 ne i/P atnnr bre    l

ctitorie a domnitorului

Serban

4

alee Mitropoliei, alee Patriarhiei: atee Mani Adunări Naționale (1950). alee Marea

Adunare Naționala

Bibescu Vodă sțr

Patriarhiei sțr

......V .

t29«l

2--" 2735

stradă

Dealul Negru

dnal in Subcarpat eîi

1

Hlr A - pane. Slrager; sțr Deliu serg.

BurJiirusti - larguviste sos.

Tr bunei in|r    ț

q    1295

2736

intrare

Dealul Poenii

deal în comuna Tarnovu u olul Arad

3

înțr Căprioarei mir Vișinei ,d Istriei - V

Istriei str spate blo

Zi

<4    1290

2738

stradă

Dealul Țugulea

6

tr    Bratianu. sir Genera) Cernat str

an Voievod; sțr. Constantin Dobrogeami -berea

tJnj Masvu M,

Dămbovița str    ’i/L—j,-

V 1297 i C\

2739

stradă

Dealului

6

fd Dealului

Dreptălri str

Dealu Țugulea str

\ t} ,t8

2741

intrare

Debarcaderului

2

fd. Chica Te -

Gl    bd.

8433

bulevard

Decebal

rege a <je a

3

Alba Iu a piața

Eudr

Brav

ix iu Hunnuzachi p-țâ Mihai yîțs

1300

1724

strada

Deceneu

sec mare preot ș» reg

4

str Burebista

Ofimpulur sir

Glie

rghț Preoțescu str

130,

2743

intrare

Dcctu

numele prvpftetarufut fer

4

terenul lui Deciu

Ghemului sir

_

1302

2744

strada

Declamării

2

str Petru Raieș (MC nr 33/1933)

Șiragului sțr

Za!;

j str V

1303

8253

aloe

Deda

sal județu Mi re

2

Luncsoara str

A-J

,333

2794

stradă

Dcditel

1    ît

nt

4

str Noua - parc Drumea Radulescu: str

Diditel 1neoficial)

Radule seu Drumea str    J_——

"t--- -——1

1

1304

2747

stradă

Dedulești

sal. județul uzau

6

Mărgelelor str    /    tl"

**.    T”

u *—---

o

1305

2749

intrare

Degetarului

planla perena

2

ld Baicuil» • I

Baicului str    / c

306

2750

intrare

Degețelului

planta ornamentala

Său albe

5

fd. F.N. ’ Tudor Alexandru. înlr. Snteurei

Tudor Alexandru iirC * -

<■ «    1 A'

<1

,K»Hij|

--O--

yj

1 7

2751

stradă

Dej

mun rp jud ț

1

str Carol 1 (secțiune)

Grivila cale spate bloc    A

firiu tyMTi/j \ |

2753

i

strada

Delea Noua

d

3

Călărași cale    .

V '<* i

xAjn

Th^odo/Spenum

\l

str CC

. &

2754

stradă

-«—*—™--—

Delea Veche

1.

2

opa Nan str

ălarași cale

CJ

--1

5G41

strada

Delem

2

niee Delem sir. Sflnlul Vasile Tei

Otesam str

Gr gore lonescu ș

r

i

1

2757

stradă

Delfinului

2

sir Pelro cu ■ XVII

Dobrina alee

Funde ni șos.

£ [

2537

strada

Delinești

6

Târgu Neamț str

Ce,alea Histria st

l=h

’ 3

--1

2761

strada

Delta Ounar

f

ița

1

sir Marin Ganciu str Vasile Conla 1941,

nfratin sir

ușovaț sir

k->    ----k

2762

stradă

Doftor

k c

ii

3

itr ri    ; ț|r eltei

Roșu Nfcolae str

industriilor str

— - _ 1

1315

2703

strada

Delurcril    f |uduțul B*stnța-Nasaud

5

șir hhcotae Tincu, str Mib” ’ Kogălmceanu (1948)

Margeanu lui str

An linei ana str

!31li

4B35

strada

Dom I. Dobroscu

i in71>1946) |uust, om    puriiur

(1929-1934)

1

sfr Vămii (1071). str. Vtentt 11900). str

Wdson (1919); str. VtenațMC nr 10/1943):

Str SergheiM Kiiov/Chitov (1952): str Onești

V>i:1q(iqi cale

Ni colac Balcescu bd

2708

stradă

Demnității

1

str Regele Ferdmand. str Moșoiu g-ral. str Mifoni Eroiinescti: slr Principatele Unite

Arialm str

Marmurei slr

unu

2769

strada

Democrației

4

Berceni sos

Turnu Măgurele str

1320

2770

strada

Dontn

V

str E parc M Herascu

Alexandru Ivasiuc str

Elena Fnrngo slr

1321

2772

intrare

Depoului

2

ittlr Lueane-t

Lizuanu slr

depou RATB

1322

2773

strada

Depozitului

3

str Dupozilutui

'industriilor str

Ghe(u Angliei slr

1323

2775

strada

Descști

sul, juduțul Maratnuieș

4

str tun Milialaclie. slr Orngosiavei

Turnu Măgurele str

Oravi(a str

1324

2778

strada

Despot Vodă

i 1511-1563) Di in îndur iii Mulduvtn (1561 15631

2

slr Vaporului

'Viitorului slr

Ștefan cel Maie sos

1321

2781

intrare

Detașamentului

3

Id F N - Vilan: intr. Copacului

Drum mire Vn

țc-- . -----

1:,n

2782

intrare

Detectorului

2

Matei Voievod slr

rfel

2785

strada

Doua

municipiu, mședința județului

Hunotln iru

2

str F parc Clădirea Româneasca

Oradea slr

Oradea slr

j'32el

/ i

2779

stradă

Dozrobirîi

6

slr Regele Ferdmand (MC nr 30/1941); slr

M Cogalniceanu slr Evrica

lulte Mmî.u bd.

Dâmbovrța str

,32îd

-te. M2»

|L    o

stradă

\

Jl

Diaconul Corosi

p riirpâ fbtf/J. //aducător, pwnuf tipograf/ornăM, aăpănf J2câf/i hismeoș/r m Arnba română

—H

str Nr 44 - pare. Bucureștii Noui/Bazilescu. fd. Trifan, str Diaconul Coressi (MC nr. 10/1928); stf Vera Bazilescu; str Corosi

ArdOcAĂH slr

Cirețoaia str

1

n:!0

i. -

îl    2789

jnțrare

' I

Diacului

scrrihv du cp/ice/ane șr sfu/twș a/ vretitim» dm 7an/e Române m EwrJ Atodwr

2

td II slr Urse preț

Ionii Orsu slr

----- V -

tajt

T    2790,'

mirare

Diademei

4

str F,N • slr Carpați, mir Vijeliei

Luica str

,4417

5590

alee

Diana Alexandra Donua

11072 I0U0I erou

4

aleea Secuilor B

Secuilor str

Coc ovul Dulce alee

1332

vl

2792

V    *

stradă

Dîanci

zișta vânătorii din mitologia lutnana

2

str Pruncuței (Î871). slr Dtanei (secjiune) si str Prudentei (secțiune) str Dianer unificata cu slr Prudentei (1934|

Catoll Bd

Ita lana str

^334[

2795

Intrare

Difuzorului

1

Id Beteirie. Iit Suceava, slr Suceava (MC nr 2H/1912i

Lipnv.i str

1335

SL 2,796

intrare

Digului

4

Id. 1 Ornau Oiroitriu

Indii) Câmpului slr

133b

îd)a\

alee

Ditiam

culme ui munții Uticuțp Carpațu 'Meridionali

2

Hega str

Chișinau tui

1337

S 7f9S\

strada

Dihorului

maniilur tnnuvuf de unu dimensiuni

5

Gliencea prel

Condorului str

13311

' L, 2799 K

strada

Diligentei

trăsură mare acoperita cu care se '(acea transporiul regulat de postai $s de calatori pw distante lungi

3

prut Negoțul

Dnstor str

4329

2024

stradă

Dirna Cristescu, sublocotenent

sublocotenent erou primul război mondial

2

str Salucu 1

Iii 1 IClllui ȘO5

-artlelmien sas

1 ~o T

1339

2801

-

intrare

- -

Dimieni

sat. n«le(ul lllov

5

aleea C

Toporași mir

Lacul Rastu slr

J    1

ri ~j" f

1340

-

stradă

Dimineții

—.

2

Alexandru Romano str    I

Popa țoare fle

fl    1

V    f 1    1

21)42

>ț^464    '

strada

Dimitri lunnovici Mendelecv

(1634-1997). chimist rus. A urdonal rdomunlnln chimici: iii labei

1

slr Primaverei. slr Nicolae Balcescu (MC nr 44/19071

Gtxirqe Enescturi’f^ ti»

/

r    1

S 1

f2i5.

alee

Dimilrie Angliei

(1872-1614), semtur

3

str. Fulgului, str Dimilrie Angliei, poet

Alexandru Vlafude'str    ' ro7

K. 1 1 îl Q 1

r    i:i4i

strada

Dimilric Bolintineanu

(1H1'l-1H72). sciiitur

2+3

ntreurara Biserica din Scaune, str Popa Horea

Stanic str ' -    !" f -

' • - -■ *

tTt1tan.Rarl|i s(

i î f

O j

1831

stradă

Dimitriu Brândza, doctor

med*; nah/rafof,

Mosor A înființat 'Grădina botanică" drrr fl»r?p/esfj f fflfljj

5

str Ing Lalanne (fosta str B parc Erbartei) unificată cu str Foca

Cntrocem sos    z    a

■3    -    C

■">.

J Waj«4l    1 r-l \

Jțicflepentienlei i

Ml

îlai gr    1

V 1342

1970

bulevard

Dimilrie Cantemir

P fi 73-1723J căriutar umanist, ilomtuloritl Mulitnvcl (J093 1710.17)1) autor al unor Itictân ștmititice membru ni Acinlumiet itin Buitin 11714)

4

Magistrala Nord Sud

Unim splai    ) j V

Gheîrghfli țineai bdr~

1 v 1 cz ,

1    i

1231

k- -

2024

stradă

Dimilric Cariagdi

(1H94-?), jurist, om politn primar (1676 1883)

2

str Spătarul Borcea

Or/ari slr

Vicbi’u'ui ftU

134


233


1356

,357


1358


1359


,350


136,

~362


1303


1365


(1867-1339), „indic rlnnng. 61a


tMC nr


C rdl .Bd


xxxx


stradă


stradă


stradă


stradă


strada


strada


Dimitrio Drăqliicescu


(1875- 19451 sociolog


F abrica de Cărămidă slr


Henri H, Slabi str.


Dimitrie Drâgliîescu, doctor


Dimitrie Florescu


Dimitrie Giurescu. maior


Dimilno Grece u


Dimitrie Grozdea


A' Î904


stradă


stradă


2808


2832


stradă


stradă


Dimitrie Guști


Dimitrie Harjeu

Dimitrie Hărlescu


(t84, ,9,9). nieilic atmtretKUM. pralcsor. am poMc


slr C • parc Principesa Elena


Petre Herescu slr


(,027' 10751. LOTiipo/ilor


(1835*1877). maior erou războiul de Independenta


(1841-1910). doctor, botanist profesor academician


(1083-1950). jurist, primar ni Sectorului ll-Neqru


(1880*1955). sociolog. academician, a înființat școala de socioliqie din România    


(1069’1926). arlntect


{1872-,923). picior


(1856-1923). rslnnc, spurialrsl heraldica, academician direcior al A ir S I hi. (1900-1923)


1091-1892


1 colonel, istoric,


•în. profesor


tieriw, 11758) t r5fO

V o ic


23^ gonura/. itaircror ui Scolii fa războiul de

fantă (1077-1878)


8) poei.carî irar iluminist !7|. inginer, profesor


(1777-1030). mare boier din Țara Româneasca, ca nu rar iluminist așezare geto-dactcă. cetate romană, secolul IU. (astă ut Ostrovul Bisencufa

județul Tulceni    ______

{1917-1950). pianist, cnnțpozvtn*


profesor


tocaîitalo unde s-nu purtai rupte m _ Primul Raz boi Mondial    _

(1769-ÎC21). islnnc grec. autor ni unei _ jștoni a țarilor române    _

(1769-1831), Mitropolit iii Uuqrovlaluoi 11819-1027)______


f 1525-1508). sofia domnj/ort/rui Mtrcea nbamri ai Tant Românești __


,d Dumitru Florescu. s,r Ion Creangâ-Gnvi,a


str Sabavoiu It fd Dorobanților str Zâbâvoiu It.


str Zidari fd. Cozia. str, CoZia (WC nr 20/1912)


str Antonica, str Gheorghe Buruiana cpt 1926-MC nr 9/1929)


r Dumbr a Moștenit r»


str G R


s r Ftmnlnr


Păru i-il


bd Dosul Gării < 11911)


losif Iser slr.


Virgilm slr


uleasa s r


(ndus),iilor st,


rx II/,930)


u osimma


ir fd

str Tonolla


slr Cerșeon.sr D Fo ino ( C nr 19/1943)


str Dionisie (MC nr 7/1895). str Diomste 118711

slr Kiev


Călușei slr


Anaslase Panu slr


Pieptănari bd


la ni Buzotantr str


Complexului str


Berzei str


Suc ida va alee


Giuscppe Ga b, Sie,


t-L*i


Pil,irul Hnstacbe slr    ? -


Unim sp..ii


Uniră spini


slr


olt a n


in,lanr


nd L. bd,


Emil Gărleanu str


cen slr


lomT.fi


n Batn str|po<?mrid Dosptna (Mtl/ța) (1407 -1544) r domn/fontiui Noagoe Basarab ai

.^;u Românești

(1825*1909). soția principelui Alexandru Innn Cu?n, filantrop


(1779-1071) prima soția ă domnitor utui Grtgorn al IV-lva Ghica (1022 1020), ni Târn Românești


((779-/87// prima sofre <r domni/oru/w Grigore ai (V-tea Ghica (1B22-tH20). af Târn Românești


(?*(463j mama fur Ștefan cel Mare. Domnite* of Moldovei


(?-î6G3>, sofia dornnrforuta/ Țâri Românești Mthai Viteazul


nume de la Biserica Doamnei (1683) clitnrm a doamnei Mana soția ftti Șeiban Cantacuzino, domnitorul Țari» Românești


comuna in ludețul Neamț


flazazgie. tocafifate în Cndtilaier (astăzi in Bulgaria) Loc ut untii lupta in primul război mondial


pădure lângă Huși. județul iași


comuna, județul Ilfov


regiune situata intre Dunăre (cu Delta), Marea Neagra


bcaMate, județul Prahova


(comuna, județul OII


sal m indețul Falciu (azi Vaslui), slație do pusta in secolul XIX


comuna in judelui Dâmbovița


oraș în județul Suceava


loc unchi râul curge liniștit, întretăierea pantelor la acoperiș


forma de relief în foima de pâlnie


comuna în județul Neamț


roca folosita la pavate, ca piatra decorativa


comuna in puiuțul lllov


opera a sculptorului Constantin Brânci isi


(? -IU46) lm;a Donmiloiulin Aliixiinit/u Maturi


sapa domnitorului Nioulae Plttrașcu al Tini Românești


lnca doniinlomlui Miliai Vileawl și a Ouarnrinr Stângi


fltewa cate


Racordării str


Bogdan Vodă str


Maica Teolana slr.


str. Doamnei-Tei; slr. Doamna Ghica Tei; slr Doamna Ghica; preț Doamna Ghica; slr Doamna Ghica (secțiune)


șos Terasa Colentinei slr Doamna Ghica unificata cu Prelungirea Doamna Ghica; str Donmnei-Tei; str Doamna Ghica Tei;


slradela A - parc Locuințe ieftine din Drumul La Tei; slr A.-parc.Lacul Te î/Socie laica Comunala de Locuințe Etbne. slr Doamna OHua A


slr Dimilrie Canlemir


Str Paris (MC nr. 22/1912). slr Doamnei (1913), str Mauriciu BtanK (MC nr 5/1934)


str Cimitirului (MC nr 30/1941)


aleea Duhnim


slr Alexandru cel Bun-Virgihu, str Alexandru cel Bun (MC nr 15/1929); str Dubrugca


bir. C - parc. Cornoscu


slr Ghița Antonescu. str Rasboem


prel Popovici unificată cu str Popovici sub denumirea de str. Popovici (1925)


intr Mircea, td Petcutescu; Id Ștefan cel Mare fll.


str Grivițqi (1946), str Gheorghe Dorobanțu (MC nr 3071941»


slr Hiramului; str Alunului; prol Alunului


infr Cireșilor


fd. F.N. din str, Doina


fd. Ion Bercoanu; str. Ion Bercoanu; str Spătarul Milescu (MC nr 30/1941)


slr Progresului-Șerban Vodă, str Dragoș Vodă (MC nr 30/1941)


slr Anei


mtr F N Moților fd Moților intr Olari


Podul de Pământ (sec XVIII. 1047). Calea Belvedere (1R71). slr Belvedere (1RR5). slr Belvedere | MC nr 13/1925


Doamna Ghica slr


Lacul Tui bd.


Barbu Văcarescu str


Ștefan Magheri str


Victoriei cale


Cernisoara str


Sinara str


Chismau bd


Fui idem sos


Virgilm slr


Gheorghe Bănciulescu str


Topotmța str


Alexandrina str


Nastase Pamfil slr


Mărgeanului slr


Ciulești cale


Petre Nenciu slr


Tunari slr


Ion Țuculescu slr


Doina str.


Veseliei slr


Ollemța sos - spate I


Văilor str


Găzarului


BasăraîiiWr iUr <5^

? <■ -


Matei Crlrviri-Str ; • j


Moților cate i


Valea lakmnter str^ (,


Lipscani str


Plevna cale


Marasesti bd


Sighol slr


lima CF Constanta Bucuiesti Est


Eugen Bote? slr


16 Februarie str


I C Brahami bd


Uverturii bd.


Macedoniei strGaetano Donizelh str


Mărgeanului str


Clucerului slr.


Antiaeriana str


Lămâiului slr


Câ di baba str.Bogdan Vodă str


Bardului slr


l.lll

2931

slredă

Domnita Ruxandra

fîbXMWtoJ. /«ca frwnrutarufiM vastfe Lupu al Moldovei

2

istr Lacului unificata cu str Domnița

I Ruxandra str Domnița Ruxandra (MC nr 28/1912) str Saul

Vasile Lascar sir    | Dogarilor str

Mlfl

/ 293^Z

stradă

Doniței

Vas făcut din doage de lemn cu toarta Si capac

6

str. Caracal; sir Carpenufui

Ghencca prel

142(1

strada

Dor Mărunt

comuna in judelui Ialomița

3

Eterului str.

Cornut Luncii sir

/+

'    ^549

stradă

Dorin Pavel

(/900-/979). inginer a concnptd s* proiectat sistemul Pitii ounct getic fii Romanici, a proiectat asanarea lacurilor din nordul capitala

2

str Tanasescu Tei (1934), sir Sârmașel

GlncaTei bd.

Lacul Tei bd.

2940

A

stradă

Dorna

alluenl al râului Bistrița

1

str Marin Bragagiu ((osia sir Viad Țepeș

1941) unificata cu sir Oornei, sir Walter Maracineanu

linie CF

Alexandru Popișteanu str

L?

'-2930

stradă

Dorneasca

comună injudețul Suceava

5

str Broscăriei

Pelre Ispirescu sir

Conțești str

k r/ ’«i F - ■ VT<=r-

2941

stradă

Dornîșoara

comuna în județul Suceava

5

str Constantin Guranescu, str Brazdei (MC nr 30/1941); sir Ogorului; str Mohorului

Ferentari prel

Ogorului Str

"-T25

?942. ‘

5& j /

cale

Dorobanți

soldați de infanterie din țarilor române

(sec. XV-sec. XXJ

1

cala Dorobanților unificata cupiel Dorobanților și cu șos Herăstrău, str Regele Alexandru I al Jugoslaviei (MC nr 29/1935): cald

Oorobaniiior

Alexandru Lahovari piața

Charles de Ga uita piața

' h!2G

„- V 2943

*'■% /' k    #

piața

Dorobanți

soldați de infanterie din tarilor române (sec. XV-scc. XX1

1

piața Confederației Balcanice (MC nr 24bss/1933); piața Berlin (MC nr 30/1941). piața Deșliu

Bitolia mtr - Dorobanți cale -Sofia str Roma str Andrei Mureșanu str • Ankara str -Paris str - Radu Beilor str -Teodor lliescu sir

1T?J

alee

Doroboi

municipiu in ludetul Botoșani

4

Dorolioi sțr.

Covasna str.

142?

K    2945

stradă

Dorohoi

municipiu în județul Botoșani

H 4

Stupilor str

Constantin Brâncoveanu bd spate bloc

1-129

2947

stradă

Dorului

5

str Câmpul Petre Isptrescu; str. Mana

Mo no le seu

Vâlcele sir.

Lespezi sir.

s. _,<>s

3127

stradă

Dragomir Hurmuzescu

(18C5-1954), fizician uiventiiter

5

str E • parc. Fabrica rte Chibntun. sir Emilia Irsa (MC nr. 35/1948)

D Teodorii, mg Str

Silexului sir

XX    HGC

2951

stradă

Dragoinirești

comuna în judelui Dambovita

5

Zețari str

Gheorghe Halmageanu sir

C    14C7

2952

Intrare

Dragomirna

complex mănăstiresc fortificai (1602 1627) judelui Suceava

1

«i!r, A.-Regele Ferdinand l . fd Dobrogeanu Gherea. mtr. Loco pictor

Constantin Dobrogeanu Gherea str

ț '    1466

L.J_

2953

stradă

Dragoslavole

comuna în județul Argeș

1

fd. Turcului; Str Turcului; str Dragostavele (secțiune)

Munții Tatra str

lacob Felix str

2936

4760

alee

Dragoș Mladinovici,

sublocotenent postmortem

(/969- /«W.OJ. sublocotenent postmortem. erou

4

aleea Nișei

Alexandru Obregia bd,

Străduinței str

1152

4360

stradă

Dragoș Radu. căpitan

(1959-1989), erou Căpitan posl

inortcm

1

str Negri Costache; str (orga N.. str

Manuscrisului

Adrian Pâtru str

Chilită șos

1469

2954

stradă

Dragoș Vodă

primul domnitor al MdWovci fccal347-

CCÎ11354)

2

str. Brutan

Monumentului str.

Precupeții Vechi str

1470

2956

stradă

Dragova

afluent al râului Bisinia

5

Alexandria sos

1472

2958

stradă

Drajna

comuna in judelui Prahova

6

Economu Cezarescu sir

Ala/ase Sloicosci

Economu sir

1473

2961

stradă

Drăgan Nicolae

(1684-1939), filolog, istoric literar.

academician

5

str Pelre S. lonescu

Giurgiufi» șos

CrlSFe.'jJbnif seu st

\ 1

1474

2962

stradă

Drăgănești

sat din județul Galați

4

intf Poem    i

Bercem sos

JilavȘn5^ni\

1475

-— -,

2963

stradă

Drăgășani

municipiu din județul Vâlcea

5

mtr Domneșteanu

Teiuș str    / * \

'/< \\

I o I

1476

2965

intrare

Drăgușa

comuna din județul Brașov

4 ~*

aleea Ressel. mir Ressel

Gheorghe Preoțescu slr^'i? »

\\

1

477

2755

stradă

Drâgușin Deleanu

f 7 - 1650) paharnic al Voievodului

Maici Basarab

2

fd. Aston    E

Heliade intre Vii str    '•"?    £ »

? “1    ~ _ \l

-O-f™

1

147fl

2967

stradă

Dregătorului

demnitar la Curtea domneasca

3

str Frunzei

Brățării str    $

r î-I

1

1479

2968

stradă

Drenajului

construcție hidrotehnica

6

str Canalul Argeș

Uverturii bd.    j-j

«w 1

t-L    j

2972

alee

Dreptății

6

nlr Maior Poposcu Eugen (Decizie SPC nr

3035/1957). inlr Oreptatn

Deafuf Țugulea sir

grepjjjții str

y 1

14

40

1

2971

stradă

Dreptății

6

str Carmen Sytva (MC nr. 30/1941). str

Arhimede (1937)

(uliu Maniu bd.

Dâmbourta sir f    £ £

2

2973

stradă

Dretea

sal din județul Cluj

5

sir Mareș Scarlat li av

Munții Carpali str

Ptrdieni sir l

4

2976

nlrare

Dridu

d doi a t

1

Dridu sir

— b- r

■*»

2975

stradă

Dridu    ude

1

— ------..

1405

297 8

strada

Dristor

tt» fa nwrittfo mritâtiosc Dărshx af •.ukii SMstru (Cadriatut). ui firiueitl

.. duhțana

3

șes Mihai Bravu Nou (secții>ne) unificata cu str. Drislmului (MC nr. 1/'    slr Gura

Lupului, slr Znhnnale,

Țhuedor Speranția slr

Canin Ressu Iul

1406

2980

strada

□robota

așezare dacică, romană, cetatea

Severirt (sec Xtt-XVt), astăzi orașul Drohtila - Tf ir«n« Se vw ir r

2

fd Romana, slr Noua

Dacia bd.

Mihai E mine seu slr

1 407

2979

strada

Dropiei

pasare specifica stepele»

2

str Hortensiei * 0

Cnkmlina sos

1.10»

2982

stradă

Drum ea Radutescu

(7-19321, (linși

4

slr Busuiocului

Lânânei str

Dimiloe Cantenur bd.

14(1)

2983

Btradâ

Drumeagului

3

Nița Elinescu str

Drumețului str

i

__41

2984

stradă

Drumețului

3

fd Drumul intre Vii. stf Drumeagului, str Nita

Elinesrii

Unirii splai

Drumul întru Vu

L    2999

Intrare

Drumul La Roșu

drum spre snlulfcomun;» Hnșu

6

Poiana Lacului intr

Fânlâna Domnesca drum

\    2993

Inlraro

Drumul Mic intre Vii

drum inlie culturi di; vie

5

Drum Mic intre Vii

r

z

__ 3000

Intrare

Drumul Taberei

denumire de la ta bara pandurilor lui Tudor VIndiniiroscu <1921, Câmpul Colrnceni) și de la taberele militare așezale pe pe acest loc {decretul nr 5300/1063)

6

intr. Taberei

Drumul Taberei

zj

L_

. 1

JL016

cale

Dudești

sal unde își are originile familia boiereasca n Oudesblor înglobat Bucureștilor

3

str Macelan

Vitan cale

Miliar Bravu sos    1

.    1495

1400

l--.3017<    \

șosea

Dudești - Panlclimon

drum ce lega comuna Dudeșli-Cioplca do curmata Pantclimon

3

Basarabia bd

Gara Cațelu șos

3018    \

' ..,../>■ < 1

stradă

Dudului

specii de fumase care cresc iu regiunile

temporale

6

str Tnche lonoscu

Giuleșh caie

1497

3019

t 1    ,

stradă

Duetului

Piesa vocala pcntiu doua voci

1

slr Nr 42; slr Toma Dobrescu; str George Coșbuc(1941)

Bucureștii Noi bd

Fabrica de Cărămida str

1490

Jz

stradă

Duiliu Zamtirescu

(1050-1922), seriilor, academician

1

slr Noua - parc Victoria

Victorie, piața

Argentina str.

1491)

.3022

strada

Duioșiei

1

slr Mihai Viteazul, slr Honil (1941)

Sfântul Gheorghe str

Acelilenei slr

15(10

îi    8203'

stradă

Dumbrava Nouă

sal ihn județul Maramureș (actual sal

Boierești)

5

Buzoieru slr

Mihcbl Sebaslian str.

15OÎ

4«i}\3025

stradă

Dumbrava Roșie

sat dm județul Neamț

2

str Noua - parc loamd(1911)

Gheorghe Căntncuzrno piața

Icoanei slr,

1502

Xg)26

stradă

Dumbrăveni

nrnș din judelui Sibiu

4

str Medeleni str Gheerghe Lazar slr Ecaleiina Tnndoroiu (,940-MC nr 30/1941). slr Daiman Pnpariopol str Tailas

Găzarului drum

Șotmuș str

1503

? 3027

stradă

Dumbravești

comuna din județul Prahova

4

Bercoui sos

1504

* >715    \

alee

Dumbrăvița

sal din județul Arad

6

Timișoara bd

1505

3028

stradă

Duminicii

4

Ștefan Dimitrescu slr

-rjm Fagarâșeanu str

1507

5030

stradă

Dumitrana

sal din județul ftfov

2

str SI. Gheorghe Tei

Alexandru cel Bun str.

Ginită Tei bd

1500

1455

stradă

Dumitru Badea

(    1917) erou prunul război mondial

5

str Gheorcjtiu Agit»

Giurgiu șos

înnoi

:u Cristea slr

3001

1457

stradă

Dumitru Bagdasar, doctor

p 093-f 940). tnudic /muroc/trurtf.

academician

5

str F N - lângă Școala de Război

Eroilor piața

Pândi

Iri șos

1509

1097

stradă

Dumitru Brumărescu

(18 f2*1937), pionier al aviației.

inventator

4

mirarea IMGB-Vulcnn

mS^

irbiei bdf

1780

-3033

strada

Dumitru C. Dumitru, fruntaș

twntaș emu ul doilea război mondial

4

intr. Margine!

Gngnte Marin str

i / °

4o;mî

7684

2713

intrare

Dumitru Dardiac. sergent

(1916 - 1944) sergent, erou al doilea război mondial

2

fd Zlatescu medic lt - I

Constantin Zlalescu str

f 1 ‘ ‘j- 1-

P1    "’i

1

strada

Dumitru Dnrian, locotenent comandor aviator

{1096-1933) locul,meni comandor avialor

1

slr Romeo Popeștii tpl av. (MC nr

24/1934), str Fratu Bereeni 1 . slr Frații

Borccni A slr Borconi A

Radu Beilor str    ,    7

Andrei Pupuvici 0r    blocX

Andrei Popovici SK^patahloc

MiN 1

&

JaraĂstr

| Popțvic Jțntoibc

1

șțr. * Șpalu bk 5 slr

G

4712

2800^

strada

Dumitru Dima. soldat

soldat erou ni doilea război mondial

1

slr Părvu 1.

Constantin Buzdugan slt j j

C^I

unii stț

( / J 1624

29G0

Intrare

Dumitru Drăgan. soldat

soldat erou primul război mondial

3

fd Mărului, str Zorilor

irdnoi se    r ' î 3

2

A

rT

o

■■

Je*    2007

3030

stradă

Dumitru Ganovici, locotenent

{7 - 1910) locotenent erou. piuitul război mondial

3

str Pescari

Catarași cale    7

*■> «IA.i

Mțitei’Basarab

tr

yJ

3037

strada

Dumitru Gașpar, locotenent

(7-1944), locotenent erou, al doilea

război mondial

5

Garoafei str    \    V

-

r~

F nw

2097

stradă

Dumitru Garbea, căpitan

căpitan du pandur* în oastea fui Tudor

Warf/rnrus'cu

5

fd Gara de Vest A fd A din șos Panduri

Panduri șos

lavița str

1.

iz

705

1392

stradă

Dumitru Hubcrt, capiian

(1099 1934), căpitan aviator

1

slr Aviator Hutinrt

Lămâiului str

Ca s lan ului str

1510

9h.

3038

stradă

Dumitru iordan

1

Gării drum

straua

uumitru lorguiescu, capitan

funcționar comunai capn.in erou primul ra2boi mondral

2

§4U ti - pac? '..ararași

Mtriai bravu sos

Dumitru Harjeu str.

2360

—--,

stradă

Dumitru Ivânescu

5

istr lonescu Gogore

Toporasi slr

Cladova slr

4013

X 3042    .>

stradă

Dumitru Lâtărețu, sergent

sergent

4

I

Jilavei drum

Crețeștilor drum

1511

f    3043^\.

stradă

Dumitru Lâ2ărescu, doctor

//89S-Î94H) modic oltalinotog

5

Munții Carpați str

Pucheni slr

2605

i—aut-—

intrare

Dumitru Lemnea. locotenent

(1fl50-1fl77), locotenent erau Războiul de Independența (PJevna)

1

nnțr SimonslR (1935). intr Manug-ralfMC lor 51/194O|

Gheorghe Mani» str

1348

289S

stradă

Dumitru Marinescu

(1882-1916) erou primul război mondial

2

|slr B - parc Vatra Luminoasa, sțr Meșterului, str Oimilne Marinescu

Vatra Luminoasă slr

fon Coravu str

1

•1220

3047

stradă

Dumitru Mincâ. soldat

soldat erou al doilea război mondial

4

slr. tancului (1940), str. lancu Tanoviceanu

Atunișutui slr

Constantin Brâncoveanu bd

4050

\    3046

stradă

Dumitru N. Matei, sergent

(1914-1945) sergent erou al doilea • a2bpi mondial

2

slf 5- parc. Negroponles

Floreasca cale

Serghei Rahmaninov str

533

v -_j777

stradă

Dumitru P. Botez

mucenic CFR mort tu datorie

09 10 1917

5

Str FN « parc CFR - șos Viilor

Viilor șos

Constantin Mânescu slr

4042

Y>< 3050

stradă

Dumitru Pene, sergent

sergent

3

str Pnmaverei

Armenis slr

stradă

Dumitru Pera

6

slr C - paie Poligonul de Iragere

Georgo Macaiovici slr.

loan Cutcer slr

'2rfÎ2

—^Y'51/9

stradă

Dumitru Răducu Dur bac,

locotenent colonel

(1944-1989), locoienenl colonel, erou

1

slr Eroilor CFR str Mihatl Kogâțniceanu. str Poiorila

Maica Teofana slr

Radu pragoș str

1514

\\ 3054 "

stradă

Dumitru Ruse

5

Ferentari cale

4054

'J3055-;

■" z !::

stradă

Dumitru Samoilâ, sergent maior

sergent major, erou al doilea război mondial

4

str Alexandru cel Bun (1940)

Oltenița sos

Berceiu sos

1

ista

■3057

intrare

Dumitru Secâreanu

2

fd Secâreanu. aleea Rococo

Dumitru Secâreanu str

!ij»87

5'3056

stradă

Dumitru Secâreanu

2

Gherase sos

Aj' Cr -    1

t X 2901

stradă

Dumitru Sergiu. doctor

(1034-1991). medic pediatru. profesor

1

ulița Dulgherilor; slr Dulgheri (MC nr 38/1386)

Buzcsti slr

Dragoslavele str.

.A

<J    1516

^L^sâOS»

stradă

Dumitru Slugeru

2

alee Tisescu; str Alexandru Tâsescu; str Trssescu Alexandru

Heliade între Vii str

/    4074

S    -

B '3059vV

stradă

Dumitru Tablan, sergent

sergent major erou al doilea război mondial

5

slr Ancuța lonescu. str Retezatul (MC nr 30/1941}

Ștefan Vodă slr

Toporasi str

r*\    3534

"Y 4701

stradă

Dumitru Theodor Neculufă

(1859-1904). pom

2

str J - parc Valra Luminoasă, str D G Nenilescu

Vatra Luminoasa str

Ion Coravu slr

s-->    4101

\ 3060

strada

Dumitru Țane, soldat

soldai

2

Sîr £ - cartier Tei; str, Țone Dumitru sofd

Râul Colentina str.

Ștefan Pascale str

1518

3062

stradă

Dunăcești

1

slr G • cartier Laromel. str Gogol N.

Redea slr.

Pietrosița str

1510

3063

stradă

Dunarea Albastră

vals compus do compozitorul austriac Joliann Strpuss 11825-1099)

3

mir Mircea Vodă

Zborului slr

Corneîtu Coposu piața

1520

3064

stradă

Dunării

al doilea fluviu ca lungime din Europa

4

Râu! Mara slr

Capidava slr

152!

3065

stradă

Dunăvăț

canal navigabil din Delta Donării

5

slr Dumilrescu Vasile III (MC nr. B7/1923)

Rahova cale

Sălaj șos

1822

3066

stradă

Dunei

1

str Nr 12 - parc Bucureștii Nom / Bazilescu, str Tuzlei str Corbului

Chitila sos

0lte\ei slr

1523

3076

stradă

Durau

sal. stațiune climaterică. din judelui Neamț

1

slr Nr 37 - parc. Bucureștii Nour / Bazilescu, str Nr 26 - parc. Bucureștii Noui / Bazilescu, slr lorgu Dumitrescu, slr Mitropolii Dosofloi (1941)

Fabrica de Cărămidă str

Laminarului bd.

30G8

intrare

Dușului

6

mir. Retezatului

Giulești cale

h—5—1

J    fT\

3071

stradă

Duzilor

specie de iotoase (1» legiunile temperate

2

slr Murelor

Rondă str

Inișph^Jr 1

1

/ ?.» /

3072

intrare

Ebonitei

cauciuc vuicamzji

1

intr B.-Dragomir; (d. Agricultori (1941); intr Crinului

rambleu pasai Aviației_____

x"7 ’.f

Gena Sibiu telr

r-—

3074

intrare

Ecaterina Teodoroiu

(1094-1917), sublocotenent erou

primul război mondial

1

slr Ozirrs

Ecaterina Teodor<y(j str    *,

'    i

AA 1

1-7” "

1    LJ*    J

i

3073

stradă

Ecaterina Teodoroiu

(1894-1917). sublocotenent, erou

primul război mondial

1

slr Himerei: slr Tunsului, str. Basarabia

Semicercului str * f S -

■T-    r T i -

Ocăderfluiui âlr

- T \

O /

1

L

3075

stradă

Ecaterina Varga

(1802-1058). a condus lupta țăranilor

din M-ții Apuseni (1040-1047)

6

str G - carlier CAM, Regie

Cărvunarilor str    =

ZalijrjfrJ    *

1

/

f i

3076

strada

Echerului

5

aleea Muțat II mir Lunei

Prundew slr

BpKrjjfni str

..-J-    t

i    I

3077

stradă

Echinocțiului

5

Viilor sos    . J

inclfnală slr

3078    “I

strada

Echipajului

1

slr Carierii

Bucureștii Noi bd

3080

strada

Eclipsei

5

Alexandria sos

Neptun str.

3081

stradă

Ecluzei

—-—- ------ - - *

1

slr Lespezi II slr Cnzar    lor

--- ■    --—    ------ _    _.fc

Razelor sțr

Veste» slr

1536

3082

strada

Economioi

3

Str Trandafir

Roșu Nicolae str

,536

3084

strada

Ecoului

5

Urnnus slr

Aniitn Ivireanu str

1539

3085

strada

Ecuatorului

5

fd. Norocului: slr Mana. str Luceafărului (MC or. 30/1941}

Baclius slr

Lăstunului str

15-10

3086

stradă

Edgar Quinet

(1603-1675), isteric, senilor franci!/, a sus,mut unirea Principalelor

1

str Noua. slr Edgar Quinet. str Fredenc

J0I10I Curie

Victoriei calo

Biserica Ener slr

1541

3087

strada

Educației

2

id Gtnța Vodă. fd Despot Vodă Id Mircea-Vulorului. fd Mucea, str Ghițâ Ciupilu (MC nr 16,1922). slr Panntele Vasile Lucaci (MC nr 13/1925)

Radu do fia Afumați slr

Ștefan cel Mare șos spate bloc

15-L

3089

pasaj

Eforie

de ta c/âdirea Eforiei S/MnluJorCiv/te.

auhxrfatn .1 ,spj|n/e/o/ din Quciuuști, sec. X/X-XX

5

pasaj FN între bd 6 Martie $1 str Dobrogeanu Glwren

Eforie str

3088

stradă

Eforie

de la clâdtiea Clonet Spitalelor Civile, automata a spilntoler iha [hir.mnșli. suc. XIX XX

5

prul Doamnei, slr. Dobrogeanu Ghcrea (1946)

Domnita Anastasia str

Victoriei cale

As-' i

3090

strada

Eflimie Murgu

(1005-1870). protest», revoluționar (1fl«lH)

3

str Arhiteeților

Popa Nan str

Coznr Sollioc slr

■121 1

T    1981

strada

Eftimic 2. Croitorii, caporal

caporal, trrati al tloilea rârtoot mondial Ungaria

6

■ulii» Maniu bd. - spate bloc

Fiolei intr

154 ,

\    3091

stradă

Eftimiu Mache

5

(d. Bacus

Valdemar Lascarescu str

Aurel Fkxescu slr

,54

\    3093

stradă

Elanului

mamifer sălbatic reprezentant ai familiei curbilor

1

str R - parc Damaroaia. str Irimescu llie cpt slr Oituz(1941)

tzbiceui str

Jiului sțr

zj

15-17

30§4

stradă

Elbrus

vâri in Muii,ii Canea/ (Asia)

3

Gaia Catelu sos

t

,546

3097'

șosea

Electronicii

durtumiu: du la ittțroprinclurnu

Elnclmmca Bucuroșii

2

șos Gara de Est. șos Gării Obor (Buîelin

SPC nr 5/1949)

Zidure Moși str

Bnicoiui str    ZI    .

,549

3100

stradă

Elegiei

specie a pee/jui lirice

5

str Buzăului, str Jupiter

București'Magurete sos

Neptini str

. -    ,550

3101    <•

stradă

Elena

2

Silvia str

Corabia str

1551

^9?

stradă

Elena Caragiani

Ejleiui Car,'i(|)aiii-5toei)t!sce (1KH7

19291. aviator, jurnalista

1

str Jean Teodorescu. slr însurăței; str

Moeciu (secțiune)

Pipera șos

Șlefan Burileanu str

1552

2692

stradă

Elena Cuza

(1025-1909). soția principelui Alexandru loiih Cuza. filantrop

4

slr Fraților (fosta Ruginoasa)

Polurași slr

Gheorglie Smcai bd - spate bloc

*\*1553

'5118

* \

stradă

Elena Farago

f,H7fl 19541 poeți

6

slr C - parc M Herascu, str Ștefan Plavâț

(1950)

Alexandru Ivasmc str.

,554

73102

stradă

Elena Pleșoianu

1

Virgil Ptașoianu str

Otmilii Zosima str.

1555

\3103

stradă

Elena Polizu

2

slr Elena Politu (1939)

Ion Polizu slr

155G

strada

Elena și Vasile Cojocaru

donaloii loturi școala

5

slr Școale». str Trâmbiței

Mărgeanului slr

Antiaeriana str

1557

stradă

Elena Teodorini

(1857-1926). soprana

3

slr. B -parc.Radonn; str. Agata Bârsoscu; str Arislide Dom el riad

Vlad Judolul Str

Brailița str

1550

stradă

Elena Vâcarescu

(1866-1947). scriitoare

1

str Nicolao Mrnevici, tir., slr Ghoorgbe

Moruzzi g-ral; str 6 Martie, bd 6 Martie, șos Nordului (secțiune)

București- Ploiești șos

Lima CF Bucuroșii Constanța

1561

frlV*

Strada

Elevatorului

ulriaj ponte» transportul niateriatelor pe vei bea la

2

str Păun

Porurnbaceanu slr

Lir

olipuVii str,

1562

|—_____

3111

stradă

Eliberării

1

str Roșiori, str Gheorghiu Ștefan

Cărbunarilor str

c.

ntonuhb str.

A o

,563

4996

stradă

Elie Carafoli

(1901    1903) inginer domeniul

aci ndnvtniicii. academician

1

slr Zefirului, slr Punteleu (MC nr, 29/1935}

Ion Mihatache bd spate bloc

Al

îxandru Vop^

/<***ți

șt Unu sț|^

r n    /

1564

3THK

stradă

Elie Radu. inginer

(1053-1931), iiipiner constructor

5

str, Gulembcrg (MC nr. 36/1009}

Independentei splai    ----

•yinj^Disjpe

\r S' 1

p    -1 162

piața

Elie Wiosel

(f92tf Sip/ivI. România - 2016) .seriilor american de origine ebraica s-a pieocupat de problema exterminăm evreilor in al doilea războiul mondial

1

y' v p'

: i =

Solia slr. • Eniilij Zoi» str* * *

z

- 'b V

U

1 !    1

Ir    1

Ir    rr

P    1

1    —    /

3115

Strada

Elina Matei Voevod

(1598-1553) sofia Domnitorului Matei Oasarab

2

fd Marcuța (zisa stradela Matei Voevod) (MC nr. 32/1895); fd. Matei Voiuvnd; intr Matei Elina Voievod

Malui Voievod sin ■ o    £' F

Auijtultt

■ ' V

,< V

i str 1

1    1    i

!    I

3116

Intrare

Elina Matei Voievod

(1590-1653) soția domnitorului Matei Hasarnh

2

Elina Matei Voievod

3118

intrare

Eliza Moroiu

4

alou Eliza Moroii»

Gtîoiye Guonjesuu slr

se înfundă

3B93

intrare

Eliza Zainliroscu Leonida

(1607-1973), puma lerneie inyinvf io România si Furopa

1

aluna Nicolao louescu, mir. 1 unu seu Nicolao

Nicolae louescu slr

Nicolao lonescu slr.

—r

3119

stradă

Elizeu

gradina a spiritelor celor drepți in mitologia greco-rornana

1

Barierei slr

r JU3

4UU

SUdUd

tziocmțci

1

su. demni uuguftîbcii y*ran iyz: t >, sir Libertate) (1941)

l?kWr“i (jrtji

^ueșoaia sir

ÎS70

3121

stradă

Emancipăm

2

slr. Nicolae Tudor erou; sk. Berthelot g-ral

Gherghiței slr

Negulescu Petre slr

1-135

1444

stradă

Emanoil Bacaloglu

< 1830-1391 >, fizician, profesor

2

slr Armoniei (WC or 14/1080)

Italiană str

Batiște slr

1571

5907

--

stradă

7~>

Emanoil lonuscu, general

avtator

(1893*1949), general aviator

1

slr Comutia din Paris; slr C - cartier CFR Steaua Română: Sk Tamponului

Ion Mihalache bd

Johanncs Honterus slr.

1396

r

Inlrajc

Emanoil Mihail Severin.

qeneral doctor

(țjGtiWtli modic pțiteilogiu

medicală. profesor

6

fd F.N. - Dr Severm; . mtr General Medic

Severm

Emanoil Mihail Soverin slr.

2ju2

[2902 '

. )

Strada

Emanoil Mihail Severin

general doctor

(1829-1893), general modic. a participai la răibowl de independentă, ptolosor

6

Slr, Focă (MC fir 8/1910); bd. Palatului

Coliocent sos

Dimitrie Brândzâ slr

15 V

2318 /

stradă

Emanoil Porumbarii

(1840-1921). economisi. 0111 politic

1

slr Porurnbaru<1912); slr. Cimpia Turzii

Ion Mincu slr

Constănlin Prezăn bd.

3224

2446 '

bulevard

Emanuel Pake-Protopopescu

(1845-1893), avocat, om pofehe. primar (1888*18911

2

bd Orientului; bd. Pache Protopopescu; bd. Tolbuhin mareșal: bd. Republicii (secțiune) bd. Pache Protopopescu

Pake Prolopoposcu Emanoil piața

Mihai Bravu sos

—tis®

Z;

.A    ’V X

■ \    r:'\

piața

Emanuel Pake-Protopopescu

(1845-1893), avocat, oui polilir primar (1888-1891)

2

bd Republicii (secțiune), Emilon Pache

Pake Protopopescu Emanoil bd. -Ferdrnand 1. bd - Carol 1. bd. -Sfântul Stelan sir

/t&Jrâ

-'a' 2542

stradă

Emil Balaban

(1857-1921), inginer cai ferate

1

str Cortului (MC nr 36/1883). slr Precupeții Noi

Miliai Eminescu str

Ernesl Broșteanu str

4574

.’ A 1619

alee

Emil Botta

(1911-1977) actor scriitor

3

alee Emit Botta. poet

Oclavian Goga bd

Lucian Biaga str

1575

\ 6739 ;

piața

Emil Cioran

(1911-1995). gânditor, senilor

1

Slirbei Vodă slr - Berzei sir

-1576

3123 i

stradă

Emil Gârieanu

(1040-1914|. scrnloi

3

str Bratiem

Moruzi Voievod slr

Foișor str

■1021

3124.

alee

Emil Holuț, sergent maior

sergent maior erou al dodea război mondial

4

str G-ral Eremia Grigorescu (MC nr 30(1941); slr serg mai Holut Emil

Șoldanului str

Panselelor slr

C    1 77

, f, 7773 .r

alee

Emil Racoviță

(1868-1947), fondator silinței btospoologiei, academician

4

Emil Racoviță sir

Moldovita slr

. TI 25

stradă

Emil Racovitâ

(1868-1947). fondator șhînrei

biospeologiei. academician

4

str Sabaoani

Nițu Vasile str

Turnu Măgurele slr

i    1 79

A3126

stradă

Emile Zola

{1840 1902), seriilor (rărire.*

1

slr C - aleea Glierghel: slr G d«i parc Momand unificați cu str Anul 1B4B sub denumirea do slr Anul IB4B (MC nr

30/1941): Slr Emilie Zatla (MC nr 20/1948), slr Eugen Lovuiescu: slr E . alee Glierghel: alee Meșterul Manele

Rabat slr

incinta TVR    f

1 1

3+^0

stradă

Emisferei

2

str Lipanului

Sportului str

r

3132

stradă

Enache Sandu

2

Cofentina șos

3133

stradă

Ennclie Spirache

5

sk Manus 11

Pășunilor slr

Zețarilor str

3135

stradă

Ene Modoran, soldat

soldat. erou al doilea razbor mondial

-

5

slr Mitropolit Grigorie; slr Ivan Lazaricâ

Rahova cate

lancu

fiahu sk

3136

stradă

Ene Nițâ, soldat

soldai

2

Coienima sos

Pasârani slr - incinta industriala

Pasă linie (

mi str * incinta industrială

F București-Constanța

\    R"

4

7716

(4075)

bulevard

Energeticionilor

3

slr Filamentului

Vi lan cale

Rele

lui str \

7v—"77 ■

f\ 2

|/\ -4-

3137

strada

Energiei

2

str Târgul de Afară

Moșilor cale - spate bloc

Tramn sirj^ \ p

ll 1 o

3139

stradă

Entuziasmului

6

str Anton Panii

Giulești cale    —

-Scj^lptorilfKTPs^—J

3140

strada

Epigonilor

Fiii celor șapte eroi dir» Argos. eroi

morți la asediul cetății Toba f mitologia greacă}

5

Slr. Jiului (MC nr 37/1940), slr. Regele Carol II

Amurgului slr    Z* »' ■

' £ ;

3141

intrare

Epigramei

5

mtr Neplun (neoficial)

Neplun slr    -../c    ț);

:    “ J    \

2208

strada

Episcop Ciicsarie

episcop de Duzau (1826-1846}

4

slr. Suter; slr Crăițelor

Regina Mana bd. 1 ’ *    ’ * i

(sSlropoEțui Jflifon sk|

" T7—

702

stradă

Episcop Damaschin

episcop de Buzău (1702-1725 >

2 1

fd Orzari

Orzari str.

MihaufirâvZi sos

xxxx

stradă

Episcop Grigorie Leu

(1801 -1949), episcop de Argeș șt Huși

drn 1936

2

Marin Preda slr    \ J

Riljți Tj^oran str

3143

stradă

Episcop llarion

episcop de Argeș (sec X)X)

2

str. GiWa

Agricultori str

Arhiereul Calist str

—-J

L-—---

3145

strada

Episcop Radu

1B62-1920} Demehiu Radu episcop

qreco-caloiic do Lugoj (1897 1903)

2 1

str Timișoara, slr Episcop Radu. slr

Brrianlor; sk Birjarii Vechi (MC nr 8/1910)

Mha

a nan slr

-V-

3146

ntrare

Episcop Radu

1    u

hc L» . H

2

nt    ra 1909) ntr p    p adu

fd p    ad |r * ala N

a i    ve

Episcop Radu slr

1&9<»

3147

strada

Episcop Timuș

(Gftufiisim Pileșhmuul) {1049-1911). cop de Argeș din 1094. piolcsor

1

fd Cătunul - Floreasca. fd Pop - Ftoieasca, str Popp (1935). str Tim    f Cârpim»

spate bloc Dorobanți cale spate bloc Amant) str

spate bloc Amanii str

Cronicar-lor sțr

WM

3148

strada

Episcop Vulcan

.iH-lOl), episcop ijtecO'Caluhc du Oradea dur 180(5

1

str Nr 34 - oparc. Bucure ioui / Bazilescu. str. Nr. 29 - parc. Bucureștii Noul / Bazilescu, slr Gura Humorului; slr. Episcopii Salinul Vulcan (1941); slr, Episcopul Vulcan

Fabrica de Cărămidă str

Laminorului bd

3142

strada

Episcopiei

tlWHHIUV de le bisvir.il Episcopiei thi Rărinwc caro a /os/ mi ace/ /or;

1

slr Episcopiei (MC lit 53/1922); slr Ateneului

Victoiiei cale

Nicoiae Golescu str.

1590

3149

Intrare

Epistolei

stusuafe (tuuiion arhiitcj

1

mir B -Agricultor., intr Ana Ipatescu

Căpriorilor str

1599

3150

intrare

Epocii

1

ld Caramidao - II mir Țiglelor

Baraiul Argeș str

1(J)O

6704

alee

Eprubotei

3

Fizicienilor alee

iJu

3151

strada

Epurești

comuna în judelui Giurgiu

1

str O parc Oamaroaia

Izbiceni str

Jiului slr

17V

6501

stradă

Eradic Arion general

(1838-1993), țjuneral, ciiriuiudaiit ni armei artileriei

1

București - Ploiești sos

Lapuș drum

jfiEl / i

rr

3152

strada

Eremia Grigorescu. general

(180349/9/ general A condus bătăliile de ta Oittu și Mărăsești frt pnmul răzbat

1

Str Armașului (MC nr 7/1895)

Gbenrytiu Canlacuzino piața

Alexandru Labovari p ata

7h;i

2112

stradă

Eromia Popescu capitan

11914 - 1945) căfjifan. cum al doilea răzbat mondial

4

str Berlhelot g-ral (MC nr 30/1941)

ton Iriceanu slr

igo:i

l

3153

strada

Erelolui

pasare răpitoare de zi

3

luduslriikir str

Gara Cațelu sos

1604

1

3154

stradă

Erie Eroul

5

slr Nicolau Erie

Ferentari piei.

Galanta» str

2242

.1

3155

stradă

Ermit Pangrati

(1804-1931), mrjiner, irintoiiidlictfii, om public

1

slr D - parc, Mornanri/Cuniainiur Teodoroscu; slr Mimul Petre nv (1935)

Alexandru alee

Dor o bați cale

1883

t

—-Sl 837

stradă

Ernest Broștcanu. general

(18 fi 9-1 b32). (jenor <d, pat ticitvuit la prutntl răzbat mondial

1

slr A - parc Spandomde slr Precupelu Noi (MC nr 33/1910)

Dorobanți cale

Polona slr

1605

2844 \

stradă

Ernest Juvara. doctor

(11)70-1933), medic chit ut țf, profesor

6

slr Erbarie» (MC nr 11/1920). str Ernest Dpivaratlr (1935)

Colrocuni sos

Oimilne Brânnza slr

1607

3156 Q \

ți

, i

stradă

Eroii Neamului

Cruce pe muntele Catairnatt (ftuceyi) în mumorta eroilor din primul război monrhal

4

împăratul Tiaian str

loan Ciocodetca str

’ r' aCig<m5

’Ș'xxx

piața

Eroii Revoluției

loc unde se afla cimitirul celor împușcat) în evenimentele din diwembrm 1989

4

piața Pieptănari (neoficial)

Serban Vodă cale Ostenita sos -șos Viilor

x    1609

*    ri

bulevard

Eroii Sanitari

denumim du fa umnumunlul închinat corpului rnod'cul participant la primul război mondial

5

bd Independenței (MPB nr 3B/1878), bd Regele Carol II (MC nr 1B/1931); 6d

Ardealului (MC nr 37/194(1); bd. Mibnil Kogalmceanu. bd Vicior Babeș dr bd Dr Petru Groza (Buletin SPC tir 4/1958)

Operei piața

Gheorghe Mar in eseu. dr Bd.

Iii 10

315? S,

bulevard

Eroilor

5

slr Dr Kaiintiuru (1924); bd. General» 5 sin ud Alexntxter V Suvorov (Bulelin SPC nr

9/1949)

Independentei spla»

Ertyor Piața

1

tr,i i1

3158

piața

Eroilor

5

piața Alexander V Suvorov (Buletin SPC nr 9/1949)

Eroilor bd • Gl murgim Marinescu bd. - Dumitru Barjdasnr str * Rainor Francii; lusif str - Thoma lonescu slr

\

fT    “

1fil2

3159

\-

stradă

Eroina do la Jiu

Ecnlunnn ToudtMoiu, (1894-1917),

sublocotenent erou pomul răzbat mondial

6

str. Ecațonna Teodoroio

Ion Nonna Olnseu slr

-H—«--

y o

iră2

strada

Escalei

2

str Mttcea Badescu. slr Mareșal Prezan

Caimățui str    * r&i?

RâuXde Fț ier < ir

i—1

1    rrtf

1633

Strada

Estacadei

6

str Mărgeanului

spate slnțis pompaj Militau : ț

Gl^lțn)lei țtr

1634

. zT~\--

3172.iS~

strada

Eșarfei

3

str Abatorul Nou; slr Dumitru 2 Niculao: slr. Lunca Abatorului

Mihîii Bravu șof . * *    * 7 ? -î

*)’ '• J - r1 t

văâ uEul sin

x J \

▲    ț

---

' c:

, \J î ’G’&

3175

intrare

Eternității

5

Elernitati» slr    \

\    ‘‘b

V

----

/

C 1636

3174

strada

Eternității

5

Șinei str    lr,lvț,

NJX Cocea slr

3176

strada

Eterului

3

slr. Pruuari (1942)

Energelicmtulor tul.

teren agricol

ș

! _ £L±ji'

-

3177

stradă

Eucnliptului

aitxirt pictai iți. tropicali și subtropical»

6

Mărgelelor slr

ț7    2171

Ld—

4G27

plata

Eudoxm M. Hurtnuzaclii

baron (1012-1874), istoric și om poidtc

din Bucovina.

2

p»ața Bariera Vergulu», piața Vergului, piața Muncii

Decehal bd, Mibai Bravu sos -Basarabia bd - Calarasi cale

I

1639

t-

3180

strada

Eufrosin Poteca

(//OG-1059), cărturar iluminist. egumen al Mănăstirii Gura Moftului

2

str C - parc. Fordmand Obor

Ferdinand bd

Bnicului str

L~    1G40

3179

Intrare

Eufrosina Popescu

(1021-1900) actrița

3

Ion Țuculescu slr

IU-1 1

31/B

straoa

tulrosina Popsscu

11821-iyuui actrița

3

Slr Lliza Popescu IML. nr 9)1939)

Dnslof slr • spale bloc

1G42

xxxx

stradă

Eugen Barbu

(1924-1993). seriilor

1

Mirceo Veroiu bd.

Gbeorghe Vilantdis str

Î(>.I3

x-js”ț

intrare

Eugen Bădârâu

(1887’1071). fuicaan

r 5

-ntr B parc Fabrica de Chibrituri, intr Ion Scortaru

Constantin Miculescu str

1644

'    64

drum

Eugen Brote

(1850-1912), agronom, publicist, om politic

i

Gheorghe lonescu-Siseșh sos

IMG

--A--M3B -

plata

Eugen lonosco

(J909-f9£J4J ser «ror româna francez, mo/nbtu al Academiei Francezo (I97(t) $i post modem al Academiei Române 120091

1

piața Eugen lonescu

Plevnci cale Strrbei Vodă slr

|    6240

stradă

Eugen Lovinescu

(1881-1943). critic, islonc literar seriilor

i

slr Hagianotl -1. str HotinIMCnr 28/1912). slr Videle (MC nr 3211947)

Nicolae Tiîulescu sos spate btoc

Cosiacde Mnrmesct) slr

1399

H    2B7G

stradă

Eugen O. losif dotlor

medic militar, doctorand, ctott prunul război mondial

5

Slr D parc Principesa Elena

Joseph Lisler slr

Victd' flabes slr

jțîw;

strada

Eugen Poposcu. maior

(1905-1945). maior erou al doilea război mondial. Cehoslovacia

6

Orșova str

Slupca slr

1647

I

AV •■'20isu'.

stradă

Eugeniu Carada

(1836-1910), economist. om politic, a contribuit la înființarea Banei Naționale

3

str Banca Națională. str Căragbeorghevici

Lipscani str

Doamnei sir

* iyi2

\ 1778\ț®^

ștradâ

Eugeniu P. Botez, comandor

(1874-1933) comandor de marina (scriitorul Jean Baril

2

str B * parc locuințe ieftine Drumul ta Tei (MC

nr 9/1930)

Barbu Vacarescu str

Barbu Vâeârescu str

:    1U4Ș

z

L- —- '

^3183

strad^^

Everest

(Cbon,a/unrpj Munții Himalaia (Nepal) cel mar înalt vârf muntos (ttfbttim)

3

Vâlsăneșli str

Jean A Stenadi str

t(i4[)

z

ÂJ-I--1-'

£3

3184 /' \

stradă

Evidențiatilor

4

slr C parc ol Gngonu; slr Ptovna(1940) slr Murocn 11948)

Alunișului str

ti/,    lr,Gț!

-2^8$

intrare

Evocării

5

aleea Mușat intr Soarelui

Prundera str

>A'j    1651

3186

stradă

Existentei

2

Țesătoarelor slr

Câlmâțul str

1552

3188

bulevard

Expoziției

denumire de la Pavilionul'Expoziției (1963-1965). arhitect! Ase a mo Darnian M. Enescu. Vera Hanlon

1

bd Telegrafia Fără Fir (bd TFF)

Montreal piața

Alexandru Poprșteanu av str

!

sJu 1fi52

3190

intrare

Ezâreni

afluont al răului Nicolma

1

aleea Ion V SocecțWCnr 18/1931)

Berzei slr

1654

6570

stradă

Ezeriș

comună în judetuf Caras-Severm

3

Vitan cale

Cornu Luncii str

1655

3192

stradă

Fabrica de Cărămidă

denumite de Ia fosta ladncâ ce funcționa in acest ioc 1 sec XX)

1

slr Fabrica Popovici. str. Nr, 58 * parc Bucureștii Noui Bazilescu

Stănileșh str

Oreșoaia slr

1656

[

3193

stradă

Fabrica de Chibrituri

denumire de ta losta fabricii ce funcționa in acesl loc f1879)

4+5

Conslanlm Islrăli slr

Viilor sos

1657

7891

stradă

Fabrica de Gheata

denumire de ta fosta fabrică ce funcționa in acest loc

2

slr Ludovic Schmidi str Ludovic Schimt: str Gherqbrței

Colenlinn sas

Gherghifei str

1668

3194

șosea

Fabrica de Glucoza

...

denumire de ta fosta fabrică ce funcționa tn acest toc

2

șos F N din Calea Floreasca

Barbu Vacârescu slr

Petricani sos

16591

3196

stradă

Fabricii

denumire de la losta fabrica de utilaje agricole "Semanatoarea

6

intr Stavilarului. str General Prezan str Paraschiv Eremia

Virtuții sos

îtiGO

XXXX

intrare

Fabricii

denumire de la (osia fabrica de ut la;e aqrtcole “Semanatoarea

6

Fabricii slr

AATT-

1661

L    ----,

3198

intrare

Fabulei

4

mțr A - Roșiori - III

Ras ion str

1062

3199

intrare

Fabulistului

1

(d, F N. din slr Grigore Alexandrescu

Grigore Alexandrescu slr

16G3

3201

stradă

Fagului

copac înalt cu coaja neteda, alburie sau cenușie

1

sti f.I Ennnescu

Giulesli cale

Lămâi i ț-i slr

1664

3203

intrare

Fanfarei

2

intr Fundeni - II

Fundem sos

Xl v7t»

țfj

1G65

3204

stradă

Fanionului

1

str general Macri (1941) slr Ciușlea 11948)

Chilila sos

- llr^> J

1676

3209

stradă

Farului

-

4

So mus str    '.-iV t -

l^r^uițru

1 If

1677

3210

stradă

Făcliei

4

str Avram lancu

Farului slr    ' A *=    * * * 7

Gir/ului dru

“ V"--r

1 y °

1678,

3211

stradă

Făgădău

han cârciuma (lei meu adkaiC)

6

str Irimicului

Uverturii bd. • . -    *

* 3    - f-

Ac^Jliyluluț c

1679

3212

stradă

Făgăraș

municipiu din iurlețul firmov

1

slr Valona

Știrbei Vodă str    f

tfrce/vulJii

•stil Slr

4155

3213

stradă

Făgărașanu, suWocotenewif

sublocotenent

2

slr Avram lancu

Pescarilor slr    ^,4

1680

3214

stradă

Făgetului

pădure de fagi

4

str Ni cule seu col slr Fagețului unificată cu aleea Maior Opriș si cu prel Puiul cu Tei

Giurgiului sos

Stoian Militafti stf

|

1681

3215

ntrare

Făgoțe Iu

comuna in județul O»

4

mir Ștefan Popa 2|1

Acțiunii slr

2 j

SA

IGB2

l_

3210

glrada

Făi nari

2

str Faman unilicala cu prei Faman (MC nr 12/1942}. str Famari unii    cuintr Rodica

și cu o secțiune din slr    de la Afumați

Moșilor cale

ViHonniâsin slr

1663

_-_

3217

intrare

Fâlcici

- - ■ --- - 1

2

iuti Groapa Ziduri

Cost eseu Marian slr

1GH-1

3219

stradă

Fălticeni

muunapiu iliu puiuțul Suceavă

2

str Emilia liza str Manlena Badescu

AlIdlOllaClKJ sos

Cornișei str

16

r>e

0724

drum

Fântâna Albă

snl. laintiul Adâitcnla. rcgjuiiua

Cernăuți (azi Ucraina), loc al masacrului (arau lor (1941)de calm grănicerii rus*

6

drum In Ouați ia

-_’P

Î7

6627

drum

Fânlăna B.ibii

sat iu iudețul Muics

6

Fanlâna Domneasca drum

’J

6626

drum

Fa ii ta na Domnească

siit in |uilu|ui Mehedinți

6

Giulești cale

Coasta Cerbului drum

16

9

xxxx

alee

Fântâna lui Narcis

ufHira a Im Constantin Brânurși

6

Valea Oltul,» str

Domnișoara Pogany atee

irf

6726

drum

Fântâna Mare

sal iii județul Tulcea

6

Fânlăna Zânelor drum

/C,7l

6629

druni

Fântâna Oilor

sal în jiidoțul Tuteea

6

Giutaști cale

Coasla Cerbului drum

icra

6725

drum

Fântâna Zânelor

sal în județul ismatl, (azi tognutoa Otlnsa. Ucraina)

6

drum la Chiajna

16

V” 3271

stradă

Fanta mea

2

PnntQtimon sos

1G7-H

3272

strada

Fânului

6

Barsaneșli str

Obugn slr

1CH5

Ț    3220

intrare

Fârcășanca

5

Farcasanca str

jjjao"

n '^J717

strada

Fârcașanca

5

mtr Faicașanca

Branislan str

Radu Constant n slr

1f.h7

I 1    3221

stradă

Făt Frumos

«roi/ al poveștilor populare    culte

romanești

5

str Caracaș - II

Mihail Sotaistiau str

Petre tspireseu slr

tctiă

3224

alee

Făurci

urat» în județul Drailn

’i ‘

Faurei slr

1669

3223

strada

Faurei

oraș in județul Urnita

1

Pajuroi slr. - spato complex comercial

Baicuiesli str

1EH0

3225IT

Inlraro

Făurești

cunuina dm județul Valcea

2

fd 1 Radu de la Afumați mir Agrarienilor

Radu de la Afumați str

■ ■

' Ifi'JI

•*. * '

322G4T

- . ,    -ZÎK—

stradă

Fecioarei

ttwsfetojto t/io gata ou Cafea i actee (Cuina LnfritilttH

2

Aurat Vlăicu str

Tunari str

(

1692

— y \

intrare

Fedeleșului

ioc popular

5

----— ■= -

Ghyncoa prel

/îs

1G93

>• 32$nk \

stradă

Feldioara

cumuna m județul Brașov

1

str F - parc Damaroaia

l/biceni slr

Cueșoaia str

tttM

stradă

Feleacu

comuna în județul Cluj

1

str Maguncea (secțiune)

Nicolne Cararnfil str

Maguncea str

1695

3230

^țradă

Felicia Racovita

d/roc/oarea Azilului "Elena Doamna (sec XIX)

5

str B. • parc Qpvila Ana

Atimnsru Demnstene str

Ana Davila slr

1G1IG

3232 ^t\ 1

străini

Ferăstrău

2

ld III Mihail Kogalmceanu

Simetriei șir

Tanase U unul re seu slr

1697

2817

bulevard

Furdinand 1

(IBG5-19Z7J roțje al României ( I.9M-tu2/>

2

bd. Gheorqhe Dimitrov (MC nr 5/1946); bd Repeta Ferdinand 1 (MC nr 16/1931), bd Ferdinand (1900), IkJ Oborului (MC nr 2V168B)

Pai.ho Prulupoposai (kala

Gara ObDr bd

IU

nu

W.3

cale

Ferentari

Soldați dt ii podești i mu în evuN mediu

5

cale Ferentari unificata cu piei Ferentari

Ralidva câta

>7

planari bd

1699

3234\

prelungire

Ferentari

Soldali din pedesțnme in evul mediu

5

șos de la Daraști prin Leptov prel

Ferentarilor

Pieptănari bd

tpaiii bd

l n

f o

,700

'>s3235    1

intrare

Ferentari A

Soldați din pedestrime iu evul mediu

S

Ferentari cale

tarlotyni str

-■-£—

-*W

intrare

Ferentari B

Soldab din pedestrime in evul rnodm

5

Ferentari cate

pnrlbpțpi sl i

p

1702

323TX

intrare

Ferentari C

Soldați din pcdestiime m evul medio

5

Ferentari cale

!|oja^i s r

| s

170.1

3238

stradă

Ferestrei

2

fd. 1 ■ Beiu Constantin

Pietrișului str

Jj 2

p,

3241

stradă

Feroviarilor

1

slr, D - cartier Steaua: slr. Partizanilor (1946)

Grivițacale    -

Xi 'îr r-

Iftll

Klihabi

țîd -9

LxJ    *1705

xxxx

stradă

Feteni

sal m pidotut Dâmbovita

6

Belșugului drum/

\ 1

7    1706

7719

alea

Fetești

imoiin.ipto dm pidotu) Ialomița

3

Fetești slr    .    i < Z

jj K Sțifir

<