Hotărârea nr. 435/2018

HOTARAREnr. 435 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIU LUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COOPERARE CU MUNICIPIUL II AL ORASULUI ROMA DIN REPUBLICA ITALIANAConsiliul General al M


•    * WQ *    g *

ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul II al orașului Roma din Republica Italiană

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Afaceri Externe și Protocol nr. 1377/25.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 47/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr 494/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 - 2/2025/20.07.2018;

avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor

Europene nr, 82181/20.07.2018;

- Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 148/2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul II al orașului Roma din Republica Italiană;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. (a), art. 45 alin (2), art. 81 alin. 2. lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București din România să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul II al orașului Roma din Republica Italiană.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07 2018.