Hotărârea nr. 434/2018

HOTARAREnr. 434 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COOPERARE CU ARONDISMENTUL 5 AL MUNICIPIULUI PARIS DIN REPUBLICA FRANCEZA• a    • * *.

v-v

*    ■ ' ‘ ' a’

•.. • •• ••

Consiliul General aU jfecipiului bucurești ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Afaceri Externe și Protocol nr. 1379/25.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 46/25.07,2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr 493/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare;

-    avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 - 2/2024/20.07.2018;

-    avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 82181/20.07.2018;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 148/2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. (a), art. 45 alin. (2), art 81 alin 2, lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București din România să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.


GENERAL UNICIPIULUI BUCUREȘTI eorgiana Zamfir


B-dut Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România: tei.: 021305 55 00: www pmb ro