Hotărârea nr. 432/2018

HOTARAREnr. 432 din 2018-07-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COLABORARE CU UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI IN VEDEREA DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII SOCIALE


Consiliul General al Municipiului B" Hi1, X

' 1 " -1 î î r • 1

*    '    - t 11 •    • • • J •

*    - ■ k “ * I * *•••••*    **î®*

••••

fcOMÂNIA

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărâ cu privire la încheierea unui acord de colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București în vederea dezvoltării infrastructurii sociale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 1386/25.07.2018;

Văzând raportul Comisei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 45/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 491/26.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 229/18.06.2018; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr, 69/2008 pentru modificarea șt completarea Legii nr. 448/2018 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art 81 alin (2) lit. (q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la încheierea unui acord de colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București în vederea dezvoltării infrastructurii sociale, spațiilor verzi și a altor domenii de interes.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.07.2018.