Hotărârea nr. 431/2018

HOTARAREnr. 431 din 2018-07-26 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1 SI 4 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 188/28.03.2018


CONFORM CU ORIGINALUL


^raTă?MuniciMunicipiului București


ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexelor 1 și 4 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 188/28.03.2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 755/25.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 180/26.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 490/26.07,2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Parcuri și Grădini București S.A nr. 21/18.07.2018;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa 1 și anexa 4 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 188/28 03 2018 se modifică și vor avea conținutul prevăzut în anexa 1 și anexa 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/28.03.2018 rămân neschimbate

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26 07 2018


\n

Anexa 1V


f

W-C&.M b ia.


Compania Municipală

PARCURI Șl GRĂDINI

BUCUREȘTI    ,'CONFOBMCUORKW

Sedlut,Adresa Str. Arlstlde Oematrlado, nr.Z, sector 1, București.    I    wiivhl.

Cod unic de înregistrare 37938154

BUGETULUI DE VENITURI SI CHEL pe anul 2018

INDICATORI

Nr.

rd,

HVC HI!

HCGMB nr.

Propuneri BVC ZOIfrforectll

Estimări

2019

Estimări

2020

%

9=7/5

10=6/7

0

1

”7“

j

k

UȘM

\    7

i

1

10

1.

VENITURI TOTALE IRd.1-IM.2eRd-5eRd.6l .

T

7B.Mi.00

fD.MÎJ.EJt

” ' -fuu.ilfl

o.dO

-OT

6,00

1

Venituri totala din exploatare, din care:

2

ToSii.OO

100,00

000

o.oo

0,00

0,00

•t

Subvenții, ct. prevederilor legale In vigoare

J

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

-

Transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

4

000

o.oii

0,00

0.00

OT

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

10 00

10 00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0,00

0,00

1)

CHELTUIELI TOTALE lRd.7=Rd.BeRd.20*Rd.213

7

70.663, OC

70.663,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

S

70 613,00

70113,00

TWoo

0,00

0.00

D.00

0.00

A.

cheltuieli cu bunuri *1 servicii

9

40 364,00

40 364 00

100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe al varaamlnte asimilate

10

515 00

515 00

' 100.00

0,00

0,00

0,00

0.00

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

29.224,00

29.224.00

100 oo

0.00

0.00

0,00

0.00

co

Cheltuieli de natură salariată |Rd.13+Rd.14)

12

27 500,00

28.000.00

101 B2

0,00

0.00

0.00

o.oo

C1

ch. cu salariile

13

27 500.00

27 500.00

loo.oq

0,00

0.00

0,00

0.00

C2

bonusurf

14

000

500 00

o.oo

0.00

ooo

0,00

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

000

000

o.oo

o.oo

0,00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

16

0,00

Q,M

000

0,00

0,00

300

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe do conducere al control, comlaif sl comitete

17

579,00

579.00

100,00

0,00

o.oo

0.00

0.00

V-5

Cheltuieli cu conlributille datorate dl anualilor

14

-52țW

545.L,,j

15X1.00

truu

OT

o.oo

0.00

D.

alte cheltuieli do exploatare

19

510 00

Fio oo

100.00

o.oo1

0,00

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

50,00

000

000

000

0.00

0.00

IU

REZULTATUL BRUT Iprofll/plerderel

22

182.00

182,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

18,00

39,00

166,67

0,00

0,00

0,00

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din cere:

24

164.00

152,00

92,68

0.00

0,00

0,00

0,00

1

Rezerve legale

25

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de l*ie

25

o.oo

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din enll precvdenll

27

000

0<Hj

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnințate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capiul, plătii dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

0.00

0,00

0,00

ooo

0.00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rimas dup* deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29.

30

0,00

o.oo

0.00

000

o.oo

0.00

0,00

7

Participarea salariaplor la profil In limita a 10% din profilul neL dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazâ mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic tn exercițiul financiar de referință

31

0.00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

a

Minim Im 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale ți societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

* dividende cuvenite bugetului de stat

JJ

OTW

' u uc

-OT

-OT

OT

0,00

0.00

bl

- dividende cuvenite bugetului local

33a

u.uO

~ot

-OT

~~ OT

OT

0.00

0.00

■ dividende cuvenite altor acționari

34

OT

IOT

-OT

-OT

-OT

0.00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile provlzute la Rd.31 ■ Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursâ proprie de flnanțar

35

000

000

o.oo

0.00

000

WDIV/OI

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0,00

0,00

000

0.00

0.00

0,00

5L

cheltuieli materiale

38

000

0.00

0,00

ooo

0.00

0.00

0.00

bi

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oo

O

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

.,.

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

o.oo

o)

alte cheltuieli

42

0,00

0.00

0,00

ooo

0,00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTtpiLOR, din care:

43

30 000.00

30 000.00

100,00

000

j.oo

0.00

0.00

1

Alocații de la buget    /

44

0,00

o.oo

<-—73.00

0,00

0.00

0.00

0.00

falocații bugetare aferente plății angajamonlelor di/

Ionii interiori    /

45

0.00

0,00

■ V o go

0,00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII    /

46

0.00

#,009,00

/^000

iFoo

7 W

0.00

0.00
CONFORM CU ORL


Director General, Petrs-Cosmin Angh


INDICATORI

Nr,

rd.

Idvc 2Cii!I HCGMBnr

Propuneri BVC 2018 Corecții

%

EalprUrT

ÎLÎTS^

Estimări ;

,2020

i 9-7,s

10^ '

0

1

2

j

iuțou

i "

7

1

* »

.10 X

X

DATE DE FUNDAMENTARE

î 47

1

Nr. do personal prognoza! la (Inele anului

46

550

550

100.00

0

0

0.00

0.00

2

Nr. mediu do salarlațl total

49

550

550

100.00

0

0

000

0.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata *)

50

X

X

X

X

X

X

X

4

Câștigul mediu lunar pe selariat (tel/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariată, recalculat ct.

Leali anuale a bufleiului d$ stil 2)

5I

X

X

X

X

X

1    X

X

s

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoanâl |Rd.2JRd.49J

52

X

X

X

X

X

X

X

6

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal

mediu recalculata ct Legii anuale a bugetului de stat

53

X

X

X

X

X

X

X

7

Productivitatea muncit In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fini tel persoane)

54

X

X

X

X

X

X

X

a

Cheltuieli totale la 1000 tel venituri totale [Rd,7/Rd.1Jx1(J00

55

X    1

X

X

X

X

X

X

9

Plăti restante

56

0,00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

000

0.00

000

0 00]

0 00

0,00

0.00

*) Rd. 50 ■ Rd. 154 din Anan de fundamantara nr. 2 “) Rdn 51 » Rd. 155 din Anaua da 1undam«nUira nr, 2

Conducătorul Compartimentului Economic Irina Ana __[CONFORM CU ORIGINALUL


Anexa nr.4


Programul de Investiții, dotări sl sursele de finii

mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

Investiției

i T1 .....—n-

\ a    . Valoare il

Aprobat HCGMB nr. 188/2018

2018 Corecții

6 Z

'li "2019

2020

6

i

2

3

3“

5

i

i

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

1

Surse proprii, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - amortizare

bl - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

a)- Interne

b) * externe

4

Alte surse, din care:

30,000,00

30.000,00

0,00

0,00

- aport in natura la capitalul social

ooo

0,00

- aport In numerar

30.000,00

30.000,00

ii

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0,00

30.000,00

0.00

0.00

1

Investiții in curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

SyțJBTTtru tidFiJnT^JTbprieiaifia PFIV3CJ T"

operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al

statului sau al unității administrativ teritoriale:

/

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al

statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

w/ pcni.ru uuiiuiiic luoic ui lui IlUSIlhic/ uliJUI RITE SOTE

In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

■ (denumire obiectiv)

i

Investiții noi, din care:

30.000.00

0.00

0.00

0,00

dj pertu u oUnunJti propriei«ueâ privata a

operatorului economic:

30.000,00

0,00

0,00

0,00

computere sl hard

31.12.2018

200,00

licențe

31.12.2010

50,00

soft

31.12.2018

100.00

utilate mica mecanizare, autoturisme sl autoutilitare

31.12.2018

13.988,00

transpiantor

31.12.2018

1.510.00

camion sasiu pentru transpiantor

31.12.2018

1.119,00

tomoqraf arbori

31.12.2018

336,00

autoutilitara

31.12.2018

1.119.00

tractor tuns iarbg

31.12.2018

500.00

furooneta

31.12,2018

2.685,00

oenerator si oruo sudura

31.12.2010

224,00

atelier mecanic mobil

31.12.2018

838,00

soft arhitectura oelsaoistica sl autocad

31.12.2018

84,00

tractor+accesord

31.12.2018

777.00

remorca echipament^

31.12.2018

112.00

imorlmanta multifuncționala

31.12.2018

67,00

proaram devize

31.12.2018

29,00

unelte

31.12 2018

155,00

scule de mana

31.12.2018

155,00

motoflerastrau f drulba)

31.12.2016

119,00

consumabile motofișrastrau

31.12.2018

60,00

mașina tuns Iarba

31.12.2018

111,00

autobasculanta 3,5 T, 5 bucăți

31.12.2018

1.095,00

autobasculanta 10 T, 3 bucali

31.12.2018

1,371.00

autovidanja

31.12.2018

875,00

autospeciala ridicat sl transport containere, 1 bucata

31.12.2018

821,00

autocisterne, 3 bucăți

31.12.2018

1.500.00

bj pmiiru DunuriiL* wc nsntrj aunwniuiui pubiie ăi

statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

c) pentru ounUhiu fle naibra aUftieiuuiui privat 3T

statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

3

THVSSnțiI ^rectuăte lă imrtDTIIiăniti COrpOFJlJli"

existente (modernizări), din care:

,^0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a

operatorului economic:

A 4 •'

A

A) A

b) pentru bunurile de natura domeniului public al

statului sau al unității administrativ t&rltoriale:

\A /

///

JfJ

- (denumire obiectiv)    |    x

fL

»’ / l <+îf<ZK-i|

\ "WT

Jf/

i.r ■aa i^y?

i%Uui Ae) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

7-

UJ peUUU lAJI|Uni6"ludLC III UUIILCblll 1 fVr 11 IU III Id LV !mSU

in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Os,

(denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

0,00

30.000,00

0,00

0,00

computere si bard

31.12.2018

200,00

licențe

31.12.2018

50.00

soft

31.12.2018

100,00

utilate mica mecanizare, autoturisme si autoutilitare

3L.12.201B

13.988.00

transplantor

31.12.2018

1.510.00

camion sasiu centru transplantor

31.12.2018

1.119,00

tomoaraf arbori

31.12.2018

336,00

autoutilitara

31.12.2010

1.119.00

tractor tuns Iarba

31.12.2018

500,00

furaoneta

31.12.2018

2.685.00

oenerator si arup sudura

31.12.2018

224,00

atelier mecanic mobil

31.12.2018

838,00

soft arhitectura oelsaoistlca si autocad

31.12.2018

84,00

tractor+accesoril

31.12.2019

777,00

remorca echipamente

31.12.2018

112,00

imprimanta multifuncționala

31.12.2018

67.00

oroaram devize

31.12.2018

29.00

unelte

31.12.2018

155,00

scule de mana

31.12.2018

155,00

motofierastrau ( drulba)

31.12.2018

119.00

V

consumabile motofierastrau

31.12.2018

60.00

mașina tuns iarba

31.12.2018

111,00

autobasculanta 3,5 T, 5 bucăți

31.12.2018

1.095.00

autobasculanta 10 T, 3 bucăți

31.12.2018

1.371,00

autovldanfa

31.12.2018

875,00

autospeciala ridicat si transport containere, 1 bucata

31.12.201B

821.00

autocistemeJ 3-bucaț^

31.12.2018

1.500,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

Investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

-Țj- externe